Referat af møde i Arbejdsmarkedsgruppen den 8. juni 2007

Deltagere: Kaj, Hanne, Erik, Karl

Afbud: Peter Farver, Lise Duus, Marianne, Lise Jul, Nils

Fraværende: Preben Paulin Hansen

Det henstilles til alle i gruppen at man fremover melder afbud mindst to dage før mødet så vidt det overhovedet er muligt.

1. Valg af ordstyrer og referent
Kaj er ordstyrer karl referent.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat fra mødet den 28.03.07 (vedlagt)
Godkendt

4. Orientering, evaluering og opfølgning vedrørende Kompensationsloven L 149 (udvidelse af målgruppen for personlig assistance mv.)

Drøftelse af hvordan vi kæder opfølgningen sammen med den aktuelle debat om de mange med psykiske lidelser der tildeles førtidspension. Hvad betyder det for den behandling, man får af sin kommune at ens psykosociale handicap ikke anerkendes? Fx er vi ikke dækket ind i den såkaldte funktionsevnemetode der bruges i kommunerne ved tildeling af sociale handicapkompenserende ydelser. Vi omtales konsekvent som ”psykisk syge” og ikke som personer med psykiske lidelser eller med psykosociale handicap.

Gruppen vil forberede en skriftlig henvendelse til Beskæftigelsesministeren, der sammenkæder resultatet af vores arbejdsmarkedsundersøgelse med en kritisk kommentar til bekymringen for de mange førtidspensionstildelinger. Som baggrundsmateriale vil nogle af os læse regeringens ”Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked.” (Fokusnotat fra LAP’s jurist giver et resume af redegørelsen)

Vi vil tage kontakt til Beskæftigelsesministeriet og forhøre os om det realistiske i at få et møde med ministeren i løbet af sommeren. Kaj, Hanne, Erik og Karl vil gerne gå til et sådant møde.

Vi (mødets deltagere) påbegynder udarbejdelsen af en skriftlig henvendelse snarest og gør et udkast færdigt som derefter sendes rundt i hele arbejdsgruppen.

Forslag om at finde nogen blandt vores medlemmer der er eller har været i klemme i sygedagpenge eller kontanthjælp, fordi man ikke tager den ordinerede medicin. Der arbejdes videre med en sådan henvendelse pr. brev eller via Medlemsbladet.

5. Forsøgsprojekt med sociale mentorer til personer med en midlertidig sindslidelse. 
Der er indledt et samarbejde med Discus A/S om evt. at byde ind på forsøgsprojektet. Der vil så vidt muligt inden mødet foreligge et udkast til projektansøgning. 
Hvad er det især vigtigt for LAP at lægge vægt på i projektet?

Gruppen bakker op om samarbejdsprojektet.

God ide med Viborg (alternativt Randers) og Odense og en kommune i hovedstadsområdet, som forsøgskommuner.

Vigtigt at afprøve forskellige modeller for ansættelse af mentorer og at der ved fastansættelse indføres en prøvetid. LAP’s medvirken skal honoreres til samme timeløn som Discus medarbejdere. Lise og Karl foreslås som medlemmer af projektets styregruppe.

Karl i samarbejde med Lise skriver videre på projektet og mailer nyt udkast til gruppens medlemmer for evt. kommentarer/korrektioner. FU tager stilling til hvem der skriver under på ansøgningen.

6. Servicestyrelsens udbud som opfølgning på Det Fælles Ansvar II: 
Særlige uddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og Virksomhedskurser, der skal ruste medarbejdere til at arbejde sammen med socialt udsatte kolleger
LAP indledt et samarbejde med SVID, SAND. AOF, De Sociale Højskoler og Discus A/S om at byde på opgaverne. 
Hvad er det vigtigt for LAP at lægge vægt på i projekterne?

Vi drøftede det formålstjenlige i at være med til at byde ind på opgaverne, men er enige i at det er godt at være med for at få indflydelse. Vores medvirken må ikke føre til at vi tapper foreningen for ressourcer.

Udover Lise og Karl som har deltaget i møderne indtil nu vil Kaj og Erik være med til møde på den Sociale Højskole i Odense den 14. juni, hvor der skal diskuteres indhold for tilbud på virksomhedskurser og hvor der skal foretages de sidste justeringer vedr. tilbud på uddannelsesforløb.

Enighed om at indhente CV’er fra Thoridt, Erik Olsen og Anette Holm.

7. Helenes ide om bogprojekt: 10 fortællinger om det rummelige arbejdsmarked.

Gruppen kan godkende projektbeskrivelsen som den nu foreligger og mener LAP skal gå ind i projektet som ansøger og projektadministrator.

Det skal fremgå af beskrivelsen at bogprojektet forudsætter, at der kan indgås en aftale med et forlag om udgivelse.
Det skal fremgå at royalty fra forlaget fordeles fifty fifty mellem Helene og LAP.

Endelig projektbeskrivelse forelægges til orientering på førstkommende møde i Landsledelsen.

8. Orientering vedrørende:
a. Samarbejde med Randers og Odense kommuner om at søge projektmidler til aktivitetstilbud for sindslidende.
Vi har erfaret at der er 5 kommuner der har søgt af puljen – vi afventer svar fra Socialministeriet.

c. Henvendelse fra DSI om netværksmøde vedrønde ”psykisk syge” og beskæftigelse den 7. september.

Vi forsøger at få andre med i programmet, ex Lise, Marianne, Hanne eller Erik. Karl forsøger at komme i kontakt med DSI’s formand Stig Langvad om terminologi mv.

9. Hvordan skal arbejdsgruppen præsenteres på LAP’s hjemmeside?
Karl står som tovholder og udarbejder en foreløbig beskrivelse.

10. Evt.
Erik foreslår at vi danner ad hoc grupper fremover.

11. Næste møde

Torsdag den 16. august kl. 10.15