Referat af møde i Landsledelsen, 13. februar 2016

Referat af møde i landsledelsen lørdag den 13. februar 2016 kl. 11 – 17 på LAP’s sekretariat.

Til stede: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Finn Parkø, Susan Oppenlænder, Hanne Skou Kadziola, Bo Steen Jensen, Hanne Wiingaard, Inge Green Volder, Tom Jul Pedersen, Lars Kristensen, Gunver Maria Sørensen, Jan Stig Andersen (1. suppleant) og Erik Thomsen (2. suppleant).

Afbud: Andrea Hermansen og René Strøm.

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Steen og Bettina blev valgt til ordstyrere.

Jan blev valgt til referent.

 

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.

Hver mødedeltager får herunder mulighed for at nævne de to punkter fra dagsordenen, som hver enkelt anser for de vigtigste punkter i dag.

Punktet refereres ikke.

 

3. Godkendelse af dagsorden

Allerede under behandlingen af dette punkt opstår der et behov for at få afklaret, om 1. og 2. suppleanterne skal have taleret på landsledelsesmøderne, så her behandles først punkt 5.b:

Skal 1. og 2. suppleanterne have taleret til landsledelsesmøderne? Alle tilstedeværende stemmer for. Hermed er det vedtaget, at 1. og 2. suppleanterne har taleret til landsledelsesmøderne (forretningsordenen rettes i overensstemmelse hermed).

Steen foreslår at der indsættes et nyt akut punkt 7 med to underpunkter:

a. Kontanthjælpsloft og

b. Nye dødsfald på Ringbo.

De efterfølgende punkter fra og med punkt 7 i det oprindelige forslag til dagsorden rykkes i overensstemmelse hermed.

Erik ønsker, at underpunkt a i hans forslag (punkt 13 i det oprindelige forslag til dagsorden) flyttes op i dagsordenen som punkt 5c, og at de øvrige underpunkter i hans forslag flyttes op før punktet om medlemsbladet (punkt 11 i det oprindelige forslag til dagsorden).

Jan foreslår et nyt punkt 4c: Formulering af beslutninger vedr. forretningsordenen fra LL-mødet d. 16. januar 2016.

Jan foreslår endvidere et nyt punkt 6e: Intern LAP-pris, og at både punkt 6d og 6e bliver til lukkede punkter. Den interne LAP-pris medtages under punkt 6d, som gøres til et lukket punkt.

Dagsordenen vedtages med de ovennævnte tilføjelser og ændringer.

 

4. Referat

a. Forslag fra Tom:

”Der må ikke være personangreb i referaterne, navngivne personer må ikke nævnes i negative vendinger i LL referaterne, det spolerer husfreden, samt starter en “hane kamp”, da den nævnte så vil have et genmæle, på den måde kan “krigen” fortsætte, ligesom i LAP bladet for et par år siden. De personangreb er stoppet der, men åbenbart ikke i referater fra LL møderne. ”

Efter en drøftelse af forslaget, går Tom med til, at der henstilles om, at man undgår personangreb i referaterne.

b. Godkendelse af referat fra mødet den 16. januar 2016 (bilag 4).

Under punkt 6 (Evaluering af kursus i personlig udvikling 14.-18. december 2015 i Maribo) er der kommet 3 forslag om ændringer (hhv. fjernelse, tilføjelse og fjernelse af sætninger) i referatet. Der drøftes, hvorvidt nogle dele (inkl. de foreslåede ændringer) skal flyttes til et lukket referat, eller om hele punktet evt. skal gøres til et lukket referat.

Det besluttes at fjerne de 3 omdiskuterede sætninger fra referatet, og at bevare resten af referatet under dette punkt som åbent referat. Det samlede referat godkendes herefter.

c. Formulering af beslutninger vedr. forretningsordenen fra landsledelsesmødet d. 16. januar 2016.

Den nuværende forretningsorden uddeles til mødedeltagerne ved starten af dette punkt.

Det drejer sig om to beslutninger, der blev truffet på landsledelsesmødet d. 16. januar 2016 under punkt 3b ”Procedurer for godkendelser af referater”: Dels at ”indsendte forslag om rettelser fremover udsendes sammen med referatet” og dels beslutningen om at lave lydoptagelser af landsledelsesmøderne med de tilhørende bestemmelser om lydoptagelserne brug og opbevaring.

