Referat af møde i sommerlejrgruppen, 5. januar 2012

Referat fra Sommerlejrgruppens møde den 5. januar 2012 fra 12.00 til 17.00. Mødet blev afholdt i LAP’s lokaler Glasvej, Odense

Til stedet ved dette møde var: Gunver, Erik, Rene, Jan og Birgitte. Jack havde meldt afbud. Der foruden havde vi besøg af Karl.

Punkt 1: Valg af referent og ordstyrer:
Til ordstyrer blev valgt Jan og til referent blev valgt Birgitte

Punkt 2:  Godkendelse af referat fra sidst:
Referatet fra sidste møde den 10. november blev godkendt men med to bemærkninger. Der manglede, hvem der havde været med til mødet, og så var der punkt 4 og 5 er lukket punkter, idet der var person følsomme oplysninger og det bliver rette i referatet, men kun mht. det referat, der skal lægges på nettet.

Så sprang vi lidt i dagsordenen, idet Karl var til stede og orienterede lidt om økonomien for denne sommerlejr, og muligheden for at skaffe midler til 2013.

Til sommerlejren 2012 har vi midler fra Trygfonden inkl. egenbetaling, og vi regnede os frem til, at der er ca. 220.000 kr. til disposition for 2012 sommerlejren. Der er sådan ca. også hvad der var, at bruge af i 2011.
Så snakkede vi med Karl om muligheder for økonomi for sommerlejren 2013, og i skrivende stund ved vi ikke noget konkret, men Karl vil søge Trygfonden om tilskud igen eller mulige andre fonde. Hvordan det kommer til at se ud med de midler, vi får til Lap fra satspuljemidlerne vides ikke endnu, men med de optimistiske briller skulle der nok komme noget til Lap sommerlejr til 2013. Med de pessimistiske briller må vi håbe på, at de midler, der bliver søgt fra mulige fonde, giver os mulighed for at afholde Lap sommerlejr 2013. Vi når nok hen i maj måned, før vi ved noget om dette.
Karl forlod mødet, og vi fortsatte med dagsordenen.

Punkt 3: Siden sidst:

Sommerlejrens mail liste skal rettes til, så alle er korrekt med på listen. Det sørger Gunver for at få Mette til at gøre.
Birgitte retter referatet fra sidst som aftalt.

Punkt 4; Nyt fra Landsledelsen
Der var intet nyt.

Punkt 5: Svar på gruppens henvendelser til LL:

Jan tager vores henvendelser med til LL

Punk 6: Yderligere dagsordens punkter.

Ingen

Punkt 7: Regnskabsfører og økonomi.
Regnskab og økonomi på lejren blev vi enige om, at Birgitte påtog sig – Gunver påtager sig selve regnskabet, som skal afleveres til LAP. For at det skal  være juridisk korrekt oprettes en konto i LAP’s regi med fuldmagt og kort til Birgitte, så hun kan disponere over indestående på kontoen. Det er Hanne Wiingaard, vi skal bede om at få dette oprettet, og hende tager Birgitte kontakt til.

Punkt 8 : Hellebjerg
Her blev snakket om hvor mange, vi skulle lade komme med i år, og Erik var inde på så mange som muligt, idet skolen godt kan rumme flere, end vi var sidste år, men af praktiske grunde enedes vi om max 70 personer, idet mere vil blive væsentlig dyrere, hvis der skal flere med. F.eks. leje af busser. Inger var også inde på, at vi ikke skulle være flere af hensyn til at lære hinanden bedre at kende.
Der var meget snak om, hvordan vi skulle klare det med maden, og denne opgave har Jan og Erik taget på sig og vender tilbage på næste møde med det det, de har fundet ud af i mellemtiden – Gunver skal spørge Hellebjerg om pris uden køkkenhold og om kun servering af varm mad.

Punkt 9: Aktiviteter på Sommerlejren 2012.
Her lavede vi en brainstorm med muligheder.

Selvfølgelig skal der være en velkomst, og der skal vi være skarpe, så vi får alle deltagerne med fra starten. Erik nævnte, at vi kunne mødes til kaffe og kage efter ankomsten (faktisk inden vi uddelte værelsesnøgler), og der kunne en af os så byde velkommen og dele de informationer ud, der er aktuelle på dette tidspunkt.

Rene kom med et tilbud om, at der kunne laves postkort. Merete som var med sidste år vil gerne være tovholder på dette.

Gunver foreslog en skattejagt og så de gode gamle LAP-lege. Der var også forslag om at spille noget bold. F.eks.. høvdingebold, Rundboldt m.m.

Birgitte foreslog, at der afholdes et bankospil, hvor vi beder deltagerne medbringe en gave max 25 kr, som vi så kunne spille om. (Jeg kan nok skaffe bankoplader m.v)

Forslag til ture ud af huset. Udflugt til Gudenåen (Gunver undersøger)

Tur til Silkeborg søerne og måske en tur ud og sejle med Hjejlen, hvor vi enten kan have medbragt mad eller måske en mulighed for at spise ude denne dag?

Inger foreslog tur til nogle naturområder

Samling omkring Bålet om aftenen lige som sidste år er bare så hyggeligt, og det er jeg sikker på, at Jørgen P gerne vil stå for, og så skal vi selvfølgelig også synge en masse sange. Inger og Birgitte sørger for at lave nogle sanghæfter, så vi har noget, alle kan være med til.

Så skal vi da også have en festaften med en tre retters menu. Hvordan denne skal afholdes, var der mange forslag til. F.eks. På skolen ligesom sidste år med underholdning (evt. noget underholdning som der sikker er mange af os der kan byde ind med) noget underholdning udefra?
Der var også forslag om at tage ned til Juelsminde og så spise der, og der er vist noget musikaften i byen i uge 30. Det finder vi ud af.

Der var dog enighed om, at hvis vi valgte at tage i byen, var der stor risiko for at vi ville blive spredt for alle vinde, og det er måske ikke lige det mål, vi har.

Birgitte synes også, der skal være en morgensamling, hvor vi samles om evt. en sang og lidt morgenmotion,
Birgitte byder også ind med en gåtur i området hver morgen fra 7-8 til de morgenfriske.

Punkt 10: Telefonliste til Sommerlejrgruppen.
Gunver sørger for at få opdateret telefonliste til gruppens medlemmer

Punkt 11: Trygfonden – Sommerlejr 2012 + 2013/2014
Det har vi sådan set haft med i indledning, hvor Karl fortalte om økonomien og om at søge Trygfonden om midler til 2013 og 2014, så det vil vi høre mere om senere.

Punkt 12: Pr for Trygfonden på sommerlejren 2012.

I Trygfondens bevilling skriver de, at Lap skal synliggøre, at vi har fået midler fra Trygfonden til afholdelse af Sommerlejrene, og det skal vi selvfølgelig overholde. I år vil vi prøve at få en repræsentant fra Trygfonden til at komme og fortælle om deres arbejde, og hvordan de arbejder for at så mange som muligt kan få glæde af fondens midler.
Vi vil også have deres Logo på vores brevpapir med indbydelser o.s.v.
Der var forslag om forskellige ting såsom kop, indkøbsnet. Bluser, caps med LAP og/eller Trygfondens logo

Punk 13: Sommerlejr 2013.

Vi blev enige om, at vi vil prøve noget nyt i 2013, og vi enedes om at prøve Brenderup Højskole. I skrivende stund vil Birgitte forespørge forstanderen på Brenderup Højskole om muligheden for dette og få et tilbud, og ud fra dette vil vi se, om dette kan blive en mulighed. Ellers må vi finde på noget andet.