Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 18. maj 2011

Deltagere: Paul Bjergager, Helene Mortensen, Jan Andersen, Hanne Wiingaard, Patricia Eskekilde, Karl Bach.
Afbud: Olga Runciman, Marianne Mogensen, Nils Holmquist, Henrik Harris Linde (inviteret som gæst)

1. Valg af ordstyrer og referent
Jan vælges som ordstyrer, Karl som referent
Henrik var inviteret som gæst, men havde misforstået datoen. Han inviteres til næste møde.

1. a. Godkendelse af referat fra mødet den 6. april 2011
Referatet godkendes med en enkelt sproglig opstramning.

2. Uformel orientering 

3. Gruppens navn og formål
Gruppens navn: Landskampagnegruppen
Formål:
Medvirke til at forhindre medicinrelaterede dødsfald i psykiatrien.
Styrke oplysningen om livstruende risici ved brugen af psykofarmaka.
Gennemføre en årlig markering om medicinrelaterede dødsfald (fra 2012).

4. Ideer til videre arbejde og dato for den årlige markering
Der er enighed om at holde fast i datoen den 1. juni til den årlige markering i 2012.
Efter en drøftelse af  hvor i Kbh. markeringen skal foregå aftales det at satse på Nytorv fra kl. 14 til 18. Der søges om at disponere over pladsen fra kl. 13 til 19.
Paul søger Kbh.’s Kommune og politiet. Der søges om plads til scene, uddeling af materialer, taler og musik.

5. Hvordan går det med møde og påvirkning af politikere og embedsmænd
a. møde med lægefaglig direktør i Region Syddanmark?
Helene, Jan og Karl har holdt møde med Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør i Psykiatrien, Region Syddanmark, som opfølgning på hans pressemeddelelse og udtalelser i forbindelse med kampagnen 2010.
Emner der blev berørt ved mødet var bl.a.:
Vedr. obduktioner: det er ikke psykiatrien, men politi og embedslæge der tager stilling til retslægelig obduktion – derfor vanskeligt for regionspsykiatrien at påvirke direkte.
Registrering af dødsfald: man er fra 1. januar begyndt at samkøre eget patientsystem og dødsårsagsregistret. Første resultater vil foreligge pr. 1. juni. Registreringen indbefatter personer, der er indlagt eller i et aktuelt ambulant behandlingsforløb. Indbefatter ikke dem der er i behandling ved egen læge, bor på socialpsykiatriske bosteder mv.
Dødsfald, der kategoriseres som utilsigtede hændelser medfører en mere systematisk auditering, hvor diverse personale mødes og drøfter hændelsesforløb.
Man vil udover kvalitet i medicineringen også fokusere på at udrede og behandle somatiske lidelser og på selvmordsforebyggelse.
Det blev også drøftet hvor vidt man fremover kan gøre mere for løbende at forebygge medicinforgiftninger ved regelmæssige blodprøver.

Efterfølgende drøftes det i gruppen om vi skal rette en skriftlig henvendelse til landets embedslægeinstitutioner om i hvor sort omfang man rent faktisk foretager obduktioner, evt. med henvisning til den opfordring Sundhedsstyrelsen for et par år siden rettede til embedslæger og politi.
Karl vil finde frem til denne skrivelse og distribuere den til gruppen.

Det overvejes også at tage kontakt til Peter Treufeldt, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, som i Dagens Medicin gav udtryk for, at han ønsker en mere systematisk tilgang til overdødeligheden blandt psykisk syge.

b. brev til formanden for sundhedsudvalget

Preben Rudiengaard har i svar på skriftlig henvendelse henvist til ny lov (L 169) om det videnskabsetiske komitesystem, som vil gøre det nemmere at forske på det retsmedicinske område.
Han har ikke svaret på en opfølgende henvendelse om, hvor vidt han vil foretage sig noget om at indføre obligatorisk obduktion.