Jan mener, at det første skal indsættes i punkt 9 (om referent og referat) under overskriften ”Mødeafvikling”, og at det andet skal tilføjes som et nyt punkt ligeledes under overskriften ”Mødeafvikling”.

Steen mener, at der ved sidste møde var enighed om, at beslutningen om forslag om rettelser til referatet netop ikke skulle indføjes i forretningsordenen. Da der ikke foreligger færdige forslag til formulering af tilføjelserne, foreslår Steen, at FU laver disse til næste møde, og at punktet dermed udsættes. Udsættelsen vedtages.

 

5. Mødekultur i landsledelsen (bilag 5).

a. Forslag (fra Bettina) om

– at man hver især kigger indad på sig selv, og hvordan man selv kan være deltagende på et LL møde som positiv, tage sig selv i at afbryde, råbe eller sukke dybt, som virker meget provokerende og skaber en meget dårlig stemning.

– at man prøver at sætte sig ved siden af en, man ikke er vant til at sidde ved siden af , dette gælder også FU.

Punktet giver en anledning til en længere drøftelse, hvorunder der bl.a. gøres opmærksom på, at man hverken kan bestemme eller kontrollere, om folk gør disse ting. Derfor kan det ikke vedtages som en forpligtende beslutning.

Hvad angår den sidste del af forslaget (om at sidde siden af nye personer), er der nogle, der har behov for at vide, hvem de skal sidde ved siden af. (I øvrigt har flere LL-medlemmer allerede fulgt opfordringen og ved dette møde sat sig på andre pladser, end hvor de plejer at sidde.)

Der vedtages intet under dette punkt.

Steen gør opmærksom på, at FU mødes d. 2. marts, hvilket er mere end 2 uger før LL-mødet d. 19. marts, så Steen opfordrer alle til at indsende punkter til dagsordenen inden d. 2. marts 2016.

b. Suppleanters rolle (Bettina)

Det er på et tidligere møde i efteråret ’15 besluttet, at suppleanter IKKE har taleret

Dog har jeg erfaret, at det kan være svært at håndhæve denne beslutning, hvilket også skaber uro.

Jeg kunne godt tænke mig, at der endnu engang bliver kigget på, om denne beslutning skal opretholdes, eller om suppleanterne atter skal have deres taleret, hvis ikke beslutningen bliver håndhævet optimalt.

Punktet blev behandlet allerede under punkt 3 Godkendelse af dagsorden – se ovenfor.

 

c. Den der fremfører påstande, skal godtgøre, hvor de har det fra, og sige, hvem de har hørt det fra. (Erik)

Erik uddyber sit forslag og forklarer baggrunden.

Der følger en længere drøftelse at forslaget, herunder om det – hvis det vedtages – skal skrives ind i forretningsordenen, samt hvordan det skal håndhæves.

Erik ønsker ikke, at det skrives ind i forretningsordenen, men han kræver, at der stemmes om forslaget.

Afstemning om, hvorvidt forslaget skal vedtages:

For:5

Imod:5

Undlader:1

Forslaget falder hermed. Steen opfordrer Erik til evt. at genfremsætte forslaget med en ændret formulering.

 

6. Landsmøde 2016 (16. – 17. april).

a. Beretning. 

FU har ikke modtaget bidrag indtil nu, men foreslår en brainstorm på baggrund af det gældende handlingsprogram (bilag 6 a).

Handlingsprogrammets punkt 1: Støtte op om og gøre opmærksom på gode tilbud, tiltag og initiativer i behandlingssystemet og gøre det frie sygehusvalg til en reel mulighed for at få den rette hjælp og behandling.

Erik har skrevet til Sundhedsministeriet, som har bekræftet, at vi har frit sygehusvalg og frit valg af psykiater. Det var nødvendigt for at få Region Hovedstaden til at respektere dette.

Jan nævner den eksterne LAP-pris som et eksempel på, at vi gør opmærksom på gode initiativer i behandlingssystemet.

