Referat af Landsmøde 2011

Afholdt på Hotel Svendborg, den 15. – 17. april 2011.

Referatet er godkendt af dirigenterne Aase Bøgh og Kirsten Sidelmann 

Landsledelsesmedlem Paul Bjergager Nielsen bød landsmødedeltagerne velkommen til det 12. ordinære landsmøde. Hanne Wiingaard oplyste om praktiske forhold i forbindelse med opholdet på hotellet. Herefter var der valg af stemmetællere, dirigenter og referenter.

Flemming Stenild, formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg åbnede landsmødet. Flemming Stenild fortalte, at der fra regionerne side er fokus på trippel diagnose dvs. misbrug psykiatriske og somatiske lidelser. Derudover havde man også sat fokus på forklaringer på den kortere levetid for psykiatribrugere. Regionerne har ligeledes udarbejdet et udspil om de 10.000 personer, der ikke får behandling samt et udspil om at formindske brugen af tvang.
Derudover er afstigmatiserings kampagnen sat i gang. På baggrund af dette konkludere han, at der var sket rigtig meget det forgangne år. Flemming Stenild gjorde opmærksom på at strukturændringen har betydet, at behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien nu lovgivningsmæssigt er rykket længere fra hinanden. Kommunerne og regionerne skal nu gøre en indsats for at skabe en helhed i indsatsen. Ved gennemlæsning LAP’s af principprogram mente Flemming Stenild, at der her var et program med klare linjer, men at det afgørende ville være, hvordan det skal implementeres. Han opfordrede LAP til at holde fast i, at det er brugerne der er eksperterne.
Han valgte at fremhæve tilgængeligheden og selvbestemmelsen i LAP’s principprogram. Flemming Stenilds opfattelse var, at det går den rigtige vej og brugere får tilbudt de behandlingsmuligheder, der er tilgængelige og så vælger man selv. Så kan man stille spørgsmål ved, om viften af tilbud er stor nok. Man skulle huske på, at forebyggelsesdelen er en vigtig del ligesom brugernes adgang til uddannelse, arbejdsmarked, bolig, og at mennesker med sindslidelse har noget meget værdifuldt at bidrage med. Desværre er der med hensyn til alternative behandlingsformer samt områder inden for retsstilling ikke sket så meget.
LAP har en utrolig betydning som psykiatriens fortrop og han håbede, at årsmødet vil bidrage til
at LAP fortsat vil være denne fortrop.
Efterfølgende var der en dialog med deltagerne. Flemming Stenild foreslog LAP, at det kunne være en god ide at få alliancepartnere inden for forskellige områder.

Efter en kort pause og inden mødedeltagerne gik i gang med dagsordenen for Landsmødet, blev der holdt 1 minuts stilhed for at mindes de, som er blevet ofre for psykiatrien.

1)    Valg af stemmetællere

Følgende blev valgt:
Lone Høeg, Erik Olsen, Bjarne Thykær Poulsen.

2)    Valg af dirigenter og referenter

Dirigenter: Aase Bøgh og Kirsten Sidelmann
Referenter: Tanja B. Jensen og Karl Bach Jensen
Aase Bøgh konstaterede, at landsmødet var varslet og lovligt indkaldt i henhold til LAP´s vedtægter. Der blev talt 95 stemmeberettigede medlemmer.

3)    Landsledelsens beretning

Landsledelsens skriftlige beretning var udsendt med landsmødemappen, hvorfor de enkelte landsmødemedlemmer valgte at fremlægge deres indsatsområder i løbet af året i form af en kort mundtlig redegørelse.

Bo Steen Jensen har beskæftiget sig med at sætte sig ind i lovgivningen, høringssvar og påvirke lovgivningen og han deltager i flere følgegrupper. Han ønsker fortsat at bruge tiden på disse opgaver i LAP og har opbygget en vis ekspertise.

Christian Martin har deltaget i Landsledelsens arbejde i 3 år. Han har ikke så meget imod behandlingspsykiatrien og mener at det er stigmatiserende, at psykiske lidelser ikke bliver prioriteret så højt ej heller økonomisk. Udfordringen inden for LAP er, at få flere medlemmer i LAP gjort mere aktive.

Hanne Wiingaard oplyste, at hun i perioden har talt i telefonen med mange medlemmer. Hun er tovholder for LAP’s bladgruppe og Landskampagnegruppen og deltager derudover i flere følgegrupper.

Inger-Liss Christoffersen har skrevet artikler i LAP’s medlemsblad og har været til et par konferencer, som man kan læse mere om i medlemsbladet.  Da der mangler kvalificerede folk til både medie- og bladgruppen, er disse arbejdsgrupper åbne for nye medlemmer.

Katrine Woel stillede op til landsledelsen for to år siden med intentioner om at arbejde med instruktøruddannelsen i projektet ”Vendepunkter” på landsplan. Hun har arbejdet med området stigmatisering og har holdt mange oplæg om dette emne. Hun har fokus på lovgivningen bl.a. psykosebegrebet. Hun ønsker at fortsætte sit arbejde på lokalt plan.

Marianne Mogensen har beskæftiget sig med flere ting, deltaget i livsglædegruppen, deltager i forskellige følgegrupper og prøver at få brugerne til at få mere indflydelse. Er formand for Refugiefonden og deltager i styregruppe for Brugernes BaZare. Har deltaget aktivt i Landskampagnen og har skrevet pressemeddelelser. Prioriterer LAP arbejdet og forsøger at samarbejde med så mange som muligt.

Olga Runciman deltager i tvanggruppen, og landskampagnegruppen. Er uddannet psykiatrisk sygeplejerske. Hun underviser i projekt Vendepunkter og er også med i foreningen i Død i Psykiatrien. Har deltaget i en kongres i England om dødsfald og medicinforbrug, hvilket ligeledes har sat en bølge i gang derovre. LAP ligger hendes hjerte nær og hun repræsenterer den kritiske del af psykiatrien og er ikke bange for at råbe op.

Paul Bjergager Nielsen er formand for Hedelund musik og gøgler forening. Han har planlagt og deltaget i Landskampagnen og oplyser at denne ikke er slut. Landskampagnegruppen kører videre. LAP kan være stolt over det arbejde. Der har ikke været udskiftninger i Landsledelsen, men han er bekendt med at enkelte vælger ikke at stille op igen.

Steen Moestrup deltager i sommerlejrgruppen, tvanggruppen, i styregruppen for BaZaren og
har været til møder i Socialministeriet. Derudover har han skrevet artikler til LAP bladet.
Han har sat præg på hjemmesiden og er med i forskellige følgegrupper på landsplan. På lokalplan er det lykkedes at samarbejde med lokalpsykiatrien. Han har arbejdet med høringssvar sammen med Bo Steen Jensen og er kasserer i LAP.

Tom Jul Pedersen har fortalt mange medlemmer om den sag, der har været kørt i LAP. Som tovholder for livsglædegruppen har han lagt billeder ind på hjemmesiden og er i gang med at planlægge en konference. Han har skrevet artikler til LAP bladet.

