Referat af Landsmøde 2015

Referat af LAP’s landsmøde 2015
Hotel Svendborg 14. – 15. marts
Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Benny Lihme

Første dag

Indledning og velkomst

Tom Jul Pedersen byder velkommen til LAP’s 17. landsmøde: ”Godt at se at så mange er mødt op, både kendte og nye ansigter.” Opfordrer alle til at bidrage til et godt og farverigt landsmøde. Gør opmærksom på LAP’s nye fane givet af Danmarkssamfundet. Afholder 1 minuts stilhed for psyki-atribrugere, der er døde i årets løb.

Herefter holder MF Karen Klint åbningstale. Hun omtaler de nye muligheder, det har givet at være formand for folketingets sundhedsudvalg. Blev under den 1 minuts stilhed mindet om at psykiatribrugere får deres liv forkortet med 15 til 20 år. Håber der bliver mere ligestilling for alle borgere.

”Psykiatrien er kommet rigtigt meget i centrum, på godt og på ondt. Mange møder og arrangementer har for tiden psykiatrien i fokus. Der er håb om at vi er på vej til ligestilling mellem somatik og psykiatri.” Hun gør opmærksom på, at der er noget med om forhåndstilkendegivelser i forslag om ændringer til psykiatriloven. Nævner nyt lovforslag (L93) om fremtidsfuldmagter, som også kan kom-me sundhedssektoren til gode. Måske det åbner op for juridisk gyldighed af forhåndserklæringer på psykiatriområdet.

Karen Klint er glad for, at det er lykkedes for hende at få medlemmer af sundhedsudvalget til at skændes mindre og nå til fælles udmeldinger. Psykiatriudvalgsarbejdet har givet et godt og nyt fælles fundament, selv om udvalget ikke kommer igennem med alle forslag – der er mange interessenter på området – godt med mere fælles fodslag. Hun fremhæver LAP’s vandretæppe, der pt. hænger på hendes kontor og vækker interesse og er til at forstå.

Karen Klint vurderer det positivt, at der er sat mål om halvering af bæltefikseringer. Det at nogle melder ud at bælterne helt kan undværes, kan måske føre til at de helt afskaffes. Hun har været meget rundt i andre lande og refererer især til forholdende i Island, men er ikke overbevist om at alt det, hun ser, er noget vi skal benytte os af i Danmark, f.eks. fysisk magtanvendelse, tilkaldelse af politiet eller umyndiggørelse. Hun minder om, hvordan man afskaffede bælterne i særforsorgen, det må også kunne lade sig gøre i psykiatrien. I forbindelse med aktuelle sager med psykiatere, der har fejlbehandlet patienter, gør hun opmærksom på, at man ikke skal tro på alt, hvad der meldes ud i medierne. Der er sket en sammenblanding mellem klagesager generelt og sager vedrørende hjerne-skadet psykiater.

Der blev stillet en række forslag og spørgsmål fra mødedeltagerne. Karen Klint gør opmærksom på, at § 71 tilsynet ikke kan forholde sig til klager over bestemte afdelinger. Her må man benytte de officielle klageveje. Hun er enig i at magtanvendelse kan være nødvendig af hensyn til patienters sikkerhed. Er bekymret over de mange behandlingsdomme, der giver fejlagtigt indtryk af at mange psykiatribrugere er kriminelle. Man kan ikke som lovgiver sætte navn på specifik forskning. Giver udtryk for betænkelighed ved, at så mange børn får diagnoser – der behøver ikke at være en diagno-se for at give den rigtige hjælp.

Hanne Wiingaard giver herefter forskellige praktiske oplysninger, bl.a. om at landsmødet optages digitalt, hvorfor det er vigtigt, at alle præsenterer sig og taler i mikrofon.

Landsmødet afvikles derefter i henhold til den udsendte dagsorden:

 

1. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere: Boliana Thomsen, Bruno Madsen, Heidi Vestergaard, Peter Nørskov.

 

2. Valg af dirigenter og referent

Benny Lihme og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter.

Karl Bach Jensen foreslås og vælges til referent.

Begge dirigenter præsenterer sig og opfordrer deltagerne til at bakke op om Boliana Thomsens for-slag om at sørge for en god tone på landsmødet. Minder om at der er stor respekt om foreningen, men at det også er kendt, at det kan være svært at drive en brugerdrevet organisation.

Det konstateres, at landsmødet er lovligt indkaldt via brev til medlemmer dateret den 27. januar 2015.

I alt 103 stemmeberettigede individuelle medlemmer og 2 delegerede fra kollektive medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

 

3. Landsledelsens beretning

 

Steen Moestrup gør rede for, at det er arbejdsgruppernes dele af beretningen, der fremlægges mundtligt på landsmødet. Han fremlægger derefter sommerlejrgruppens del af beretningen. Der bliver også i år en sommerlejr på Brenderup Højskole.

Erik Thomsen omtaler ø-lejrgruppens virksomhed. Han fortæller også om arbejdet og erfaringerne med at arrangere medlemstræf. Han nævner, at en ny gruppe er kommet ud af et af træffene, vedrø-rende det at have psykisk syge børn og selv kæmpe med systemet. Gruppen står for at holde seminar i folketinget i samarbejde med MF Liselott Blixt.

Tom Jul Pedersen fortæller om livsglædegruppens aktiviteter.

Hanne Wiingaard omtaler bladgruppens arbejde med de 4 årlige numre af bladet og international gruppes arbejde med europæisk konference.

Jan Stig Andersen omtaler arbejdsgruppen Psykofarmaka, bivirkninger og dødsfald og lægger især vægt på udgivelsen ”En sikker vej ud af psykofarmaka”.

Andrea omtaler Arbejdsmarkedsgruppen, der gerne vil fortsætte.

Gitte omtaler bisiddergruppens virke – vil gerne starte op forfra og afholder et træf i april.

Mette Bramsdal: Bofællesskabsgruppen er blevet nedlagt, men man kan få materiale af hende.

Hanne Skou Kadziola: Nogle stykker fra LAP samles hver uge på Vesterbrogade i Kbh. for at male.

