Referat af møde i Landsledelsen, 16. januar 2016

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pe-dersen, Inge G. Volder, Hanne Skou Kadziola, René Strøm, Susan Oppenlænder, Jan Stig Andersen – fra pkt. 4 b. (1. suppl.), Erik Thomsen (2. suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Finn Parkø, Gunver Maria Sørensen, Andrea Hermansen, Lars Kristensen,

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Steen vælges til ordstyrer, Karl til referent

2. Godkendelse af dagsorden

Det drøftes, om der skal medtages et selvstændigt punkt: ”Evaluering af kursus i personlig ud-vikling”. Det er der flertal for (5 stemmer for). Emnet tilføjes som nyt pkt. 5.

Som nyt punkt 9 indføjes: ”LAP’s facebook side”.

Som pkt 4 b medtages: ”Beslutninger vedr. anbefalinger fra Michael Kold”.

René opfordrer til, at forretningsorden overholdes, således at suppleanter ikke har taleret.

Erik efterlyser nogle punkter, han har fremsendt i en mail den 12.11.2015.

Hanne og René foreslår, at hvert LL-medlem får mulighed for i en runde at fremkomme med hvilket punkt, man synes er vigtigst.

Der stemmes om og er flertal for, at de af Erik fremsendte punkter skal medtages på dagsordenen:

Som pkt. 12 a: ”Den der fremfører påstande, skal godtgøre, hvor de har det fra, og sige, hvem de har hørt det fra”.

Som pkt. 12 b: ”Ved afgørelse af sager, som f.eks. bladsagen skal der fremlægges fakta for, at de fremførte påstande er rigtige”.

Som pkt. 12 c: ”Det pålægges FU at fremlægge en rapport, hvis der er klaget over, at personalet har forhindret ting i at ske”.

3. Referat

a. Godkendelse af referat fra mødet den 5. december 2015 (bilag 3 a)

Referatet  godkendes enstemmigt.

b. Procedure for godkendelse af referater. (Tom) (bilag 3 b)

Tom mener, at den procedure, der pt. følges vedr. godkendelse af referat, bør ændres, idet ændringsforslag, der ikke er medtaget af FU ikke kommer frem på LL-møderne, når referaterne godkendes. Han mener desuden ikke, at de referater, der udarbejdes, er retvisende. Han støtter Hanne S.’ idé om at optage møderne på lydfil.

Steen foreslår, at det fastholdes, at FU foretager en midlertidig godkendelse af referatet, men at indsendte forslag om rettelser fremover udsendes sammen med referatet, in-den formelle godkendelse. Det er der almindelig tilslutning til.

Der er flertal for at optage møderne på lydfil. Det drøftes, hvorledes optagelserne skal administreres: skal de lægges på en drop-box på internettet, eller skal de opbevares på LAP’s sekretariat? Det besluttes, at optagelserne kun gøres tilgængelige på LAP’s sekretariat for dem, der har deltaget i møderne uden mulighed for at tage kopier af optagelserne.

Det konkluderes i øvrigt, at der er tilfredshed med den måde, der udarbejdes refe-rater af møderne.

4. Forbedringer mv.

a. Forslag til forbedringer af LAP (Tom)

”Hvert LL medlem skal til mødet, komme med forslag til forbedringer af LAP, vi kan kalde det for en modernisering. Som fx. at hjemmesidens look skal ændres. Det skal væ-re en form for “brainstorm” altså ikke noget, der skal vedtages den dag, men noget vi kan se på i fremtiden og arbejde videre med.”

Tom efterlyser en tydelig ledelse af møderne i landsledelsen, sådan at det stoppes, når der tales uden for emne. Han efterlyser en mere retfærdig og lige behandling af folk, der foretager sig noget grænseoverskridende, men sådan at personen får mulighed for at give sit besyv med.

Inge efterlyser, at man respekterer hinanden og venter, til det er ens tur med at tage or-det.

Bettina efterlyser gensidig respekt på møderne, uden at man råber og skriger.

Hanne S. ærgrer sig over, at tingene forplumres, og ønsker, at der bør foregå noget mere positivt, hun mener der bør ske en rotation til FU.

René finder det upassende, når deltagere i møderne råber op og undlader at lytte til an-dre.

Bo finder det problematisk, at man følger rigoristiske talerækker. Det kunne indføres, at man får mulighed for at komme med replik til andres indlæg uden at skulle afvente en lang talerække. Det er ikke alt, der egner sig til at blive stemt om.

Hanne W. vil hellere tale om forbedringer udadtil fremfor interne LL-emner. Hun mener, at der skal arbejdes med et nyt og mere moderne look på LAP’s hjemmeside. Vil gerne være fri for at blive mobbet.

Steen efterlyser en landsledelse, hvor der er mere energi mellem møderne.