Troels Borelli gør opmærksom på, at han ikke har haft det overskud, der skal til for at kunne deltage i Landsledelsesarbejdet, men har fået mange oplevelser.

Ulla Asmussen har arbejdet meget med retspsykiatriske problemstillinger bl.a. med sagen i Viborg som man kan læse om i LAP’s medlemsblad. Har medvirket i trykte medier og i fjernsynet. Hun har derudover været involveret i at skrive høringssvar. Hun er i gang med at få etableret et bisiddernetværk og er indtrådt i sommerlejrgruppen. Deltager pt. i to projekter.

Nils Holmquist Andersen har været med i LAP i mange år. Ønsker ikke at sige så meget men henviser til den skriftlige beretning.

Derefter blev beretningen stillet til debat:

Erik Thomsen gjorde opmærksom på, at det er på tide at kigge frem og at LAP skal være den fagforening, der beskytter medlemmerne. Ærlighed er vigtigt og Landsmødet skal oplyses om, hvad der er sket i landsledelsen.
Tina Christensen sagde tak for landledelsens arbejde i det forgangne år men kritiserede, at Landsledelsen ikke var kommet frem til at drøfte på hvilke kriterier ambassadører kan vælges. Inger-Liss Christoffersen oplyste, at der har været en diskussion i mediegruppen, men at Landsledelsen overtog opgaven, og at hun var ked af, at der ikke var arbejdet mere med emnet, sådan som Landsmødet sidste år havde besluttet det.
Thoridt Allermand havde svært ved at se synligheden af principprogrammet og ved at gennemskue LAP’s handlinger. Hun mente ikke, at LAP er tydelig nok m.h.t., hvad det er LAP står for og hvad LAP’s holdninger er.
Christian Martin gav Thoridt Allermand ret i, at det har været svært ved at blive enige i Landsledelsen. Han kunne ønske sig flere præciseringer af principprogrammet og opfordrer Landsmødet til at få diskuteret disse ting.
Steen Moestrup gjorde opmærksom på vigtigheden af samarbejdet og sammen med psykiatrien prøve på at få gennemført forandringer. Han beklagede, at det ikke fremgik tydeligt i beretningen, hvad tankerne var med ambassadørrollen, nemlig at knytte et antal fremtrædende personer til LAP.
Erik Olsen efterlyste, hvad Landsledelsen ville gøre ved de konflikter, der har været og om medlemmerne havde siddet for længe i landsledelsen. Katrine Woel gør opmærksom på, at der har været personer, der ikke har opført sig ordentligt i Landsledelsen og som har taget personlige konflikter med ind i Landsledelsen. Hanne Wiingaard oplyste Landsmødet om, at Landsledelsen har tilbudt de tre personer en ekstern konfliktløser.
Herluf Dalhof og Kirsten Dam mente, at der skal samarbejdes med psykiatrien for at forandre forholdene, såfremt LAP er helt afvisende vil foreningen fremstå som utroværdig.
Olga Runciman gjorde opmærksom på, at Landsledelsen udgør en bred vifte af holdninger, at der er personer, der kan stå inde for principprogrammet, og mente at LAP er tydelig. Hun mente, at der er en misforståelse m.h.t. til tvang: LAP skal ikke afskaffe al tvang, men brugerne skal have de samme og rettigheder som alle andre. I LAP er der nogle, der gør meget på trods af forskellige synspunkter.
Christian Martin mente ikke, at der i LAP’s principprogram står, at LAP er imod tvang, men at særloven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien skal ophæves og erstattes af en almen lovgivning.
Erik Olsen mente ikke, at det løser problemet, at landsledelsen har tilbudt en konfliktløser og at det er kritisabelt, at de 9 øvrige landsledelsesmedlemmer ikke har grebet ind. Nils Holmquist Andersen mente, at Landsledelsen består af for mange medlemmer.

Herefter blev den skriftlige og mundtlige beretning sat til afstemning og taget til efterretning med overvældende flertal.

4)    Regnskabsaflæggelse for 2010

Steen Moestrup gennemgik regnskabet for LAP i 2010. I 2010 har der været et underskud på 134.564,00 kr. Den primære årsag til underskuddet er den gennemførte landskampagne, der blev dyrere en budgetteret, landsledelsen har accepteret og godkendt dette. Steen Moestrup gjorde opmærksom på, at opstillingen er anderledes end de tidligere år for at skabe yderligere klarhed.
I 2010 har den interne kritiske revisor, Tina Christensen gennemført kasseeftersyn og har påpeget, at Landsledelsen ikke skulle fremlægge to budgetter men blive enige om et budget.
Michhael Saxtorph savnede en kolonne med afvigelserne mellem det budgetterede og realiserede. Han mente at underskuddet skyldtes stigende omkostninger til gennemførelse af Landsmødet. Det blev taget til efterretning, at budgettet skal kunne læses uden forudgående kendskab til vedtægterne. Michhael Saxtorph påpegede derudover, at der i vedtægterne står at der skal sættes penge af til det internationale arbejde.
Steen Moestrup oplyste, at der vil blive udarbejdet et kommissorium vedr. den interne revisors opgaver.
En mødedeltager savnede en skriftlig beretning fra den kritiske revisor til landsmødemappen. Lise Jul Pedersen roste landskampagnen og opfordrede til flere lokale arrangementer.

Regnskabet blev godkendt, idet 93 stemte for, 2 undlod at stemme, ingen stemte imod.

5)    Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1  stillet af Katrine Woel
Deep brain stimulation, polyfarmacy m.m. 
Katrine Woel foreslår, at vi i LAP kun arbejder aktivt for at fremme og udbrede de mest skånsomme behandlingsmetoder med færrest mulige risici og bivirkninger. Det vil indebære, at vi på det politiske og økonomiske niveau tager afstand fra høj-risici betonet behandling, så som deep brain stimulation og polyfarmaci, til fordel for at få implementeret alle former for lav-risici betonet behandling alle steder i landet.

