Referat af Landsmøde 2004

I Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere fredag den 7. og lørdag den 8. maj 2004 på Coop Kursuscenter i Middelfart. Der deltog 92 medlemmer i landsmødet. Medlem af landsledelsen Bo Steen Jensen bød alle velkommen og Hanne Wiingaard orienterede om de praktiske ting.

Valg af dirigenter:

Erik Olsen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter.
Erik Olsen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

Valg af stemmetællere

Erik Olsen (Kbh), Tage Therkildsen, Ingelise Jacobsen, Lars Hald og Preben Borchmann blev valgt.

Landsledelsens beretning:

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Derudover orienterede medlemmer af landsledelsen om følgende:
Jakob Dahl har arbejdet med at få psykiatribrugere behandlet på lige fod med andre handicapgrupper, bl.a. ved at søge optagelse i DSI. Ligeledes har han været aktiv i værdigrundlagsdebatten.

Hanne Wiingaard har været med i formandskabet, projekt recovery, repræsenterer LAP i den nordiske forening, NFSMH, har lavet blad og pjecer, deltaget i hjemmesidegruppen, været med til at ansætte nye folk i LAP, deltaget i fremtidsværksteder, med i evaluering af SKP-ordningen og er endvidere med i fomandskabet for FAP Storstrøms Amt.
Lise Jul Pedersen har som medlem af formandskabet deltaget i næsten de samme ting som Hanne Wiingaard.
Hanne Løvig har været med i to år, og har været glad for det. Har arbejdet i PR-gruppen, og været med til at lave pjece og folder. Er medlem af bestyrelsen i FAP Århus.

Karl Bach har mest arbejdet med de politiske sider af LAP’s virksomhed. LAP har haft indflydelse på et nyt lovforslag om døgnhuse, og er med i processen når det gælder revision af psykiatriloven. Et meget omfattende høringssvar til strukturkommissionen kan ses på www.lap.dk.

Hanne Rørbech er med i værdigrundlagsdebatten, og har som medlem af BUPS være medarrangør af festivalen Sårbare Sjæle. Har deltaget i møder og debatter, og har oprettet en aktionsgruppe på nettet.
Michael P. Krog har været med i 4 år, og lavet alle bagsiderne til Medlemsbladet. Har været aktiv i festivalen Sårbare Sjæle. Har undervist journalister og interviewofre.

Bo Steen Jensen har kun været i landsledelsen ½ år, men har deltaget i mange spændende opgaver. Er tovholder i Alternativgruppen, med i et projekt om kvalitet i tvang, og Et Danmark vi kan være bekendt.
Mårten Breum blev i september 2003 ansat som LAP’s ene rejsekonsulent. Har deltaget i en konference i Grækenland. Har lavet pjecer og arbejder på sommerlejr.

Paul Bjergager har været syg en del af perioden, men er aktiv i FAP Roskilde, og er med i juragruppen og står for sommerlejren.
Bemærkninger i uddrag til beretningen:

Kim Nielsen havde fået oplyst, at brugen af tvang er steget med 50%, særligt overfor unge.
På et spørgsmål fra Lars, Ringkøbing, oplyste Jakob Dahl, at formandskabet i LAP mødes regelmæssigt for at kikke ansøgninger, følge op på budgettet, lave dagsorden m.v. – men alle beslutninger i LAP træffes demokratisk på landsledelsesmøderne.
Karl Bach orienterede om projektet Et Danmark vi kan være bekendt, samt LAP’s kampagne mod (mere) tvang.
Michael, Viborg mente, at tvang kan redde menneskeliv under visse omstændigheder.
Richard Dahlin roste LAP’s underskriftsindsamling.

Karl Bach foreslog nedsættelse af en ny arbejdsgruppe på landsmødet. Vi har brug for folk der vil stå frem og fortælle, hvad udsættelse for tvang har betydet for dem.
Erik Olsen, Kbh, sagde at det er forkasteligt man ikke modtager en ordentlig behandling – kun dæmpelse af symptomer. Vi må kræve en ordentlig behandling nu.
Thoridt Allermand: Se også på den skjulte tvang, bl.a. ved hjælp af medicin, og manglende terapi.
Merete Blicher kender flere der har været udsat for tvang.

Rita Hansen nævnte gentest på Skt. Hans Hospital, hvor man vil prøve at mindske bivirkningerne ved medicin ved at teste folk.
I LAP’s landsledelse er der delte meninger om holdningen til gentest.

Mårten Breum: Vi må huske at sætte noget andet i stedet for tvangen. Døgnhuse er et vigtigt alternativ.
Eva Pedersen fortalte om hvordan hun blev truet med udskrivelse, hvis hun ikke makkede ret og tog sin medicin.
Bo Steen Jensen: Der forskes ikke i årsager, kun i symptomer. Den skjulte tvang er meget udbredt.
Karl Bach orienterede om konference i Vejle til sommer, hvortil LAP’s medlemmer inviteres til at være til stede en af dagene.
Joy Dalhof mente, at 75% af al tvang skyldes ubegavet og udygtigt personale.

Mårten Breum orienterede om rejsesekretærenes arbejde, som uddybning af den skriftlige redegørelse i beretningen. Samtidig efterlyste han aktivister til sommerlejren.

Holger Pedersen roste landsledelsen for de udgivne pjecer.

Karl Bach nævnte, at der kommer fokus på bedre vilkår på arbejdsmarkedet. LAP arbejder for støtteordninger for folk med psykosocialt handikap på linje med andre handikapgrupper. Der overvejes at søge midler til et projekt, der skal afdække behovene.
Erik Olsen, Kbh orienterede om Brugernes Basar.
Herefter godkendtes beretningen.

ORIENTERING OM ARBEJDSGRUPPER

Ønsker gruppen at videreføres efter landsmødet, skal der foreligge en enkelt plan – der skal være en tovholder, og der skal være nedfældet et arbejdsgrundlag.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet, hvorfor dirigenterne ikke gennemgik dette.

Landsledelsen besvarede spørgsmål vedr. infomedia, løn til webmaster, regionalisering, hvorefter regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Tom Jul Pedersen havde indsendt et brev ang. en ældre sag.
Landsledelsen foreslog følgende:
Idet landsmødet noterer, at der kan være forskellige holdninger til foreningens historie, samt at psykiatribrugere har ret til at ændre opfattelse, konstaterer det samtidigt, at landsmødet 2003 og beslutningerne dér, bragte disse forskellige opfattelser ind i en stræben mod fælles mål – hvilket arbejdsprogrammet, som landsmødet 2003 vedtog, var udtryk for.
Forslaget blev vedtaget, og forslag fra Tom Jul Pedersen afvist, da Landsmødet ikke ønsker at tage stilling til historiske emner.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Landsledelsen fremkom med et forslag til, at kontingentets størrelse frem til næste landsmøde er 100 kr.
Lise Jul Pedersen begrundede forslaget med, at beløbet har en psykologisk gunstig effekt.
Mårten Breum gjorde rede for den hvervekampagne, der blev foranstaltet over 2 måneder og som bestod i, at nye medlemmer betalte et beløb på 40 kr. for det første år. Ordningen har haft stor positiv effekt på medlemstallet, hvorfor der blev fremsat et forslag til, at der indføres et éngangskontingent på 40 kr. for nye medlemmer det første år, hvorefter kontingentet stiger til 100 kr.

Der blev herefter stemt om:

 1. Et medlemskontingent på 100 kr. om året for nuværende medlemmer.
  Alle stemte for forslaget, som herefter blev vedtaget.
 2. Et introduktionskontingent på 40 kr. for nye medlemmer.
  En stemte imod, 4 stemte ikke, og resten af forsamlingen stemte for.
  Forslaget blev således vedtaget.

FAP’erne modtager kr. 30 (af kontingentet på 40) og kr. 50 (af kontingentet på 100).

7. Handlingsprogram

Mårten Breum gjorde rede for, hvordan arbejdsgruppen var kommet frem til det uddelte forslag til handlingsprogram frem til næste landsmøde. De, som havde ændringsforslag, indvendinger eller nye idéer til handlingsprogrammet fremlagde dette, hvorefter arbejdsgruppen til udarbejdelse af handlingsprogram trak sig tilbage for at redigere i og tilpasse handlingsprogrammet. Dirigenterne overdrog til landsledelsen at stå for den grafiske afpudsning af handlingsprogrammet.
Det nye forslag blev senere sat til afstemning: 2 stemte imod og resten stemte for.

Handlingsprogrammet blev herefter vedtaget.

8. Godkendelse af budget for det kommende år

Dirigenterne gjorde opmærksom på, at der kunne stilles forslag til budgettet, men ikke stilles ændringsforslag.
Bemærkninger til budget:
Den ny landsledelse skal se på de økonomiske konsekvenser, som det vedtagne forslag på et 40 kroners indmeldelseskontingent vil få.
Det blev slået fast, at midlerne til lønninger af fastansatte i foreningen kommer fra satspuljen.

Herefter blev der stemt om godkendelse af budgettet.
1 stemte imod. Resten stemte for.

9. Valg af landsledelse

Der var 70 medlemmer, der stemte.

Kandidater

Antal stemmer

Lise Jul Pedersen

55

Hanne Wiingaard

54

Bo Steen Jensen

44

Thoridt Allermand

41

Ulrich Steinus

37

Eva Lindblom Pedersen

31

Jens Christian Friis Nielsen

30

Steen Moestrup

30

Michael Brown

27

Knud Schou

25

Joan Remil

24

Holger Pedersen

17

Kim Werner Nielsen

12

Michael Adamsen

9

Anders Larsen

8

Helge Preben Sørensen

8

Steffen Østergaard

4

Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Bo Steen Jensen
Eva Lindblom Pedersen
Hanne Rørbech
Hanne Wiingaard
Jakob Dahl
Jens Christian Friis Nielsen
Karl Bach
Lise Jul Pedersen
Mårten Breum
Paul Bjergager
Thoridt Allermand
Ulrich Steinus
Zenia Nyboe

Suppleanter frem til næste landsmøde:

Steen Moestrup 1. suppleant

Michael Brown 2. suppleant

Knud Schou 3. suppleant

Joan Remil 4. suppleant

Holger Pedersen 5. suppleant

Kim Werner Nielsen 6. suppleant

Michael Adamsen 7. suppleant

Anders Larsen 8. suppleant

Helge Preben Sørensen 9. suppleant

Steffen Østergaard 10. suppleant

10. Valg af revisorer:

Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt.

Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Tom Jul Pedersen som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Eva Lindblom Pedersen fortalte sin egen historie og anbefalede brug af en fiskeolie (IQ) som supplement til eller i stedet for medicin.
Johnna Bang Sørensen udtrykte utilfredshed med, at det ændringsforslag, hun havde givet gruppen til udarbejdelse af handlingsprogram, ikke var blevet indføjet i sin korrekte ordlyd. Mårten Breum svarede, at man er nødt til at indgå kompromisser, og at uændrede formuleringer ikke kan opnås.

Karl Bach foreslog, at der udarbejdes 2 landsmødeudtalelser til medierne:

 • En udtalelse, der kommenterer den kommende strukturreform
 • En udtalelse, hvori der protesteres imod Europarådets tavshed omkring de ting, der foregår på området omkring tvang.

Forslaget blev støttet af Landsmødet, som henstiller til den ny landsledelse at få udarbejdet udtalelserne.

Tom Juul Pedersen spurgte, om selvhjælpsgruppen stadig er aktiv. Nils Andersen svarede, at der i år er afholdt et møde i gruppen, men at gruppen pt. ikke er aktiv.
Mårten Breum udtrykte et ønske om at landsmødet fremover strækker sig over 3 dage, da det vil give landsmødedeltagerne bedre muligheder for at diskutere og behandle de forskellige punkter.
Kim Werner Nielsen gjorde opmærksom på, at der skal udarbejdes et nyt indstik til hvervefolderen med angivelse af, at det for nye medlemmer koster 40 kr. at blive medlem af foreningen.
Joan Remil nævnte vigtigheden af, at LAP holder fast i, at vi ønsker at være en del af det ”almindelige” samfund.
Karl Bach gjorde opmærksom på LAP´s høringssvar vedrørende strukturkommissionen og nævnte, at høringssvaret blandt andet kan læses på www.in.dk.

Arbejdsgrupper på landsmødet

Medlemsbladet:

Deltagere:
Hanne Wiingaard (tovholder)
Michael P. Krog
Steen Moestrup
Rigmor Veifert
Karlo Hansen
Joy Dalhof
Tom Juul Pedersen
Inger Ladegaard

Afholder møde i Odense den 28. maj 2004.

Formål: udgivelse af LAP – medlemsbladet 4 gange årligt.

PR-gruppen:

Deltagere: 

Hanne Løvig (tovholder)
Lise Jul Pedersen
Mette Kromann Christensen
Hanne Wiingaard
Lars Strange
Inger-Liss Christoffersen
Birte B

Afholder møde i Odense den 02. juni 2004

Formål/arbejdsopgaver:

 • Merchandice (kuglepenne, t-shirts mv. med LAP tekst
 • at komme bredt ud til pressen: tv, aviser, blade mv. (ikke nødvendigvis folk i PR-gruppen)
 • LAP´s egne materialer, f.eks. pjecer, recovery nummer og folder
 • brugernes egne blade, f.eks. LAP – medlemsbladet, Outsideren og Sund
 • Branding. Herunder at vi holder os indenfor nogle rammer af farver, klichéer og slogans

Hjemmesidegruppen:

Deltagere:

Lise Jul Pedersen
Michael S. Adamsen
Jan S. Andersen
Alfred Sloth Knudsen (tovholder)

