Referat af møde i Landsledelsen, 15. oktober 2016

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Tom Jul Pedersen, René Strøm, Katrine Wiedersøe, Andrea Hermansen, Steen Moestrup, Lars Kristensen, Inge G. Volder, Finn Parkø, Nils Holmquist Andersen (suppl.), Inger-Liss Christoffersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Michael Krog, Cornelius Christiansen

1. Valg af ordstyrer og referent

Bettina og Hanne W. vælges til ordstyrere, Karl til referent (blev afløst af Steen under det meste af mødet).

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Tom foreslår, at medtage en drøftelse af, hvad landsledelsen vil bruge af tilbagemeldingerne fra  Michael Kold. 1 stemmer for, 8 stemmer imod.

Karl foreslår, at sætte tid af til at drøfte forligsteksten fra nattens forlig om forebyggelse af vold på bosteder. Emnet tages op som nyt pkt. 5. Andrea foreslår, at ansøgningen fra Salon Prana tages op igen: punktet indgår som nyt pkt. 10 e. Hanne S. foreslår, at landsledelsen tager stilling til nye medlemmer af ø-lejr gruppen. Tages op som nyt pkt. 9 a. Valg af nyt LL-medlem til inspirationsgruppen. Tages op som nyt pkt. 9 b. Nils ønsker et punkt om regnskabsaflæggelse og bilag: medtages som pkt. 11 f. Karl nævner, at han har enkelte poster som skal genbemandes i Sundhedsstyrelsens psykiatriudvalg og i Psykiatrinetværket, medtages som nyt pkt. 9 c. Steen ønsker at drøfte, hvad der er sket med arbejdsgruppe, der skulle tage sig af høringssvar: medtages som pkt. 9 d.

4. Godkendelse af referat fra møde den 17. september 2016

Referatet godkendes.

5. Forlig om forebyggelse af vold på bosteder

Indledningsvis omdeles forligsteksten fra det forlig, som natten mellem fredag den 14.10. og lørdag den 15.10. er indgået mellem regeringen og samtlige partier undtagen Enhedslisten (satspuljekredsen). Der holdes en læsepause, hvor alle får mulighed for at sætte sig ind i forligsteksten.

Karl gennemgår og kommenterer indholdet af den del af forliget, der vedrører de kommende ”socialpsykiatriske afdelinger”. Han gør desuden rede for diverse korrespondance og telefonisk kontakt med de forskellige psykiatriordførere og giver udtryk for den opfattelse, at det flertal, der tidligere har taget afstand fra at indføre en ny form for tvangsanbringelse af personer, der ikke opfylder gældende psykiatrilovs bestemmelser, er løbet fra deres tidligere udmeldinger. Efter en uddybende drøftelse besluttes det, at lade Steen afløse Karl som referent og at Karl udarbejder et udkast til pressemeddelelse.

Senere på mødet (mellem behandlingen af pkt. 7 a og 7 b) vender Karl tilbage med et udkast til pressemeddelelse: ”Politisk Studehandel sælger ud af psykiatribrugeres menneskerettigheder”, som gav anledning til følgende bemærkninger:

Godt oplæg

Bør præciseres at kommunalbestyrelsen ikke har den faglige adgang.

Hvor er paragraf 71-tilsynet ?

Hvordan med grundloven ?

Kan man anbringes uden dom ?

Lad os prøve at være tidlig ude med en pressemeddelelse.

Man har sikret sig i forhold til grundloven – hvor man kan gå til domstolene.

Misbrugere kan ikke tvinges i behandling.

Udkastet blev – med få rettelser – godkendt af en enig Landsledelse.

Karl gik derefter i gang med at distribuere pressemeddelelsen til medier, politikere og samarbejdspartnere i Psykiatrialliancen.

6. Orientering fra

a. FU

Stor gave er sendt retur pga. det var en fejldisponering.

Stillingsopslag er sendt ud – Hanne har modtaget 6 opkald fra ansøgere.

Jobindex står for håndtering af ansøgninger og annoncen er tillige lagt på hjemmesiden.

Hanne deltager i følgegruppe for nationale retningslinjer for nedbringelse af vold på bostederne.

Steen spørger til konflikt mægling med AL.

b. LL 

Katrine: Dialoggruppe på PsykiatriTopmødet gik godt. Gode oplæg og god debat. Positive udmeldinger fra deltagerne.

Katrine: Der er en del brochurer som mangler – liste skrives til kontoret.

Rullegardiner med reklame for LAP mangler i Kbh.

Nils – deltog i oplæg omkring senfølger efter sexuelle overgreb – materialet og udregninger var rigtig godt.

På Skt. Hans laver de skadesreduktion i forbindelse med rygning af hash ud fra et synspunkt om, at det faktisk gavner patienterne.

Tom – deltog i en konference ”lighed i behandlingen” og har lavet foto til bladet og artikel.

Region Midtjylland – et møde – nedbringelse af tvang ved at anvende softwords, deeskalering af konflikter.

Inge: På Bazaren blev der delt op mod 400 net ud, der forsvandt desværre en del tudser til at male på sten.

Hanne W.: Peernetværket har været glade for PsykiatriTopmødet.

Har tidligere deltaget i møder omkring deeskalering.

