Referat af møde i Landsledelsen, 24 – 25. juni 2017

Referat af LL møde 24 – 25. juni 2017

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Bo Steen Jensen(Suppl.), Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø (Suppl.), Michael Krog, Inger-Liss Christoffersen og Nils H. Andersen.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen.
Afbud/fraværende: René Strøm, Cornelius Christiansen, Katrine Wiedersøe, Jørgen Bæk og Andrea Hermansen

1. Valg af ordstyrer og referent.
Hanne Wiingaard og Bettina Kræmer Mærsk valgtes til ordstyrere. Jakob B. Petersen blev valgt som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.
Punktet vedr. forskel på stigmatisering og forventninger flyttes til næste LL-møde. Der er en artikel fra januar 2013 i Information vedr. stigmatisering, som LL kan læse op på.

4. Godkendelse af referat fra møde den 22.04.17
Referatet godkendes.

5. Handlingsprogram og udviklingsplan

a. Med afsæt i det vedtagne handlingsprogram udformes et katalog over aktiviteter, vi vil gennemføre i de kommende år. Aktiviteterne kan bl.a. medtages i en revideret udviklingsplan. Den vedtagne handlingsplan blev gennemgået. Der er pjecer og materialer, der trænger til opdatering. 1) Skabe en atmosfære af tillid og anerkendelse i LAP´s organer, med et lyttende, samarbejdende og empatisk miljø.  Sikre resurser til det lokale arbejde og at det lokale får plads i LAP. Hanne W.: Vi havde noget der lignede medlemstræf tidligere. Kan vi mødes med nogle af de politisk aktive og drøfte tanken.  Bo Steen: Tanken med Sundhedsportalen er at flytte kommuner, psykiatere og Regioner sammen i det nære Sundhedsvæsen.  Nils: Somatikken er hoppet på Sundhedsplatformen, men psykiatrien kommer efterfølgende.

2) Inspirere til kulturforandringer i psykiatrien/psykosocialindsats med konfliktdæmpende tiltag. Sikre høj etik og resonans mellem bruger og behandler. Bo Steen: Tanken med punktet, er at se om samarbejdspartnere lever op til deres forpligtelser.  Det er en opfordring til at styrke det lokale arbejde. Hanne W. det er ikke et endegyldigt arbejde vi drøfter i dag. Bo Steen: Det omfatter også arbejdet på landsplan og resonans er vigtigt i denne forbindelse.

3) Udvikle personlige resurser. Der ligger et forslag til et kursus til at klæde folk på. Inspirationsgruppe har også arbejdet med at udvikle hinanden. Hanne W.:  Udvikling af
2 personlige resurser sker allerede i Peer to Peer netværket. Bo Steen: Hvordan kan man lære at respektere og bruge ex. autister på arbejdspladser.

4) Etablering af blivende refugier
Punktet vedr. etablering af blivende refugier drøftes under dagordenspunktet som omfatter arbejdsgrupper.

5) Afholde høring om brugen af medicin og uforklarlige dødsfald.
Høring er allerede på dagsordenen og drøftes særskilt under dette punkt.

6) Den psykosociale indsats bliver optimeret og LAP søger pladser i Handicaprådene i kommunerne.
Bo Steen: Psykiske handicap er ikke ratificeret i Danmark. Steen: Arbejdet skal foregå lokalt og ex. via den artikel jeg har skrevet i bladet. Vi kan påvirke gennem udsatteråd og ældrerådet.  Bo Steen: Det hører naturligt hjemme i handicaprådet. Psykosocial indsats er det det som kommunerne kalder socialpsykiatri.

7) Sikre handicapkonventionen indarbejdes i den gældende lovgivning, således at personer med psykosociale handicap udtrykkeligt tilgodeses.
Bo Steen: Man taler faktisk om en implementering der allerede er sket i 2013-2014, det er bare ikke trængt ud alle steder. Det kan ikke nytte at mennesker med panikangst ikke kan komme ind og blive behandlet. Steen: Jeg har deltaget i to debatter om implementering. Hanne W.: Vi må vedblive at tale med politikerne om det.  Bo Steen: Handicapkonventionen er kun vejledende og et forslag.