Katrine Woel fremlægger og motiverer forslaget. Hun omtaler en aktuel ansøgning fra psykiatrien i Århus om at iværksætte forsøg med deep brain stimulation (dbs) og uddyber, hvad behandlingen består i med indførsel af elektroder i patientens hjerne og nævner nogle af de risici, der er forbundet med indgrebet. Desuden kommer hun ind på problematikken om, hvor vidt dbs skal opfattes som psykokirurgi i henhold til Lov om Tvang i Psykiatrien og følge reglerne i denne lov og refererer fra egen korrespondance med en læge involveret i de muligt kommende forsøg.
Olga Runciman anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen, at landsmødet vedtager forslaget.
Sørn Henrik-Strand Jensen kommenterer forslaget, som han mener, er uklart formuleret.
Christian Martin gør opmærksom på, at et mindretal i landsledelsen ikke kan anbefale forslaget, idet de mener, at emnet om dps bør yderligere belyses, før man kan tage stilling til det.
Thoridt Allermand gør opmærksom, at der allerede er mulighed for at tvinge folk på sygedagpenge til at tage antidepressiv medicin, hvilket styrker frygten for at noget lignende vil kunne ske med dps.
Tina Christensen mener ikke dps kan sammenlignes med det hvide snit og spørger om, hvem der definerer, hvad der er lav-risici behandling. Katrine Woel mener, at det er landsmødet, der afgrænser, hvad der er hvad.
Lise Jul henstiller til dirigenterne, at der sættes tid af til indlæg fra salen og henstiller til, at der ikke kastes mudder mod navngivne personer, heller ikke ansatte i psykiatrien. Efter flere indlæg fra salen sættes forslaget til afstemning.
Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Forslag nr. 2  stillet af Katrine Woel
Afstigmatisering 

Vi går ikke ind for at hævde, at psykisk sygdom har en rent fysiologisk årsagsforklaring, der kan eller skal behandles udelukkende som et fysiologisk problem på linje med det somatiske område. Vi er således ikke villige til at sammenligne psykisk sygdom med fysisk lidelse, når det kommer til afstigmatisering eller behandling.

Katrine Woel fremlægger og motiverer forslaget, bl.a. med henvisning til faglige påstande om at fx depression er en hjernesygdom. Bo Steen Jensen anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen, at landsmødet vedtager forslaget, idet der ikke findes entydige årsager til psykiske lidelser. Christian Martin udtaler sig imod forslaget. Efter flere indlæg fra salen sættes forslaget til afstemning.
Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Forslag nr. 3 stillet af Lillian Rank
LAP-Festivalgruppe

Lillian rank vil gerne om andre var interesseret i at deltage/være med i sådan en gruppe.
Mine tanker var at bruge alle de kreative og kunstneriske sider, som vi i LAP har mange af. Det sig være musikalsk, som det sig være skuespil/drama/revy/stand up… m.m.
Det indebærer dog en vis selvstændig optræden el. sammenspil i vores lokale foreninger, da vi ikke kan trække alt for meget på LAP’s budget – ved mere end højst nødvendige gruppemøder.

Landsledelsen anbefaler forslagsstiller at forsøge en arbejdsgruppe som foreslået etableret. Forslagsstiller har taget opfordringen til efterretning.

Forslag nr. 4 stillet af Lone Høeg
Arbejdsgruppe om ny LAP-pjece

Lone Høeg vil gerne lave en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny pjece med alle vores gode muligheder. Vi er stærkt negativt stigmatiserede nu, og det er blevet sværere for os at tale sammen, dele erfaringer – vi skjuler os, fortier og lider i stilhed.
En pjece, der giver indsigt og håb kan måske være med til at skabe større åbenhed.
Jeg forestiller mig en pjece med god og detaljeret beskrivelse af følgende:
1) Du har håb om et godt liv, selvom du har fået en psykisk sygdom / en sårbarhed / en forstyrrelse. Om recovery og det nye – gode – liv. Om at skabe velvære. Om Laplandsmodellen og andre gode tilbud om hjælp til at finde det gode liv igen.
2) Vores rettigheder når vi er indlagte på de psykiatriske afdelinger. Lovgivning på hele det psykiatriske område, interessante udpluk fra psykiatriplanerne fra regionerne.
3) Kan man forestille sig en ansat, der er kompetent, respektfuld og udviser ligeværd i sine handlinger?  Kan man forvente dette? Hvordan kan man be’ om respekt fra sine omgivelser?
4) Foreninger, telefonlinjer, kurser, chats og lign.
Mit mål er at pjecen er færdig til landsmøde 2012. Økonomien er, at jeg vil starte at sende ansøgninger, så snart jeg forhåbentligt har fået jeres ja til projektet. Jeg har opbakning til projektet fra LAP, København.

Landsledelsen anbefaler forslagsstiller at forsøge en arbejdsgruppe som foreslået etableret. Forslagsstiller har taget anbefalingen til efterretning.

Forslag nr. 5 stillet af  Paul Bjergager Nielsen
Vedtægstændringsforslag om tilsluttede landsdækkende foreninger

Ny § 3 a. Tilsluttede landsdækkende foreninger
Stk.1. Landsforeningen LAP kan endvidere bestå af et antal tilsluttede Landsforeninger (herefter kaldet foreningerne), som arbejder for samme målgruppe som Landsforeningen LAP.
Stk. 2. Foreningernes formål er at arbejde for opfyldelse af særlige målsætninger, med fokus på særlige opgaver eller temaer som omhandler LAP’s medlemsgruppe.
Stk. 3. LAP udarbejder ikke nogen særlig vedtægt for foreningerne, men den enkelte forenings vedtægter skal forud for optagelse og ved enhver ændring være godkendt af LAP’s Landsledelse. Det skal af vedtægterne for foreningen fremgå, at dens arbejde er landsdækkende i Danmark
Stk.4. Foreningerne modtager ikke tilskud pr. medlemmer eller andet fast tilskud fra Landsforeningen LAP.
Stk. 5. Landsledelsen træffer beslutning om den service sekretariatet skal tilbyde foreningerne.
Stk. 6. Ingen af foreningerne kan ved nogen disposition forpligte Landsforeningen LAP økonomisk eller på anden måde.
Stk. 7. Foreningerne meddeler hvert år senest 1. januar foreningens medlemstal til Landsforeningen LAP.

Begrundelse:
Denne vedtægt er også relevant i forbindelse med LAP og Foreningen Refugiefonden, som udspringer fra en LAP arbejdsgruppe og stiftet af LAP.
Det kan også omhandle andre landsdækkende foreninger i fremtiden, så vi er forberedt på, hvad der kan blive aktuelt i fremtiden.

Paul Bjergager fremlægger og motiverer sit forslag bl.a. med henvisning til LAP’s samarbejde med Foreningen Død i Psykiatrien og det faktum at MB-foreningen er nedlagt.
Steen Moestrup anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget, idet vi ikke har kapacitet til at løse en række foreningers sekretariatsopgaver. Sekretariatsbistand kan evt. mod betaling tilbydes enkelte mindre foreninger, uden at der er behov vedtægtsmæssig tilknytning. Der er desuden mulighed for at blive kollektivt medlem/støttemedlem. Anker Simonsen mener ikke at man kan frastøde mindre foreninger ved ikke at kræve betaling. Efter flere indlæg fra salen om forslagets økonomiske sider og om potentialet i at LAP kunne udvikle sig til en paraplyorganisation med øget slagkraften udadtil, sættes forslaget til afstemning.
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 6 stillet af  Lise Jul Pedersen