Handlingsprogrammets punkt 2: Støtte op om peer-medarbejdere og rette peer-medarbejderes opmærksomhed mod dem der har det sværest ikke har pårørende eller netværk mv.

Peer-projektet nævnes.

Handlingsprogrammets punkt 3: Forbedre samspillet med patientrådgivere og bistandsværger ved at vi samarbejder med deres forening og ved at flere med egen brugererfaring rekrutteres som rådgivere.

Erik nævner medlemstræf. Psykisk syge kan ikke optages på bistandsværgelisten.  De er nødt til at gå til domstolene for at blive bistandsværge. Bo forklarer situationen nærmere. Erik siger, at dommerne er flinke til at udnævne psykisk syge til bistandsværge.

Lars opfordrer folk til at aflevere skriftlige bidrag til årsberetning, så vi ikke bruger lang tid på det nu.

Handlingsprogrammets punkt 4: Gøre opmærksom på det uacceptable i overbelægning på psykiatriske afdelinger og fremme muligheden for at kunne benytte lettilgængelige akuttilbud som alternativ til egentlige indlæggelser.

Handlingsprogrammets punkt 5: Samle og formidle erfaringer med og oplyse om medicinfremkaldte sygdomme.

Bo fortæller om de nye udvidede ”diagnose-lister”.

Handlingsprogrammets punkt 6: Markere os om det uhensigtsmæssige i den omfattende sygeliggørelse og psykiatrisering af almenmenneskelige problemer.

Hanne W. mener, at vi gør det hele tiden.

Handlingsprogrammets punkt 7: Virke for at den psykosociale indsats i kommunerne forbedres og opfylder psykiatribrugeres behov for hjælp og støtte i hverdagen og til at komme videre i livet.

Steen siger, at vi har sat spor hos ? Kommune.

Finn siger, at det går den gale vej alle vegne.

Bo fortæller, at Psykiatrifonden har afholdt et stormøde med deltagelse af stort set alle organisationer på psykiatriområdet.

Handlingsprogrammets punkt 8: Gøre psykiatribrugere på afdelinger og andre steder, hvor de færdes, opmærksom på LAP, f.eks. ved at distribuere LAP-materialer.

Finn minder om, at man kan uddele kuglepenne, poser og hvervefoldere m.m. – også til såkaldte raske mennesker.

Hanne W. fortæller, at flere PsykInfo’er er flinke til at uddele LAP-materialer, og de bestiller ofte flere materialer.

Handlingsprogrammets punkt 9: Blive mere synlig i mediebilledet og rundt omkring i landet, f.eks. ved at indgå i fælles kampagner med andre organisationer.

Lars fortæller om LAP-bod til demokrati-festival i Ollerup (Sydfyn) omkring Grundlovsdag 2015, hvor der var mange mennesker. Vi deltager også i år.

Inge skriver ofte om LAP på Facebook, og da hun har mange venner, er der mange, der ser det.

Handlingsprogrammets punkt 10: Styrke den interne organisation bl.a. ved bedre samspil, positive kommunikationsformer, brug af mediatorer og afholdelse af medlemstræf.

Efter denne gennemgang af handlingsprogrammet siger Jan, at han synes, at det, som vi netop har hørt, vidner om en mangel på en systematisk indsats i forhold til handlingsprogrammet, og i stedet er der snarere tale om enkeltpersoners indsatser på de forskellige punkter. Næsten alle handlingsprogrammets punkter kræver efter Jans opfattelse en arbejdsgruppe. Jan opfordrer de, der fortsætter i landsledelsen efter landsmødet – selv om vi ikke ved, hvem der vælges, indtil efter handlingsprogrammets vedtagelse – at huske på dette, og under landsmødet at stræbe efter, at der for hvert punkt i handlingsprogrammet findes eller oprettes en arbejdsgruppe.

 b. Godkendelse af program, indkaldelse og tilmeldingsblanket (bilag 6 b).

Vedr. program: Skal vi invitere modtageren af LAP-prisen (hvem det bliver, er endnu ikke besluttet) til at give et oplæg og svare på spørgsmål (i alt 30 min.)?

Erik synes, at der er for lidt tid til landsmøde-dagsorden og foreslår, at punktet ”Arbejdsgrupper i Open Space” tages ud.

