Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 6. april 2011

Deltagere: Paul Bjergager, Helene Mortensen, Jan Andersen, Nils Holmquist, Hanne Wiingaard, Patricia Eskekilde, Karl Bach.
Afbud: Olga Runciman, Marianne Mogensen

1. Valg af ordstyrer og referent
Helene vælges som mødeleder, Karl som referent.

2. a Godkendelse af dagsorden
Ekstra punkter tilføjet som 2.a, 2 b og 2 d.

2. b Godkendelse af referat af mødet den 2. februar
?? under pkt. 5 erstattes af: Punktet blev ikke behandlet.
Pkt. 5 c: Rapporten der henvises til er: Tilsynstema 2009: Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger. Sundhedsstyrelsen.

2. c Uformel orientering
Intet referat.

2. d Fortsættelse af kampagne på hjemmeside. 

Nils foreslår at det af hjemmesiden skal fremgå at kampagnen er fortløbende.
”LAP kørte landskampagne mod dødsfald i psykiatrien i perioden fra 24. september 2010 til 10. oktober 2010. En arbejdsgruppe fortsætter arbejdet med kampagnen.”
”LAP’s kampagne mod dødsfald i psykiatrien startede med en bustur rundt i landet i perioden fra 24. september 2010 til 10. oktober 2010.” og henvisningen altså sammen med link til kampagnesang. Jan instruerer webmaster.

3. Orientering om ansøgning til årlig markering (budget vedlagt)

Paul og Hanne orienterer om det udarbejdede budget, som er fremsat som forslag til LAP’s landsmøde i april. Jan mener, der er brug for en uddybning af, hvad pengene skal bruges til.
Helene slår til lyd for, at detaljplanlægning foretages senere.
Paul mener, der skal arrangeres møde på Slotspladsen om eftermiddagen med forskellige events rundt om i byen inden da. Patricia taler for at genbruge resterende plakater og postkort.

4. Ideer til videre arbejde og dato for den årlige markering
Se referat under pkt. 3.

5. Hvordan går det med møde og påvirkning af politikere?
a. møde med lægefaglig direktør i Region Syddanmark?
Der er taget indledende kontakt. Helene, Jan og Karl holder møde på den anden side af LAP’s  landsmøde.

b. brev til formanden for sundhedsudvalget?
Helene og Karl har udarbejdet et udkast til åbent brev. Brevet justeres sprogligt og sendes til Preben Rudiengaard med kopi til øvrige medlemmer af sundhedsudvalget.

c. offentlig høring
Emnet tages op senere, men ideen er ikke opgivet. Vi forsøger at kæde en evt. høring sammen med at Sundhedsstyrelsen færdiggør sin plan for forebyggelse af dødsfald i psykiatrien.

d. opfølgning af sidste års rapport omkring de socialpsykiatriske bosteder.

Ifølge Helene sker der for tiden en skærpelse i regionerne om at gældende retningslinjer skal følges. Vi forventer at emnet også kommer til at indgå i Sundhedsstyrelsen plan for forebyggelse af dødsfald.

6. DCS Rapport, udsendt tidligere fra Helene
Rapporten er udgivet af Dansk Cardiologisk selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab med titlen Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka. Helene giver et mundtligt resume af rapporten, som hun mener, er blevet til på baggrund af Julies død.
Noget af det vigtigste at være opmærksom på ved anvendelse af antipsykotisk og antidepressiv medicin er, at ca. 7 % af befolkningen mangler det enzym, der nedbryder medikamenterne i leveren. Ved ophobning øges forgiftningsfaren, men også risikoen for hjerterytmeforstyrrelse. Andre risici er forhøjet blodtryk og fortykkelse af hjertemuskulaturen.
Rapporten gennemgår hvilke præparater, der rummer størst risiko for hjerterytmeforstyrrelser og anbefaler, hvilke præparater der kræver hjertekontrol før og under behandling.
Der gøres ikke nok ud af, at der ved undersøgelser af blodet er plasmakoncentrationer, der er livsfarlige.
Rapporten peger på, at der er brug for retningslinjer, der kræver øget overvågning ved behandling med psykofarmaka. Retningslinjer der bør indarbejdes i produktresumeer for de enkelte præparater, ikke som bør, men skal anbefalinger.
Jan foreslår at vi bringer en omtale af rapporten i LAP’s medlemsblad. Helene vil godt arbejde med at skrive noget med nogle enkle anbefalinger om, hvad man skal være opmærksom på, at få fulgt op på, når man får psykofarmaka.
Det er også vigtigt at se, hvordan man i regionerne følger op på rapporten og anbefalingerne. Der kan evt. stilles spørgsmål herom til Flemming Stenild på landsmødet.

7.  Status på kampagnesangen
Se pkt. 2 d.

8. Evt. underskriftindsamling
Udsættes.

9. DR debatten
Helene omtaler den mediedebat, der har været om tvang til at spise lykkepiller for at modtage sygedagpenge. Hun er blevet kontaktet om henvendelse fra DR om risikoen for dødsfald i forbindelse med lykkepiller. Henviser til psykiater indlæg i Politiken den 1. april. Patricia vil gerne følge op på kontakten. Paul henviser til hjemmesiden: lykkepiller.info

10. Næste møde.

Aftales til den onsdag den 18. maj kl. 12.