Referat af LL møde lørdag den 10. februar 2018

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Steen Moestrup, Andrea Hermansen, Jørgen Bæk, Nils H. Andersen og Finn Parkø.

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Afbud/fraværende: René Strøm, Michael Krog, Cornelius Christiansen og Bo Steen Jensen (Suppl.).

Trols Gade var tilhører under de åbne punkter.

 1. Valg af ordstyrer og referent
  Steen Moestrup blev valgt til ordstyrer. Jakob blev valgt som referent.
 2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.
 3. Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen godkendes.
 4. Godkendelse af referat fra møde den 13.01 2017
  Pkt. 7 og pkt. 9 i referatet blev drøftet.
  Vedr. pkt. 7.:Overskriften bevares. Der skrives punktet har været diskuteret i Landsledelsen og der har været en diskussion, der ikke refereres. Det kræver en ændring af forretningsordenen, hvis der skal gøres yderligere i forhold til SIM kort fra optager. Referatet er herefter godkendt.
 5. Lukket punkt
 6. Lukket punkt
 7. Landsmøde
  a) Intern LAP pris. (lukket punkt)
  b) Ekstern LAP-pris (lukket punkt)
  c) Handlingsprogram?
  Hanne W. foreslår, at Jakobs forslag til aktiviteter tages med i arbejdet med handlingsprogrammet frem til næste LL-møde. FU er ansvarlig for færdiggørelsen af handlingsprogrammet.
  d) Forslag til kontingent 2018 LL stemmer for forslaget til kontingent for 2018.
  e) Samling af beretning fra LL Steen vil skrive beretningen i samråd med FU.
  f) Ekstern taler Mai Mercado
  Den tilbudte videotale afvises af LL.
  Ellen Trane Nørby forslås, og der kan til skrives hende med en invitation. FU får fri hænder til at indhente andre forslag, fx fra Regioner eller psykiatriordførere fra de enkelte partier.
  Dirigenter på Landsmødet er aftalt, og det vil være Allan Ohms og Benny Lihme.
  g) Oplæg på Landsmøde
  LL drøfter forskellige mulige oplægsholdere og følgende navne nævnes: Finn Sørensen, Kim Madsen, Andreas Hoff, Lene F. Eplov, Jens Arentzen (skuespiller) og de to psykologer Rasmus Holm og Rose Marie Mollerup.Efter drøftelsen beslutter LL, at Andrea kontakter Kim Madsen og går videre til Finn Sørensen, hvis det ikke lader sig gøre. Hvis Finn S. heller ikke har mulighed for at medvirke, kan Andrea gå videre til en anden oplægshol der.

  Hanne S. og Cornelius vil gerne bistå i arbejdet efter evt. nærmere aftale.

  Vedr. musik på Landsmødet fortæller Bettina om hendes fætter i Randers, der har et godt band og tidligere har spillet på sommerlejren. Jørn kender også en musikergruppe af psykisk sårbare i Aarhus. Finn: Vi skal bare have et anlæg og en pc med Spotify. Der er uanede muligheder. LL beslutter at tage spørgsmålet om musikken med på LLmøde i marts. FU skal tage punktet med på dagsordenen næste gang.

 8. Lukket punkt
  a. Betegnelse for vor målgruppe. Kalder vi det sindslidende eller psykisk sårbar?
  Tom foreslår at vi får én betegnelse. I sin præsentation nævner Tom dværgenes for -ening som eksempel på en forening, der har taget navneforandring. Steen spørger om vi så skal ændre navn i foreningen. Katrine: Betegnelserne må folk selv vurdere. Han ne S.: Det giver liv i teksten, hvis vi skifter betegnelser en gang i mellem når der skrives om emnet. Psykiatribrugere og brugere er det bedste udtryk. Inger- Liss: Psyki atribrugere er udmærket og dækkende. Tom er tilfreds med debatten, og den afrundes med at udtrykket ”psykiatribruger” som indgår i LAPs navn fortsat vil være hovedbetegnelsen i LAP- sammenhænge.
  Lukket punkt
  Hvad er der galt med LL møderne?
  Tom: Jeg har et forslag, se også bilaget fra Tom Jul med Mikael Kold. Dirigenten må gerne gribe ind, og stoppe uro og personlige angreb. Jørn: Jeg sendte den 13. november et forslag til at forbedre mødeafvikling og stemningen på møderne. Betinna svarer, at forslaget skal stilles som forslag, og det er ikke sket. Derudover skal der efter Landsmødet vedtages en ny forretningsorden. Skriv gerne forslaget, og tag det med på første LL-møde efter Landsmøde 2018. Jørn tager svaret til efterretning, og afventer kommentarer, og herefter vil Jørn lave et forslag, der kan behandles på LL -møde efter Landsmødet. Tom er tilfreds med drøftelsen af emnet på LL-mødet.
 9. Vedr. Vandretæppet v/Steen
  LL er enige i Presse- og Lovgruppens forslag om, at tæppet placeres i S. ministeriet. Steen vil undersøge hos Socialministeriet, og sørge for at få tæppet placeret der.
 10. Valg til resursegruppe – En af os v/Steen Andrea vælges, og Andrea skal sende mail og kontaktoplysninger til Resurse gruppen, som er i regi af ’En af Os’.
 11. Lukket punkt
 12. Orientering fra
  FU
  Hanne W. fortæller om APV samtaler med medarbejdere. Der var heldigvis ikke nye eller kritiske problemer, og medarbejderne var grundlæggende glade og til fredse. Hanne W. fortæller også, at Falck kassen er væk fra sekretariatet. Projektoren på sekretariatet er tillige væk, og der er bestilt en ny. Endelig er der bestilt et nyt hæve-sænkebord til sekretariatet, da et af bordene er gået i stykker.
  LL
  – Status vedr. genoptryk og opdatering af pjecer/ Inger-Liss
  Inger-Liss: Michael Krog og jeg tager et møde og sætter det i gang, snarest muligt.
  Gruppen arbejder videre med opdatering af pjecerne frem mod næste LLmøde.

