Referat af møde i tvang-gruppen, 30. maj 2007

REFERAT af møde i tvanggruppen den 30-05-2007 i Odense

Til stede: 
Kaj
Jan
Herluf
Karl

Afbud: 
Steen
Henriette
Joy

Referent: Karl

Ordstyrer: Kaj

Dagsorden:

  1. Adresseliste mv.
  2. Evaluering af workshop på landsmødet
  3. Revision af udgivelsen Psykiatrisk Testamente
  4. Høringen i oktober
  5. Evt.

Ad 1.

Kaj vil sørge for en liste med mail, postadresser, tlf. gir også besked til Eva om mail adresser til nye medlemmer. Der skal strammes op om at levere referater til Eva til offentliggøres på hjem-mesiden.

Ad 2.

På landsmødet præsenterede Kaj temaet for workshoppen og informerede om høringsplaner. Det meste af tiden gik med en runde hvor alle talte om egne erfaringer med tvang. I alt 8 deltog. Der var for lidt tid til workshoppen, gerne 2 – 2½ næste år. Gruppen kan evt. byde ind med et oplæg til en af flere parallelle temaoplæg/-drøftelser, hvis der kan arrangeres parallelle minikonferencer. Vigtigt at der er kommet flere medlemmer til gruppen.

Ad 3.

Kaj: publikationen er en smule populistisk, Forsiden: OK, forslag fra Jan: undertekst: (med vejledende kommentar) Kolofon: oplysning om oplagsstørrelse mangler. Første blok slettes undtagen Teksten til skema og vejledning er skabt i en arbejdsgruppe under LAP.

S. 1: 1. afsnit er mangelfuldt om hvor man kan aflevere/medbringe det udfyldte testamente. Hvor i psykiatrien? Den/de afdeling(er) hvor man har været indlagt, ens egen privatpraktiserende læge?

Ny overskrift om hvor/hvordan man afleverer/medbringer testamentet – hvordan man sikrer sig at det når frem til den afdeling hvor man evt. bliver tvangsindlagt – evt. bisidder.

Teksten om hvor vidt testamentet er juridisk bindende/har moralsk betydning skal revideres (henvisning til vejledning nr. 122 af 14.12.2006).

Afsnittet: Hvad er historien bag …

Sætningen: …,” som en psykiatribruger kan blive skadet af ved uhensigtsmæssig behandling” skal evt. ændres.

§ 67 b skal rettes til nyt paragrafnummer.

“Efter Rådet for Socialt Udsattes og LAP’s vurdering vil denne paragraf … ”

Afsnittet: Jura og etik omkring det psykiatriske testamente: der skal føjes noget ind om den nye FN konvention.

Citatet fra Jørn Vestergaard er svært at læse. Vi forsøger at tage kontakt med Jørn om evt. at omskrive citatet.

Vejledning og skema pkt. 2 og 3: 3 tallet slettes og sidste tekstblok i selve skemaet flyttes til efter de tomme linjer.

s. 3: hun erstattes af hun/han i første afsnit. I 2. afsnit erstattes hun af man

Under overskriften Medicin: 2. afsnit: Lige som … udelades.

s. 4 ingen ændringer. S. 5 vi overvejer at medtage noget om at den/de nævnte personer skal inddrages som bisiddere/have ubegrænset ret til at komme på besøg.

Overvejelse om at lade et plastikkort følge med testamentet hvor man kan anføre at man har udfyldt et og med oplysning hvor det forefindes. Overvejelser om hvordan vi får dokumentet yderligere udbredt: biblioteker, mindre pjece.

Ad 4.

Vi vil både forsøge at gennemføre en høring på Christiansborg om tvang og menneskerettighe-der og gerne dagen efter holde workshop (evt. i Odense) om konventionens betydning for os som psykiatribrugere (her med Tina M. som hovedperson). Vi satser på den 3. og 4. oktober. Karl kon-takter Tina og Folketinget og forespørge mødecenter i Odense.

Vi har udformet en annonce til Medlemsbladet, hvor vi opfordrer folk til at melde sig som “vidner”

Kommende møder: tirsdag den 19. juni kl. 11 og tirsdag den 26. juni kl. 11.

Vi vil nå at have Psykiatrisk Testamente færdigt inden sommerferien og have høringen sat på skinner.