Referat af LL–møde 15.01 og 16.01 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Ole Nielsen(suppleant), Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Jens Rasmussen, Jan Stig Andersen, (suppleant) Grethe K. Nørgaard
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen 15.01

Møde afholdt på Zoom

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Steen Moestrup byder velkommen til mødet. Hanne W. vælges til ordstyrer og Jakob B. Petersen til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det.

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Tom billiger at Toms punkter kommer på næste LL-møde. Intern revisor sættes på som 14c.
Forslag fra FU vedr. gruppearbejde om mailetik mm. sættes på som punkt 7b.

4. Godkendelse af referat fra møde den 14.11 2021.

Referat godkendes uden kommentarer.

5. Opfølgning på Handlingsprogram 2021- 2022:

1) Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet:
Ansvarlige: Knud Fischer-Møller, Clarissa E. Sørensen i samspil med LL.
Vedr. NADA: Hanne Carlsen skriver ud til NADA deltagere om de bruger og vil udbrede NADA. Ole påpeger, at Vendepunkter allerede er udbredt, spørger til forsikring vedr. NADA og hvorfor NADA er en LAP opgave? Ole uddyber, at det er som om gruppen ikke har googlet udbredelsen af Vendepunkter, og fortæller der ligger materialer helt tilbage fra 2001 om Vendepunkter. Cornelius tilslutter sig Oles indlæg vedr. Vendepunkter. Der er møde den 24.01 i Vendepunktsgruppen – se også pkt. 6c.

2) Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere.
Ansvarlige: Steen M.; Lene Kristiansen, Hanne W.
I forhold til arbejdet med planen anføres bl.a., at Dronningen nævnte psykiatrien i nytårstalen, LAP har skrevet en fin pressemeddelelse og der er kommet god respons, blandt andet fra P4 Sjælland, Kristeligt dagblad mfl. Hanne W. fortæller, der dog blev talt meget om pårørende i radioindslaget. Steen vil helst ikke have sig nævnt, som medlem af LAP/psykiatribruger i gruppen vedr. ny psykiatriplan, da det er diskriminerende. Der skulle have stået medlem af FU, forretningsudvalget, landsledelsen mm. Steen vil gerne have en debat om planen med medlemmerne. Presseudsagn om psykiatriplan er sendt ud 15.01 2022 til LL.

3) Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker.
Ansvarlige: Cornelius arbejder videre med indsats nr. 3 i samspil med øvrige bidragsydere.
Steen foreslår, at det skal hedde højskolegruppen og lægges på Brenderup.
Det kan være et refugie over flere uger, med undervisning og ophold på en ejendom ved siden af Brenderup. Bettina nævner, at Grethe har talt med Ole, forstander på Brenderup højskole. Hvilken uge, der er reserveret er vides ikke [Grethe har grundet sygdom forladt mødet]. LL stemmer om forslag vedr. brug af den uge, der er reserveret på Brenderup til refugie mv. Afstemning viser LL flertal for dette.
LL beslutter, at hvis landslejren ikke skal bruge denne uge, så må refugiegruppen gerne bruge denne uge, der allerede er reserveret.
Steen tager kontakt til Ole på Brenderup.

4) Genstart af LAP ́s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner
Ansvarlig: Helle Sibbersen og Bettina K. Mærsk.
Bisidderkurset er udsat til 2-4 april. Der er 12 tilmeldte til kurset.

5) Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne
Arbejdet med polyfarmaceutisk viden er indsatsområde for at skabe mere lighed i sundhed.
Emne: Ældre og folk uden NEM- ID. Tovholder: Steen M. og Hanne W.
Der er ikke nyt til dette punkt

6) Arbejde for at øge antallet af medlemmer
Ansvarlig: Lenette mfl. Se også gruppe: Synliggørelse af LAP – Lægges sammen med kampagnegruppen. Deltagere: Henrik, Tom, Lenette og Lene, Ole, Helle.
LL opfordrer til snarligt møde i gruppen

7) Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger
Ole spørger til hvordan man undersøger om folk er ensomme, og nævner eksempler på projektindsatser involverende erhvervsdrivende og ensomme – besøgsvenner nævnes tillige.
Steen har deltaget i en film om ensomhed, og den kommer ud på et tidspunkt og han har også tidligere deltaget i en film om ensomhed. Steen foreslår om LAP skal melde sig til landsindsatsen mod ensomhed. Der skulle laves en pæn omtale af Livslinien, som Steen har fået god hjælp af. Helle nævner, at der måske skal være et andet ord end ensom, da mennesker godt være ensomme – opleve ensomhed, uanset om man er blandt andre mennesker.

Ansvarlig LAP og tovholder Lene: Lene laver et oplæg vedr. frivillige, herunder skabelon for uddannelse af frivillige.
Lene nævner her, at hun gerne vil stille op til Frivilligrådet.

