Referat af møde i bisiddergruppen, 17. januar 2013

Deltagere:     Maria Therese Kindberg, Klaus Zenon, Jan Stig Andersen, Lone Høegh, Karl Bach Jensen,Birgitte Hansen

Afbud:     Susan Skogstad, Nikolaj Stigø, Heidi Vestergaard

Sted: LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C

1: Valg af ordstyrer og referent

Lone vælges som referent. Karl tager referat.

2: Siden sidst – personlig runde

 

3: Godkendelse af referat fra sidste møde

Andet afsnit pkt. 6 slettes.
I pkt. 9, første afsnit ændres formuleringen til: Der var enighed om …
I pkt. 9, fjerde afsnit ændres formuleringen til: Vi vil på forhånd ….

4: Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes et pkt. 6: Forslag til aftaler i bisiddernetværket fremover.

5: Opfølgning på sidste møde

Der mindes om, at der skal annonce i Medlemsbladet, evt. på samme opslag som omtale af diverse rådgivning.
Therese har kigget på, at der kunne rykkes annonce i Sygeplejersken, Socialrådgiveren. Der tales om, at forsøge at få en journalistisk omtale i diverse fagblade.

6: Forslag til aftaler i bisiddernetværket fremover.

Der bør være nogle etiske regler, man som bisidder skriver under på, at man vil følge. Der skal også være en regel om ikke at videregive eller modtage fortrolige oplysninger om den, man er bisidder for. Therese, Lone og Jan udformer et forslag frem til næste møde.

7: Evaluering af efterårets seminar

Therese har haft en artikel om seminaret i Medlemsbladet. Seminaret var en god og lærerig oplevelse for deltagerne. Der er lidt forskellige vurderinger af diverse øvelser.
Lone fremhæver kurser på Center for Frivilligt Socialt Arbejde,  bl.a. ”At være i det svære”.

8a: Folder og distribution af folder

Der er bestilt optryk af folderen. Ny distribution afventer opdatering af database.
Therese har fået lovning på samtlige adresser til psykiatriske afdelinger og distriktspsykiatriske centre.

8b: VBA database

Opdatering afventer, at der er indhentet yderligere adresser.

9: Formål med bisidderarbejdsgruppen

Der er brug for en formel beskrivelse og godkendelse af arbejdsgruppen, herunder medlemmer, tovholder og formål.

Arbejdsgruppens formål er at:
•    planlægge og koordinere aktiviteter i LAP’s bisidderkorps, herunder kurser og seminarer for nye og nuværende bisiddere.
•    øge kendskabet til og efterspørgslen efter LAP’s bisidderservice.

Indtil videre fungerer Birgitte som tovholder. Vi beder i første omgang FU, herefter LL om at godkende gruppen, m.h.p. at oplysninger om gruppen bringes på lap.dk. Vi be’r også om officiel godkendelse af medlemskab af Foreningen Bisiddernet.

10: Planlægning af begynderkursus

Vi vil forsøge at hyre Verner Christiansen til at stå for et begynderkursus og et fortsætter kursus i 2013. Begynderkurset må gerne ligge den 3. – 4. maj og enkelte fra arbejdsgruppen/bissiderkorpset forventes at deltage som hjælpere på kurset. Vi regner med at programmet nogenlunde bliver som forrige år. En gruppe bestående af Therese, Jan og Karl træffer nærmere aftaler om tid, sted og program. Kurset forventes udbudt sammen med indkaldelse til landsmøde (18. – 21. februar).

11: Planlægning af seminar

Vi satser på at afholde seminar for hele bisidderkorpset i begyndelsen af juni, fx første eller anden lørdag (8. juni).
Der er kommet et tilbud fra Udbetaling Danmark om adgang til kviklinje og information herom. Det vil kunne indgå som en del af et seminaret.

11: Næste møde

Det aftales at gruppen mødes igen torsdag den 7. marts kl. 11.30 – 16.

12: Evt.

Der rykkes for visitkort.
Lone spørger om der mangler opgaver til bisidderne. Problemet er, at det kan være vanskeligt at finde en bisidder, der kan varetage rekvirerede opgaver, især i Jylland.