Susan havde forestillet sig, at man i landsledelsen og undergrupper lærte hinanden bedre at kende og kunne arbejde godt sammen.

b. Beslutninger vedr. anbefalinger fra Michael Kold (MK)

Den skriftlige tilbagemelding fra MK, som tidligere har været behandlet (møde den 31.10.2015) kopieres og omdeles.

Tom mener, at MK’s anbefalinger bør implementeres i LL’s arbejde.

I drøftelsen fremkommer bl.a. følgende ønsker og ideer:

• anbefalingen om forventningsafstemning ved mødernes start er særlig vigtig

• MK bør inviteres til et møde og give en mundtlig fremstilling af sine anbefalin-ger

• genindfør en indledende siden sidst runde ved mødernes start

• flere af anbefalingerne bør følges mhp. at forbedre klimaet på møderne

• der er for meget spildtid på møderne

• afbrydelser skal undgås

• sæt tid på hvor meget de enkelte punkter må vare

• grib ind når folk blander emnerne sammen

• det kan ikke være så svært at holde ro og orden

• møderne vil blive bedre, hvis LL føler sig som en gruppe.

Det besluttes fremover at indlede møderne med en indledende personlig run-de/”vejrmelding” om, hvordan man har det, og om hvad man finder vigtigt og for-venter at få ud af mødet.

Efter landsmødet inviteres MK til at medvirke under to-dages møde.

Alle opfordres til at nærlæse MK’s anbefalinger.

5. Orientering fra

a. FU

Der har været møde med og overrækkelse af LAP tæppe til sundhedsministeren.

Det forsøges at arrangere et fællesmøde med sundheds-, social- og beskæftigelsesmini-ster. Ministeriet vil lave en tekst, der forklarer, hvad LAP tæppet går ud på (tæppet symboliserer, hvad man kan komme ud for som psykiatribruger). Bl.a. rygepolitik på de psykiatriske afdelinger blev taget op på mødet. Ministeren efterlyste eksempler på, hvordan folk  bliver kastet rundt imellem de offentlige systemer.

Der har været møde med de ansatte i LAP om APV (arbejdspladsvurdering).

b. LL

René trækker sig fra alt vedrørende ø-lejren. René anker over sene tlf. opringninger op til LL-møder.

Tom spørger ind til tilmeldinger til peer-netværket om at skelne mellem interesserede og egentlige peer-medarbejdere. Der er sket en opstramning, hvad angår oplysninger om peer-funktion ved tilmelding.

Hanne W. uddyber om protest mod manglende muligheder for rygere i psykiatrien i Region Sjælland. Sikringen og retspsykiatrien er indtil videre blevet undtaget. Ifølge Erik ville både Sind og Bedre Psykiatri gerne stå som medunderskrivere, men det havde lidt lange udsigter, hvorfor LAP alene har fremsendt en protestskrivelse til regionen.

Bo omtaler konference i KL om mentale sundhedspakker. Sundhedsstyrelsens nye di-rektør har meldt ud at brugerne skal involveres hele vejen i planlægning. Der er taget et initiativ om at skabe en fælles front mellem pårørende-/brugerorganisationer og faglige foreninger om prioriteringer på psykiatriområdet.

Steen omtaler sin deltagelse i arbejdsgruppe om voldssager på boformer.

Hanne S. berører de mange nedskæringer i Kbh. på værestedsområdet. Det er blevet sværere at holde sammen, nu hvor flere steder er blevet nedlagt. Netværkstedet Thor-valdsen har dog nogle kræfter at trække på. Hun deltager i iniativet for at opretholde de tilbageværende væresteder.

Bo omtaler arbejdet i Københavns Kommune, om at væresteder ikke skal væres syg-domsvedligeholdende. Arbejdet med psykiatrihuse har officielt ikke noget med det at gøre.

c. Arbejdsgrupper

Hjemmesidegruppen: det er ikke endnu lykkedes at finde en mødedato

Erik: Der er sket en fyring af formand i patientklagenævn som opfølgning på Bispebjerg sag. Retspsykiatrien har anbefalet ophævning af behandlingsdom.

Inge: Børnegruppen har ikke været så aktiv men holder møde den 2. februar .

Bettina er igen gået ind i gruppen: Systemramte forældre.

Tom spørger om, hvem der bestemmer, hvad der kommer på hjemmesiden. Det gør FU pt., men referater mv. fra arbejdsgrupper sendes til sekretariatet, der sørger for at tinge-ne kommer på siden.

Der efterlyses nyt LL-medlem til ø-lejren.

Hanne S. gør opmærksom på, at gruppen Blivende refugium ligger stille.

d. Udviklingskonsulent

Karl orienterer om seminar i Bruxelles i ENUSP i december, hvor der var møde med diverse europæiske samarbejdsparter og stor taknemmelighed over for LAP for vores værtsskab ved ENUSP konference i december 2015.

