Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen mandag den 19. februar 2007

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen mandag den 19. februar 2007

Deltagere: 
Lise Jul, Hanne Wiingaard, Marianne Steengaard; Kaj Larsen, Erik Thomsen, Karl Bach.

Afbud:
Nils Andersen, Joy Dalhoff

 1. Valg af ordstyrer og referent

Erik ordstyrer, Karl referent

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenens oprindelige punkt 5, henvendelse fra LAP-medlem tages til sidst.

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 17. oktober 2006 (vedlagt)

Opfølgning vedr. punkt 3. Der har været noget i Medlemsbladet, men der manglede noget om takster. Vi opfordrer FU til at sikre, at der kommer noget om takster på forskellige ydelser på hjemmesiden.

 1. Projekt: Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet
  1. Opdatering om projektet

5 fokusgruppeinterview er gennemført og udskrevet. Der er ændret planer, så der i stedet for at gennemføre 5 individuelle interview, gennemføres et opsamlende fokusgruppeinterview. Herefter kommer interview med virksomhedsrepræsentanter. Bortset fra en vis forsinkelse med undersøgelsesdelen, forløber projektet planmæssigt.

  1. LAP’s repræsentation i projektets følgegruppe

Idet Lise er blevet ansat som medinterviewer i projektet træder hun ud af følgegruppen, hun afløses af Kaj.

 1. Orientering om og opfølgning på kontakt til MB-foreningen om ny MB uddannelse.

Karl redegjorde for kontakter til MB-foreningens formand og koordinator for nuværende MB-uddannelse. Har holdt møde der resulterede i at MB-foreningen har indmeldt sig kollektivt ind i LAP og i nogle foreløbige overvejelser om et kommende samarbejde om ny MB-uddannelse. En ny MB-uddannelse skal være for personer med psykiatribrugerbaggrund, som i forvejen har en faglig baggrund fra det ordinære arbejdsmarked eller en baggrund som sagsbehandler/socialrådgiver. Indebærer et samarbejde med en eller flere større kommuner og en eller to sociale højskoler. Ideen er luftet for arbejdsmarkedsstyrelsen, der har vist positiv interesse for at finansieret et pilotprojekt.

Lise gør rede for nogle overvejelser om, hvem det er man kommer i møde med forskellige tiltag. Dem der har relativt mange ressourcer eller de mest marginaliserede og udstødte?
Flere fremsætter synspunkter om at tiltag over for de forskellige grupper kan supplere hinanden og at der er en meget stor mellemgruppe.

Konklusion: Lise og Marianne indgår sammen med Karl i det videre samarbejde om ny MB uddannelse.

 1. Orientering om og opfølgning på møde med DSI-medarbejdere om landsdækkende netværk, call-center mv.

 

Karl og Marianne har holdt møde med projektleder og tilknyttet DSI medarbejder. Marianne refererede fra mødet. Den hovedproblemstilling vi drøftede på mødet var, hvorvidt der i udviklingen af call-center og hjemmeside skulle satses på at vejlede efter psykiatriske diagnoser eller mere bredt vedrørende personer med psykosociale handicap. Marianne og Karl gjorde meget ud af at åbne DSI medarbejdernes forståelse for, at vi har brug for en vejledning af sagsbehandlerne om, hvordan man får stillet de rigtige spørgsmål for at få indsigt i den enkeltes situation, problematik og behov. Vi ønsker fortsat at indgå i dialog med projektet. Lise spørger til tidsperspektivet.
Konklusion: Vi retter henvendelse til projektet og beder om at blive opdateret om projektet og minder om, at vi gerne vil have et opfølgende møde, hvor alle gruppens medlemmer får mulighed for at deltage.