Lise Jul foreslår, at landsmødet kun afholdes hvert andet år. Hvert andet år afholdes så i stedet en landsdækkende fag festival af 1,5 dags varighed også i Svendborg med et oplysende, debatskabende, tankevækkende og humoristisk indhold. Alternativt kan man lave regionale fag festivaler, hvor også nye mulige medlemmer kan inviteres med.
Denne ændring vil frigøre midler til andre aktiviteter regionalt, ligesom det sætter det egentlige i fokus: Faglig debat, engagement og medmenneskeligt samvær. Ændringen vil på sigt gavne aktivitetsniveauet i foreningen.
Det vil kunne frigive midler til andre medlemsaktiviteter – f.eks. på landsplan eller regionalt
Konkret vil dette kræve af ændringer i forhold til vedtægterne:
Vedr. landsmødeafholdelse:
Paragraf 4, stk. 2 affærdiges som følgende fra:
Stk. 2 Ordinært landsmøde afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev til medlemmerne. Herudover ved annoncering i medlemsbladet eller dagspressen.
Til:
Stk. 2 Ordinært landsmøde afholdes i ulige år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev til medlemmerne. Herudover ved annoncering i medlemsbladet eller dagspressen.
Vedr. regnskabet:
Paragraf 4, stk. 4, pkt. 4 ændres fra:
Stk. 4 … 4.  Regnskabsaflæggelse for det forgangne år
Til:
Stk. 4 … 4. Regnskabsaflæggelse for de foregående år…
Vedr. kontingent:
Paragraf 4, stk. 4, pkt. 7 ændres fra:
Stk. 4. … 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Til:
Stk. 4 … 7. Fastsættelse af kontingent for de 2 kommende år.
Vedr. valg af landsledelse:
Paragraf 6, stk. 1 ændres fra:
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 6 er på valg hvert år.
Til:
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år.
Paragraf 6, stk. 2, 1. og 2. sætning ændres fra:
Stk. 2. Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år.
Til:
Stk. 2. Derudover vælger landsmødet et antal suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 2 år.

Lise Jul fremlægger og motiverer sit forslag med at det vil frigive midler til at tilgodese medlemmer og medlemshvervning rundt omkring i landet.
Katrine Woel anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget for at opretholde dynamikken i organisationen. Landsledselsen har desuden de senere år bestræbt sig på at variere landsmødets program. Hanne Wiingaard argumenterer imod forslaget med den begrundelse, at der årligt skal indsendes et af landsmødet godkendt regnskab. Efter flere indlæg fra salen sættes forslaget til afstemning.
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 7 stillet af Jan Stig Andersen

Jan Stig Andersen foreslår at forslag, der er indsendt til landsmødet, behandles uanset om forslagsstilleren er til stede eller ej. Landsmødets dirigent(er) skal sikre den bedst mulige behandling af et forslag i forslagsstillerens fravær, og landsledelsen skal – så snart den får kendskab til en forslagsstillers fravær – tage skridt til at sikre den bedst mulige behandling af forslaget.
Tilføjelse til vedtægternes § 4, stk. 5:
”Forslag, der er indsendt til et landsmøde, skal behandles på landsmødet, uanset om forslagsstilleren er til stede eller ej. Landsmødets dirigent(er) skal sikre den bedst mulige behandling af forslaget i forslagsstillerens fravær, og landsledelsen skal – så snart den får kendskab til en forslagsstillers fravær – tage skridt til at sikre den bedst mulige behandling af forslaget.”
Begrundelse:
Ved flere af de seneste landsmøder i LAP har vi oplevet, at dirigenterne har undladt at behandle forslag, der er blevet indsendt til landsmødet, udelukkende fordi forslagsstilleren ikke har været til stede.
Det virker helt forkert på mig. Det er muligt, at der er sådan, at man gør andre steder, men en vigtig grund til at LAP overhovedet findes, er at vi ikke er tilfredse med den behandling, som vi får ”andre steder” eller ”ude i samfundet”. Jeg minder også om underpunkt e) i §2, stk. 2, hvoraf det fremgår, at foreningen formål bl.a. er, at ”Hjælpe og styrke hinanden i at udtrykke os om egne oplevelser, erfaringer og behov”.
Forslaget burde strengt taget ikke være nødvendigt, da der i vedtægternes nuværende § 4, stk. 5 blot står anført som betingelse, for at et indsendt forslag kan forventes behandlet, at det er indsendt inden en bestemt frist. Imidlertid viser erfaringerne fra tidligere landsmøder, at dette IKKE er nok, og derfor stilles dette forslag.

Forslagsstiller er ikke til stede. Bjarne Thykjær Poulsen ønsker at opretholde forslaget. Ulla Asmussen anbefaler på vegne af landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget, idet forslaget et overflødigt: Hvis ingen vil opretholde et forslag, har det alligevel ingen opbakning. Dirigenten skal være neutral og kan ikke begynde at tolke på forslagsstillerens bevæggrunde. Efter flere indlæg fra salen, der bl.a. pointerer at behandlingen af dette forslag netop er et eksempel på, at forslag kan opretholdes, selv om forslagsstiller ikke er til stede, sættes forslaget til afstemning.
Forslaget bortfalder, idet ingen stemmer for det.

Forslag nr. 8 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Forslag: Forretningsudvalget udskiftes med:
§  ? Valg af formand for foreningen
Formanden vælges på ulige år for en 2-årig periode (første gang i år)
1. Næstformand vælges på lige år for en 2-årig periode (første gang i år for en 1-årig periode)
2. Næstformand vælges ligeledes på lige år, for en 2-årig periode (første gang i år for en 1-årig periode)
Ved vedtagelse:
Rettes Landsforeningens vedtægter så Landsmødets beslutning bliver tilføjet så det passer i forhold til andre vedtægts paragraffer. Samt Landsledelsens forretningsorden.

Paul Bjergager fremlægger og motiverer forslaget, idet han bl.a. mener at en landsmødevalgt formand og næstformand vil kunne forebygge konflikter i en kommende landsledelse. Marianne Mogensen anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget, idet det opleves som en styrke, at landsledelsen konstituerer sig selv med et forretningsudvalg, der løbende kan ændres, og at alle LL-medlemmer kan udtale sig på foreningens vegne. Erik Thomsen m.fl. taler for forslaget, som de mener, vil øge effektiviteten i landsledelsen og organisationen. Efter flere indlæg fra salen sættes forslaget til afstemning.
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 9 stillet af Erik Thomsen
At ingen må sidde i LL/FU mere end 5 år ad gangen.

Efter de 5 år er gået, skal man være ude i mindst 2 år.
Begrundelse: Hvad nyt kan man bidrage til, når man har siddet der så længe

Erik Thomsen fremlægger og motiverer forslaget, som han mener, vil give plads til flere nye tanker og initiativer i foreningen. Marianne Mogensen anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen at landsmødet forkaster forslaget, idet der allerede sker en løbende udskiftning i LL og der er fordele ved at beholde erfarne medlemmer i ledelsen. Efter flere indlæg fra salen sættes forslaget til afstemning.
Forslaget forkastes ved flertalsafstemning.

Forslag nr. 10  stillet af Inger-Liss Christoffersen
Forslag til ændring af forretningsorden for Forretningsudvalget/FU.

