Referat af møde i Landsledelsen, 26-27. november 2016

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Andrea Hermansen, Steen Moestrup, Lars Kristensen, Inge G. Volder, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Nils Holmquist Andersen, Bo Steen Jensen (suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Michael Krog, René Strøm

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne Skou vælges som ordstyrer, Karl som referent.

2. Internt lukket punkt

3. Godkendelse af dagsorden.

FU ønsker at tilføje: som punkt 6 b.: Køb af nye stole, 6 c: Køb af i-pads.

Som pkt. 7 b.: Startdato for ny medarbejder.

Nils ønsker et punkt om ekstern facilitator til møder i landsledelsen: Bliver nyt pkt. 14.

4. Godkendelse af referat fra møde den 15. oktober 2016.

Referatet godkendes

5. Orientering fra

a. FU.

Der er brugt meget tid på ansættelsessamtaler og på at læse mails. Tom spørger, hvor-for han først har kunnet få lov at se klager over ø-lejren for nylig. FU: Der har været en længere proces med at viderebringe klagerne og lade ø-lejrgruppen forholde sig til dem.

b. LL

Steen har som opfølgning på sidste mødes drøftelse været på besøg i Salon Prana og ser ingen mulighed for at LAP kan give tilskud til stedet.

Hanne W. nævner at Chresten Kistrup er overgået til ansættelse i Slagelse.

Tom spørger om årets tilbud om refugium stadigvæk er en form for behandling.

Hanne S. har været til møde i KL om fremtidens socialpolitik og til møde i Socialsty-relsens følgegruppe om retningslinjer for forebyggelse af vold på bosteder.

Hanne S. har også været til møde i Sundhedsstyrelsens udvalg vedrørende psykiatri: mere referater end drøftelser.

Andrea udtrykker skuffelse over sit arbejde i gruppe vedrørende national retningslinje for depressionsbehandling.

Nils nævner, at Rudersal kommune som den første kommune vil inddrage brugere i nænsom nødværge.

Bo omtaler sin deltagelse i konference vedrørende mental sundhed, hvor man bl.a. be-rørte ideen om at arbejde med åben dialog i konfliktløsning/voldsforebyggelse. Han nævner desuden den nye tilgang om det nære sundhedsvæsen, som indføres i begyn-delsen af 2017.

Katrine orienterer om høring på Christiansborg den 13. december om personlig medi-cin, som arrangeres i samarbejde med MF Trine Torp.

c. Udviklingskonsulent

Karl gør rede for, hvordan han har fulgt op på forligsteksten vedrørende forebyggelse af vold på bosteder, hvor Alternativets ordfører reagerede med, at vi i LAP havde mis-forstået den del af forligsteksten, der vedrører varigheden af evt. tvungen anbringelse på de nye ”socialpsykiatriske afdelinger”. Efter kontakt med kontorchef i Sundheds-ministeriet, viser det sig, at uklarheden i forligsteksten skyldes de sene natlige for-handlinger, og at et kommende lovforslag formentlig vil indarbejde, at man højest kan være ufrivilligt anbragt på en af de nye afdelinger i op til 60 dage, efter at seneste tvangsindlæggelse i henhold til psykiatrilovene almindelige bestemmelser er ophørt. Hvis det forholder sig sådan, giver det igen mening, når der i forligsteksten står, at en kommunalbestyrelses beslutning om tvungen anbringelse skal tages op til nyvurdering hvert halve år. Karl blev af kontorchefen bedt om at videresende mail fra Alternativets ordfører, for at ministeriet kunne få mere klarhed over, hvad der faktisk var blevet be-sluttet i de sene nattetimer!

d. Arbejdsgrupper, herunder rapport om pilotkurser i Maribo (bilag 6 d) og evt. genopstart af arbejdsgruppe vedr. blivende refugium.

Inge: Ungegruppen holder møde den 28.11. m.h.p. udarbejdelse af folder.

Steen: Sommerlejrgruppen holder møde i januar. Hjemmesidegruppen holder møde den 15.12. Cornelius efterlyser ifølge Steen at få bevilget midler til at arbejde med oplæg til ny hjemmeside.

Steen efterlyser godkendelse af presse-/høringsgruppe, hvorefter gruppen godkendes.

Inge: Der er møde vedr. Folkemøde 2017 den 3. december.

Finn: Ø-lejrgruppen har fundet et nyt sted ved Henne Strand til afholdelse af lejr.

Tom efterlyser oplysning på hjemmesiden om LAP-støtter. Der sættes spørgsmål ved, hvor vidt der er tale om et korps af støttepersoner, der kan rekvireres af andre med-lemmer, og der gøres opmærksom på, at der ikke er truffet nogen beslutning om dette.

Andrea orienterer om, at der nyligt har været holdt landsdels-træf i Peernetværket og opfordrer til, at alle bakker op om peer-ideen.