Region Sjælland har lavet lokale aftaler om arbejdsmiljø.

Der har været en sag omkring tilsyn med læge, der har givet anledning til fyring og ophør.

Steen deltog i PsykiatriTopmødet og gav ros til for det gode, oplægsholderen kom med. PsykiatriFondens 20 års jubilæum var god networking. Deltager i Forskningsprojekt omkring hvad der virker på nedbringelse af Tvang – prøver at sparke spørgsmål omkring udskrivningsguide og sexlivet ind i denne.

Andrea – PsykiatriTopmødet tog emnet PeerToPeer og det var godt.

Netværk, livshistorie og resurser er vigtigt af have i fokus. Det er ikke muligt at få en medunderviser til Vendepunkts undervisning i Svendborg. Glad for at være blevet Peer-underviser. Veteran-projektet er bragt i fokus overfor Poul Nyrup.

Inger-Liss havde taget sit barnebarn med til PsykiatriTopmøde, savnede brugerne. Stedet var ikke så godt som tidligere. Savnede kendte mennesker. Standene var på snævre gange.

Hjemmesidegruppen holder møde d. 27. okt. 2016

c. Udviklingskonsulent

d. Arbejdsgrupper

Inge har deltaget i Erfaringspiloterne – hvor det er alle mulige erfaringer, som skal bringes i spil. Afventer nyt formål fra arbejdsgruppen.

Folkemødegruppen holdt møde og har været meget effektive – Peerstøtte, medicinskadeerstatning, inklusion i samfundet – næste møde 3. nov. kl. 11.

Børn og ungegruppen har holdt pause, men holder møde inden jul.

Refugiegruppen har holdt møde og mangler endnu et tilbud fra Inspirationscentret.

Sommerlejrgruppen har bedt et medlem om at trække sig. Omkring evaluering af sommerlejren, synes 86% om stedet og vi har vedtaget at blive på Brenderup næste år.

Arbejdsmarkedsgruppen har haft et godt møde og en god temadag.

7. Internt lukket punkt: Loyalitet

a. Hvad forventer vi af hinanden som medlemmer af LAP’s landsledelse, og hvad gør vi, når ll-medlemmer overskrider grænser for loyalitet?

Refereres ikke.

b. I hvor høj grad kan man som LAP-medlem modarbejde foreningen ved fx at klage til diverse ministerier, uden at det får konsekvenser for ens medlemskab?

8. Evt. medlemstræf i november/december 2016 v. Hanne S.

Hanne S. redegør for mulighederne for at holde medlemstræf på Hillerød Vandrerhjem fredag d. 25. og 26.  nov., hvor LL bliver og holder LL møde i forbindelse.

Hanne S. og Karl går videre med det.

9. Diverse LL repræsentationer og arbejdsgrupper

a. Nye medlemmer af ø-lejr gruppen

Ølejrgruppen tilføjes Hanne S, Cornelius, Finn, René.

b. Nyt LL-medlem til Inspirationsgruppen

Tom er LL repræsentant for Inspirationsgruppen. Mette har meddelt, at hun trækker sig som tovholder. Tom afklarer med gruppen om han overtager denne funktion.

c. Genbemanding af Karls poster

Poster fra Karl fremlægges på næste møde.

d. Pressemeddelelse/lovforslagsarbejdsgruppe

Blev ikke behandlet.

10. Bisidderkorpset i fremtiden v. Inge Volder

Inge foreslår kursus for 20 personer i Middelfart: 1195,-  med overnatning. pr. pers.

Tilbud på undervisning – 40.000 kr. to dage eller DUHK 2 timer til 3000 kr.

Debat om kursus.

Forslag om kursus for 10 pers. Næste år.

Annonce i bladet i nr. 4.

Forslag til næste møde.

11. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt (bilag 10 a).

b. Ansøgning om tilskud kr. 25.000 fra LAP Guldborgsund (bilag 10 b).

Godkendt af en enstemmig Landsledelse

c. Ansøgning om tilskud kr. 10.000 fra LAP Horsens (bilag 10 c).

Godkendt af en enstemmig Landsledelse

d. Anmodning om tilskud til advokatbistand i bisiddersag (Steen).

9 stemmer for

1 imod

1 undlader

e. Tilskud til Salon Prana

Andrea og Steen redegjorde for projektet, mail rundsendt – Joseph.

Et ægte PeerToPeer projekt .Vil samarbejde med LAP. Københavns Kommune ser projektet som et positivt omdrejningspunkt.

Joseph er medlem af LAP.

Hvorfor skal vi give dem penge ?

Er det LAP´s ærinde?

Vendepunkter og Outsideren flytter måske fra LAP Kbh.

Vi må ikke give penge til fast ejendom.

Det her er ikke noget som LAP står for, men nærmere en alternativ klinik.

Tom har spurgt Socialministeriet, og de sagde nej.

Tom har sendt mail til Socialministeriet for at høre om pengene må anvendes til dette. Tom lover at sende mail og svar til lap@lap.dk

Sættes på dagsordenen næste gang.

f. Bilag

Nils spørger, om der stadig skal indsendes bilag elektronisk.

7 stemmer for

3 undlader at stemme

12. Evt.

13. Hvordan synes du, mødet gik?