Karl orienterer desuden om konferencen Social Impact i Esbjerg den 27. – 28. april, hvor der ønskes deltagelse fra LAP på ligefod med SAND og ULF i en workshop om emnet Collective impact (en metode til at bearbejde og løse komplicerede, sammensatte problematikekr). Inden workshoppen skal deltagere fra LAP mødes med en medarbej-der fra SUS og aftale nærmere om, hvilken problemstilling, der skal arbejdes med.

6. Evaluering af kursus i personlig udvikling 14. – 18. december 2015 i Maribo.

Steen omtaler og omdeler evalueringsmateriale fra kurset med et udpluk af svar fra deltagernes skriftlige evaluering.

Hanne S. oplevede kurset og evalueringsspørgsmål som meget styrende. Hun undrer sig over, hvad det er for en form for psykoterapi, der blev udøvet.

Bettina spørger om, hvad deltagerne har fået ud af kurset og kan bruge det til i LAP-regi?

Tom mener ikke, det kan bruges, og at vi fik noget helt andet end det, der var bevilget midler til.

Steen fik meget ud af kurset med henblik på at lytte til og hjælpe mennesker, der har det svært.

Hanne S. mener, at man skal passe rigtig meget på med, hvem der ”kører med klatten”, når noget foregår i LAP-regi.

René spørger, om deltagende LL-medlemmer mener, at pengene var givet godt ud?

Tom mener nej. Hanne S. mener, det afhænger af, hvad der kommer ud af den sidste del af kurset, men hun oplevede ikke den store vilje til dialog. Der var ifølge Tom udelukkende fokus på én selv og ikke på, hvordan man kan støtte og hjælpe andre. Begge kritiserer forventningen om, at man inden deltagelse blev bedt om at besvare et skema om helt private forhold, og me-ner, at der blev gået for tæt på den enkelte.

Steen mener, at kurset generelt har styrket deltagerne i at lytte til andre i forskellige sammen-hænge.

7. Repræsentation

a. LAP repræsentant i følgegruppe for ”En af Os” kampagnen

René har indledt et samarbejde med En af Os om arbejdet med den behandling, psykiatribrugere får i det somatiske system, han vil gerne indgå i følgegruppen. Steen giver en tilbagemelding til En af Os.

b. Ekstra LAP repræsentant til arbejdsgruppe vedr. Brugernes BaZar

Der er ingen kandidater til pladsen.

8. Medlemsbladet

Udformning af forslag/spørgsmål til bladgruppen om bladet og bladgruppens fremtid. (Steen). Bilag 6 a, b, c og d.

Punktet blev ikke behandlet.

9. LAP’s facebook side

Punktet blev ikke behandlet.

10. Medlemstræf

Drøftelse og beslutning vedr. evt. bisidder-/medlemstræf (bilag 7).

Erik uddyber om indholdet af træffet, med oplæg fra DUKH medarbejder, som han tænker at afholde som medlemstræf, idet han ikke har hørt fra tovholderen fra bisiddergruppen.

Det besluttes at bevilge midler i størrelsesorden 14.500 til træffet, og at Erik og Tom går videre med arrangementet.

11. Landsmøde 2016 (16. – 17. april).

a. Beretning. Hvad skal den indeholde, hvem skriver?

Der er brug for input fra arbejdsgrupper og ll-medlemmer, FU kan så samle materialet.

Input bedes fremsendt inden den 2. februar.

b. Dirigenter: FU foreslår, at Benny Lihme og Allan Ohms igen hyres til opgaven. De har begge indvilget i at medvirke.

Der er tilslutning til at Benny og Allan varetager opgaven.

c. Landsmødeprogram: Drøftelse af indhold i overordnede træk (bilag 8 c).

Der tages afsæt i programmet for landsmøde 2015. Der er et ønske om mere tid til de-bat og dialog end til paragraffer. Der kan evt. ved indbydelsen opfordres til at begrænse forslag til det absolut minimale og mest nødvendige.

Det fungerede ikke i 2015 med præsentation af kandidater til landsledelsen allerede den første dag.

Det diskuteres, hvor vidt man på forhånd skal meddele sit kandidatur til landsledelsen, og om der evt. skal inviteres en ekstern oplægsholder. Der er også et ønske om mere tid til præsentation af og spørgsmål til LL-kandidater.

Man kunne genindføre princippet om, at LL bearbejder indkomne forslag.

Der luftes en idé om at invitere Ole Sørensen fra Langeland.

12. Forslag fremsat af Erik Thomsen:

a. Den der fremfører påstande, skal godtgøre, hvor de har det fra, og sige, hvem de har hørt det fra.

Punktet blev ikke behandlet.

b. Ved afgørelse af sager, som f.eks. bladsagen skal der fremlægges fakta for, at de fremførte påstande er rigtige. 

Punktet blev ikke behandlet.

c. Det pålægges FU at fremlægge en rapport, hvis der er klaget over, at personalet har forhindret ting i at ske. 

Punktet blev ikke behandlet.

13. Evt.

Punktet blev ikke behandlet.

14. Hvordan synes du, mødet gik?