Referat af LL møde lørdag den 7. december 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Michael P. Krog, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen (suppleant), Clarissa E. Sørensen, Lene Kristiansen, Henrik K. Hansen, Lars Kristensen, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe og Nils H. Andersen.

Afbud/fraværende: Steen Moestrup
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Spørgsmål vedr. trivselsfacilitator tages på i starten af næste LL-møde. Opgaven kan gå på omgang blandt LL- medlemmer. Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.

3. Godkendelse af dagsorden
Der indsættes et 9b. Forslag vedr. Vendepunkter, og et 13d vedr. overførsel af Vendepunktsmidler til 2020.

4. Godkendelses af referat fra møde den 2. november 2019
Michael K. Andersens navn skal rettes i referatet. Referatet er herefter godkendt.

5. Brug af NADA v/Jens
LL beslutter, at der kun gives NADA i pauserne.

6. [lukket punkt]

7. Orientering fra

a. FU
LAP v/Hanne Wiingaard har været til nyt møde i Sundhedsministeriet. Der forventes flere møder vedr. 10 års plan for psykiatrien. Der ligger også en åben invitation fra KL til et uformelt møde.
-Vedr. LL repræsentation af LAP:
LL skal huske, at sende invitationer til LAP mailen, jf. forretningsorden. Ellers er der risiko for, at der ikke kommer LAP repræsentanter til møderne.
Nils sidder i Sundhedsstyrelsens Psykiatriudvalg. LAP repræsentanter skal bede om, at være 2 i de fora LAP deltager i. Henrik spørger i SUM om LAP må være 2 deltagere fra LAP til møder i Sundhedsstyrelsen.
Vedr. bestilling af kasketter: Der arbejdes på nye kasketter.

b. Hjemmeside – status
Nils fortæller om ny hjemmeside.
Der aftales møde i januar med Nils H. Andersen, Hanne W. og webfirmaet.
Mødet arrangeres med det samme.

c. Orientering om december refugiet.
Lars fortæller, at refugiet starter på mandag den 09.12, og der er ledige pladser. Der er sat værter på hele perioden. Det er islandsk par, der har overtaget refugiet. Lars fortæller, at maden er god traditionel mad. Deltagerne bidrager selv med aktiviteter. Man kan tilmelde sig refugiet hos Lars i den juleperiode, hvor sekretariatet er lukket.

d. LL
Tom fortæller om hospitalspas man kan bruge ved indlæggelse. Det er autisme foreningen, der har lavet passet. Tom fortæller også om en konference den 14. januar. Konferencen hedder ”Sammen udvikler vi den nære psykiatri”. Nils har været til høring om skizofreni på Christiansborg. Der var meget få deltagere, og det er tankevækkende. Nils mødte Merete Nordentoft og flere gamle bekendte på mødet.
Nils nævner, at det ikke er godt, at der kommer flere pladser i Retspsykiatrien, da det også betyder at flere psykisk syge kriminaliseres. På Finansloven er der afsat kr. 90 millioner til Retspsykiatrien.

8. [lukket punkt]

9. Underholdning på Landsmøde 2020 v/Grethe
Der er flertal for levende musik. Michael K. Andersen foreslår musikgruppen ’De samspilsramte’ til Landsmøde 2021. Grethe har sendt tilbud til FU, der skal behandle forslaget. Punktet tages med på næste LL-møde.

b. Forslag vedr. NADA v/Katrine
Katrine foreslår en stand på Landsmøde vedr. NADA.
Det koster formentlig kr.1000, at leje et værelse på Hotel Svendborg. Det handler om, at få udbredt NADA til hele landet. Det skal være uden for Landsmødets officielle aktiviteter. Det bliver kun i de bookede lokaler.
LL beslutter at godkende forslaget.