Bo fortæller, at sundhedsministeren har takket nej til at deltage. Erik beklager sig over, at den besked ikke er givet videre før nu.

Susan foreslår, at vi inviterer en politiker fra et andet parti. Tom støtter forslaget.

Erik minder om, at ved landsmødet i 2015 blev der ikke tid til at stille spørgsmål til kandidaterne til landsledelsen, og han synes, at det bør der være i år.

Erik anbefaler, at vi kun inviterer én gæstetaler, og bruger tiden på vores dagsorden på det vigtigste møde i LAP.

Der stemmes om at invitere LAP-pris-modtageren (og kun denne):

9 stemmer for,

0 stemmer imod, og

2 undlader at stemme. (Hermed er det reelt også besluttet, hvem der skal have den eksterne LAP-pris).

Hanne S. kontakter vedkommende og lever en aftale.

Vi kontakter hotellet for at høre, hvornår vi senest skal forlade salen lørdag eftermiddag af hensyn til bordopstilling og -dækning til festmiddagen om aftenen.

Lars foreslår, at der nedsættes et udvalg, der gennemlæser de indkomne forslag og kontakter forslagsstilleren til en dialog om forslaget.

Steen foreslår, at nedsættelsen af et sådant udvalg udsættes til næste møde.

Det drøftes, om nogle af pauserne kan gøres kortere for at give mere tid til landsmøde-dagsorden.

Hanne W. spørger, hvem (fra landsledelsen) der skal holde velkomsttale? Det skal i følge kutymen være en, der ikke er på valg. Finn vil gerne prøve, så det vedtages, at han gør det.

Jan spørger, om vi skal have fanen med? Det skal vi. Jan og Susan arrangerer dette.

Invitation: Jan foreslår, at sætningen (under punktet ”Indkomne forslag”), der starter med ”Du opfordres derfor til at” ændres, så den fortsætter med ordene ”holde både forslag og begrundelse korte, enkle og klare.”

Bo spørger, om det er muligt at indføre en begrænsning af antallet af forslag fra hvert enkelt medlem.

Steen svarer, at det kræver en vedtægtsændring, og det er derfor ikke noget, som landsledelsen kan indføre.

Erik gør opmærksom på, at der er fejl i nummereringen af dagsordenspunkterne.

Tilmeldingsskema: Hanne foreslår, at muligheden for, at man kan melde sig som  kandidat til landsledelsen, og at man kan give en kort skriftlig præsentation af sig selv, skal fjernes fra skemaet.

Lars synes, at begge muligheder skal bibeholdes. Flere støtter Lars.

Bo gør opmærksom på, at det ikke er nok at tilmelde sig som kandidat til landsledelsen ved tilmeldingen; man skal stadig skrive sig på den liste, som hænges op under selve landsmødet. Lars synes, at vi er forpligtede til at skrive de forud-erklærede kandidater til landsledelsen på den liste, der hænges op under landsmødet.

Muligheden beholdes på skemaet. Formuleringen ændres til, at det er en mulighed at give en kort præsentation af sig selv. Der skal tilføjes, at man også kan stille op under landsmødet.

Steen foreslår, at vi udpeger en til at kontakte de medlemmer, der på forhånd tilkendegiver, at de vil opstille til landsledelsen for at fortælle dem, at de selv skal skrive sig på listen under landsmødet.

 c. Nyt handlingsprogram: Brainstorm med ideer til nyt handlingsprogram.

Steen forklarer, at tanken bag dette punkt er, at LL skal være lidt forberedt mht. det nye handlingsprogram. Det er nyt at gøre det på denne måde.

Bo spørger, om dette betyder afslutningen af kutymen med at nedsætte en arbejdsgruppe, der redigerer handlingsprogrammet under selve landsmødet. Steen svarer, at det ikke er tilfældet.

Der foregår en drøftelse af, hvordan landsledelsen kan påvirke udformningen af det kommende handlingsprogram.

Både Hanne W. og Hanne S. advarer mod, at LL prøver at ”pådutte” landsmødet et handlingsprogram. Både Tom og Erik mener, at problemet med handlingsprogrammet er, at ingen føler ejerskab for det.

