Referat af LL-møde 12.08 2023

Deltagere: Hanne Wiingaard, Torben Juhl, Paul Bjergager, Tom Jul Pedersen, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk
Afbud/ikke tilstede: Henrik K. Hansen, Shiva Khanjani, Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Cornelius Christiansen, Hanne Carlsen, Inge Green Volder (suppleant), Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer og Jakob Brixtofte Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes uden ændringer

4. Godkendelse af referat fra møde 13.05 2023

Referat godkendes

5. Orientering fra

a. FU
– Møde med Socialstyrelsen 09.06 2023 vedr. bosteder. Referat fremsendes til LL når det foreligger.
– Møde med Sundhedsminister 25. august. Mødedeltagere: FU, Steen Moestrup og Jakob.
– PsykiatriRåd deltagere. Hanne Wiingaard deltager. LAP skal med i arbejdsgrupper vedr. PsykiatriRåd. Steen er interesseret i at bidrage til grupperne.
– Vendepunkter orientering: Der er 14 kursister på Vendepunktskurset, der er arrangeret billig overnatning mv. Der skal ansættes undervisere til kursusforløbet. Det kan blive svært at starte op allerede i august med undervisning.

b. LL
– Reaktion vedr. psykiatri i medier?
Det er afmagt, der fører til de farlige situationer. Herunder hvordan psykiatribrugere mødes af medarbejdere i psykiatrien.
Behandling og modtagelsen af psykisk syge er ikke i orden. Det at blive lyttet til er rigtig vigtigt uden at blive afbrudt. Det er primært i Region Hovedstadens psykiatri, der er problemer. Bettina: Der mangler generelt ressourcer i Sundhedssystemet og det er i stor udstrækning i kommunerne, at der skal være kompetente medarbejdere i
psykiatrien og medarbejdere brænder hurtigt. Der mangler læger og Peers. Almindelige lytteøvelser kan være en rigtig god terapiform.

– PsykiatriTopmøde?
Arbejdsgruppe, deltagere mm.
Det årlige Psykiatritopmøde afholdes i år den 30. september i Imperial Bio i København. LAP København plejer at stå for LAP ́s bidrag på topmødet. LL beslutter, at der ikke er honorarer til bidragsydere. Der kan søges tilskud til rejseomkostninger uden fortæring for LAP-medlemmer. PsykiatriTopmødet lægges på webside og invitation sendes ud i nyhedsbrev.
Steen sidder både i det lokale og det regionale udsatteråd, og kommunen presser på for, at Steen skal blive i de to råd. Steen har også talt med Yvonne Marker om at fortsætte i dialogrådet på Hillerød Sygehus. Steen arbejder på, at genstarte Region Hovedstaden op igen sammen med Lene Kristiansen.
Arbejdet skal løftes op, er Steens holdning, så det er det politiske arbejde på Regions niveau, ift. Regionens psykiatri, der prioriteres. Det er LAP Hovedstaden, der betaler ift. rejseomkostninger for LAP medlemmer til arrangementer.

6. Landsmøde 2024 (lukket punkt)

7. Arbejdsgrupper

a. Folkemøde
– ny gruppe: Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Tom Jul, Torben Juhl, Inge Volder, Bettina melder sig. Sommerhus til Folkemøde 2024 er booket fortæller Tom. Der er stor ros til Lise for hendes indsats og gode bidrag til debat på Folkemøde 2023. Denne arbejdsgruppe er nedsat af LL og der laves ny gruppe hvert år og derfor er denne gruppe anderledes. Der skal lægges vægt på, at arbejdsgruppernes medlemmer faktisk skal arbejde. Der skal være et LL godkendt program med et klart politisk sigte.

b. Sommerlejr
-ny gruppe: Helle, Betinna, Torben, Steen, Inge Volder: Gruppen skal ansøge om eksterne midler. Trygfonden er en mulighed – ansøgningsfrist 15. september.
Ansøgning skal indover og afsendes fra kontoret. Nuværende medlemmer spørges og eventuelle ny medlemmer behandles på evalueringsmøde, og gruppens sammensætning meldes ind på næste LL-møde. Der er en højskole på Bornholm, som er en mulighed og/eller Juelsminde. Ellers skal Brenderup spørges.
Gruppen vedr. fondsansøgninger består af Anette Andersen, Lars K., Hanne Carlsen. Dette skal rettes i mailgruppen.

c. Refugie
LL er ikke tilfreds med oplægget og vil bede gruppen kigge på det igen. Der skal kun være max. 5 fripladser eller ingen da der ikke er opgaver for gruppen på et kursussted. Det kan være vedtægter mm. skal ændres, så der kan nedsættes arbejdsgrupper udenfor Landsmødet. Landsmødet har afsat kr.200.000 til Refugiet.
Der skal være et længere forløb og med flere deltagere. Måske kan de finde et sted, hvor de selv laver mad, det er terapeutisk at lave mad og vaske op. Det kan være via Danmarks lærerforenings kolonier.
Steen går med til det første møde og fortæller på næste LL møde om gruppens arbejde.

d. Kystlejr
Torben, Betinna og Helle melder sig til gruppen. Torben spørger eksisterende gruppe mfl. [når der holdes evalueringsmøde].Torben melder tilbage vedr. Kystlejr på næste LL- møde. Torben fortæller om evaluering m.m. efter næste møde i gruppen. Torben undersøger om Henne Strand kan reserveres af arbejdsgruppen på forhånd Ros til Torben for hurtig håndtering af Kystlejr.

e. Mfl.
Inge Volder: Jeg ønsker at være i folkemøde 2024, sommerlejr 2024, livglædegruppen og Facebookgruppen med Lene.

8. Kystlejr

Pkt. udgår.

9. Økonomi

a. Regnskab og budgetstatus
Der skal færre kolonner – kan 2021 og 2022 fjernes for overskueligheden? Budget og revideret budget stilles ved siden af hinanden. Steen retter budgetstatus til med færre kolonner.

b. Budget 2023
LL godkendt budget skal indsendes til Socialstyrelsen til brug for Ulfri.

c. Underskrift af regnskaber v/Hanne W.
Det tog for lang tid at underskrive regnskabet: Kan vi underskrive fysisk på landsmødet og LL- møder i 2024.

d. Ansøgning Finanslov 2024
FU og Steen tilretter ansøgning.

10. Personale (lukket punkt)

11. Næste LL-møder:

– 16. september på Zoom
– 7. oktober på Zoom
– 25. november i Odense
LL godkender mødedatoer foreløbigt.
Datoer skal endelig besluttes på næste LL-møde.

12. Evt.

-Samarbejde i LL. Tom Jul foreslår Ensomheds konference til inspiration.
-Helle foreslår nyt alarmsystem 4S på kontoret, som er billigere og fungerer med en chip mm.

13. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke