Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen den 28.03.2007

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen den 28.03.2007

Deltagere: 
Erik Thomsen, Nils Andersen, Marianne Steengaard, Lise Jul, Hanne Wiingaard, Karl Bach.

Afbud: 
Kaj Larsen, Joy Dalhof

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Nils, referent: Karl

2. Dagsorden
Blev udformet i starten af mødet

3. Godkendelse af referat fra mødet den 19.02.07
Referatet blev godkendt.

4. Ændring af Kompensationsloven, L 149

  1. henvendelser til ordførerne mv.

Karl: redegjorde for telefoniske henvendelser til De Radikales, SF’s, Socialdemokraternes og Enhedslistens ordførere. Især Enhedslisten og Socialdemokraterne var meget lydhøre over for LAP’s holdninger. De Radikales ordfører ønskede at indgå en ”aftale” om at LAP ville få mulighed for at søge om midler fra efterårets satspuljebevilling om forsøg med en bredere målgruppe, hvilket Karl dog afslog. Der er sendt skriftligt bidrag til samtlige partiers ordførere.
Sinds høringsbidrag: SIND har i sit høringsbidrag til DSI stillet sig ukritisk over for den snævre målgruppeafgrænsning. FU bør tage op med Sind, at man derfra fremover bør orientere/inddrage os vedr. høringsbidrag til DSI.
Erik har talt med Bent Bøgsted fra DF. Han lovede at tage spørgsmålet om målgruppe op med beskæftigelsesministeren. Bedre at forebygge end at helbrede. Erik anker over, at Karl ikke har ringet tilbage efter tlf. besked. Karl svarer, at han ville have gjort det, hvis Erik havde bedt om det.

  1. 1. behandlingen

Kopi af forhandlingerne ved 1 behandlingen blev uddelt og læst.
Karl fremhæver, hvor meget LAP har påvirket folketingsdebatten og at vi allerede har fået midler til forsøge med personlig assistance til personer med en ikke varig funktionsnedsættelse stillet i udsigt af beskæftigelsesministeren, som også fremhævede LAP’s igangværende arbejdsmarkedsprojekt.

Lise mener, vi skal forsøge at påvirke lovgivningen nu og mener, vi snarest skal holde møde med ministeren. Mener ikke vi skal vente i yderligere et par år efter evt. forsøg.
Erik mener ikke vi får en ændring igennem nu. Marianne mener både og. Nils konkluderer, at vi har fået vind i sejlene.

  1. Foretræde for arbejdsmarkedsudvalget

Lise, Marianne og Hanne havde foretræde den 14.marts. Adelskov, Baastrup, Sohn, Geday, Jytte Andersen, Charlotte Amundsen m.fl. var til stede.
Generelt en positiv oplevelse. Delegationen foreslog, at reglerne om § 28 aftaler kunne inspirere til at bevilge assistance efter behov. Argumenterede desuden med, hvor meget der kan spares i pension mv.: Vi skal ikke tilgodeses fordi det er synd for os, men fordi vi har kompetencer der kan bidrage til samfundets vækst. Afslappet atmosfære.
Spørgsmål stillet af politikerne: Baastrup og Adelskov: hvor mange vil det medføre yderligere at gå fra varig til længerevarende eller midlertidig funktionsnedsættelse?
Geday: Forskel mellem mentor og personlig assistent?
Adelskov: Findes der forsøg eller projekter der belyser assistance til en udvidet målgruppe?

Af omdelte kopier af de spørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget har stillet til ministeren fremgik det, at vores skriftlige henvendelse og foretrædet har været med til at inspirere udvalget.

Vi havde en opklarende drøftelse af, hvad der ligger i nugældende mentorordninger.
Erik gav udtryk for, at vi bør tage ministeren på ordet og søge midler til forsøgsprojekt.
Erik foreslår, at vi undersøger, hvad der findes af lignende ordninger i andre lande, fx Sverige, Norge og England.

d. Opfølgning
Vi drøftede indgående forslaget om at holde møde med beskæftigelsesministeren. Karl var af den opfattelse, at vi ikke på nuværende tidspunkt vil kunne overbevise ministeren om, at han selv skal ændre på ordlyden af sit eget lovforslag, men at vi bør be’ om et møde med ministeren, når resultatet af LAP’s arbejdsmarkedsprojekt foreligger, for at formidle det direkte til ham og indlede drøftelser med ham om, hvordan LAP kan gennemføre et forsøgsprojekt. Forslag om at ændre ordlyden i L 149 skal komme fra Arbejdsmarkedsudvalget.

Konklusion: Vi forsøger at få et møde med beskæftigelsesministeren, hvor vi vil fremlæge resultaterne af vores arbejdsmarkedsprojekt, og afdække hvad et kommende forsøg, som foreslået af ministeren, skal indeholde.

5. Møde med Helene Hjort Knudsen om hendes ide til bogprojekt: ”10 fortællinger om det rummelige arbejdsmarked”

Inden mødet med Helene drøftede vi, hvor vidt hendes ide til bogprojekt vil kollidere med igangværende projekt og opfølgning heraf.

Herefter møde med Helene, hvor hun fik mulighed for at uddybe sine ideer og svare på en række spørgsmål fra arbejdsgruppens medlemmer.

Efter mødet med Helene nåede vi frem til følgende konklusion: Vi er principielt interesseret i at indgå et samarbejde med Helene om bogprojekt: 10 fortællinger… En underarbejdsgruppe bestående af Nils og Karl indgår et samarbejde med Helene om at gøre projektbeskrivelsen og budgettet klar til videre beslutningsproces i LL.

6. Puljer vedr. efteruddannelse og aktivitetstilbud.
Vi har fået tilbagemelding på vores henvendelser til grundforeninger og kollektive medlemmer fra Bocentret Thorupgården i Kbh., fra FAP Randers og fra Nørremarken i Viborg. Desuden har der været kontakt til Odense Kommune ved Værkstedet Udsigten. Hanne har haft kontakt til Næstved Kommune, som også er blevet kontaktet af Fountain House Fonden.

Hanne og Lise følger op i forhold til Næstved. Karl og Erik følger op i forhold til Randers  (forstærker ideerne om mentorordning og uafhængig økonomisk rådgivning) og Thorupgården (vi bakker om begge ideer). Karl og Marianne følger op i forhold til Odense kommune og Karl i forhold til Nørremarken.

7. Ny Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Lise mener vi fra LAP’s side skal involvere os i lovgivningsarbejdet, for at styrke unge psykiatribrugeres muligheder for at benytte muligheden for en form for ny ”Fri Ungdomsuddannelse”. Lise, Hanne og Marianne kigger nærmere på materialet og følger op på det.

8. Næste møde
Blev aftalt til mandag den 23. april kl. 14.

Det, der tidligere hed en § 28 aftale, er nu erstattet af § 56 i sygedagpengeloven:
Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. 
§ 56. En arbejdsgiver kan ved aftale med en lønmodtager opnå ret til fra kommunen at få refusion med et beløb, der svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 2 uger af sygefraværet. Refusionen kan dog højst ske med det beløb, som lønmodtageren har ret til efter § 50, stk. 2.
Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan indgås,
1) når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år,
2) når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet, eller
3) når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 2 uger for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.
Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysning om arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse samt sygdommens art. Aftalen skal godkendes af lønmodtagerens opholdskommune.
Stk. 4. Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage, medmindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.
§ 57. Arbejdsgiverens ret til refusion har virkning fra aftalens indgåelse og omfatter kun det bestående ansættelsesforhold.
Stk. 2. Refusionsretten omfatter sygedagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser, behandlinger, efterbehandlinger, kontrolundersøgelser og nødvendig rekreation i forbindelse hermed.
Stk. 3. Ved arbejdsbetingede lidelser gælder arbejdsgiverens ret til refusion dog ikke, hvis den aktuelle sygeperiode skyldes arbejdsgiverens tilsidesættelse af bestemmelser i arbejdsmiljøloven.
§ 58. Kommunen kan forud for godkendelse af aftalen indhente lægeerklæring som dokumentation for, at lønmodtagerens langvarige eller kroniske lidelse i væsentligt omfang forøger den normale fraværsrisiko, og for, hvornår indlæggelse eller behandling er besluttet og har fundet sted. Erklæringen betales af kommunen.
Stk. 2. Kommunen kan endvidere i det enkelte fraværstilfælde indhente lægeerklæring til belysning af, om fraværet skyldes den pågældende lidelse. Erklæringen betales af kommunen.