Referat af LL-møde 13.01.24

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Hanne Carlsen, Lenette Rasmussen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani og Tom Jul Pedersen.
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Clarissa E. Sørensen, Torben Juhl og Inge Green Volder (suppleant)
Fra sekretariatet: Jette Ammar Kristoffersen (referent)
Mødet blev afholdt som zoom-møde.

1. Valg af ordstyrer og referent

Helle vælges som ordstyrer, Jette vælges som referent.

2. Personlig runde

a. Kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde

Punktet refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

Steen anmodede om at det anføres i dagsorden, hvem der har indstillet punktet og med tydelig begrundelse for at tage punktet op, jævnfør pkt. 2. i LLs forretningsorden.
Steen ønsker underpunkt til pkt. 5.
Hanne C. ønsker tilføjet underpunkt til arbejdsdeling
Cornelius: Der er intet nyt under punkt 9, der derfor kan tages af.

4. Godkendelse af referat 25.11 2023 og 12.12 2023

Tom: Indsendte bemærkninger, men referatet ikke godkendt rettidigt i følge procedure i forretningsorden, hvor det er FU der skal godkende det.
Cornelius: Orientering under pkt. 14 skal fjernes pga. lokalt anliggende. Hanne C enig, da bestyrelsen har trukket beslutning tilbage.
Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.

5. (lukket punkt)

6. (lukket punkt)

7. LAP Vendepunkter

-Vendepunkt ansøgning (beslutningspunkt)
Helle: Instruktørerne har fremsendt ansøgning om midler til udvidelse af instruktøruddannelsen, fordi de vurderer, at instruktørerne som helhed ikke har det niveau, de skal have, for at stå for Vendepunktsforløb. Der er ikke medsendt budget – og ansøgning om konkret beløb.
Steen: Kan vi ikke bede arbejdsgruppen regne på hvad det koster, så kan FU behandle det?
Hanne W: Nej, FU skal ikke behandle det, da to ud af tre i FU også er med i Vendepunkts- arbejdsgruppen.
Tom: Vi er nødt til at få et budget, så sagen må skubbes til næste møde. Men er man på nuværende tidspunkt ikke klædt på til at undervise, skal man måske stoppe som instruktør. Det hjælper måske ikke med flere timer.
Lene: Det vil være naturligt at underviserne giver deltagerne feedback som instruktør for kursister. Opfordrer derfor til de nye instruktører afprøver det som fundament for at udbrede det.
Cornelius: Vigtigt de nye instruktører får praktisk erfaring, og lærer her igennem. Mener der nu skal bruges penge på at igangsætte kurser/forløb ude i landet fremfor flere kurser.
Steen: Foreslår møde for deltagerne, hvor de høres om erfaringer og behov for yderligere forløb – samt at der arbejdes på at finde billigere hotel.
Helle: Tager gerne spørgsmål med til deltagerne om hvor langt de føler de er, og hvad de evt. har brug for, for selv at kunne stå for forløb.
LL beslutter at genoptage behandling af ansøgningen på næste møde i LL forudsat at arbejdsgruppen fremlægger budget.

8. (lukket punkt)

9. LAP deltagelse på IFS ́s konference i Middelfart

– deltagere mm.

10. Landsmøde

11. Orientering fra

a. FU

b. LL

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Sommerlejr
– Kystlejr
– afholdt refugie 2023
– Fondsgruppe
– mfl.

12. Folkemøde 2024

– arbejdsgruppe, deltagelse mm.

13. Møde i Sundhedsministerium

– deltagere og bidrag

14. Klare regler for at trække sig i LL

og komme ind igen – også i arbejdsgrupper v/Inge

15. Samarbejde med Peers v/Lene Kristiansen

(drøftelse)

16. Politisk status v/Lene Kristiansen

(drøftelse)

17. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (bilag 18)

– drøftelse, kommentar eller pressemeddelelse

18. Økonomi: (lukket punkt)

19. Evt.

20. Næste møde

FU udsender forslag til ny mødedato.

21. Hvordan synes du, mødet gik?