6. (lukket punkt)

Se øvrige del af mødet i referat nr. 2.

Referat LL – møde 16.01 2022 [Del 2]

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Ole Nielsen(suppleant), Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Jens Rasmussen, Grethe Kristine Nørgaard

Møde afholdt på Zoom.

Valg af ordstyrer og referent: Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Steen Moestrup vælges til referent.

7. forsat fra i går (lukket punkt)

8. Landsmøde 21.-22. maj 2022 (lukket punkt)

9. Psykiatri 10 årsplan

a. Orientering
Der findes en stor faglig udgave og en mindre pixiudgave. Vi skal satse på hvad vi som patienter / psykiatribrugere har af personlige behov og nærvær. Forslag om et debatmøde via Zoom for medlemmer og Politiker.
Alle kan få foretræde hos ministrene.

b. Høring
Der er en høring i morgen mandag og der er tilmeldt en del fra LL ( det er en konference ikke en høring) Der er en høring i uge 8.
Steen og Lene deltager med Hanne W. som suppleant

10. Personale (lukket punkt)

11. Repræsentationer i LL

Oversigt gennemgået. Vi skal være opmærksom på at indmelde en anden til Evalueringsgruppe vedr. retspsykiatrien i Justitsministeriet, Henrik erstatter Ole.
Sæt hele listen ind. Styrelsen for Patientsikkerhed rykkes igen.
Der tjekkes op på hvordan det forholder sig med VISOs faglige bestyrelse.
Hvis vi kan udpege Clarrissa som suppleant så sker det.

12. Orientering fra

a. FU
Medarbejderne har afholdt julefrokost. Der er udpeget en vikar for bogholder Pia, i tilfælde af sygdom. Tom gør opmærksom på, at der er noget tid til gode hos Jon.

b. LL
Steen:
Har medvirket omkring emnet ensomhed i en film SIND får produceret.
Der hænger en mindeudstilling over Bo Steen Jensen i SINDhuset i Hillerød, og den nedtages FerieFonden og økonomien i den. Et medlem er utilfreds med, at der ikke gives rabat til kontanthjælps modtagere. Et medlem vil melde sig ud af Bostedsgruppen pga. inaktivitet.

Clarissa og Lenette: Konference (Seminar)om socialmedarbejder, det var lærerigt og inspirerende. TV lægen var på og optrådte som komiker. En anden oplægsholder fortalte hvordan kosten påvirker indlæringsevnen. Når de unge ikke fik morgen mad og ordentlig frokost men købte kage og chips og sodavand og boostere, så gad de ikke lære de gad ingenting. Men når de fik ordentlig sund måltid morgenmad og frokost, så var indlæringsevnen noget andet, de blev helt andre børn/unge og have med at gøre. Viste hvordan kosten påvirker de unge og hvordan junkfood indkøbes til frokost. Tunge informationer blev givet med humor, og det gjorde det lettere, at klare de tunge budskaber. Demonstration af åben dialog.

Hanne C – har deltaget i kursus omkring fondsansøgning, stiller gerne oplæg til rådighed for andre i LL Henrik præsenterede bog om kost der ændrer hans insulinresistens.

13. Arbejdsgrupper

a. Landslejr
Der kæmpes med at finde et sted i alle dele af landet. Intet afklaret. Brenderup er in mente. Daglig leder fra Faxe efterskole ville vende tilbage. LL stadfæster at ansøger ikke får lov at deltage i Landslejrgruppen grundet manglende tilbagemelding i tide. FU besvarer mail. Knud, Mette W, Lenette, Helle S, Bettina, Grethe deltager i arbejdsgruppen.

b. Folkemøde, overnatning
Der er 3 huse med plads til 12 personer og bod på Storstranden og nogle politiske arrangementer. Clarissa er en del af gruppen også.

c. Refugie
Cornelius arbejder på at samle gruppen evt. med afvikling på Brenderup. Steen opfordres til at deltage i gruppen.

d. Andre
Presse og Lov har nu kun to medlemmer. Lene og Steen, folk opfordres til at melde sig. Hanne Skou er udtrådt. Vi afventer endelig udmelding fra Ole. Henrik vil gerne træde ind i arbejdsgruppen.

Et studiejob for en jurastuderende kunne være løsningen. Amaliegruppen slås sammen med Medicintilpasning. Der arbejdes på en indkaldelse og samlede gruppemøder. Hanne C. indkalder i samarbejde med Cornelius. Til næste LL møde indsendes nyt samlet oplæg til gruppens formål og deltagere. Lenette er trådt ud af Amalie gruppen. Hanne C. er LL repræsentant.

14. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
b.Regnskab 2021
c. Mikhael Saxtorph valgt til intern revisor.

15. Eventuelt