Der bliver spurgt ind til Organisationsudvalgets virke: udvalget er skrumpet ind til 3 og har valgt at fokusere på færre opgaver.

Bo Steen Jensen nævner, at gruppen kost og medicin er gået lidt i frø, men evt. kan genoplives.

Benny Lihme refererer til den skriftlige beretning og opfordrer til, at der ikke gås ind i personrelate-rede konflikter. Mange af de indkomne forslag handler om, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med konflikter.

Thoridt Allermand gør opmærksom på, at der mangler referater på LAP’s hjemmeside fra det sidste halve års møder i landsledelsen.

Lene Hermann giver udtryk for, at det er fantastisk, at der er nået så meget på trods af de interne konflikter.

Beretningen godkendes herefter af forsamlingen ved applaus.

 

4. Regnskabsaflæggelse for 2014

Steen Moestrup gennemgår regnskabets indtægtsdel.

Der gøres fra salen opmærksom på at Tips- og lottomidler nok vil være faldende, og at det er vigtigt at gøre opmærksom på fordelen ved at vi får midler fra Trygfonden.

Herefter gennemgår Steen kort udgiftsdelen og knytter nogle kommentarer til udgifter vedrørende medlemsaktiviteter.

Erik Thomsen giver udtryk for nogle betænkeligheder vedrørende udgiftsniveauet til landsledelse, forretningsudvalg, konferencer, nytårskur og folkemøde på Bornholm. Bruges LAP’s midler til for-del for foreningens medlemmer og lokalforeninger?

Herluf spørger om, hvor mange medlemmer, der deltog i sommerlejr, ø-lejr og refugium. Lene Her-man spørger om der foreligger konkrete regnskaber for de forskellige aktiviteter.

Steen Moestrup svarer at der har været afholdt et ekstra to-dages møde i landsledelsen, og at der er nogle udgifter fra det foregående år der er bogført i 2014. Der har desuden været en øget mødeak-tivitet og øget deltagelse i diverse sammenhænge for at gøre os gældende i psykiatridebatten.

Desuden oplyser han om, at der bogføres for de enkelte aktiviteter med diverse bilag. Der har været 57 deltagere på sommerlejr, 27 på ølejr og 25 der har deltaget i refugium i minimum 3 døgn.

Deltagelse i Folkemødet er blevet dyrere, fordi vi har valgt at være mere synlige.

Peter Nørskov: Kunne der ikke spares nogle penge på porto, ved at udsende materialer elektronisk? Hanne svarer, at mange mails desværre kommer retur.

Bo Steen Jensen gør opmærksom på, at deltagelse i konferencer generelt er blevet dyrere de senere år.

Lise Jul Pedersen omtaler muligheden for at arrangere foredrag rundt om i landet. Hun mener, der laves meget for medlemmerne indadtil, men at det er vigtigt at bruge flere midler for at få flere medlemmer.

Mette Bramsdal gør opmærksom på, at man lokalt kan søge penge til aktiviteter i sin kommune (§118).

Tonny Johansen spørger til lønniveau for medarbejdere. Steen gør opmærksom på at lønniveauet er under normalt niveau og at sommerlejren finansieres af bevilling fra Trygfonden.

Regnskabet sættes herefter til afstemning og godkendes enstemmigt

 

5. Behandling af indkomne forslag, 1. del

Forslag nr. 1 stillet af Landsledelsen:

Forslag til kommissorium for redaktionsgruppe vedrørende handlingsprogram:

”Redaktionsgruppen nedsættes af landsmødet på mødets første dag og har til opgave at sammen-skrive og redigere et forslag til handlingsprogram på baggrund af de forslag, der er fremkommet rettidigt inden landsmødet og på baggrund af landsmødets tilkendegivelser.

Indkomne forslag, der af landsmødet henvises til handlingsprogrammet, søges indarbejdet på en sådan måde, at det samlede forslag til handlingsprogram fremtræder som en læsbar og sammenhæn-gende tekst.

Redaktionsgruppen kan i begrænset omfang medtage begrundede forslag fra landsmødets arbejds-grupper i sit arbejde.

Redaktionsgruppen fremlægger et forslag til drøftelse om formiddagen på landsmødets anden dag.

På baggrund af landsmødets tilkendegivelser fremlægges om eftermiddagen på landsmødets anden dag et forslag, der sættes til afstemning i sin helhed.”

Karl Bach Jensen præsenterer forslaget til kommissorium og forklarer, hvordan redaktionsgruppen tænkes at arbejde.

Landmødet tager forslaget til efterretning.

Herefter efterlyses deltagere til redaktionsgruppe, der skal udarbejde forslag til handlingsprogram. Gruppen kommer til at bestå af: Bo Steen Jensen, Hanne Skou Kadziola, Jacob Smith, Susan Op-penlænder, Gert Zøllner, Bjarne Thykær Poulsen, Susanne Wittenfalk, Gunver Maria Sørensen.

 

Forslag nr. 2 stillet af Boliana Thomsen:

Jeg vil gerne stille forslag om, at når du tager ordet, at tonen så er ærlig og kærlig.

Landsmødet tager opfordringen til efterretning.

 

Forslag nr. 3 a stillet af Organisationsudvalget bestående af Lars Kristensen, Herluf Dalhof og Jan Stig Andersen.

Det foreslås at videreføre den del af organisationsudvalgets kommissorium fra 2013, som handler om bedre samarbejde i landsledelsen.

”Landsmødet 2013 nedsætter et organisationsudvalg der skal udarbejde forslag om bedre udform-ning af vedtægter og arbejdsprocesser i LAPs Landsledelse, forretningsudvalg og arbejdsgrupper.

Udvalget skal også fremlægge forslag om forbedringer af samarbejdet mellem Landsforeningen, de lokale og regionale foreninger og de kollektive medlemmer.

Udvalgets forslag skal fremlægges på landsmødet 2014.

Udvalget bliver ansvarligt over for landsmødet og arbejder selvstændigt i samarbejde med Landsle-delsen, arbejdsgrupper, lokale og regionale foreninger og de kollektive medlemmer.

Strukturgruppen forventer, organisationsudvalget vil bestå af ca. 7 medlemmer.