Uddrag fra lovforslaget:
2.10. Mulighed for forskning i materiale fra retsmedicinske obduktioner
Den gældende lov giver mulighed for forskning i biologisk materiale fra lægevidenskabelige obduktioner på baggrund af samtykke efter sundhedslovens bestemmelser. Loven hjemler imidlertid ikke mulighed for at udføre forskning i forbindelse med retsmedicinske obduktioner.
Spørgsmålet om forskning i materiale fra retsmedicinske obduktioner indgår ikke som en selvstændig anbefaling i betænkningen om komitésystemet, men der henvises til den fælles rapport fra CVK og Det Etiske Råd om »Obduktion og forskning på afdøde«, hvoraf det fremgår, at det bør være muligt at forske i forbindelse med retsmedicinske obduktioner.
De danske professorer i retsmedicin har efter betænkningens offentliggørelse rettet fælles henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Professorerne har her anført resultater af og perspektiver ved forskning på materiale fra retsmedicinske obduktioner, eksempelvis vuggedød, pludselig uventet død blandt yngre, fejl-, over-, og multimedicinering og mekanismer ved traumer med dødelig udgang. Professorerne foreslår, at der indføres hjemmel til at udføre forskning på biologisk materiale fra retsmedicinske obduktioner.
Der foreslås derfor indført mulighed for at forske i biologisk materiale indsamlet ved retsmedicinsk obduktion under forudsætning af en konkret godkendelse fra en videnskabsetisk komité og efter indhentelse af samtykke. Det foreslås, at man ved retsmedicinske obduktioner følger de samtykkeregler, der gælder for lægevidenskabelige obduktioner og biomedicinske forskningsprojekter, som udføres i forbindelse hermed.

Helene, Patricia og Karl arbejder videre med at formulere spørgsmål til relevante ordførere i Folketinget.

c. henvendelse til retsmediciner om evt. møde
Karl omdeler en e-mail korrespondence med professor i retsmedicin, Jørgen Lange Thomsen, som vi har opfordret til at mødes med nogle af gruppens medlemmer. Det er Jørgen Lange Thomsen, der sammen med kollegaen Jytte Banner har slået til lyd for obligatoriske obduktioner og offentligt har kritiseret Sundhedsstyrelsen (Ugeskrift for læger, Dagens Medicin, Nordjyske Medier). Han vil gerne holde et møde, men på et senere tidspunkt, hvor han og kollegaen er nået længere med at forberede nyt forskningsprojekt. (se pkt. 5 d.)

Vi vil følge op på korrespondencen og be’ om en drøftelse dels om den forskning de er i gang med at forberede og om at koordinere bestræbelserne for obligatoriske obduktioner. Hvis det lykkes at få et møde i stand vil Helene, Jan, Patricia og Karl gerne deltage.

d. kontakt til Sundhedsstyrelsen

Karl har haft telefonisk kontakt med overlæge Torben Hærslev, som giver udtryk for at Sundhedsstyrelsen aldrig vil gå med til at indføre ”tvangsobduktion” på området.
Der arbejdes med at udforme den plan vedrørende forebyggelse af dødsfald, der er afsat puljemidler til. Planen vil ultimo juli blive sendt i udkast til sundhedsministeriet. Puljeopslag vil blive offentliggjort primo september.
Der vil være 3 fokusområder:
1.    Medicinen, herunder leverenzymer, receptorpåvirkning, hjerterytmeforstyrrelse (her vil de to ledende retsmedicinere få en del af puljen)
2.    Livsstilsrelaterede forholds betydning, herunder rygevaner, kost, motion
3.    Behandling af fysiske sygdomme
Der lægges også op til en revision af vejledningen om behandling med antipsykotiske lægemidler.

Vi vil udover fornyet kontakt til retsmedicinere også forsøge at inddrage journalister og politikere i emnet op til offentliggørelse af planen.

6. Evt. underskriftindsamling
Punktet udsættes.

7. DR debatten, hvordan er det gået
Patricia har haft kontakt til DR-journalist Mette Holm, om Marks død. Journalisten har ikke ringet tilbage som aftalt.

8. Næste møder
Møde aftales til:
Fredag den 2. september kl. 11 til 16. Hanne indkalder i samarbejde med Karl.
og tirsdag den 11. oktober kl. 11 til 16.