FU skal fremover bestå af mellem min. 3-5 personer, da der som pt. i et halvt år kun har været 2 personer. Det er meget uheldigt, når den ene f.eks. bliver syg eller rejser bort i længere tid, at der så kun sidder én person til at varetage de mange opgaver, der kan være i FU. Denne person kan samtidig have mange andre opgaver eksempelvis som tovholder og medlem i flere arbejdsgrupper, som gør det svært at sidde alene med ansvaret for forretningsudvalget.
Inger-Liss Christoffersen frafalder forslaget.

Forslag nr. 11 stillet af Ingelise Jacobsen
Økonomisk bidrag til Viborg Pilgrimscentrum.

Forslagsstiller frafalder forslaget om økonomisk bidrag, men forsøger at danne en arbejdsgruppe om emnet.

Forslag nr. 12 stillet af Erik Thomsen 

Der ansættes to personer, under uddannelse fra henholdsvis jura og social studiet til LAP’s juridiske og sociale service .
Begrundelse:
Det vil være billigere for LAP, samtidigt kan de hjælpe vores medlemmer med at henvende/skrive til myndighederne og især at følge op på sagerne.
Kender faktisk en del, der ikke ved, hvordan man gør det

Erik Thomsen fremlægger og motiverer forslaget, som han mener, vil medføre en besparelse i landsforeningens budget.
Christian Martin anbefaler på vegne af landsledelsen at landsmødet forkaster forslaget. Den foreslåede hjælp kan medlemmerne allerede få. Der bliver søgt rådgivning på alle typer af fagområder. En studerende vil ikke have været igennem alle fagområder i uddannelsen, og tilsvarende i afgørende grad mangle praktiske erfaring – ikke mindst i forhold til brugergruppens særlige behov. Forslaget vil være udtryk for en service- og kvalitetsforringelse for medlemmerne. Efter flere indlæg fra salen sættes forslaget til afstemning.
Forslaget forkastes af et overvældende flertal. 

Forslag nr. 13 stillet af Erik Olsen
At der igen sættes et budget på 50.000 af til det internationale arbejde. 

Sidste år var der 10.000 sat af fra LAP København, men det var kun for at arbejdet ikke skulle gå i stå. Der er sket meget siden sidst – vi er ude af Nordisk Forening og der skal opbygges et nyt nordisk samarbejde mellem LAP, Gedhjelp, We Shall Overcome og RSMH Skåne. Derudover skal der opbygges en bedre koordination til ENUSP og det Europæiske arbejde med bl.a. Handicapkonventionen og arbejdet med at afskaffe psykiatrilove rundt om i EU.
ENUSP er efter Generalforsamling i Thessaloniki i fuld gang med en genopretning af foreningen. ENUSP regnskabet vil indtil videre blive ført af Claus Bech Nielsen, LAP København.
Begrundelse:
Jeg synes, at vi skal starte en proces, hvor arbejdet i ENUSP/EDF’s betydning for vores fælles politiske arbejde bliver tydeligere for vores medlemmer. Derfor vil en plan være at afholde et kombineret ENUSP/LAP møde i Danmark til overvejelser af måder og strategier, inspirere på tværs om udbredelse af kendskab evt. kurser i Konventionen osv… Det kan være, der skal søges ekstra midler til dette. Men det Nordiske kan startes ved at vi sender 4 personer til Amaliedagene til august.
Derudover skal der være penge til kontorting/kommunikation herunder penge til Skype telefoni, indsamling af oplysninger om organisationsgrad rundt i EU (kan gøres via internet + telefon) og -måde i andre lande. Fundraising, lidt penge til ENUSP Newsletter og andet materiale kan spredes. etc.

Erik Olsen fremlægger og motiverer forslaget. Han opfordrer til, at der som minimum afsættes 20.000 kr. til internationalt arbejde i LAP og lægger op til, at der fremover informeres fyldestgørende for arbejdet til resten af organisationen. Tom Jul Pedersen anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget men opfordrer til, at der søges specifikt om midler til det kommende internationale arbejde. Flere medlemmer taler for forslaget. Steen Moestrup gør opmærksom på, at der er afsat midler under arbejdsgrupper i budgettet. Efter flere indlæg fra salen sættes forslaget til afstemning.
Der stemmes om det modificerede forslag om 20.000 kr. til internationalt arbejde i 2012. Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Forslag nr. 14  stillet af Landskampagne-gruppen – (Wiingaard, Bjergager & Holmquist)
Forslag om årlig markering om medicinrelaterede dødsfald.

Landskampagnegruppen om dødsfald i psykiatrien ønsker en årlig markering, fra 2012 og indtil de medicinrelaterede dødsfald ophører.
Formålet med dagen er løbende at gøre politikerne opmærksomme på problemerne omkring medicinrelaterede dødsfald, dagen skal fortsætte, indtil der bliver lavet en lov, som sikrer, at der bliver obduceret, og man fra politisk side gør en aktiv indsats for at stoppe dødsfald af overmedicinering.
Landskampagnedagen skal være d. 1. juni.
Budget:
Fortæring    3.000,00
Transport     10.000,00
Arrangement, scene,    13.000,00
Tryksager      5.000,00
Fortæring arbejdsgruppe    1.000,00
Div. uforudsete udgifter      2.000,00
I alt     kr. 34.000,00

Nils Holmquist Andersen fremlægger og motiverer forslaget. Katrine Woel anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen, at landsmødet vedtager forslaget. Christian Martin fra landsledelsen gør opmærksom på, at han ikke støtter forslaget. Tina Christensen spørger hvordan man kan opgøre at korskampagnen 2010 har været en succes, idet hun henviser til LAP’s medlemstal. Bo Steen Jensen henviser til opfølgning af kampagnen på folketingsniveau. Olga Runcimann nævner, at kampagnen har skabt opmærksomhed i behandlingspsykiatrien. Efter flere indlæg fra salen sættes forslaget til afstemning.
Forslaget vedtages med overvældene flertal.

Forslag nr. 15 stillet af  Hans Schjørmann
Ansættelse af Rejsesekretærer!

Begrundelse:
Siden rejsesekretærerne blev afskediget, har tingene bare ikke fungeret på lokalplanet.
Det var ikke problemfrit før da, men da blev der da gjort noget ved problemerne!
Nogen vil måske spørge, hvor pengene skal komme fra. Til det vil jeg svare med et andet spørgsmål: Hvor er de penge LAP sparede på at fyre rejsesekretærerne?
Forslagsstiller er ikke til stede. Ingen ønsker at opretholde forslaget.
Forslaget bortfalder.

Forslag nr. 16 stillet af Erik Thomsen 
At alt tryk, herunder LAP-bladet sendes i udbud
Begrundelse:
Det er almindelig sund fornuft, at få priser tjekket ved udbud, ca. hvert 3. år, og specielt i disse tider, hvor virksomheder er sultne efter opgaver, er der mange penge at hente.
Erik Thomsen fremlægger og motiverer forslaget. Ulla Asmussen anbefaler på vegne af landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget. Landsledelse og sekretariat er i forvejen opmærksom på at få bedst kvalitet for de anvendte midler. Lise Jul nævner at vi har gode relationer til trykkeri i Næstved. Efter flere indlæg fra salen sættes forslaget til afstemning.
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr  17  stillet af Erik Thomsen
Ingen må modtage penge for at skrive i LAP-bladet.