Alle LAP-medlemmer med lyst til at være med i udvalget eller til at hjælpe udvalget med medlems-møder og lign. er velkomne til at melde sig til strukturgruppens tovholder Lars Kristensen

Udvalget har følgende opgaver:

• at fremlægge forslag til ændringer af vedtægter og struktur på Landsmødet 2014.

• at udforme arbejdsprocesser og struktur, der kan forene forskellige synspunkter angående psy-kiatripolitik inden for LAP.

• at arrangere lokale medlemsmøder om udvalgets arbejde.

• at lytte til medlemmers ønsker.”

 

Forslag nr. 3 b stillet af Jan Stig Andersen.

Landmødet forlænger organisationsudvalgets kommissorium, som dog justeres, således at udvalget frem til næste landsmøde kan fortsætte arbejdet med forslag om:

1. bedre udformning af vedtægter og arbejdsprocesser i LAP’s landsledelse, forretningsudvalg og arbejdsgrupper,

2. forbedringer af samarbejdet mellem landsforeningen, de lokale og regionale grundforeninger og de kollektive medlemmer.

Udvalget skal ikke nødvendigvis beskæftige sig med alle forhold, der kan henregnes under de ovennævnte punkter.

Udvalgets forslag skal fremlægges på et kommende landsmøde.

Udvalget er ansvarligt over landsmødet og arbejder selvstændigt i samarbejde med landsledelsen, arbejdsgrupper, lokale og regionale grundforeninger og de kollektive medlemmer.

 

Forslag nr. 3 c stillet af Frands Frydendal

Landsmødet udtaler:

LAP behøver fortsat en forbedring af sin organisation og sine strukturer, procedurer, vaner og tradi-tioner.

Landsmødet 2015 pålægger landsledelsen og forretningsudvalget ansvaret for at gennemføre et pro-jekt, som fører til forbedringer af LAP’s organisation, strukturer, procedurer, vaner og traditioner, og at gøre rede for resultatet af projektet på landsmødet i 2016.

 

Lars Kristensen fremlægger og motiverer forslag 3 a. 

Steen Moestrup anker over, at udvalget ikke har fremsendt noget til beretning og at udvalget efter hans opfattelse ikke har levet op til forpligtelsen om at samarbejde og koordinere med landsledelsen. Erik Thomsen mener, at gruppen kan fortsætte som arbejdsgruppe i LAP.

Jan Stig Andersen fremlægger forslaget 3 b og foreslår, at 3a og 3 b tages under et, da der ikke er den store forskel.

Frands Frydendal fremlægger forslag 3 c og præciserer, at der er brug for, at der arbejdes seriøst med organisationen.

Under den efterfølgende debat gives der udtryk for, at der skal arbejdes anderledes med emnet end tidligere, da det ikke er lykkedes indtil nu og at der er behov for at der arbejdes seriøst med at for-bedre organisationen.

Frands Frydendal uddyber, at han finder det nødvendigt, at det er den valgte ledelse, der arbejder med at forbedre organisationen og rapporterer tilbage til landsmødet. Der skal arbejdes med at fore-bygge frafald og forbedre mødeledelsen.

Flere medlemmer savner debatter om, hvad det er vi vil arbejde med og forandre i verden uden for den interne organisation. Flere opfordrer til at bakke op om den valgte ledelse.

Der stemmes indledningsvis om Frands Frydendals forslag om at lægge arbejdet med at forbedre organisationen tilbage til landsledelsen og forretningsudvalget.

Der er massivt flertal for forslaget.

Organisationsudvalgets medlemmer accepterer herefter at fungere som arbejdsgruppe, der bakker op om og understøtter landsledelsens arbejde med at forbedre organisationen.

Dirigenten opfordrer til at fokusere på indhold frem for proces og til at alle bakker op om det frem-tidige arbejde i landsledelsen.

 

Anden dag

Dirigenterne opfordrer til at alle medvirker til at gøre dagen til en god dag med gode debatter og til at man ikke taler i salen, når andre har ordet.

Preben Meilvang vælges til at afløse Bruno Madsen som stemmetæller, da denne har forladt mødet.

 

5. Behandling af indkomne forslag, 2. del

FORSLAG DER HAR ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Forslag nr. 4 stillet af Refugiegruppen v/Lars Kristensen

Landsmødet pålægger Landsledelsen at afsætte 150.000,- kr. til sikkerhedsgaranti for et LAP refu-gie til december i 2016.

Lars Kristensen fremlægger og begrunder forslaget med, at der med succes har været gennemført refugieophold tidligere år.

Det drøftes, hvor vidt der kan skaffes supplerende ekstern finansiering, og hvor vidt landsmødet bør bevilge et beløb eller om beslutningen skal overlades til landsledelsen. Flere anbefaler, at der gives en sikkerhed fra landsforeningens side, andre finder det uklogt at binde foreningen.

Det konkluderes at der er opbakning til forslaget. Forslaget er dermed vedtaget.

 

Forslag nr. 5 a stillet af Steen Moestrup

Kommunikation, mødeledelse og samspil i LL

For at sikre at arbejdet i LL bliver bedre og der i året 2015/16 og fremadrettet kan opnås endnu flere og bedre resultater både internt og eksternt, pålægges landsledelsen at tilkalde ekstern hjælp og støt-te fra Michael Kold, der holdt oplæg på Nytårskuren. Oplæg og idékatalog findes på hjemmesiden.

I 2015 tages midlerne fra det eksisterende budget. I budget for 2016 sættes beløbet ind i budgettet på kr. 40.000 som særskilt.

Steen Moestrup fremlægger og motiverer forslaget. Der bliver spurgt til og uddybet om, hvem den foreslåede oplægsholder er og hvad denne kan bidrage med.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med overvældende flertal.

Efter en pause gør dirigenterne opmærksom på, at de føler sig under pres. Flere har henvendt sig om, at der er for lange taletider, og at der skal strammes op for at nå dagsordenen. Der vil således blive lukket tidligere for talerlisten under de enkelte punkter. Et medlem foreslår, at man fratages mi-krofonen, hvis man begynder på mudderkastning.

 

Forslag nr. 5 b stillet af Organisationsudvalget bestående af Lars Kristensen, Herluf Dalhof og Jan Stig Andersen.    

