Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 23. marts 2010

Referat af møde i landskampagnegruppen tirsdag d. 23. marts 2010 kl. 12.00 – 17.00

Deltagere: Jan Andersen, Helene Mortensen (Død i Psykiatrien/mor til Julie), Camilla Madsen, Niels Erik Heise, Maibritt, Patricia Eskekilde (mor til Mark)

Afbud: Dorrit Cato Christensen, Paul Bjergager, Asjan Jakobsen, Tom Jul Pedersen, Elsebeth Halckendorff

0. Indledning af mødet

Jan og Camilla giver indledningsvis et rids af arbejdsgruppens sammensætning og arbejde indtil nu. Formålet med gruppen er at planlægge og deltage i afviklingen af en landsdækkende kampagne, der sætter fokus på de mange dødsfald, der skyldes psykiatrisk medicin (psykofarmaka). Kampagnen er en videreudvikling af den aktion, som LAP Roskilde arrangerede på Verdens Mentale Sundheds Dag (også kaldet Sindets Dag) d. 10. oktober 2007. Ideen var oprindeligt at arrangere aktiviteter over hele landet den 10. oktober 2009, så i perioden fra den 10. til den 25. april 2010. Kampagnen er nu udsat til efteråret.
Det der har været planlagt indtil videre er:
•    Markering med demonstration i landets 4 største byer med tale af én fra LAP + en pårørende, gerne musik mv.
•    En mindre omfattende markering i 6 – 7 mindre byer.
•    Plakat der kan sættes op i de forskellige byer med annoncering af arrangementer.
•    Fremstilling og opsætning af hvide træ-kors som  blikfang.
•    Udgivelse og distribution af GoCards med samme logo som plakaten og evt. mulighed for at sende til minister.
•    Pressemeddelelse(r).
•    Skriftlig fremstilling af en række cases med konkrete eksempler på dødsfald grundet psykofarmaka.
•    Baggrundsmateriale der kan videregives til pressen både landsdækkende og lokalt inden kampagnen rulles ud.
Der har været efterlyst aktivister i LAP og eksempler på dødsfald via annonce mv.

Helene spørger til mindegudstjeneste som en del af kampagnen og om kontakt til DR.

1. Valg af ordstyrer.

Camilla

2. Valg af referent.

Karl

3. Godkendelse af referat af mødet d. 23. februar 2010.

Godkendt med enkelte rettelser (se vedhæftede tilrettede referat, også enkelte rettelser indarbejdes i referat fra den 2. februar 2010.)

4. Godkendelse af dagsorden.

Til pkt. 5 føjes: Hvem er i gruppen med hvilke opgaver? Hvem skal yderligere kontaktes?
Pkt. 6 a. Evt. mindegudstjeneste.
Under evt.: Svar til Christoff Lehman og Niels Erik.

5. Overblik: Har vi kontaktet alle, der skal have besked om udsættelsen af kampagnen?

Så vidt vi kan overskue, er der givet besked til dem, der har meldt sig eller har været involveret indtil nu. Vi skal være obs på, at afbestille lydanlæg til den 10. april i Kbh. Vi skal desuden være helt sikre på, at der ikke er søgt om tilladelser i de forskellige byer. Vi får pr. tlf. bekræftet fra Charlotte Bungaard, at hun har undersøgt, hvor man søger om hvad i de 4 store byer + Åbenrå, men at der ikke er søgt om konkrete tilladelser.

6. Hvornår skal kampagnen afvikles?

Pauls forslag: Således at den slutter (med en stor koncert) på Verdens Mentale Sundhedsdag (Sindets Dag) d. 10/10 2010 (en søndag).

Det diskuteres, hvor vidt kampagnen skal afvikles omkring den 10.10. eller tidligere på efteråret.
Karl gør opmærksom, at der bliver topmøde i det Sociale Netværk den 2. oktober i Kbh.

Det drøftes, om kampagnen skal afvikles i en kortere intensiv periode eller med enkelte dage over en længere periode. Vi er stemt for at fastholde en intensiv periode.

Beslutning: Kampagnen starter lørdag den 25. september, viser flaget på topmødet i Kbh. den 2. oktober og afsluttes med et større arrangement i Kbh. den 10. oktober.

Det bliver drøftet, hvordan vi når ud til en bred målgruppe med kampagnen, og hvilke virkemidler der vil slå bedst an, når der vælges symboler, musikindslag mv.

Hvordan fanger vi folks opmærksomhed, så de efterfølgende vil være åbne over for informationer om risiko for dødsfald ved brug af psykofarmaka?

Niels Erik argumenterer for at fokusere på en snæver målgruppe og vægte positive budskaber.

7. Fastlæggelse af overordnet tidsplan/drejebog:

Ud fra et princip om at køre færrest mulige km. bliver der aftalt dato(er) for hver enkelt by:
Fredag – lørdag den 24. – 25.9.: Ålborg
Mandag den 27.9.: Viborg
Tirsdag den 28.9.: Herning
Onsdag – torsdag den 29. – 30.9.: Århus
Fredag den 01.10.: Vejle
Lørdag den 2.10.: Esbjerg (eller hvis Åbenrå droppes: mandag den 4. 10.) + tilstedeværelse på topmøde i Kbh.
Mandag den 4.10.: evt. Åbenrå
Tirsdag – onsdag den 5. – 6. 10.: Odense
Torsdag den 7.10: Nykøbing S
Fredag den 8.10: Vordingborg
Lørdag – søndag den 9. – 10.10.: København

Dato/tidsrum for forberedelser og færdiggørelse (herunder research, pressemeddelelser, kors, Go Cards, plakater, osv.)
Emnet blev ikke færdigbehandlet, men der blev samlet op på hvilke opgaver der skal løses:

Der arbejdes videre med en tekst på plakat og kors, hvor teksten er PSYKIATRISK lodret og MEDICIN vandret.

Ide om at bruge Go-Cards til at reklamere for markeringen den 10.10.

Elementer til drejebog over opgaver der skal løses:
Fremstille kors, hvor, hvornår? Materialekøb.
Udformning af GoCards.
Produktion af GoCards, deadline hos firma, deadline hos lay-outer (Karl tjekker).
Plakater, fastsætte antal, færdigt lay-out, deadline og pris for trykning (felt til lokal annoncering) (Camilla taler med Holger).
Polititilladelser, tilladelser fra større kommuner til markeringer.
Lydanlæg evt. scener til de 4 store byer.
Aftaler med medvirkende ved de 4 markeringer.
Aftaler med aktivister i alle byer.
Indkvartering og forplejning for aktivister der er med bussen.
Leje af minibus.
Drejebog for hver enkelt by.
Research af dødsfald, interview + kort og uddybende fremstilling.
Baggrundsmateriale med relevante facts.
Flyers med korte fremstillinger af dødsfald.
Pressemeddelelser, udformning og offentliggørelse.

8. Genopfriskning eller ændringer af aftaler vedr. research af dødsfald. (se referatet fra mødet d. 20. februar 2010).

Forventes som aftalt gennemført af Niels, Maibritt/Karl, Elsebeth.

9. Detaljeret tidsplan/drejebog for en af de ”mindre” byer (dvs. mindre end de 4 største)

Jan omdelte et udkast til drejebog han har udformet vedr. Viborg.

10. Evt.

Niels Erik videregiver en henvendelse fra Christof Lehmann, om at han er træt af de mange mails, der har cirkuleret i gru