Referat af LL–møde 25. oktober 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Clarissa E. Sørensen, Jens Rasmussen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen(suppleant), Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup, Ole Nielsen (suppleant).
Afbud/fraværende:
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde foregik på Zoom

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent. Steen Moestrup overtog som referent midtvejs på møde.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet, samt præsentation af nye LL-medlemmer

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden (lukket punkt)

4. Godkendelse af referat fra møde den 01.10 2021

Referatet godkendes uden kommentarer.

5. (lukket punkt)

6. Landsmøde 2021:

a. Evaluering af landsmødet
Hvert enkelt LL medlem fortæller ud fra hver enkelt underpunkt.
– hvad gik godt?
Landsmødet drøftes og der er forskellige opfattelser af landsmødets forløb i LL, dog overvejende positive. Landsmøde deltagerne havde behov for at tale og ytre sig efter corona, det kom frem også under eventuelt.
– hvad kunne gøres bedre?
Et LL medlem syntes det for let at stille op til LL på selve landsmødet.
Der var forskellige holdninger til hvordan personsag blev håndteret. En enkelt sagde, at ordstyrerne ikke bakkede op om hinanden. LL medlemmer skal ikke tale grimt om hinanden på Landsmødet. Andre syntes der skal være rummeligt og højt til loftet og plads til hinanden.
Det var ærgerligt, at LL´s forslag vedr. landsmøde hvert andet år ikke blev stemt igennem, bl.a. grundet andre hensyn, herunder samtale med politiet mm. i forbindelse med personsag. Der skal været plads til, at folk har det dårligt. Dog skal der ikke være nogle, der truer hinanden i LAP sammenhænge og folk skal ikke være bange. Psykisk sygdom må ikke være blanco check til at behandle hinanden dårligt.
Et LL medlem opfordrer til et mæglingsmøde på sekr. vedr. person sag.
En enkelt gav udtryk for, at ordstyrerne ikke bakkede op om hinanden, dog var der andre LL-medlemmer, der mente ordstyrerne gjorde et rigtig godt stykke arbejde.
– hvad vil vi gøre anderledes næste gang?
Musik ledsagelse skal måske overvejes, da der ikke er nogen der lytter under middagen. De mere sociale ting og workshops, der efterspurgtes under evt. på landsmødet, kan med fordel lægges på et eller flere medlemstræf.
Der skal findes en kortere form til landsmødet, som tilgodeser landsmødets beslutning om landsmøde hvert år, og de formelle krav til en generalforsamling.

b. Opfølgning på landsmødets beslutninger – handlingsprogram
1.Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet
2.Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere
3.Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker
4.Genstart af LAP´s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner
5. Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne
6. Arbejde for at øge antallet af medlemmer
7. Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger

Cornelius vil gerne arbejde med forbedring af lokalforeninger.
Det foreslås, at der sættes navne på arbejds- og ansvarsområder på næste LL møde.

– valgresultat – bilag kun fremsendt til orientering.

c. Vedtægter
LL beslutter at tage de minimale ændringer i vedtægter til efterretning.

d. Retningslinjer for arbejdsgrupper – rammer for mødeafholdelse mv.
Referater skal indsendes til lap@lap.dk og være godkendte, som forudsætning for ansøgning vedr. refusion.
Eventuel refusion skal i følge Socialstyrelsen kun være en ansøgningsmulighed, ikke en ret.

e. Gruppe til landsmøde v/Lene
Der er for mange arbejdsgrupper, og der bør ryddes op i dem og ikke-aktive skal
slettes. Dette punkt behandles under pkt. 9 og på møde 14.11 2021.

7. Forretningsorden

a. Vedtagelse af forretningsorden
LL beslutter at godkende forretningsorden som den foreligger.
Eventuelle ændringer tages skriftligt på næste LL-møde. LL opfordres til at læse forretningsordenen.

8. Konstituering

a. Valg af forretningsudvalg (beslutningspunkt)
FU foreslår at lade valg til FU vente til 14.11. Forslag om udsættelse vedtages ikke af LL og valg til FU gennemføres på møde. Til valg til FU opstiller: Jens Rasmussen, Hanne W., Steen Moestrup, Lenette Rasmussen.
LL vælger ved afstemning Hanne Wiingaard, Steen Moestrup og Lenette Rasmussen til FU

b. Valg af kasserer (beslutningspunkt)
Steen Moestrup vælges til kasserer.
Ingen øvrige kandidater.