Landsmødet pålægger landsledelsen at arrangere et kursus i konflikthåndtering med ekstern under-viser. Kurset skal afholdes første gang i 2015 og derefter en gang om året mellem landsmødet og sommerferien.

Kurset skal være obligatorisk for landsledelsen, og et tilbud til medlemmer af arbejdsgrupper og bestyrelsesmedlemmer i lokale og regionale grundforeninger samt i øvrigt til alle medlemmer.

Herluf Dalhof fremlægger forslaget, der vil give et bundet mandat til landsledelsen, ud fra den op-fattelse, at man kan lære hele livet.

Flere tager ordet og bakker op om forslaget.

Det konstateres ved håndsoprækning, at et overvældende flertal går ind for forslaget.

 

Forslag nr. 6 stillet af Steen Moestrup

Effektivisering af vores EDB

I forbindelse med at optimere tilmelding til arrangementer, arbejdet i arbejdsgrupperne og i det hele taget gøre det nemmere for os, at planlægge møder, invitere til arrangementer og støtte hinanden i arbejdet – opfølgning på opgaver man har påtaget sig, indgås et samarbejde med Eventbuizz om at anvende deres applikation til formålet.

Vi har modtaget et tilbud på 50.000 kr. for et års ubegrænset brug til vores egne ting.

For 2015 tages pengene ud af det eksisterende budget.

For 2016 afsættes 50.000 kr. til formålet.

Steen Moestrup fremlægger og motiverer forslaget, bl.a. med at der ikke via LAP’s hjemmeside kan betales gebyr for arrangementer mv.

Flere deltagere opfordrer til, at der ikke tages beslutning om et bestemt system og at LAP’s medar-bejdere skal inddrages i processen med valg af system.

Steen Moestrup modererer derefter forslaget til, at det skal undersøges nærmere hvilket system, der med fordel kan tages i anvendelse inden for den foreslåede ramme.

I den modererede form vedtages forslaget med markant flertal.

 

Fremlæggelse og drøftelse af redaktionsgruppens forslag til handlingsprogram. 

Gruppen havde arbejdet med at opliste de mærkesager, der kan prioriteres det kommende år. Der var overvejende tilslutning til gruppens forslag, men der blev peget på, at der manglede noget om arbejdet med den interne organisation. Her var stemningen at pkt. 8 fra sidste år kunne indarbejdes. Desuden blev det foreslået at indføje noget om at sikre en ordentligt serviceniveau i den kommunale indsats. Et medlem gav udtryk for at forslaget til handlingsprogram var for omfangsrigt og ambiti-øst.

 

Præsentation af kandidater til landsledelsen.

I alt 15 kandidater præsenterede sig kort over for forsamlingen om hvad der særligt optager dem i relation til LAP.

 

5. Behandling af indkomne forslag, 3. del

 

Forslag nr. 7 stillet af Steen Moestrup 

Sommerkursus i kommunikation

For at understøtte samspillet i foreningen afvikles et kursus for aktive LAP’per på Inspirations Cen-ter Maribo.

Kurset skal understøtte arbejdet såvel i landsledelsen, som i lokalforeningerne og med samarbejds-partner eksternt. Kurset skal indeholde elementer af kommunikation såvel mellem to personer, som i grupper og virke fremmende for arbejdet. Der skal satses på dialogen med andre både på det person-lige plan og i samspillet med andre organisationer og myndigheder, samt ikke mindst i forbindelse med gruppedynamikker.

Beløbet 100.000 kr. tages af den overskydende bevilling fra TrygFonden i 2015.

Steen Moestrup fremlægger og motiverer forslaget der forudsætter grønt lys fra Trygfonden. Flere landsmødedeltagere bakker op om forslaget og der spørges uddybende til antal deltagere og instruk-tører. Der tænkes på ca. 30 deltagere med nogle få undervisere.

Et overvældende flertal stemmer for forslaget.

 

Forslag nr. 8 stillet af Ole Nielsen

Jeg vil gerne have, at der sættes et punkt på dagsordenen til landsmødet 2015, hvor vores medlem-mer skal stemme om en ny post i budgettet, hvor der efter min mening mangler 25.000 kr. til gaver på medlemmernes fødselsdag. Jeg taler her om at sende en blok med logo, en taske og andet LAP-tilbehør og en lille personliggjort hilsen på dagen.

Ole Nielsen er ikke til stede, og ingen ønsker at opretholde forslaget, hvorfor det bortfalder.

 

FORSLAG DER RETTER SIG MOD PRINCIPPROGRAMMET

 

Forslag nr. 9 stillet af Jan Stig Andersen.

Principprogrammet udvides, således at hele det nuværende principprogram bibeholdes, og at der tilføjes to nye afsnit :

Til det nuværende principprogram tilføjes indledningsvis overskriften:

A. Udadtil

[herefter følger ordlyden af gældende principprogram frem til og med afsnittet om Sociale for-hold, 8. bullet]

Under afsnittet Sociale forhold slettes:

9. At skabe en foreningskultur præget af empowerment, gensidig anerkendelse, forståelse og so-lidaritet. [Indsættes senere under overskrift B: Kollektivt (indadtil)]

Herefter tilføjes:

B. Kollektivt (indadtil)

Vi ønsker og vil arbejde for:

1. At skabe en foreningskultur præget af empowerment, gensidig anerkendelse, forståelse og soli-daritet.

2. Åbenhed og ansvarsbevidsthed: At prioritere opgaver man har ansvar for, at melde afbud og begrunde sine handlinger, når man bliver spurgt.

3. At dele viden og regler åbent og solidarisk, med respekt for at beskytte personlige oplysninger.

4. Bevidsthed om ledelsesansvar

a. for at kende til god foreningspraksis og konfliktløsning

b. for at gruppen til enhver tid ved, hvilket mål man arbejder på lige nu,

c. for rutinemæssigt at modtage tilbagemeldinger, evaluere og forbedre sin egen ledelse og gruppens arbejdsmetoder.

d. for at søge eksperthjælp eller supervision uden for gruppen, når der er behov.

