Referat af LL-møde 15.09 – 16.09 2023

Deltagere: Hanne Wiingaard, Torben Juhl, Tom Jul Pedersen, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Shiva Khanjani, Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Cornelius Christiansen, Hanne Carlsen, Inge Green Volder (suppleant), Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Afbud/ikke tilstede: Henrik K. Hansen, Paul Bjergager
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. vælges til ordstyrer og Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Pressemeddelelse sættes på som nyt punkt.
Med disse ændringer er dagsorden godkendt

4. Godkendelse af referat fra møde 12.08 2023

Helle Sibbersen spørger Højlund slettes i referat.
Referat fra møde 12.08 2023 godkendes

5. Orientering fra

a. FU – møde med Sundheds- og indenrigsminister 25. august 2023.
Steen fortæller om mødet i Sundheds- og Indenrigsministeriet med minister Sophie Løhde: Sophie Løhde greb fat i gennembrudsprojektet, som var et projekt, der faktisk nedbragte tvang. Opfølgende skrivelse til minister sendes til LL. Sophie fortalte, at de vil finde kr.4 milliarder ekstra til psykiatrien. I Handlingsprogrammet står der, at vi vil have kr. 600 milliarder og det skal udfoldes mere. Patientbegrebet skal udvikles fra at være et passivt til et aktivt objekt i egen recovery. Hanne spurgte embedsmand fra Sundhedsministeriet Carlo vedr. arbejdsgrupper om Psykiatriplan. Carlo kan evt. spørges på mail om dette.
Pernille R. Theil har afvist indtil videre at holde møde med LAP. Der er skrevet tak for svaret: LAP vil gerne mødes med ministeren uanset mm..
Steen og Lene skriver et udkast til et brev til Socialminister Pernille R. Theil.

b. LL
– optagelse af film på sekretariatet v/ Steen M.:
Der optages en film på sekretariatet om retspsykiatrien med Renés Strøms deltagelse.
Det er et firma, der hedder Rosa film som laver filmen. Filmen er ikke til offentliggørelse, der kan dog høres om LAP kan få et link e.l. I Udsatterådet i Hillerød er LAP godt repræsenteret med Yvonne Marker, Henrik Schmidt og Steen. Kommunerne mangler kr. 2 milliarder i efterslæb til Socialpsykiatrien, er Steen blevet oplyst om. Steen fortæller, at der også er et Udsatteråd i Kbh., på spørgsmål om dette fra Shiva.
-Lene foreslår at Peernetværket og samarbejde med LAP sættes på næste LL møde.
-Tom har været til ensomhedskonference i Herning og det var en rigtig god dag. Der var en konference dagen efter om unges mistrivsel og der var mange brugbare ting. Clement K. var konferencier og SINDs forkvinde Mia Kristina Hansen var med i paneldebatten. Steen har været på besøg i nogle nye lokaler til brug for erstatning for SINDHuset. Det er tanken det skal finansieres af regionen og kommunerne.
-Der er samlet en gruppe på 6 pr. mhp. afholdelse af en generalforsamling i Region Hovedstaden. ́Træn dit velvære ́ kører på Trollesbro og næste gang er 28. september. Der er udsendt invitation til LAP ́s medlemmer.
-Cornelius fortæller, at LAP Kbh. er kommet godt ud af lokalerne på Vesterbrogade. Hanne C: Jeg har været til en forskningsdag vedr. Peers, Hanne C. har sendt bilag til LL på mail vedr. dette.

c. Arbejdsgrupper – se punkt 8.
Sommerlejr:
Bettina fortæller, at der var et rigtig konstruktivt møde i sommerlejrgruppen vedr. evaluering af Sommerlejr. Bilag vedr. evaluering uddeles i pause på møde.
Kystlejr:
Hanne C: Vi havde et godt evalueringsmøde denne torsdag vedr. Kystlejr 2023.
Medlemstræf:
Inge V: Vi har møde vedr. medlemstræf på tirsdag. 1.10 2023 træder en ny lov i kraft og her skal LAP betale 2 kr. pr. 200 for at modtage penge.
Mobilepay gebyr sættes på dagsorden på næste LL-møde.
Vendepunkter:
Helle S.: Vi har møde med de to undervisere vedr. Vendepunkter på mandag. Knud trækker sig fra gruppen. Der skal evt. prioriteres i ventelisten til kurset.