10. Aktiviteter 2020
– Medlemstræf: Datoen bliver den 17. januar 2020.
– Udbredelse af Vendepunkter – status. Knud F. har meldt sig som tovholder.
Der skal findes en person, der selv er tidligere Vendepunktsunderviser som tovholder og en dato for mødet.

11. Samværsvenner – Røde Kors. Forslag om samarbejde fra Røde Kors.
Er der LAP medlemmer som kunne være interesseret i dette? Der spørges, om det vil være LAP – medlemmer, der bidrager eller vil det være begge dele?
Nils og Lars tager et møde med Røde Kors i januar.

12. Orientering fra arbejdsgrupper
-Status vedr. bisidder, jf. referat fra 02.11 2019
Henrik K. fortæller, at der kommer et bisidder kursus. Gruppen skal også ud og tale med væresteder i lighed med Helle Sibbersens forslag fra Landsmøde 2019, jf. deltagelse i gruppen i Socialstyrelsen om væresteder.
Øvrige arbejdsgrupper
Der er møde i Folkemødegruppen den 14.12.
I sommerlejrgruppen er der møde i januar. Livsglædegruppen har været i den gamle by i Århus på udflugt. Det aftales, at fremtidige invitationer sendes rundt til LL.
Gruppe vedr. T-shirts arbejder videre. Det skal på dagsordenen næste gang v/Inger Liss.
Michael K. Andersen var sammen med Helle Sibbersen til møde inde i Patient klagenævnet.
Der kommer (i Patientklagenævnet) flere møder, hvor Helle Sibbersen og Michael K. Andersen gerne møder op da vi har været med til at starte det op, samt er inde i arbejdsgangen. Helle og Andersen afventer referat fra mødet samt PDF slides, som vi vil videresende til LL.

13. Økonomi:

a. Budgetstatus og regnskabsoversigt
Bilag 13a budgetstatus blev uddelt på mødet. Der er ingen kommentarer udover, at alle posteringer ikke er kommet med.

b. Underskrift LL, budget 2020.
Udviklingsplan, Budget 2020. Deadline 9. december.
Der spørges til de store porto-udgifter. Bladgruppen behandler selv forslag til en billigere løsning. LL opfordres til at indsende tilføjelser til udviklingsplan 2020.
Budget 2020 underskrives.

c. Overførsel af NADA midler v/Katrine
Der spørges om der kan overføres kr. 40.000 til NADA kursus i 2020.
Det skyldes et NADA kursus i Vejle, der blev aflyst. Det vil være maj næste år, at kurserne gennemføres. Spørgsmålet er om Landsledelsen vil gå ind og dække det, hvis der ikke kan overføres midler. Nils nævner, at der ligger en potentiel besparelse vedr. webbureau. LL stemmer om, der skal afsættes midler til NADA kurser i 2020. Katrine sender budget med eksakte tal.
Der forslås, at sætte penge af til NADA kursus for ca. kr. 45.000 i 2020. LL beslutter at midlerne skal findes i budget 2020 til NADA.

d. Orientering vedr. svar fra diverse fondsansøgninger. Der er tilsagn om støtte på kr. 100.000 fra Fond.

e. Oplæg vedr. Info-Media v/Henrik K. Hansen tilbud på billigere adgang til aviser mv.
Henrik arbejder videre på, at indhente et billigere tilbud.

14. Personale [lukket punkt]

15. Punkter til næste møde
Landsmødet skal på næste LL- møde, herunder program mv. LL skal allerede nu sende forslag til åbningstaler. Nils foreslår, at der afsættes timer til det politiske arbejde på næste LL- møde. Det besluttes, at tage materialerne fra LL- møde i Nyborg med i de politiske drøftelser på næste LL- møde.

16. Evt.
Der skal bestilles ny nøgler til sekretariatet. Det foreslås, at der afholdes et møde kun om politik og den fælles forståelse af LAP politik.

17. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke. Næste LL – møde er den 17- 18 januar.
Mødet holdes tidligt på dagen, og afsluttes først søndag.