Begrundelse:
Hvorfor skal nogle have penge for at lave noget for LAP, når andre ikke får det?
Og dem, der vil have penge for deres aktive deltagelse i LAP, og derfor ikke vil yde noget, hvis de ikke får penge, har vi ikke brug for.
Erik Thomsen fremlægger og motiverer sit forslag. Katrine Woel anbefaler på vegne af landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget. Der betales normalt ikke for indlæg til bladet, men det anses for at være en fordel i undtagelsestilfælde at kunne honorere enkelte skribenter.
Efter flere indlæg fra salen vælger forslagsstiller at trække forslaget. 

Forslag nr. 18  stillet af  Erik Thomsen
Lønniveauet i LAP skal afstemmes med lønnen i det offentlige.

Begrundelse:
Almindelig sund fornuft.
Erik Thomsen fremlægger og motiverer forslaget. Christian Martin anbefaler på vegne af landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget. Forslaget er i praksis vanskeligt at efterkomme. De moderne lønformer i det offentlige er netop baseret på stadig mere individuelle kriterier, som bl.a. kompetencer, erfaring, belastning osv. – eller som resultatorienterede modeller. Der kan derfor ikke angives konkrete grænser, som det til en vis grad var muligt før i tiden. Når LAP modtager offentlige bevillinger, er vi desuden allerede forpligtet til ikke at lønne over almindeligt lønniveau.
Lise Jul gør opmærksom på, at spørgsmålet om de samlede lønudgifter i LAP er et andet spørgsmål end lønniveauet for den enkelte ansatte. Efter flere indlæg fra salen sættes forslaget til afstemning.
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 19 stillet af Erik Thomsen
At folk, der foreslår noget ulovligt i LL/FU selv skal betale de omkostninger, det evt. kan få for LAP
Begrundelse: Hvorfor skal LAP hænge på ulovligheder, der kun er fremsat, for at beskytte enkelte folks pladser i LL/FU.
Erik Thomsen fremlægger og motiverer forslaget. Christian Martin anbefaler på vegne af landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget: Forslaget er uklart. Det kan ses som brud på et grundlæggende retssikkerhedsprincip. Landsledelsen følger i forvejen gældende regler og retspraksis. Efter flere indlæg sættes forslaget til afstemning.
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 20 stillet af Sørn Henrik Strand-Jensen 

Jeg foreslår, at LAP bliver medlem af Overtacimuseet, det koster 1200 kroner om året.
Forslagsstiller har trukket forslaget.

Forslag nr. 21 stillet af Paul Bjergager Nielsen
Forslag om at Landsmødet foretager en vejledende afstemning om LAP’s fortsatte samarbejde med Det Sociale Netværk, som er sat i verden af Poul Nyrup Rasmussen.
Både fortalere og modstandere af fortsat medlemskab skal have lov til at argumentere for eller imod.

Forslagsstiller er ikke til stede, men Tom Jul Petersen ønsker at forslaget sættes til afstemning. Katrine Woel anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen, at landsmødet ikke stemmer om LAP’s fortsatte tilknytning til Det Sociale Netværk, men efter en debat på landsmødet overlader det til en kommende landsledelse løbende at forholde sig til foreningens tilknytning til Netværket. Tina Christensen gør opmærksom på, at landsmødet ikke har fornøden baggrundsviden til at tage stilling til forslaget.
Et overvældende flertal tilkendegiver, at de ikke ønsker at stemme for eller imod forslaget. 

Forslag nr. 22 stillet af Bo Steen Jensen, Marianne Mogensen, Steen Moestrup, HanneWiingaard
Der stilles forslag om, at Landsmødet tilslutter sig en hensigtserklæring omkring, at medlemmer ikke kontakter andre medlemmers psykiatere, praktiserende læger, psykologer, bostøtter mm., hverken i regionalt eller kommunalt regi uden forudgående samtykke fra pågældende selv.
Begrundelse:
Forslaget fremsættes for at intet medlem skal føle sig chikaneret af et andet/andre medlemmer, hvis der fx opstår tvister.
Vi bliver i LAP i forvejen nok “forfulgt” af systemet, hvorfor LAP skal være en base, hvor man føler sig tryg.
Intet om os – uden os.
Drejer det sig om bevisligt kriminelle forhold, så er man forpligtiget til at anmelde under ansvar under straffeloven.

Marianne Mogensen fremlægger og motiverer forslaget. Katrine Woel anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen, at landsmødet tilslutter sig hensigtserklæringen, som afspejler gældende lovgivning. Lise Juul fra landsledelsen tager skarpt afstand fra forslaget. Christian Martin ønsker at tilføje noget om ikke at videregive informationer, som man har fra det interne samarbejde i foreningen. Tina Christensen opfatter forslaget som et forsøg fra medlemmer af landsledelsen på at tage landsmødet som gidsel i en intern konflikt. Efter flere indlæg fra salen sættes forslaget til afstemning.
Forslaget om at tilslutte sig hensigtserklæringen vedtages ved flertalsafstemning.

Forslag nr. 23 stillet af Inger-Liss Christoffersen
Den kommende landsledelse pålægges at kontakte Arbejdstilsynet, grundet nedenstående:
Igennem det seneste år har der været en voldsom intern uro i landsledelsen. Landsmødet pålægger derfor den kommende landsledelse at kontakte Arbejdstilsynet for at få rettet op på forholdene vedr. det psykiske arbejdsmiljø.
Den afgående landsledelse har ikke vist rettidig omhu til at få tingene bragt i orden [forkortet gengivelse].

Inger-Liss Christoffersen fremlægger og motiverer forslaget. Marianne Mogensen anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen at landsmødet forkaster forslaget, idet interne forhold i landsledelsen ikke menes at være et anliggende for Arbejdstilsynet, og idet der allerede er tilbudt konfliktmægling mellem konfliktende parter i landsledelsen. Preben Meilvang finder det urimeligt, at personer indvalgt i landsledelsen skaber indbyrdes konflikter, der fører til forslag af denne karakter og anbefaler, at forslaget forkastes. Lise Jul støtter forslaget under henvisning til tidligere landsmødevedtagelser. Efter flere indlæg sættes forslaget til afstemning.
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 24 stillet af Inger-Liss Christoffersen 

Der må udarbejdes særlige regler for, hvordan LAP´s arbejdsgrupper skal fungere. Som det ser ud nu, er der kun to regler, nemlig at der skal være ét LL-medlem i gruppen og minimum tre medlemmer. Nye vedtægter for dette ønskes.
Grupperne bør bestå af minimum 5 medlemmer, så der er noget at tage af, når nogle falder fra.
Der skal være regler for, at grupperne selv kan bestemme hvilke medlemmer, man ønsker at invitere ind i gruppen. Medlemmerne skal fig. med navn og adresse samt telefonnummer og gerne stå på LAP´s hjemmeside.
Man skal ikke have lov at smide et medlem ud af en gruppe, uden at dette har været inde over et Landsledelsesmøde, hvor problematikken drøftes og afgøres.
At en arbejdsgruppe f.eks. i tre år arbejder på gode tiltag, hvorefter man så får taget  ansvaret, ideerne og projektet fra sig, fordi arbejdsgruppen kommer op i LL til er ikke fair [forkortet gengivelse].