 1. Puljemidler der kan søges som udmøntning af Nye Veje og år for Lige Muligheder:
  1. Efteruddannelsesprojekt for sindslidende (vejledning + ansøgningsskema vedlægges)

Karl: er det relevant at tilrettelægge særlige uddannelsesforløb? Lise: behov for at finde ud af om man kan klare sig på fuldtidsuddannelser. Erik: vigtigt også at fokusere på ikke boglige uddannelser. Hanne præciserer at grundforeninger ikke selv kan søge i Landsforeningens navn.
Konklusion: Vi sender materialet ud til grundforeningerne og kollektive medlemmer og efterspørge gode ideer inden næste møde i arbejdsgruppen.

   1. b.   Landsdækkende aktivitetstilbud (vejledning + ansøgningsskema vedlægges)

Karl introducerer puljen. Har vi haft nogle henvendelser?
Lise: Vendepunkter som aktivitetstilbud andre steder i landet.
Hanne: Lokale fap-/lapper i samarbejde med LAP kunne måske udvikle noget. Vil sige ja hvis hun bliver kontaktet i Næstved.
Erik: Kommunerne skal samarbejde med en frivillig forening ikke nødvendigvis på lokalt niveau.
Kaj: Har vi kræfterne her i gruppen?
Karl: Har vi en ide?
Marianne: Omtaler en følgegruppe vedr. ny selvhjælpsgruppe for unge med psykiske vanskeligheder i regi af Ungdomshuset i Odense som drives KFUM’s sociale arbejde. Foreslår at afsætte et nyt møde snarest efter at have haft materialet ude hos grundforeninger.
Karl: En projektide kunne være en form for klubvirksomhed blandt unge psykiatribrugere i en kommune, hvor vi har en grundforening.
Konklusion: Vi vender tilbage til emnet via e-mail korrespondance og sender materialet ud til grundforeninger og kollektive medlemmer i de nævnte kommuner.

 1. Puljer under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle (vejleding vedlægges)

Lise: har kigget på den, det er en lille pulje. Erik: synes vi skal søge på landsplan. Marianne: emnet hører ikke specielt hjemme i den her gruppe.
Vi sender en opfordring videre til FU/landsledelse og PR gruppe om at søge midler til at medfinansiere påtænkte TV-spots mv. Det vil være mest oplagt at inddrage køn som 2. beskyttelseskriterium udover handicap.

 1. L 149. Forslag om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Det foreslås at vi som opfølgning på det høringssvar, vi afgav til lovudkastet retter henvendelse til partiernes arbejdspolitiske ordførere og at vi anmoder om foretræde for arbejdsmarkedsudvalget mellem 1. og 2. behandling. Der er 1. behandling den 28. februar. (bilag: lovforslag, nugældende lov og bekendtgørelse, høringsnotat, LAP’s høringssvar)

Erik: vi skal uddybe, hvad vi mener med midlertidig, længerevarende eller periodisk nedsat funktionsevne.
Opsamlende: Ligestilling betyder at lovgivning skal tilpasses til vores situation. Man kan ikke vide, hvornår man evt. vil være kommet sig. Der bør være plads til at den enkelte kan bevare håbet. Vores form for funktionsnedsættelse er af en anden karakter end når det gælder personer med synlige handicap.
Karl udformer noget på skrift. Mailer rundt med en dags varsel. Lise, Hanne og Marianne går i foretræde. 
Hanne ringer til Thomas Adelskov (Socialdemokraterne) Erik kontakter Bent Bøgsted (DF) Karl kontakter Ole Sohn (SF) og Jørgen Arbo-Bæhr (Enhedslisten)

 1. Henvendelse fra LAP-medlem Helene Hjort Knudsen om evt. samarbejde om bogudgivelse. (Foreløbigt oplæg fra Helene vedlægges. )

Helen havde fremsendt en ny projektbeskrivelse som blev omdelt.
Konklusion: Idet projektet lægger sig op ad LAP’s igangværende arbejdsmarkedsprojekt, videresendes henvendelsen til projektets følgegruppe.

 

 1. Evt.

Hanne ønsker diverse bilagsmateriale eftersendt pr. mail

 1. Kommende møder

Onsdag den 28. marts kl. 10.