Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 16. januar 2012

Deltagere: Paul Bjergager, Jan Andersen, Patricia Eskekilde, Olga Runciman, Helene Mortensen, Henrik Linde og Karl Bach Jensen.
Afbud: Thoridt Allermand, Hanne Wiingaard

1.    Valg af ordstyrer og referent.

Jan er ordstyrer. Karl tager referat.

2.    Godkendelse af referat fra mødet 9. december.

Referatet er godkendt med nogle mindre sproglige rettelser.

3.    Kontakt til retsmedicinere og Sundhedsstyrelse vedr. obduktioner

Helene har skrevet brev til Torben Hærslev om at få tilsendt Sundhedsstyrelsens indstilling vedr. satspuljeprojekter om pludselig uventet død.
Via retsmediciner Christian Bjerre Høyer, Århus er vi blevet briefet om at bevillingen til projekt ”Lad de døde gavne de levende” har fået en endnu mindre bevilling end forventet. Özlem har på et møde for nylig givet udtryk for, at beslutningen ikke er taget endnu. Når vi har modtaget Sundhedsstyrelsens indstilling, vil vi skrive til Özlem Cekic og opfordre til at man finder flere penge til projektet.

Karl har talt med samme retsmediciner, der mener politikerne har misforstået vores krav om obligatoriske obduktioner, og i øvrigt gør opmærksom på, at der med den nye finanslov vil blive færre obduktioner generelt, idet politiet fremover selv skal finansiere disse

Vi drøfter, hvad vi kan gøre for at fremskynde en øget anvendelse af obduktion på området:
•    Vi vil opfordre flere pårørende til at kræve obduktion med henvisning til Sundhedslovens bestemmelser (§ 184, stk. 1) med henvisning til mistanke om strafbart forhold og/eller usikkerhed om dødsmåde og/eller dødsårsag. Herunder med henvisning til at man kan kontakte Helene som evt. bisidder. (Helene, Olga og Henrik arbejder med, hvordan en sådan opfordring kan formuleres)
•    Vi vil arbejde videre med retsmedicinere og relevante politikere/jurister om at reformulere kravet om ”obligatorisk obduktion”, så det kan føre til et forslag til folketingsbeslutning/lovgivning om emnet.
Henrik vil tage kontakt til familie til afdød (politivold), der fik ekstra undersøgelse iværksat på eget initiativ. Desuden vil han kontakt jurist Christiane Schamburg, om hvordan juraen ser ud på området.

4.    Kontakt til psykolog fra Ringbo.
Karl har talt med psykolog Henrik Risborf fra bostedet Ringbo. Han vil gerne sammen med nogle beboere på stedet interviewe en fra vores gruppe til et indlæg til deres blad og er desuden interesseret i at indgå et samarbejde med os om risikoen for medicinrelaterede dødsfald.
Paul vil gerne lade sig interviewe.
I det omfang det viser sig praktisk muligt, vil vi gerne involvere Henrik R. i gruppens arbejde.

5.    Opfølgning vedr. høring på Christiansborg
Vi har fået svar fra Ellen Finnøy, der kan fra og med den onsdag/torsdag 18./19. april i uge 16.
Peter Gøtzche fra Læger uden sponsor og chef på Cochrane centeret vil gerne deltage (evt. anden forsker i stedet, hvis han bliver forhindret). Han kan byde ind med noget om, hvilke bivirkninger vi kender, og hvor mange der må forventes at dø, evt. fusk med indberetninger. Vi vil gerne have ham til at sige noget om gråzonen: hvor mange dødsfald, der kendes/indberettes, og hvor mange der formodes at dø direkte eller indirekte grundet brugen af psykofarmaka. Han bør medvirke i den første del af programmet.

Olga har talt med Cinzia og Dorrit, der begge gerne vil medvirke. Bertel Rydinger, farmaceut med egen brugerbaggrund vil også gerne medvirke.
Karl vil, så snart han har fået endeligt svar fra Ellen, rundsende dato for arrangementet, som så kan bekræftes over for de inviterede medvirkende. I begyndelsen af februar vil han rundsende et forslag til revideret program for arrangementet, som kan distribueres til medvirkende og bruges i annonceringen.
Olga nævner Jørn Eriksen som en mulig medvirkende i sidste del af programmet.

6.    Hvem skal inviteres til at deltage på høringen: 
Medlemmerne af Det Sociale Netværk af 2009, fx 2 fra hver forening, We Shall Overcome, fra Norge, RSMH, Skåne, Psykiatrifonden, Institut for Menneskerettigheder, Det centrale Handicapråd, Rådet for Socialt Udsatte, kronprinsessen, Outsideren, Stemmehørenetværket, Netværkstedet Thorvaldsen, Borderlineforeningen, Modkur (Norge), Medicin mod piller (Norge), Dansk Psykiatrisk Selskab, SL, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Socialrådgiverforeningen (Betina Post), BUPL, Forening for psykiatrisygeplejersker, Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Danske Regioner, inkl. formand for Bent Hansen, hver af de 5 regioner, En af Os, Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Folketingets Psykiatri- og sundhedsordførere, sundhedsudvalget.

7.    Psykofarmaka Rådgivning – tages op på næste møde

8.    Rådhuspladsen 1. juni 2012
Tages op næste gang.

9.    Evt. 

Henrik har kontakt til en gruppe mødre, der er belvet ramt af fosterskader grundet lykkepiller. De vil gerne melde sig ind i LAP og kunne holde møder i LAP’s lokaler. Det er selvfølgelig helt OK. Hvis de danner en arbejdsgruppe, kan de evt. også få udgifter dækket.