(Tovholdere, mødeledere, landsledelse, præsidium, forretningsudvalg m.m.)

5. At landsforeningen tilbyder hjælp til arbejdsgrupper, lokale og regionale foreninger samt kollek-tive medlemmer. (Kurser, håndbøger, konsulentbistand og sekretariatsbistand m.m.)

C. Individuelt (indadtil).

Vi ønsker og vil arbejde for:

1. At styrke medlemmernes bevidsthed om behandlingsmæssige, sociale, økonomiske, juridiske, faglige og menneskelige rettigheder og deres mod til at hævde dem.

2. At hjælpe medlemmerne til at tage ansvar for deres eget liv ved at

a. praktisere en ansvarsbevidst foreningskultur

b. tilbyde opgaver i foreningen

3. Undervisning i LAP’s foreningsregi

a. Organisatorisk undervisning/oplæring til nye landsledelsesmedlemmer

I. Ansvar

II. Samarbejde

III. Konfliktløsning

b. LAP’s eget kursus-/rehabiliterings-center.

c. Recovery-uddannelse, Vendepunkter.

d. Supervision i anerkendelse

4. Samarbejde med MB-uddannelsen i psykiatri.

5. At afholde arrangementer, hvor medlemmerne kan få nye personlige færdigheder og lære sig selv bedre at kende, f.eks. kurser eller refugium.

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer forslaget.

Flere deltagere finder forslaget for omfattende og for kompliceret. Andre bakker op om forslaget.

Forslaget sættes til afstemning: 24 stemmer for forslaget. 18 stemmer imod forslaget.

Forslaget er dermed vedtaget og ændringerne indarbejdes i foreningens principprogram.

 

FORSLAG OM VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Forslag nr. 10 stillet af Jan Stig Andersen.

Vedtægternes formålsparagraf ændres som følger:

§ 2 Formål

Stk. 1, ændres fra det nuværende:

Foreningens overordnede formål: Landsforeningen er en organisation, hvor nuvæ¬rende og tidligere psykiatribrugere kan støtte hinanden, tage fælles initiativer, formu¬lere en politik og stille krav vedrø-rende vore egne interesser. Landsforeningen er en organisation, der er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.

til:

Stk. 1: Foreningens overordnede formål er at organisere medlemmerne i et samarbejde, som forener nuværende og tidligere psykiatribrugeres interesser. Foreningen skal rumme og forene medlemmer-nes forskellige interesser på en måde, som giver ligeværdighed, åbenhed og effektivitet.

Landsforeningen er en organisation, der er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlings-mæssige og religiøse interesser.

Stk. 2, ændres fra det nuværende:

Foreningens formål er at

a) Styrke og forbedre forholdene for nuværende og tidligere psykiatribrugere

b) Sikre indflydelse på beslutninger, der træffes lokalt, nationalt og internationalt.

c) Fremme den enkeltes ret til selv at bestemme over og tage ansvar for eget liv

d) Bekæmpe enhver form for diskrimination og forskelsbehandling

e) Arbejde for at mennesker med psykosociale handicap sikres lige muligheder med andre samfundsborgere for uddannelse, arbejde, aktivitet og deltagelse

f) Hjælpe og styrke hinanden i at udtrykke os om egne oplevelser, erfaringer og be¬hov

g) Skabe og arbejde for nye og ikke-tvangsprægede hjælpeforanstaltninger og –in-stitutioner inden og uden for psykiatrien.

h) Støtte oprettelsen af arbejdspladser, der styres og/eller ejes af nuværende og tid-ligere psykiatribrugere.

i) Styrke nuværende og tidligere psykiatribrugeres rettigheder som arbejdstagere og bevidstgøre psykiatribrugere om faglige rettigheder.

til:

Stk. 2: LAP’s forskellige formål fordeler sig i 3 hovedfelter:

A. Udadtil: I forhold til det omgivende samfund skal foreningen repræsentere psykiatribrugerne og arbejde på at forbedre deres vilkår.

B. Kollektivt (indadtil): Foreningen skal støtte og vejlede medlemmerne i at mødes og opbygge fællesskaber, f.eks. i arbejdsgrupper i landsforeningen, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

C. Individuelt (indadtil): Foreningen skal støtte medlemmerne i personlig udvikling og recovery.

Dette gøres bl.a. ved:

A: Udadtil at:

1. Styrke og forbedre forholdene for nuværende og tidligere psykiatribrugere.

2. Sikre indflydelse på beslutninger, der træffes lokalt, nationalt og internationalt.

3. Fremme den enkeltes ret til selv at bestemme over og tage ansvar for eget liv.

4. Bekæmpe enhver form for diskrimination og forskelsbehandling.

5. Arbejde for at mennesker med psykosociale handicap sikres lige muligheder med andre sam-fundsborgere for uddannelse, arbejde, aktivitet og deltagelse.

6. Skabe og arbejde for nye og ikke-tvangsprægede hjælpeforanstaltninger og -institutioner in-den for og uden for psykiatrien.

7. Støtte oprettelsen af arbejdspladser, der styres og/eller ejes af nuværende og tidligere psyki-atribrugere.

8. Styrke nuværende og tidligere psykiatribrugeres rettigheder som arbejdstagere.

B. Kollektivt (indadtil) at:

1. Hjælpe og styrke medlemmerne i at kunne udtrykke sig om egne oplevelser, erfaringer og behov.

2. Skabe en foreningskultur præget af empowerment, gensidig anerkendelse, forståelse og soli-daritet.

3. Samarbejde med lokalforeninger og regionalforeninger. Støtte disse med organisatorisk hjælp.

4. Afholde arrangementer til at opleve fællesskab for medlemmerne, som f.eks. sommerlejre, ø-lejr og andre lignende arrangementer.

C. Individuelt (indadtil) at:

1. Styrke medlemmernes kendskab til faglige og menneskelige rettigheder.

2. Hjælpe medlemmerne til at tage ansvar for deres eget liv.

3. Tilbyde undervisning og opgaver i foreningen.

4. Afholde arrangementer, hvor medlemmerne kan få nye personlige færdigheder og lære sig selv bedre at kende, f.eks. kurser eller refugium.

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer forslaget. Flere deltagere støtter forslaget. Andre taler imod at der er brug for flere ord.

Forslaget sættes til afstemning. 13 stemmer for forslaget, 33 stemmer imod. Forslaget er dermed forkastet.

 

Forslag nr. 11 stillet af Organisationsudvalget bestående af Lars Kristensen, Herluf Dalhof og Jan Stig Andersen.

Ændringsforslag til § 3 – Medlemskreds og kontingent

§ 3 stk. 8 ændres fra det nuværende:

Landsledelsen kan udelukke et medlem fra bestemte møder eller arbejdsgrupper, hvis medlemmet i særlig grad skader samarbejdet. Medlemmet, eller ethvert andet medlem af LAP, kan kræve at ude-lukkelsen tages op på det efterfølgende landsmøde.

til:

Stk. 8: Ved konflikter mellem medlemmer af en gruppe i foreningen begynder gruppen med at undersøge sagen upartisk og i overensstemmelse med god foreningsskik og forsøger konfliktløsning om nødvendigt med ekstern hjælp. Lykkes konfliktløsning ikke, kan landsledelsen udelukke et med-lem fra bestemte møder og arbejdsgrupper i et nærmere bestemt tidsrum. Medlemmet eller ethvert andet medlem af LAP kan kræve, at udelukkelsen tages op på det efterfølgende landsmøde.

Herluf Dalhof fremlægger og motiverer forslaget. Der bliver talt imod forslaget med den begrundel-se at det risikerer at trække problemerne i langdrag, hvilket forslagsstillerne argumenterer imod.

Forslaget sættes til afstemning. 37 stemmer for, 11 stemmer imod.

Forslaget er dermed vedtaget og ændringen indarbejdes i foreningens vedtægter.

 

Forslag om mistillidsvotum over for et medlem, der sidste år blev valgt til landsledelsen for en to-årig periode. 

Den øvrige landsledelse stiller forslag om at der gives et mistillidsvotum over for Ole Nielsen, idet samarbejdet med vedkommende ikke fungerer, vedkommende har afvist at medvirke ved konflikt-mægling, har fået en advarsel og samarbejde fremover anses for ikke at være muligt. Fra salen argu-menterer for, at det er landsledelsen der må tage de fornødne skridt og derefter lægge beslutningen frem for landsmødet. Det oplyses at Ole Nielsen allerede selv mundtligt har givet udtryk for at han ønsker at trække sig fra landsledelsen.

35 stemmer for forslaget om mistillidsvotum, 9 stemmer imod.

Ole Nielsens valg til landsledelsen er således ophævet.

 

Forslag nr. 12 stillet af Frands Frydendal

Ansvar for konfliktløsning. Ét forslag om tre tilføjelser til vedtægterne.

• Indsættes i § 3 som stk. 11.:

Alle medlemmer af LAP har ret til, at konflikter bliver forsøgt løst, sådan at det styrker foreningen og deres fortsatte medlemskab. Alle medlemmer har også et ansvar for at medvirke til konstruktiv konfliktløsning. Hvis et medlem beder et andet medlem om at mødes til konfliktløsning, har det andet medlem pligt til at deltage. Man kan stille som betingelse, at der medvirker en mægler. Hvis parterne ikke kan enes om en mægler, kan de bede landsledelsen om hjælp. Landsledelsen medvir-ker først ved at anvise en mægler med særlig interesse for og kendskab til konfliktløsning. Derefter skønner landsledelsen selv, hvordan den vil sikre en god konfliktløsning.

• Indsættes i § 6 som stk. 10:

Landsledelsens ledelsesansvar omfatter, at landsledelsen sikrer at konflikter bliver løst på en måde, som styrker foreningen. Landsledelsen sikrer sig adgang til ekspertise ved at arrangere passende undervisning eller ved at danne forbindelse til mennesker med særlig interesse for og kendskab til konfliktløsning. Landsledelsen sikrer ekspertisen for eftertiden ved at udvikle gode procedurer og skrive dem ind i sin forretningsorden.

• Indsættes i § 6 som stk. 11:

Hvis der er konflikt i landsledelsen, har forretningsudvalget ledelsesansvaret for at konflikterne bli-ver løst på en måde, som styrker foreningen.

Frands Frydendal fremlægger og motiverer forslaget.

Efter en række indlæg, der er skeptiske over for forslaget, nogle uddybende spørgsmål og besvarelse af disse sættes forslaget til afstemning.

27 stemmer for forslaget. 23 stemmer imod forslaget. Da der er tale om et forslag om ændring af vedtægter skal der 2/3 flertal til for vedtagelse.

Forslaget er dermed ikke vedtaget, men kan vedtages med almindeligt flertal på næste års landsmøde.

 

Forslag nr. 13 stillet af Jan Stig Andersen.

Tilføjelse til § 4 (Landsmødet), stk. 5:

Indkomne forslag skal behandles på samme måde, uanset om forslagsstilleren er til stede eller ej.

Jan Stig Andersen trækker forslaget.

 

Forslag nr. 14 stillet af Nils Holmquist

Forslag om landsledelse på 7 i stedet for 13 medlemmer.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1, 2 og 8 ændres fra:

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 6 er på valg hvert år.

Stk. 2 Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Suppleanter indtræder ved længerevarende forfald efter Landsledelsens beslutning el-ler når et medlem af Landsledelsen udtræder. Suppleanterne indtræder i den række-følge, de er blevet valgt som medlem af Landsledelsen frem til næste landsmøde.

Stk. 8 Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 landsledelsesmedlemmer er til stede.

Til:

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 7 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 3 er på valg hvert år.

Stk. 2 Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Suppleanterne indtræder …

Stk. 8 Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 landsledelsesmedlemmer er til stede.

§ 8 – tegningsregler og hæftelse

Ligeledes ændres § 8 stk. 1 fra:

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forretningsudvalget. Landsledelsen kan uddelegere tegningsretten til foreningens kasserer og/eller sekretariatsmedarbejder i nærmere defineret omfang. Ved optagelse af lån og ved køb og salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af mindst 9 medlemmer af Landsledelsen.