Inger-Liss Christoffersen fremlægger og motiverer forslaget med henvisning til blad- og mediegruppen. Christian Martin anbefaler på vegne af et flertal i landsledelsen, at landsmødet forkaster forslaget, under henvisning til eksisterende retningslinjer for arbejdsgrupper, som er optrykt i landsmødemappen. Landsledelsens dispositioner er foregået i overensstemmelse med LAP’s vedtægter.
Dirigenterne vælger ikke at behandle forslaget yderligere, og landsmødet går videre til næste forslag.

Forslag nr. 25 stillet af Hans Schjørmann
Følgende er ikke et afstemningstema, men:
Jeg vil godt have at der ville komme nogle flere og repræsentere LAP på Minoriteternes Grundlovsdag.
Sidste år mødte jeg mange LAP’er på MG, men kun én der repræsenterede, delte materiale ud osv.
Hun vil gerne have aflastning, og LAP’s problemer er stort set alle grundlovsrelaterede!
Hvad MG er, kan ses på: www.grundlovsdag.org. Jeg står også selv til rådighed for oplysning!
Landsmødet tager opfordringen til efterretning.

Forslag nr. 26 stillet af Sørn Henrik-Strand Jensen
Inspirationspunkter

Skrevet på baggrund af samtaler og patientmøder på afdelingerne
Et digt som forord: Som et ildspyd i mit hjerte rammes det, når magthaver, politiker, samfundet, ledelsen svigter.
1) Udgangspunktet er, at livet skal betragtes ud fra den vinkel at livet er en helhed (fysisk, psykisk, medicinsk, socialt, økonomisk, pædagogisk, aktiviteter, filosofisk, religiøst, kropsligt, ernæringsmæssigt, kærlighed og smerte og sårbarhedsmæssigt). Livet er ikke kun brudstykker.
2) Det kan ikke passe, at vi skal have det så elendigt og bevise det så kraftigt på en umenneskelig måde, at vi har brug for en sengeplads, før at vi får den. Vi kommer alt for langt ud, før der er hul igennem til hjælpen og risikoen for at komme for tidligt ud er alt for stor og det sker tit mange gange, hvis vi ikke hver dag beviser vores behov.
3) Det kan ikke være rigtigt, at dem som bor på institutioner, som f. eks Katrinebjerg og Atriumhuset, skal have det sådan, at det er deres bosted, som har behandlingsansvaret og ikke psykiatrisk hospital, som har langt mere ekspertise.
4) Inspiration til under indlæggelse:
Ved hvert morgenmøde på afdelingen er ikke kun skrålsang, men derimod samtale og debat om patienternes og personalets generelle helbredsforhold og andre forhold. Heriblandt forholdet til personalet og generel trivsel imellem hinanden som patienter. Det skal kontaktpersonen ikke bruges til.
Der skal arbejdes henimod en stemning af at være omgivet af venner og bekendte på afdelingen.
Der skal arbejdes mere på at styrke selvværdet og selvtilliden.
Det kan godt være at personalet synes, at patienternes holdninger og følelser er forkerte, men patienterne har ret til at mene det, så længe det ikke krænker og skader andre patienter.
Personalet skal observere mere det sunde og lægge mærke til det og hjælpe med at dyrke dette.
En lægefaglig psykiatrisk hypotese skal erfares i samarbejde med den enkelte patient.
Hver enkelt patient har krav på sin helt enestående individuelle behandling, fordi hvert menneskes kombination af egenskaber, evner og problemer er unik, dvs. en individuel helheds behandlingsplan.
Det er personalets opgave ikke at blive bange for brugers følelser og tanker eller indrømme deres angst og ikke kun fjerne følelser og tanker med medicin eller tvang.
Håber I kan bruge det som inspirationskilde i jeres virke med at gøre forholdende bedre for os alle sammen.
Opfordringen om at lade sig inspirere af indlægget tages til efterretning.

6)    Vedtagelse af handlingsprogram 2011 – 2012

På baggrund af Landsmødets drøftelser fredag og lørdag og opsamling fra lørdagens workshops, fremlagde den nedsatte redaktionsgruppe bestående af Anker Fjeld Simonsen, Bjarne Thykjær Poulsen, Steen Moestrup og Karl Bach Jensen et endeligt forslag til handlingsprogram:
I det kommende år vil landsledelse, medlemmer og ansatte især arbejde med at indfri følgende mål og delmål:

1. Konkrete initiativer 
Vi vil videreføre og igangsætte tiltag og tilbud, der forbedrer nuværende og tidligere psykiatribrugeres muligheder og vilkår bl.a. ved at:
A.    arbejde for at medierne i Danmark giver et retvisende billede af nuværende og tidligere psykiatribrugere
B.    udvikle et netværk af bisiddere
C.    udbyde udviklings- og kursusforløb, så som Vendepunkter rundt om i landet
D.    tilbyde juridisk rådgivning
E.    arbejde for oprettelse af et eller flere refugier med krisefunktion
F.    gennemføre sociale arrangementer i form af sommerlejr, åbne medlemsmøder mv.
G.    markere os i ”Kampagnen mod stigmatisering” og imod diskrimination ud fra den opfattelse at psykiske lidelser er udtryk for psykosociale forhold og menneskelig mangfoldighed
H.    tage initiativer vedrørende dødsfald i psykiatrien

2. Større synlighed og flere og mere aktive medlemmer
Vi vil gøre LAP mere synlig og øge antallet af individuelle og kollektive medlemmer ved at:
A.    udbygge LAP’s mediekontakter
B.    være synlig både i offentligheden og i miljøer og sammenhænge hvor psykiatribrugere færdes
C.    opfordre et antal fremtrædende personer til at blive medlem af LAP og træde offentligt frem, bl.a. via LAP’s hjemmeside
D.    udgive Medlemsblad kvartalsvis
E.    få nye medlemmer til at føle sig velkomne i foreningen
F.    gennemføre gøgl- og musikarrangementer mv.