Jan gør opmærksom på, at punkter til handlingsprogrammet – ligesom forslag om kontingent – ikke er omfattet af fristen for indsendelse af forslag.

Der foreligger intet forslag til et nyt handlingsprogram, og der fremsættes ingen forslag på mødet. Konklusionen er, at LL ikke laver et samlet forslag til nyt handlingsprogram.

 d. LAP-pris (lukket punkt)

 

7. Akutte punkter.

a. Kontanthjælpsloft.

Bo har sendt to mails rundt til os (inden for det seneste døgn), men kun få har nået at se dem. Folketinget behandler pt. lovforslag om et kontanthjælpsloft, som medfører risiko for, at kontanthjælpsmodtagere må flytte fra bosteder, hvor Han foreslår, at vi laver erklæring om lovforslaget, og at erklæringen udsendes via flere kanaler.

Der nedsættes et udvalg bestående af Bo, Steen og Finn til at arbejde med sagen.

b. Nye dødfald på Ringbo

Steen har skrevet et brev til Københavns Kommune, og det læser han op. I brevet spørges der bl.a. om, hvorledes man vil undgå den type dødsfald i fremtiden. Steen vil gerne have hele landsledelsen til at skrive under på brevet. Der er ingen indvendinger mod teksten i brevet, som sendes rundt, så alle landsledelsesmedlemmer kan skrive under på det.

Herefter overgives brevet til sekretariatet til videre ekspedition.

Herefter springer vi til punkt 9 Psykiatrinetværket.

 

8. Orientering fra

a. FU

Punktet blev ikke behandlet.

b. LL

Punktet blev ikke behandlet.

c. Arbejdsgrupper, herunder orientering fra arbejdsgruppe vedr. Folkemøde 2016

Punktet blev ikke behandlet.

d. Udviklingskonsulent

Punktet blev ikke behandlet.

 

9. Psykiatrinetværket

a.Samarbejde om arrangement på Folkemøde 2016 (bilag 8 a).

Hanne S. føler, at hun på LAP’s vegne bliver brugt som et ”gummistempel”, således at LAP står som medarrangør uden at have haft reel indflydelse, og at hun overhovedet ikke bliver lyttet til.

Hanne S. foreslår, at LAP trækker sig ud af samarbejdet i Psykiatrinetværket  om Folkemøde 2016.

Nogle taler for, at vi trækker os fra samarbejdet med Psykiatrinetværket om Folkemøde 2016 og i stedet fokuserer på de arrangementer til Folkemøde 2016, som LAP allerede planlægger at gennemføre på egen hånd.

Andre synes, at vi skal holde os inde i samarbejdet om Folkemøde 2016, og Susan vil gerne overtage Hanne S.’ plads som LAP’s repræsentant i samarbejdet.

4 stemmer for at afbryde samarbejdet, 5 stemmer imod at afbryde det (2 undlader).

Det er vedtaget at fortsætte samarbejdet med Psykiatrinetværket om Folkemøde 2016 med Susan som LAP’s repræsentant.

b.Ideer til Psykiatritopmøde 2016 (bilag 8 b).

Steen gør opmærksom på, at vi er i tidnød, så han beder om, at folk kort nævner evt. idéer, som der så vil blive arbejdet videre med.

Bo minder om, at han har sendt tre forslag til FU.

Inge foreslår (over)dødelighed i forbindelse med medicin.

 

10. Ophør af forsøgsbestemmelser om at kunne sige nej til lægelig behandling som sygedagpengemodtager og ved tildeling af førtidspension og fleksjob (bilag 9).

Efter en intens offentlig kritik af indirekte tvang til behandling med psykofarmaka, ECT mv. blev der i 2014 vedtaget en forsøgsordning om ret til at afvise lægelig behandling. Forsøget ophører pr. 1. juli 2016. Det foreslås, at LAP retter henvendelse til andre foreninger, arbejdsmarkedsordførere og beskæftigelsesministeriet.

