Referat af ekstraordinært LL-møde 30.01.2024

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Clarissa E. Sørensen, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Lenette Rasmussen
Afbud/ikke tilstede: Bettina K. Mærsk, Paul Bjergager, Inge Green Volder (suppleant), Steen Moestrup, Tom Jul Pedersen.
Clarissa trækker sig fra LL. Clarissa vedbliver at være medlem af LAP.
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. valgt som ordstyrer. Jakob B. Petersen valgt til referent.

2. Personlig runde

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden.

På mødet tilføjes nyt punkt 4 om møde i Social- og
Boligstyrelsen, nyt pkt. 8 og nyt pkt. 16d. Øvrige dagsorden godkendt på møde 13.01 2024.
Dagsorden godkendt

4. Møde med Social- og Boligstyrelsen

LL beslutter følgende mødedeltagere: Lene Kristiansen, Helle Sibbersen, Hanne W. og revisor. Møde afholdes på LAP ́s sekretariat. Pt. foreligger kun invitation til møde fra Styrelsen. Forberedelse af mødet omfatter formøde med revisor når dagsorden fra Social- og Boligstyrelsen forefindes.
Styrelsen holder derudover online info-møde for tilskudsmodtagere 6. februar 2024 om indsendelse af budget, målplan/udviklingsplan for 2024 og 2025, og skærpede regler for overførsel af midler. Revisor er orienteret herom.

5. (lukket punkt).

6. LAP deltagelse på IFS ́s konference i Middelfart

Bettina, Lenette, Helle, Shiva er interesserede i at deltage på konferencen. Shiva foreslår at deltagere skriver resumé af konference forud og efter? Hertil siger Hanne W., at det er bedre med en kort mundtlig tilbagemelding.
LL beslutter efter afstemning at LAP ikke sender deltagere til konferencen

7. Landsmøde (lukket punkt)

8. (lukket punkt)

9. Orientering fra

a. FU

b. LL
Shiva siger hun vil i kontakt med Inge V. om mødefora vedrørende anti-depressiv medicin og bivirkninger af medicin. Shiva kan ringe til Inge om dette.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
c.1. Sommerlejr
Helle: Der er indkaldt til et nyt møde i gruppen
c.2. Kystlejr
Torben: Der er fundet og bestilt et sted til Kystlejr. Gruppen holder snarligst næste møde. Tovholder i grupper skal sørge for at Torben og Inge indgår i henholdsvis mailgruppen Kystlejr og mailgruppen Sommerlejr.
Tovholder i Folkemødegruppen skal sørge for, at Inge V. indgår
Folkemødegruppe-mailen. Lene K. er tilføjet mailgruppen Sommerlejr.
c.3. Afholdt refugie 2023
Ikke behandlet
c.4. Fondsgruppe
LAP Randers har skrevet til Fondsgruppen vedrørende rådgivning om Fundraising. TRYG fondsmidler er kun tildelt Sommerlejr.

10. Folkemøde 2024 – arbejdsgruppe, deltagelse mm.

LL beslutter, at ledige sommerhuspladser kan lejes af medlemmer efter først til mølle princippet.
Pris regnes ud i forhold til gældende priser for sommerhusene. Telt og stadeplads er afmeldt.
LAP ́s øvrige folkemødedeltagelse behandles på næste LL-møde.

11. Møde i Sundhedsministerium om psykiatri

– deltagere og bidrag: LL beslutter at LL melder ind vedr. deltagelse. Der kan deltages via Zoom. Der sendes forslag til datoer til Sundhedsministerium.

12. Klare regler for at trække sig i LL og arbejdsgrupper.

Punkt indsendt af Inge V.
Inge Volder ikke til stede og punkt ikke behandlet.

13. Samarbejde med Peers v/Lene Kristiansen

LL beslutter, at der kan igangsættes samarbejde med Peer netværk omkring konkrete projekter, hvis det/når det er aktuelt. Pt. er der ikke et konkret (udgiftsdækket) projektforslag.

14. Politisk status

Gruppen der skriver beretning, jf. pkt. 7.3., tager denne del med. Punktet genbehandles på fysisk LL-møde.

15. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Forslaget omfatter brug af metaldetektorer og udkørsel med politi til psykiatriske patienter.
Lene siger, at mere sikkerhed for medarbejdere kan betyde ekstra tvang. Helle tilføjer, at afdelinger for dementes brug af tvang også tælles med i opgørelser af tvang i Region Syddanmark. Der er medieinteresse for lovforslaget blandt andet fra Politiken.
LL beslutter at LL kan melde ind på lap@lap.dk om tekstbidrag til pressemeddelelse e.l. Evt. skrevet sammen med Steens forslag om demonstration.

16. Økonomi (lukket punkt)

17. Evt.

LL- medlemmer skal overholde pkt. 13 i LAP ́s forretningsorden om fortrolighed, som forudsætning for tillid i LL ́s arbejde. Som eksempel nævnes, at indhold og informationer på mail ikke må deles med udenforstående.

18. Næste møde

Næste ordinære LL- møde er søndag 03.03 2024 i Odense.

19. Hvordan synes du, mødet gik?