8) Forbedre forholdene for alle psykisk sårbare og oplyse medierne/samfundet om disse i samarbejde med andre foreninger. Vi har fået et spørgsmål fra Karen Stæhr om hvorfor der er så mange foreninger på vort område. Michael: Der mangler samling på de forskellige foreninger, jf. kommentar fra Karen Stæhr på Folkemødet. Man skal dog ikke glemme, at der jo er De danske Handicaporganisationer, som er en paraplyorganisation. Bo Steen: Det er problematisk, at psykiatriplan ll igangsættes førend evalueringen af psykiatriplan l ligger klar. Bo Steen spørger om forskellige foreninger kan deltage i hinandens årsmøder. Hanne W.: Vi har haft nogle gode møder med Sind, Bedre Psykiatri. Steen: Kan vi tage stilling til om vi kan mødes med Sind, Bedre Psykiatri og Danske Patienter. Hanne W.: Vi taler ikke kun om FOA (Karen Stæhr), og vi kan fint tale sammen med de andre foreninger, når det fx er godt at være tre foreninger i en sammenhæng, og vi kan have et godt samarbejde med FOA samtidig.
Efter drøftelsen af punktet blev følgende besluttet: LAP v/LL skal kontakte Bedre Psykiatri og SIND. Hanne S.:  Vi kan tillige gå direkte til enkelt medlemmer i Psykiatri Alliancen og vi har også Psykiatri Netværket vi kan bruge. Vedr. deltagelse i hinandens årsmøder blev der ikke taget en LL- beslutning, men det kan tages op igen, fx i planlægning af LAP’s Landsmøde 2018.

9) At det seneste satspuljeforlig omkring tvangsprægede socialpsykiatriske afdelinger fra “Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud” tages helt af bordet
Steen: Der er allerede vedtaget nogle ting og vi er nået 90% af vejen. Kunne vi bruge nogle kræfter på at publicere noget i avisen. Hanne W. Presse- og Lov og arbejdsgrupperne arbejder med det. Bo Steen: Det har noget at gøre med at satspuljebeslutningen ikke kan omgøres. Det er kun formen på et nyt lovforslag, der diskuteres, det er således relevant at kæmpe for stadigvæk.
b. Forslag til nye aktiviteter og årsplan Punktet udsættes.

c. LOG-BY/ved Katrine Efter drøftelse af punktet afvises forslaget med et klart flertal.

6. Medlemstræf
a. Medlemstræf v/ Tom Jul
Tom: Medlemstræffet er et kursus for at dele vore gode erfaringer og lave kurser. Efter en drøftelse beslutter LL beslutter at afvise dette forslag, i den form det har på det præsenterede bilag.
b. Medlemstræf v/Hanne Skou
Hanne S. foreslog et medlemstræf i lighed med de to sidste medlemstræf som LAP har arrangeret for medlemmerne i henholdsvis Jelling og i Hillerød. Det første medlemstræf kan ligge før jul og det andet efter jul når det passer ind i kalenderen. Det overordnede tema på de to sidste træf var: Hvordan kan du selv få indflydelse politisk som LAP-medlem. Emnet denne gang kunne være medicin eller ikke medicin, og på medlemstræffet skal der væren plads til medlemmernes forslag. Det aftales, at Hanne S. kommer med et forslag og en økonomisk overslag på prisen, ud fra de tidligere medlemstræf, til næste LL-møde. Steen og Hanne S. forbereder et forslag til præsentation på LL-møde.
c. Konference v/Katrine Wiedersøe
LL beslutter, at Katrine kan gå videre med planen og kommet med et opdateret program og et budget, på LL-møde 12.08 2017.

7. Arbejdsgrupper
a. Opfølgning på godkendelse af arbejdsgrupper
Blivende refugie Bo Steen fortæller, at der er lavet ansøgning fra tidligere. Hanne S.: Vi tager den gamle beskrivelse på mødet den 28/06, og bruge den til at arbejde videre med.
Decemberrefugie: Refugiegruppen er ikke godkendt. Grupperne skal sende navn og formål med gruppen frem til det næste LL- møde.
Bisiddergruppen: Hanne S. trækker sig fra bisiddergruppen, og der skal vælges et nyt LLmedlem i bisiddergruppen. Hanne S. foreslår, at man samler bisidderkorpset og vælger en bestyrelse. Det er faktisk tidligere besluttet at lave et bisiddertræf, nedsætte en styregruppe og derefter sikre at styregruppen og bisiddergruppen arbejder sammen
Inspirationsgruppen: Tom indsender materiale og deltagerliste fra inspirationsgruppen, og det behandles på næste LL-møde.

b. Orientering fra arbejdsgrupperne.
Steen: Sommerlejren er flyttet en uge og i den kommende uge laves et program.