6. Psykiatritopmøde

LL beslutter at der ikke skal være bidrag fra konsulent til Psykiatritopmøde.
Clarissa kommer og står i LAP stand i perioder og Shiva kommer også og står i standen.

7. Landsmøde 2024 (lukket punkt)

8. Arbejdsgrupper

a. Folkemøde pr.16.09:
Steen M., Lene C., Tom J. og Inge udgør gruppen LL kan godkende udvidelse af gruppen på næste LL-møde.

b. Sommerlejr pr. 16.09: Steen, Inge Volder, Lene K.
Forud for næste LL- møde kan gruppen invitere yderligere og få disse godkendt på LL-møde.

c. Refugie:
Gruppen er Mads, Hanne C, Steen, Anette Brouwer, Lars K.

d. Kystlejr:
Torben, Bettina, Hanne C. og Helle udgør gruppen.
Gruppen opfordres til at finde flere medlemmer og få disse LL- godkendt næste gang.

e. Vendepunkter
Der er 13 tilmeldte kursister og 3 på venteliste og der er to undervisere. Underviserne bliver sagt op når kurset er slut. Vendepunktsgruppen opfordres til at oplyse det estimerede forbrug i 2023 og 2024.
Vedr. Vendepunkter: Uddannede undervisere må ikke få honorar. Lokalforeninger skal gøre det uafhængigt af LAP Danmark, hvis de vil lave Vendepunktskurser. Det vil sige, de skal bestille kursus selv og gøre det uafhængigt af LAP Danmark. Hvis man fx i Hillerød ønsker kurser, det vil sige udenfor LAP Danmark – kan man så også selv beslutte om der evt. skal løn indover.

f. Presse- og lov
Lene spørger Lars Arredondo om han vil med i Presse- og lov og Steen spørger Ole N. om han vil være med.

g. Fondsgruppe: Hanne C. vil gerne have godkendt gruppen, der skal søge penge til lejre mfl..
Gruppen er godkendt af LL. Hanne C., Anette B. og Lars K. er medlemmer i gruppen
Betingelsen er, at kontoret er indover og står som afsender.

h. Facebookgruppe:
Gruppen som arbejder med LAP ́s repræsentation på Facebook er Lenette, Helle og Jette og Lene. Lenette har oprettet en gruppe til LAP på Facebook. Inge V. vil gerne med i Facebookgruppen.

i. Livsglædegruppen:
Inge Volder vil indgå i Livsglædegruppen og dette foreslår Tom for Livsglædegruppen. Hvis der skal flere med i ovennævnte grupper kan de melde sig, ex. via tovholder.

9. Pressemeddelelse

LL godkender pressemeddelelse
Lene og Steen står som medunderskrivere på pressemeddelelse.

10. Økonomi

a. Regnskab og budgetstatus
Kasserer beder arbejdsgrupper melde ind, hvad de forventer at bruge, så der bliver skabt et overblik. Der er en oversigt på sidste side i budgetstatus vedr. arbejdsgrupper, Bladgruppen er ikke med, men det kan den komme. Brugernes Bazar skal slettes. LL medlemmer siger at opstilling med de flere kolonner giver et bedre overblik. LAP medlemstal sendes med ud til næste LL møde.

b. Opgaver intern kritisk revisor
Er det nødvendigt med intern kritisk revisor, er spørgsmålet som stilles til LL? Passagen i vedtægter er fra LAP ́s tidlige historie. Pt. er LAP godt dækket ind med kasserer, Revisor Beierholm og tilhørende systemer. Passagen kan fjernes i vedtægter, hvis der ikke er behov for den. Landsmødet kan vælge at fjerne passagen vedr. intern kritisk revisor, med udgangspunkt i forslag fra LL.

c. Ansøgning Finanslov 2024 – forslag til opfølgning
Ansøgning er overrakt til Sundhedsminister på møde med minister. Ansøgning er tillige sendt til Psykiatriordfører mfl.

11. Personale (lukket punkt)

12. Næste LL-møder

– 7. oktober på Zoom
– 25. november i Odense

13. Anmodning om repræsentant til arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen

14. Evt.

15. Hvordan synes du, mødet gik?