Hanne oplyser om, at hun gentagne gange har opfordret Inspirationsgruppen til at sætte sig ind i, hvad der sker i Vendepunkter, Peernetværk mv.

Emnet om opfølgning af peer støtte kursus mv. tages op på næste møde.

Henning Jørgensen indfinder sig som tilhører til mødet, og Steen foreslår, at han får mulighed for i 5 minutter at fremlægge et tibud for landsledelsen om at give LAP en pose penge til at arbejde med etablering af et blivende refugium. Hanne gør opmærk-som på, at der ikke er foregået nogen forudgående drøftelse i arbejdsgruppen.

Henning byder ind med, at hans selskab Nektar Aps gerne vil tilbyde støtte i form af en donering på op til 1 mio kr. til at etablere bygning eller lokaler til et blivende LAP-refugium.

Henning oplyser i øvrigt, at ideen med at uddanne LAP-støtter drejede sig om at gøre folk bedre til at lytte, da han mener, det er det der er brug for, når det handler om at arbejde med sine følelser. Det besluttes at arbejde videre med at etablere en arbejds-gruppe til realisering af projektet.

6. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt.

Steen gør opmærksom på nogle regnskabstekniske problemer i opstillingen vedrø-rende balance, bl.a. håndteringen af tips- og lottomidler.

b. Indkøb af nye stole.

Bettina foreslår, at der indkøbes nye og bedre stole til mødelokalet på sekretariatet. Det siges der ja til.

c. Indkøb af i-pads.

Bettina foreslår, at der indkøbes i-pads til at lette arbejdet i landsledelsen. Ideen bak-kes op bl.a. med den tilføjelse, at det evt. vil kunne gøre det nemmere at byde ind med aktuelle indlæg på facebook mv.

7. Lukket punkt. Ansættelse af ny udviklingskonsulent

Det besluttes at ansætte som indstillet pr. 1. december.

8. Forslag om bisidderkursus v. Inge Volder

Inge har indhentet tilbud fra Malene Sønderskov (17.000 + moms), som underviser og på op-hold og forplejning på Hotel Park i Middelfart (ca. 1200 pr. person).

Det besluttes at afsætte en ramme til at tilbyde bisidderkursus i februar måned til max. 20 del-tagere.

9. Punkter fra Tom (bilag 10)

a. Hvordan undgår vi personlige angreb?

b. Dokumentation af påstande

c. Adfærd på Giraffen

d. Ansvar for lydoptagelse af møder

Lydoptagelsen svigtede på sidste møde i landsledelsen.

Det vil fremover være udviklingskonsulentens ansvar i samarbejde med Cornelius at sørge for at møderne optages.

e. Ens behandling af økonomiske ansøgninger

10. Genbemanding af Karls eksterne poster:

a. Sundhedsstyrelsens psykiatriudvalg

Hanne S. overtager opgaven.

b. Psykiatrinetværket

Finn bliver valgt til at være LAP’s repræsentant sammen med Hanne S.

11. Nytårskur, 2017: forslag fra Steen og fra FU (bilag 12)

Steen foreslår at invitere partiernes psykiatriordførere og evt. få rapporten fra Statens Institut for Folkesundhed om kontakter og indsatser i psykiatrien præsenteret på mødet.

FU foreslår, at nytårskuren også bruges som lejlighed til at afholde afskeds- og velkomstre-ception for Karl og hans afløser. Det besluttes at gennemføre et arrangement som foreslået. Det planlægges af FU i samarbejde med Steen og Bo.

12. Kommende møder i landsledelsen 2017

FU foreslår: 28. januar, 25. februar, 11. marts, formøde den 31. marts op til landsmødet

den 1. – 2. april. De foreslåede datoer bliver godkendt. Inge og Andrea har på forhånd meldt

afbud til mødet den 25. februar.

13. Karls sidste arbejdsdag

FU foreslår, at mødes til afskeds-/velkomstarrangement og julefrokost den 15.12. kl. 13.

Det besluttes at godkende forslaget, idet der rundsendes en invitation m.h.p. tilmelding.

14. Forslag om ekstern facilitator til møder i landsledelsen

Nils opfordrer til at der fremover, især hvis der er følsomme emner på dagsordenen, inviteres en facilitator udefra.

15. Evt.

Inge vil også gerne fremover have materialer på papir. Hanne S. vil gerne til næste møde have et punkt om blivende refugium. Hun efterlyser desuden en åben drøftelse om, hvem der skal have LAP-prisen og hvem der skal holde åbningstalen på landsmøde 2017. Hun vil gerne have punktet med på næste møde. Andrea vil gerne have emnet om mail etik med på næste møde. Steen oplyser om, at han vil forsøge at ændre dato for møde med kampagnen En af os.

16. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.