9. Godkendelse af arbejdsgrupper.

Se også opdateret bilag 8
Arbejdsgruppens navn: Refugium + December refugium. Refugie gruppe december mangler formål og en LL-repræsentant?
Udsættes til næste LL -møde

Grupper i brug 2020 og 2021:

Kystlejr: Ole Nielsen vil gerne være med i Kystlejrgruppen.

Sommerlejr: Betinna fortæller at gruppen er godt i gang med arbejdet.
Medlemmer: Lenette, Knud, Betinna, Mette Windfeldt, Helle Sibbersen; Grethe og Cornelius.
LL beslutter, at Sommerlejr og Kystlejr bliver til en LAP – landslejr.
Til LL- repræsentant vælges Betinna

Livsglæde: Tom har indsendt navne.

Vendepunkter: Clarissa, Birgit Thillerup, Cornelius, Lau, Knud, Camilla Madsen?, Brian Hammerum.
Sekretariatet kontaktes af Clarissa vedr. gruppen.

Folkemøde gruppen: LL nedsætter gruppe 14.11 2021

Redaktionsgruppen: Er etableret

Bisidderstyregruppen: Slettes- står to gange.

Markedsføringsgruppen: Slettes – formålet indgår i kampagnegruppen

Presse og lov: Er i gang og medlemmerne er: Lene Kristiansen, Ole Nielsen, Steen Moestrup, Hanne S. Kadziola.

Eksisterende arbejdsgrupper – tages op på LL-møde 14.11
LL -medlemmer skal melde ind hvilke grupper, der er eksisterende, herunder medlemmer.

10. Orientering fra

a. FU
Steen fortæller om et møde vedr. 10 års psykiatriplan afholdt lige efter landsmøde. Sundsstyrelsen er ved at skrive en rapport igennem til brug for arbejdet med 10-års plan. 12 november er der møde igen i Sundhedsstyrelsen vedr. 10 års plan.
-LAP´s bogholder er desværre sygemeldt, og der skal evt. indkaldes en vikar. Der er sendt en buket blomster og der har været telefonisk kontakt. Forventes tilbage før jul.

b. LL
-Steen fortælle om præsentation af bog skrevet af Finn Juliussen: Tom Jul deltager også ved præsentationen af bogen.
-Henrik fortæller om møde den 8. november i Socialstyrelsen vedr. arbejdsgrupper om bosteder.
– Bettina fortæller om deltagelse på ADHD konference på Christiansborg 10. november.
-Lenette fortæller om invitation og deltagelse på Sindets dag.

11. Orientering vedr. LAP repræsentation

Punktet tages på igen 14. november 2021. LL skriver til lap@lap.dk, hvis der er ændringer.
Vendepunkter er ikke behandling og det skal justeres i konferenceprogram vedr. 15.11.

12. Økonomi:

a. Udviklingsplan 2022
[15. november 2021 skal budget 2022 og udviklingsplan 2022 indsendes – med anmodning om overførsel 2021- 2022] (beslutningspunkt)

b. Økonomi
– budget 2022 og budget 2023
LL beslutter, at kystlejr og sommerlejr lægges sammen til en budgetpost, herunder også deltagerbetaling – fremover betegnet LAP landslejr.
Kasserer FU tilretter budget 2022 – 2023

13. Personale (lukket punkt)

14. Forslag til Landsmøde 2022

Forslag til datoer:
23. – 24. april 2022
30. – 1. maj 2022
7. – 8. maj 2022
LL beslutter som 1. prioritet 7. og 8. maj 2022
De øvrige er ligestillede stemmemæssigt.

15. Møder i landsledelsen i 2021-22:

Forslag til datoer:
Søndag 14. november kl. 12.00
Lørdag 15. januar 2022 (på Zoom)
Lørdag 5. marts 2022
Godkendt – ingen protester.

16. Folkemøde 2022

a. Nedsættelse af gruppe
LL beslutter nedsættelse af Folkemøde gruppe skubbes til nov.

17. Punkter fra Lene Kristiansen v/Lene

Er behandlet

18. Fisketur v/Hanne Carlsen

Punktet Fisketur udsættes til næste møde.

19. Medlemstræf i januar 2022 i Karrebæksminde?

Udsættes

20. Evt.

Sprunget over

21. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke