Referat af møde i hjemmesidegruppen, 16. juni 2004

Mødedato: 16. juni 2004

Mødested: LAPs sekretariat, Odense

Til stede:

Robert Feldhütter (webmaster)

Eva Rasmussen (sekretariatsleder, særligt inviteret)

Thoridt Allermand

Michael S. Adamsen

Alfred Sloth Knudsen

Jakob Dahl

Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Lise Jul Pedersen

Hanne Wiingaard

1. Valg af ordstyrer

Michael blev valgt.

2. Hvordan har jeg det for tiden, præsentation ved/af Michael – nyt medlem i gruppen

Intet referat fra dette punkt.

3. Valg af referent

Jan blev valgt.

4. Godkendelse af dagsorden

Ændret til

5a. Godkendelse af referat fra sidste møde (opr. pkt. 5)

5b. Fremtidigt system (TYPO3 eller andet) (opr. pkt. 11)

5c. Indhold af nyhedsbreve (opr. pkt. 13)

5d. Estimat og planlægning af overgang til nyt system (opr. pkt. 12)

5e. Sikring af den daglige opdatering indtil overgang til nyt system (opr. en del af pkt. 9)

5f. Forsidens aktuelle udseende (opr. en del af pkt. 9)

6. Timer og økonomi

7. Statistik over besøg på hjemmesiden

8. Opfølgning fra sidste møde

10. Vort forhold til firmaet Headline, ophævelse af køb?, juristen m.v.

14. Evt. (herunder fastsættelse af næste møde)

Herefter godkendt.

5a. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

5b. Fremtidigt system (TYPO3 eller andet)

Vi skifter ikke til TYPO3. Vi holder os til HTML-koder og lidt Actice Server Pages (ASP)-programmering til de avancerede funktioner.

5c. Indhold af nyhedsbreve

Jan laver et udkast til en vejledning for nyhedsbreve. Udkastet behandles på et kommende møde.

5d. Estimat og planlægning af overgang til nyt system

Robert laver en ny hjemmeside i HTML-kode med en smule ASP-programmering til næste møde, hvor den skal godkendes.

5e. Sikring af den daglige opdatering indtil overgang til nyt system

Der bliver ingen opdatering i de næste 14 dage.

5f. Forsidens aktuelle udseende

Forsiden ændres ikke de næste 14 dage. Robert visualiserer sin ide til næste møde.

6. Timer og økonomi

Robert sender en oversigt over sit timeforbrug (inkl. møder og rejsetid) til sekretariatet, som udbetaler tilgodehavendet.

Robert bestiller en opgradering til ASP-funktioner hos Scannet.

7. Statistik over besøg på hjemmesiden

Scannet har netop skiftet statistik-system, så der findes ingen statistik.

8. Opfølgning fra sidste møde

Lise afløste Jakob som gruppens repræsentant på LAPs landsmøde. Ellers intet.

10. Vort forhold til firmaet Headline, ophævelse af køb?, juristen m.v.

Vi vil ikke være kunde hos Headline. Hanne og Lise kontakter LAPs jurist med henblik på en sag mod Headline.

14. Evt. (herunder fastsættelse af næste møde)

Links: Vi vil ikke linke til andre hjemmesider, blot fordi de linker til vores.

Referat: Referatet skal være et beslutningsreferat.

Næste møde: Onsdag d. 30. juni 2004 kl. 17.15 på LAPs sekretariat. Eva inviteres med igen.