Orientering fra Folkemøde 2017
Bettina: LAP´s deltagelse på Folkemødet gik godt, og der var kun mindre knas, og vi havde en god placering med vores telt. Oplæg og lykkehjul var en succes. Bettina oplyser, at hun trækker sig ud af gruppen. Michael: Det var alt i alt et godt møde.  Bo Steen: Jeg har hørt, at LAP var meget positiv tydelig og det var godt. Michael: De fortrolige snakke er vigtige, og der var mange, der vil gerne vil være med til konferencer og til enkeltmøder, og det giver en genkendelsens glæde.
d. Folkemøde 2018 Hanne W. : Frem til næste møde skal vi have en liste med folk, der kan bestille sommerhuse m.m., og det skal være ca. 3-4 stykker. Steen fortæller, at han allerede gået i gang med sommerhuse mv., og derefter kan folk komme med i gruppen. Der vedtages en indledende styregruppe bestående af Tom, Katrine, Michael, Steen og Hanne S.
e. Pressemeddelelse Forslag til pressemeddelelse drøftes. Det besluttes, at der arbejdes videre med indhold, tekst og teksten sættes pænt op i pressemeddelelsen. Presse- og lov har opgaven og ansvaret for at opgaven færdiggøres.
f. Lovforslag om Cannabis LAP har ikke taget stilling til dette lovforslag. Bo Steen: Det er et forsøgslovforslag og det indeholder ikke psykiatribrugere. Efter en drøftelse besluttes, at LAP skal arbejde for at psykiatribrugere kommer med i forsøget.

8. Orientering fra
a. FU

Bo Steen: Ombudsmanden har iværksat en undersøgelse af E-post, som lovmæssigt kun er beskrevet som et tilbud, men flere og flere forlanger og skriver til kunder, at det er et krav at kunne modtage E-post. Michael Krog oplyser om at fjernelsen af portofritagelsen kostede 700 foreningsblade livet.

b. LL c.

Udviklingskonsulent
Aktuelle puljer: https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/forside.aspx Info-media:  Emnet tages op igen på næstkommende LL- møde.

9. Godkendelse af forretningsorden
Punktet udsættes til næste LL- møde.

10. Økonomi:
a. Regnskab 2016
Regnskabet behandles. Vedr. tilbud fra TDC, oplyser Steen, at der indhentet og godkendt et tilbud fra TDC vedr. internet og telefoner på sekretariatet.

b. Regnskabsoversigt
– Budget 2017

c. Ansøgning fra Ole Nielsen
Ansøgninger fra Ole vedr. 50% rabat på nye medlemskaber. Forslaget afvises efter en drøftelse.

c1.  Ansøgning fra Ole Nielsen vedr. oprettelse af lokalforening i Esbjerg
Finn: Det er en fin idé med lokalforeninger, men det skal gøres rigtigt, og der skal være grundlag for det. Ole kan udarbejde et brev som sekretariatet kan sende til medlemmer, hvori medlemmer kan oplyse om de ønsker at kontaktes, og i så fald hvordan.

d. Ansøgning fra LAP-Silkeborg
Ansøgningen godkendes.

g. Deltagelse i konferencen ‘Together Against Stigma – Overcoming Barriers in Minds and Society’.
Deltagelsen drøftes, og det besluttes at suppleanter også kan få mulighed for at melde sig til.

h. Behandling af ny sammensætning af FU.
Det besluttes, at der skal stemmes om et ny FU-medlem, og der gås til afstemning. Nils H. vælges til nyt medlem af FU.

11. Vandretæppet – til hvem skal det sendes?
Bo Steen: Hvor skal vandretæppet hen; det er aftalt at det skulle hentes af Steen. Det besluttes, at Vandretæppet skal sendes til Torsten Bjørn i Dansk Psykiatrisk Selskab.

12. Vedr. Mikael Kold. Punkter vedr. Mikael Kold /Tom Jul Tom præsenterer sit eget punkt. Det besluttes at sætte punktet på næste LL-møde.

13. Arbejdsdeling i LL
a. Opdatering af liste med LAP´s deltagelse i diverse råd og udvalg.

14. Hjernerne i Risskov Udsættes.

15. Evt.