3. Påvirke lovgivning og praksis
Vi vil søge at påvirke lovgivningen og udmøntningen af denne i retning af LAP’s formål og principper ved at:
A.    være synlige som aktør overfor politikere, embedsmænd, praktikere og mulige samarbejdsparter
B.    højne informationsniveauet og formidlingen internt i organisationen om egne initiativer og resultater på lovgivningsområdet
C.    oplyse vores medlemskreds og offentligheden om vore rettigheder i henhold til FN’s handicapkonvention, deltage i overvågningen af konventionens overholdelse og arbejde for ratifikation af konventionens tillægsprotokol om individuelle klagemuligheder
D.    forsøge at rejse og føre enkeltsager af generel og principiel interesse og betydning for foreningens medlemmer
E.    fokusere på økonomiske barrierer, der begrænser mulighederne for et aktivt fritidsliv
F.    arbejde for at fremme og udbrede de mest skånsomme behandlingsmetoder, udpege og markere afstand til højrisiko betonet behandling, så som deep brain stimulation og polyfarmaci
G.    fokusere på unges muligheder og rettigheder i forhold til forsørgelse, uddannelse og lønnet arbejde

4. Organisation, samarbejde og sammenhæng

Vi vil skabe størst mulig sammenhæng, dynamik og effektivitet i organisationen ved at:
A.    styrke den lokale organiseringsgrad, bl.a. ved at understøtte arbejdet i og dannelsen af grundforeninger og netværksgrupper
B.    tilbyde kurser og udvikle inspirationsmateriale til grundforeninger og netværksgrupper
C.    sikre en organisationskultur præget af gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

7)    Fastsættelse af kontingent for 2012

Der blev forelagt et ændringsforslag fra Jan Stig Andersen til landsledelsens forslag til kontingentsatser.:
Individuelle medlemmer: kr. 150,-
Fordeling: kr. 60,- til lokalforening; kr. 54,- til regionsforening og kr. 36,- til landsforening.
Kollektive medlemmer: kr. 180,- pr. påbegyndte 35 brugere
Individuelle støttemedlemmer: kr. 240,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 720,-
Forslaget blev forkastet ved afstemning

Landsledelsen foreslog følgende kontingentsatser:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-
Fordeling: kr. 50,- til lokalforening; kr. 45,- til regionsforening og kr. 30,- til landsforening.
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-
Landsledelsens forslag blev vedtaget 

8)    Godkendelse af budget for 2012

Erik Olsen ville gerne have tilføjet ”internationalt arbejde” som en særskilt post på budgettet. Camilla Madsen kunne ikke forstå, hvor man vil finde pengene til medlemsaktiviteter med det nuværende budget. Tina Christensen gjorde opmærksom på, at forslaget om de 34.000 kr. til landskampagnen blev godkendt og ønskede en specifikation af landsledelsens eksterne møder. Erik Thomsen mente, at man skal spare på bl.a. landsledelsens møder og eksterne møder og overveje, hvor det vil gøre mindst ondt at spare.
Thoridt Allermand opfordrede deltagerne til at være opmærksomme på budgettet. Flere deltagere gjorde opmærksom på, at man kunne spare på landsmødet. Lise Jul Pedersen mente, at der skal sættes 300.000 kr. af til medlemsaktiviteter. Erik Olsen opfordrede til at søge midler i f.eks. uddannelsespuljen til projekter som Vendepunkter. Bo Steen Jensen opfordrede ligeledes til, at der søges lokale midler til medlemsaktiviteter rundt i landet. Katrine Woel mente ikke, at det var hensigtsmæssigt at spare på eksterne møder. Ulla Asmussen oplyste, at LAP allerede er i gang med at søge midler, men at man endnu ikke har fået midler tildelt og derfor fremgik dette ikke af budgettet. Gunver Hansen støttede op om, at landsmødet skal gøres billigere. Marianne Mogensen gjorde opmærksom på, at der i landsmødemappen var en opgørelse over de forskellige styre- og følgegrupper som LAP deltager i. Thoridt Allermand mente, at der bør åbnes op for en regulering af arbejdstiden for at spare på lønomkostningerne. Christian Martin gjorde opmærksom på, at der på dette landsmøde var kommet mange forslag, men at de frivillige selv skal tage del i ansvaret og tage flere arbejdsopgaver, hvis det skal gennemføres.
En deltager gjorde opmærksom på, at det var første gang hun deltog i et landsmøde og sagde, at der var et fuldstændigt unikt og fantastisk demokrati på landsmødet.
Hanne Wiingaard opfordrede til, at sekretariatet begyndte at søge midler og fonde. Da LAP’s bevilling udløber i 2012, vil der herefter være en mulighed for at ændre alting.
Jan Stig Andersen fremlagde et ændringsforslag til budget 2012, som bl.a. betød en besparelse på landsmødeopholdet, nedskæring på den juridiske rådgivning samt en forhøjelse af deltagerbetalingen på landsmødet og sommerlejren. Dirigenterne satte landsledelsens budget til afstemning.

Landsledelsens budget blev godkendt 

9)    Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen

På valg var følgende LL medlemmer:
Steen Moestrup (valgt på landsmøde 2009) – genopstillede
Marianne Mogensen (valgt på landsmøde 2009) – genopstillede
Inger-Liss Christoffersen (valgt på landsmøde 2009) – genopstillede ikke
Katrine Woel (valgt på landsmøde 2009) – genopstillede ikke
Lise Jul Pedersen (valgt på landsmøde 2010) – udtrådt
Troels Borelli (valgt på landsmøde 2010) – udtrådt
Christian Martin (valgt på landsmøde 2010) – udtrådt

Der skulle således vælges 7 kandidater til landsledelsen og et antal suppleanter.

Efter en præsentation af de i alt 8 kandidater gik landsmødet over til en skriftlig afstemning

Thoridt Allermand    55 stemmer    Landsledelse
Steen Moestrup    48 stemmer    Landsledelse
Marianne Mogensen    48 stemmer    Landsledelse
Nils Holmquist Andersen    46 stemmer    Landsledelse
Lillian Rank    45 stemmer    Landsledelse
Preben Schmücker    40 stemmer    Landsledelse
Jan Stig Andersen    38 stemmer    Landsledelse
Erik Thomsen    8 stemmer    1. suppleant

Der blev afleveret 71 gyldige stemmesedler i alt.

Den nye landsledelse består således af følgende medlemmer:

Bo Steen Jensen, Olga Runciman, Paul B. Nielsen, Ulla Asmussen, Tom Jul Pedersen, Marianne Mogensen, Steen Moestrup, Lillian Rank, Preben Schmücker, Thoridt Allermand, Jan Stig Andersen, Hanne Wiingaard, Nils Holmquist Andersen.

10)    Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Det statsautoriserede revisionsfirma Beierholm blev valgt som revisor.
Michael Saxtorph blev valgt som intern kritisk revisor.
Troels Borelli blev valgt som revisorsuppleant.

11)    Eventuelt

Tina Kristensen henstiller til, at der i landsmødemappen fremgår sammenlignelige medlemstal og en oplysning om antal hits på hjemmesiden. Erik Olsen orienterede om, at der nu var dannet en ny international gruppe. Hanne Wiingaard takkede Lise Jul Pedersen for hendes indsats i LL og Olga Runcimann takkede ligeledes for samarbejdet med de tidligere landsledelsesmedlemmer. Katrine Woel ønskede den nye landsledelse rigtig god arbejdslyst, takkede sekretariatet og dirigenterne for en god indsats i forbindelse med landsmødet.