  Hanne S: Jeg er med i Psykiatrinetværket, som er ca. 13 organisationer. Der er behov for noget støtte til dette, fx til arbejdet med Psykiatri Topmødet. Der er også foreslået flere psykiatritopmøder, fx et i øst – og et i vestDanmark. Psykiatrialliancen har udsendt en pressemeddelelse, og der er indkaldt til et ekstraordinært møde den 5. marts om psykiatriplan II.

  Patientsikkerhedsprojektet er afsluttet. De risikobaserede tilsyn er lagt på plads for 2018, og personer, der både har skizofreni og en somatisk sygdom er udvalgt som borgergrupper. Styrelsen for Patientsikkerhed skal alene sikre at loven overholdes. Hanne S. nævner, at der kan skrives til Styrelsen og bede dem foretage et tilsynsbesøg.

  Jørn fortæller om, at han har været til en god høring på Christiansborg, og har sendt et par referater til LL om dette. Jørn har også talt med Bjarne S. fra Sind om et samarbejde. Steen: Brugernes Bazaar bliver afviklet 29. august i Kongens Have i Odense. ’En af Os’ kører en kampagne om tænder i 2018.

  Steen har også været til det første møde i Udsatterådet, og det var mest et indledende møde. Steen har også været til det lokale udsatte- råds møde i Hillerød, hvor der var 15 fagprofessionelle deltagere, og det var rigtig fint.

  Nils: Vi har haft Tue West ude og fortælle om layout. Jeg har fået nogle tilbagemeldinger omkring muligheden for lave ændringer i LAP´s logo og layout. Det, at vi er sammen om at lave et nyt brand, og derigennem kan vi ændre vor forenings fælles udtryk, og samtidig påvirke arbejdet indadtil i foreningen. Nils vil komme med et udkast og sender det til LL.

  Udviklingskonsulent
  -Forslag til aktiviteter. Aktiviteterne drøftes og det besluttes at gå videre med et nyt medlemstræf, konference og en rekrutteringskampagne i efteråret. Det vil sige aktiviteter, der allerede er vedtaget og behandlet på tidligere LL-møder. Vedr. hvervematerialer ligger der film. Der kan sendes et link rundt og en CD.

 13. Arbejdsgrupper

  A. Folkemøde 2018
  Der er lavet en tidsplan med deadline for aktiviteter. Gruppen mødes snarest muligt for at påbegynde arbejdet. LL-deltagere i arbejdet skal selv bidrage med et oplæg. Gruppen skriver ud til interesserede om, hvad der forventes af at være med i gruppen. Andrea vil gerne være med i Folkemødegruppen, og har gjort sig tanker om udvælgeskriterier i forhold til deltagere på Bornholm.

  B. Erfaringspiloterne -hvem er LL-repræsentant
  Gruppen er ikke godkendt.

  C. Konference på Christiansborg
  Katrine: Jeg mailer til Trine Torp, og konferencen kan evt. lægges i september. Katrine arbejder videre med konferencen i denne måned.

 14. Økonomi:
  A. Regnskabsoversigt 2017 + reguleret budget 2018
  uddeles på mødet. Det er vigtigt at regnskabet 2017 bliver færdiggjort, og derfor bruger LL ikke tid på dette regnskabsudskrift før det færdige regnskab foreligger. Fra drøftelsen vedr. budgettet:
  – FU undersøger om, der er søgt penge til LAP ungdom før næste LL-møde. -Der skal ligge et forslag til Landsmødet vedr. konflikthåndtering og udviklingsforløb i LL. Det nævnes i drøftelsen, at det længerevarende udviklingsforløb kan medvirke til at undgå nogle af udgifterne til konfliktmægling -LL er enige om, at der skal afsættes midler til jubilæet i LAP i 2019.

Steen fortæller om detaljerne i budget vedtagelse, herunder at Landsmødet godkender et budget i 2016 for 2018, og der således kan ske ændringer undervejs i perioden.

Kasserer færdiggør budget 2018 og sender til sekretariatet. Steen udarbejder tillige et budget for 2019. Budget 2018 skal indsendes til Socialstyrelsen senest 20. februar.
Det aftales, at der sendes en kopi af budgetterne til LL medlemmer.

 1. Evt.
  Procedurer vedr. konferencer står i forretningsordenen. Grundreglen er, at en forespørgsel sendes ind til FU, hvis der er deltagergebyr.
 2. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.