Til:

Stk. 1 Foreningen tegnes … Ved optagelse af lån og ved køb og salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af mindst 5 medlemmer af Landsledelsen.

Nils Holmquist fremlægger og motiverer forslaget.

Flere deltagere argumenterer imod forslaget med den begrundelse, at så få medlemmer af ledelsen vil indskrænke demokratiet.

Forslaget sættes til afstemning:

Forslaget forkastes ved markant flertal.

 

Forslag nr. 15 stillet af Organisationsudvalget bestående af Lars Kristensen, Herluf Dalhof og Jan Stig Andersen. 

§ 6 – foreningens daglige ledelse.

Tilføjelse til stk. 1 efter første punktum:

Ethvert medlem, der har deltaget i mindst et af de to forudgående landsmøder, kan stille op til landsledelsen, dog jf. § 6 stk. 3.

Lars Kristensen fremlægger og motiverer forslaget. Efter en række indlæg for og imod forslaget sættes det til afstemning.

28 stemmer for forslaget, 27 imod.

Forslaget er dermed ikke vedtaget, men kan vedtages på næste landsmøde ved almindeligt flertal.

 

Forslag nr. 16 a stillet af Paul Bjergager Nielsen

§ 6 – foreningens daglige ledelse.

Stk. 2: Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Supplean-ter indtræder ved længerevarende forfald efter Landsledelsens beslutning eller når et medlem af Landsledelsen udtræder. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er blevet valgt som medlem af Landsledelsen frem til næste landsmøde.

Foreslås ændret til:

Stk. 2: Landsmødet vælger ved selvstændigt valg op til 13 suppleanter. Valgperioden for supplean-terne er 1 år. Suppleanterne indtræder … o s v

Paul Bjergager Nielsen fremlægger og motiverer forslaget. Efter ganske få indlæg fra deltagerne trækker han forslaget.

 

Forslag nr. 16 b stillet af Paul Bjergager Nielsen

§ 6 – foreningens daglige ledelse.

Stk. 5: Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på højst 3 personer.

Foreslås ændret til:

Stk. 5: Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer.

Paul Bjergager fremlægger og motiverer forslaget. Frands Frydendal stiller forslag om at ordet ”mindst” slettes af forslaget, hvilket forslagsstiller tilslutter sig.

Der stemmes om det justerede forslag:

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

 

Forslag nr. 17 stillet af Organisationsudvalget bestående af Lars Kristensen, Herluf Dalhof og Jan Stig Andersen. 

§ 6 – Foreningens daglige ledelse

stk. 6 ændres fra det nuværende:

Landsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrup-per til varetagelse af afgrænsede opgaver.

til:

Stk. 6: Landsledelsen udformer selv sin egen forretningsorden på det første landsledelsesmøde efter landsmødet og forbedrer den, når der er behov. Landsledelsen kan nedsætte underudvalg og ar-bejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Herluf Dalhof fremlægger og motiverer forslaget. Efter enkelte indlæg for og imod forslaget sættes det til afstemning. 21 stemmer for forslaget. 15 stemmer imod.

Forslaget er ikke vedtaget, men kan vedtages ved almindeligt flertal på næste landsmøde.

 

Forslag nr. 18 a stillet af Jan Stig Andersen.  

§ 6 – Foreningens daglige ledelse

stk. 5 ændres fra det nuværende:

Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på højst 3 personer.

til:

Stk. 5: Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer, og af og blandt sine medlem-mer vælger en kasserer.

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer sit forslag. Han gør opmærksom på, at det ikke pt. fremgår af vedtægterne, at der skal vælges en kasserer, og at forslaget ikke udelukker at kassereren er medlem af forretningsudvalget. Efter en kort drøftelse sættes forslaget til afstemning.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

 

Forslag nr. 18 b stillet af Lars Kristensen.  

§ 6 – Foreningens daglige ledelse

Der indføres et nyt stk. 6 som får ordlyden:

Stk. 6: Landsledelsen vælger en kasserer blandt forretningsudvalgets medlemmer.

Lars Kristensen trækker forslaget.

 

FORSLAG DER KRÆVER VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Forslag nr. 19 stillet af Bruno Madsen

Jeg stiller forslag om man evt. kan afholde landsmøde hvert 2. år.

Forslagsstiller var ikke til stede og forslaget bortfaldt.

 

Forslag nr. 20 stillet af Ghita Hansen

Jeg vil gerne foreslå, at man kun kan sidde i Landsledelsen i 4 år i træk, og derefter skal man have en periode på mindst 2 år uden mulighed for at genopstille.

Forslagsstiller var ikke til stede og forslaget bortfaldt.

 

ØVRIGE FORSLAG, DER INDEHOLDER ET AFSTEMNINGSTEMA

 

Forslag nr. 21 stillet af Gihta Hansen: 

 

Det skal være en bunden opgave for FU at sørge for, at LAP besætter de pladser, som

vi er tildelt i Psykiatrisk Dialogforum i de 5 regioner, hvor alle beslutninger om vores sygdomme tages.

Forslagsstiller var ikke til stede, men Inger Ladegaard ønskede at opretholde forslaget.

Steen Moestrup gør opmærksom på, at de regionale grundforeninger er selvstændige og selv har ansvar for at sådanne opgaver løses. Thoridt Allermand efterlyser, at der skaffes overblik over hvor LAP er repræsenteret og at der oplyses om mulighed for at danne netværksgrupper. Hanne Wiin-gaard foreslår, at der landsledelsen tages grundforeninger om, hvor man evt. er repræsenteret og hvad man har brug for opbakning til.

Frands Frydendal stiller følgende ændringsforslag:

Landsmødet be’r landsledelsen om at kortlægge de pladser, vi er tildelt i psykiatriske fora i de fem regioner og kontakte lokale LAP medlemmer m.h.p. at besætte pladserne.

Ændringsforslaget viser sig ved afstemning at have flertal sammenstillet med det oprindelige forslag og vedtages efterfølgende enstemmigt.

 

Forslag nr. 22 stillet af Gihta Hansen 

LAP skal fremover have flere mærkesager, som appellerer til psykiatribrugere med depression, angst og stress, og som skal udbredes på både hjemmeside og sociale medier. Det kunne være refugium, psykisk sårbare forældre, unge med diagnoser o.a.