Jan: Da jeg læste bilaget til dette punkt, tænkte jeg, at jeg må have sovet i timen, og måske har andre i LAP også sovet i timen, når dette har kunnet nå vidt. Jeg mener, at vi skal arbejde hårdt og hurtigt på at opnå, at denne form for tvang ikke indføres eller genindføres. Der bør nedsættes en arbejdsgruppe, måske med genbrug af navnet ”tvanggruppen”, og jeg vil gerne deltage i arbejdet.

Erik: Der er allerede en gruppe bestående af Karl, Finn og mig.

Bo: LAP skal forlange, at ordningen gøres permanent.

Hanne W.: Bemærk at forslaget nævner et samarbejde med andre foreninger.

Erik mener ikke, at der er behov for en større gruppe eller et samarbejde.

Steen konkluderer, at en gruppe bestående af Karl, Erik, Finn og Jan arbejder videre med forslaget.

 

11. Økonomi

a.Foreløbigt årsregnskab for 2015 (bilag 10 a).

Steen gennemgår det foreløbige årsregnskab.

Der er ifølge regnskabet et overskud på 345.233 kr. Imidlertid er der indtægtsført 103.000 kr. for meget fra TrygFonden. Revisorudgifter (estimeret 80.000 kr.) udgiftsføres af revisoren. Egenindtægter er på 42.000 kr. (måske mere). Herefter er overskuddet nedbragt til 120.233 kr. (måske mindre), og der må uden godkendelse overføres 100.000 kr.. Konklusionen er, at vi forventer at få lov at overføre overskuddet til 2016.

(Lukket punkt: Til orientering for Landsledelsen anføres det, at Inspirationskurset er udgiftsført med det fulde beløb i 2015, selvom 2. halvdel af kurset først gennemføres i 2016. Steen vil søge revisorens godkendelse af dette. Den samlede landsledelse nikker godkendende til denne oplysning.)

Erik spørger om arbejdsgruppernes udgifter, idet han påpeger, at der er meget stor forskel på disse grupperne imellem. Hanne W. svarer, at arbejdsgruppernes udgifter bogføres for hver enkelt gruppe, men i årsregnskabet lægges tallene sammen til en post.

(Lukket punkt – personsager: Steen fortæller Landsledelsen, at Hanne W. har valgt at få refunderet faktiske udgifter vedrørende telefon på i alt 10.500 kr. i 2015, men ikke har ville skrive under på, at disse udgifter vedrører LAP. Hanne ønsker bilag for Bos transportudgifter til konferencer fremlagt. Det besluttes, at LL får forelagt bilag vedrørende disse poster på næste LL-møde. Bilagene skal kun forefindes i et eksemplar.)

b.Budget for sommerlejr 2016 (bilag 10 b).

Punktet blev ikke behandlet.

c.Tilbud på optageudstyr (bilag 10 c).

Det indhentede tilbud er på i alt 18.775 kr. inkl. moms.

Tom minder om, at vi har to lydoptagere, som er indkøbt til LAP-radio. Han har medbragt den ene og laver en kort demonstration.

Erik mener, at det indhentede tilbud er til overpris.

Lars gør opmærksom på, at lydoptagelserne kun skal gemmes i et begrænset tidsrum.

Det besluttes at prøve at optage det næste møde med de to lydoptagere, som LAP allerede har.

 

12. Forslag fremsat af Erik Thomsen:

a.(Flyttet  til punkt 5c)

b.Ved afgørelse af sager, som f.eks. bladsagen skal der fremlægges fakta for, at de fremførte påstande er rigtige. 

Punktet blev ikke behandlet.

c.Det pålægges FU at fremlægge en rapport, hvis der er klaget over, at personalet har forhindret ting i at ske.

Punktet blev ikke behandlet.

d.Ansattes deltagelse i konferencer og møder.

Punktet blev ikke behandlet.

 

13. Medlemsbladet

Udformning af forslag/spørgsmål til bladgruppen om bladet og bladgruppens fremtid. (Steen) (bilag 11 a, b, c og d).

Punktet blev ikke behandlet.

 

14. LAP’s facebook-side. Ansvar og redigering (Hanne ?).

Punktet blev ikke behandlet.

 

15. Evt.

Punktet blev ikke behandlet.

 

16. Hvordan synes du, mødet gik?

Punktet blev ikke behandlet.