Afholder møde i Odense den 16. juni 2004

Formål: Daglig opdatering genoptages fuldt ud, forsiden designes om, situationen omkring nyt system afklares, overgang til nyt system gennemføres, hjemmesider under LAPs domæne tilbydes til FAP´erne

Alternativgruppen:

Deltagere:

Bo Steen Jensen (tovholder)
Rikke Holler
Annelie Persson
Per G. Pedersen
Michael Brown
Torben Kjellerup
Steen Moestrup
Rigmor Veifert
Alicia Johansen
Klaus Bergstrøm
Ingelise Jacobsen

Formål/arbejdsopgaver: Afholdelse af konference omkring kostens betydning for den psykiske balance, september 2005, indsamling af erfaringer omkring alternativ behandling.

International gruppe:

Deltagere: 

Karl Bach (tovholder)
Michael P. Krog
Ingrid Shaffer
Erik Olsen
Helge Preben Sørensen
Maths Jesperson
Anders Jensen
Hanne Wiingaard

Formål: Gensidigt at styrke kommunikation og samarbejde mellem den danske bruger-/overleverbevægelse (LAP) og den nordiske, europæiske og verdensomspændende bruger-/overleverbevægelse på psykiatriområdet. Øge danske psykiatribrugeres og –overleveres muligheder for at påvirke internationale beslutninger og processer, der påvirker vores livssituation. Øge danske psykiatribrugeres og –overleveres muligheder for at vi kan lade os inspirere af og inspirere bevægelsen i resten af verden. Dette vil vi gøre ved at:
gruppens medlemmer i et vist omfang specialiserer sig i at arbejde på nordisk, europæisk og globalt niveau

understøtte LAP´s sekretariat i at varetage sekretariatsopgaver for WNUSP, f.eks. ved at forberede og vedligeholde WNUSP´s hjemmeside, at medredigere, layoute, trykke og distribuere et internationalt blad, udføre/foranstalte oversætterarbejde i forhold til NFSMH/ENUSP/WNUSP

 • Styrke den internationale bruger/overleverbevægelses profil og image i Danmark
 • Søge økonomiske midler til WNUSP´s arbejde

Juragruppen:

Deltagere: 

Poul Erik Carlsen (tovholder)
Knud Schou
Johnna B. Sørensen

Formål/arbejdsopgaver:

 • juridisk behandling af det enkelte menneske, som har fået en psykiatrisk diagnose i forhold til, hvad der står i psykiatriloven
 • sager som har principiel betydning kan føres videre i retssystemet af LAP´s jurist Erik Olsen
 • taler juridiske problemer igennem i gruppen
 • mange psykisk syge føler sig som forsøgskaniner på grund af den tilfældige måde, som de får medicin på.

Misbrugsgruppen:

Deltagere: 
Ulrich Steinus (tovholder)
Eva L. Pedersen
Lars Hald
Julie Amonsen
Niels Aldal

Formål: Vi ønsker et misbrugsnetværk i LAP-regi og meget gerne et temaår om psykiatri og misbrug.

Kampagne ”Nej til (mere) tvang:

Deltagere: 

Gitte Lindskov
Arne K. Dalgaard
Joy Dalhof
Kim Werner Nielsen

Formål/arbejdsopgaver:

 • kontakt til aviser finansiering lokale møder
 • udgive blad med historier om tvang
 • samarbejde med andre foreninger
 • aktive underskriftsindsamlinger
 • påvirke politikere
 • tv

Arbejdsmarkedsnetværk i LAP

Deltagere: 

Anders Larsen (tovholder)
Steffen D. Østergaard
Holger Pedersen
Preben Hansen
Bjarne Skov Jensen

Deltagerne i gruppen talte på landsmødet om deres nuværende/kommende fleksjob/skånejob.

Der var enighed om at danne et netværk (uden at mødes fysisk). Andre kan tilslutte sig netværket.

Handlingsprogram

Deltagere:

Jakob Dahl
Mårten Breum
Thoridt Allermand
Joan Remil
Jens Christian Friis Nielsen
Merete Blicher

Formål: På landsmødet at samle alle tidligere fremsendte forslag fra landsmødedeltagerne til handlingsprogram og fremkomme med forslag til handlingsprogram til afstemning på landsmødet.

Refugiegruppen

Deltagere:

Paul Bjergager (tovholder)
Jens Christian Friis
Gitte Lindskow
Gerda Jakobsen
Lars Hald

Formål: At afdække mulighederne for oprettelse af et refugium i LAP-regi, gennemføre udarbejdelse af konceptforslag, samt efter dettes vedtagelse sørge for fundraising og praktisk organisering af refugiet.