Forslagsstiller var ikke til stede, men Inger Ladegaard ønskede at opretholde forslaget.

Forslaget sættes til afstemning. Et markant flertal stemmer imod forslaget, som altså ikke ved-tages.

 

ØVRIGE FORSLAG UDEN EGENTLIGT AFSTEMNINGSTEMA (OPFORDRINGER, TILKENDEGIVELSER MV.)

 

Forslag nr. 23 stillet af Bruno Madsen 

Arbejdsgrupper.

Jeg er meget utilfreds med, at der ikke bliver ført referat for samtlige arbejdsgrupper.

Nøje bemærk – hvis det stod til mig, ingen kørselsgodtgørelse/diæter o.a. med mindre der foreligger referat fra mødet.

Forslagsstiller er ikke til stede. Jan Stig Andersen gør opmærksom på at der allerede er en regel om at der skal føres referat af møder i arbejdsgrupper. Flere opfordrer til at referater fra møder lægges på LAP’s hjemmeside.  Sommerlejrgruppen er dog betænkelig ved at skulle lægge alle referater fra gruppen på hjemmesiden.

 

9. Valg af landsledelse

Der var i alt 15 kandidater der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 10 ledige plad-ser. Ifølge vedtægternes § 6, stk. begrænses valgperioden til 1 år for de medlemmer der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 6 er på valg til næste år.

Følgende 7 medlemmer er således valgt for 2 år:

Steen Moestrup (65 stemmer), Betina Kræmer Mærsk (59 stemmer), Lars Kristensen (54 stemmer), Finn Parkø (54 stemmer), Hanne Skou Kadziola (53 stemmer), Anita Christensen (50 stemmer), Re-né Strøm (39 stemmer).

Følgende 3 medlemmer er valgt for 1 år.:

Inge G. Volder (37 stemmer), Gunver Maria Sørensen (35 stemmer), Bo Steen Jensen (32 stemmer). Idet der var stemmelighed mellem Bo Steen Jensen og Paul Bjergager blev Bo Steen Jensen ved lodtrækning udpeget som valgt medlem af landsledelsen.

Følgende blev valgt som suppleanter:

1. suppleant: Paul Bjergager Nielsen (32 stemmer), 2. suppleant: Susan Oppepnlænder (31 stemmer), 3. suppleant: Jan Stig Andersen (27 stemmer), 4. suppleant: Erik Thomsen (26 stemmer), 5. supple-ant: Gert Zøllner (11 stemmer).

Der var i alt 86 gyldige stemmesedler.

 

6. Vedtagelse af handlingsprogram

På baggrund af det forslag, der blev forelagt for landsmøde tidligere på dagen og kommentarerne hertil fremlægger redaktionsgruppen sit endelige forslag til handlingsprogram for LAP 2014 – 2015:

Handlingsprogram for LAP 2015 – 2016

I det kommende år vil vi i LAP især arbejde med at:

1. Støtte op om og gøre opmærksom på gode tilbud, tiltag og initiativer i behandlingssystemet og gøre det frie sygehusvalg til en reel mulighed for at få den rette hjælp og behandling.

2. Støtte op om peer-medarbejdere og rette peer-medarbejderes opmærksomhed mod dem der har det sværest ikke har pårørende eller netværk mv.

3. Forbedre samspillet med patientrådgivere og bistandsværger ved at vi samarbejder med de-res forening og ved at flere med egen brugererfaring rekrutteres som rådgivere.

4. Gøre opmærksom på det uacceptable i overbelægning på psykiatriske afdelinger og fremme muligheden for at kunne benytte lettilgængelige akuttilbud som alternativ til egentlige ind-læggelser.

5. Samle og formidle erfaringer med og oplyse om medicinfremkaldte sygdomme.

6. Markere os om det uhensigtsmæssige i den omfattende sygeliggørelse og psykiatrisering af almenmenneskelige problemer.

7. Virke for at den psykosociale indsats i kommunerne forbedres og opfylder psykiatribrugeres behov for hjælp og støtte i hverdagen og til at komme videre i livet.

8. Gøre psykiatribrugere på afdelinger og andre steder, hvor de færdes, opmærksom på LAP, f.eks. ved at distribuere LAP-materialer.

9. Blive mere synlig i mediebilledet og rundt omkring i landet, f.eks. ved at indgå i fælles kam-pagner med andre organisationer.

10. Styrke den interne organisation bl.a. ved bedre samspil, positive kommunikationsformer, brug af mediatorer og afholdelse af medlemstræf.

 

Forslaget vedtages med overvældende flertal. (Ingen stemmer imod, 1 undlader at stemme.)

 

7. Fastsættelse af kontingent

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:

Individuelle medlemmer: kr. 125,-.

Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere

Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.

Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-

Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

 

Med den tilføjelse, at der gælder et reduceret kontingent for kontanthjælpsmodtagere og hjem-løse på 50 kr. godkendes de foreslåede kontingentsatser af forsamlingen.

 

8. Godkendelse af Budget 2015

Hanne Wiingaard og Steen Moestrup gennemgår det udarbejdede budget for 2016 og gør rede for hvordan de vedtagne udgifter til refugium (garanti på 150.000), effektivisering af EDB (50.000) og kursus for landsledelsen (40.000) kan indarbejdes ved at reducere udgiften til medlemsaktiviteter i øvrigt. Der er desuden sat store beløb af til sommerlejr og ø-lejr, hvortil der kan søges eksterne mid-ler.

En deltager gør opmærksom på, at der kun er sparsomme midler til medlemsaktiviteter lokalt og indfrielse af vedtaget handlingsprogram.

Budgettet godkendes herefter med overvældende flertalt (1 stemmer imod)

 

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til ekstern revisor godkendes enstemmigt.

Intern revisor: Der er ingen kandidater.

 

11. Evt.

Lise Jul Pedersen opfordrer til at der ikke til næste år stilles så mange forslag om vedtægter og paragraffer – det er synes hun for kedeligt.

Der opfordres i øvrigt til at tage LAP-materialer med hjem for videre distribution.

 

Hanne Wiingaard takker afslutningsvist dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.