Referat af LL-møde 13.04.2024

Deltagere: Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Hanne Wiingaard, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Lenette Rasmussen, Tom Jul Pedersen.
Under pkt. 6 LAP Vendepunkter deltog Kurt Kyed og Knud Fischer-Møller.
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Inge Green Volder, Steen Moestrup, Iben Fink (suppleant), Bettina K. Mærsk
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Referat:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer og Jakob B. Petersen vælges til referent

2. Personlig runde

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Ansøgning fra LAP hovedstaden sættes på som punkt 12g og kontingent sættes på som Punkt 12f. Punkt fra Shiva sættes på som punkt 9. Vendepunkt flyttes til punkt nr. 6 og punkt fra Hanne Carlsen flyttes til punkt 11.
Med disse ændringer er dagsorden godkendt

4. Godkendelse af referat 14.03 2024

Referat godkendes uden bemærkninger

5. Landsmøde (lukket punkt)

.

6. LAP Vendepunkter

Diplomer kan være relevant så folk kan se om de har kompetencer. Det kan være en hjælp til at lokalisere instruktører.
Der er brugt et godt stykke tid på det og vi er godt i gang. Det åbner op for føl. Det er kun denne gang der er behov for investering. Ansøgning og bilag har være sendt ind til LL tidligere.
Kurt: Denne undervisning har været vanskelig at tilrettelægge og gennemføre, så de blev klædt på til at være Vendepunktsinstruktører. Udover ekstra weekend er der behov for opsamlingsdage.
Cornelius: Dokumenter og information kunne være mere fyldestgørende, herunder med brug af forandringsteori med mere.
Hanne C.: Det bliver kr. 100.000 i alt. Der afsat kr.500.000 hvert år, så hvad er problemet, jeg forstår det ikke? Tom, lærerne er rigtig gode, hvorfor er der behov for værktøjskassen – på en ekstra dag, hvad skal den gøre os bedre til?
Hanne Carlsen, dette er bedre end recovery. Hanne Carlsen; det kom frem allerede i oktober 2023 og det var på LL flere gange, men der var ingen beslutning om det.
Knud; der er allerede sendt dokumenter i januar vedr. kvalitetssikring af VP, så det er ikke noget nyt. Det kom op igen i marts 2024 på LL og det er her tidligere beskrevet. Det korte af det lange er vi ikke kommer for sent med dette. Vi ved hvor den enkelte studerende er og hvad der er behov for, for den enkelte. Den enkelte skal i gang efter sommerferien og det er det vigtigste.
Kurt: Det rette uddannelsesniveau, det kræver noget andet, herunder en værktøjskasse og det ved Tom også – og det handler ikke kun om værktøjskassen. Jeg er gået ind i dette for recovery og rehabilitering – der findes ikke noget, der er mere recoveryorienteret end Vendepunkter. Det er vigtigt, der er en god kvalitet og det giver bedre muligheder for at skaffe midler. Min løn er mindre her end alle andre steder jeg underviser.
Lenette: Det er ikke en historie time, der er tale om, derfor skal vi være godt klædt på. Det er værd at bruge midler, så der kan være kvalitet og skabes bedre forhold for psykiatribrugere. Helle; Hjerne, Hjerte og Empati skal læres for at kunne undervise. Der er behov for indlevelse, underviserne gør et godt stykke arbejde og der arbejdes flittigt ind i mellem møderne.
Knud: Der arbejdes ikke med diagnoser. Der er behov for at facilitere, styrer individuelle og fælles processer. Der skal investeres og der kan investeres. Det er aftalt, at når kurset er færdigt, så laves der en fælles erfaringsramme til brug for videreførelse. Der en plan for afslutning og videreførelse.
Helle: Planen fik i allerede forud for igangsættelsen af Vendepunkter. Der er brugt mindre end budgetteret og Vendepunkter er et prestigeprojekt for LAP.
Der foreslås her at det gøres færdigt. Transport godtgøres og ikke andet for instruktører.
LL stemmer om ekstra underviser weekend til afslutning af Vendepunkter instruktøruddannelsen. Det anføres, at det kan gennemføres, hvis det gøres uden yderligere udgifter.
Nej: 5 stemmer. Ja: 4 stemmer.
LL beslutter ikke at bevillige det ansøgte beløb

7. (lukket punkt)

.

8. Folkemøde 2024

Tovholder fra LL: Hanne Carlsen bliver tovholder for deltagere på Folkemødet, herunder kontakt vedr. fordeling af pladser i sommerhuse mm.
Det oplyses, at i annoncen i bladet er prisen sat til kr. 2000 pr. person for en uge. Håb i Psykiatrien og Bedre Psykiatri har sendt forespørgsel om samarbejde om debatter. Tom Jul vil gerne med til Folkemøde 2024.

9. (lukket punkt)

.

10. Orientering fra

a. FU
Møde i Sundhedsministerium
Mødedeltagere Helle og Shiva sender mulige datoer til Jakob

b. LL
– referat fra møde med Socialstyrelsen – orientering.
– LAP Aarhus er vækket til live igen fortæller Tom. FAP Aarhus er startet i 1992.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Kystlejr: Torben, der indkaldt til et møde den 24.04 i Kbh. Hanne Carlsen trækker sig fra Kystlejr. Kystlejrgruppen er: Torben J., Linda M., Githa H., Yvonne M, Tom Andersen, Anne-Marie Rafferty, Helle Sibbersen. Grupper bestemmer selv gruppers sammensætning – dog kan ingen i udgangspunktet udelukkes.
– Sommerlejr: Hanne Carlsen, Helle S., Michela S, Anette Danielsen, Thomas Andersen, Valentina D.
– Tom fortæller at Livsglædegruppen er glade for at være med igen.
– Refugiegruppen er kun 2 og den slås op på landsmødet som åben for deltagere.
– Bisiddergruppe: Der er mange bisidderopgaver pt., både via kontoret og på telefon. Helle er tovholder.
– Cornelius spørger til websidegruppen?
Samtlige arbejdsgrupper skal op på Landsmøde, hvor der kan komme nye deltagere.

11. (lukket punkt)

.

12. Økonomi (lukket punkt)

.

13. Evt.

Der kan søges til kontorhold for 2024 – 1. kvartal

14. Næste møde

Husk næste møde er 03.05 2024 kl.14.00 på Nyborg Strand Hotel