Referat af møde i Landsledelsen, 5. december 2015

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pe-dersen, Lars Kristensen, Gunver Maria Sørensen, René Strøm, Susan Oppenlænder, Jan Stig Andersen (1. suppl.), Erik Thomsen (fra kl. 12.30, 2. suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø, Inge G. Volder, Andrea Hermansen

 

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen og Hanne W. vælges til ordstyrer, Karl som referent.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Som pkt. 6 d tilføjes ansøgning fra Andrea om projekt i Svendborg

Som pkt. 6 e tilføjes anmodning om godkendelse af Netværksgruppe Silkeborg.

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 31. oktober 2015 (bilag 3)

Det udsendte referat sættes til afstemning. 5 stemmer for, 1 stemmer imod, 1 undlader at stemme.

Referatet er hermed godkendt.

 

4. Orientering fra

a. FU

Steen efterlyser et medlem til styregruppen for Brugernes Bazar, men tages op på næste møde grundet de få fremmødte.

Den 14. december afleveres LAP-tæppe til sundhedsministeren.

Bestyrelsen for LAP Kbh.-Frb. har bekræftet ansøgning om tilskud til drift og regnskab er fremsendt. Bevillingen for 2016 er sat i værk.

Bo refererer fra et møde, hvor den nye direktør for Sundhedsstyrelsen gav udtryk for, at brugerne skal være repræsenteret fra toppen af fremover.

Hanne W. omtaler møder, hvor afskaffelse af rygning på psykiatriske sygehuse har været berørt.

FU har møde og samtaler med de ansatte mandag den 7.12.

Lau har fået bevilget 5 timer ekstra om ugen til at arbejde med unge i Region Sjælland.

 

b. LL

Steen refererer fra en konference i regi af KAB i Kbh. vedrørende psykisk syge i bo-ligområderne. Der er udarbejdet nogle budskaber til politikere som ”adventsgaver”.

Der er sket en drastisk reduktion af brug af bæltefiksering på KAS Ballerup, samtidig med at sygefraværet er faldet. Også brug af tvangsmedicinering er faldet.

Bo omtaler et besøg på retspsykiatrisk afdeling på Sct. Hans, hvor der kun anvendes bælte én gang om året, ved at man har lagt ”tonen” om.

Hanne W.: Også i Region Sjælland er der sket en reduktion af tvang. Hun omtaler pro-jektet ”Sikker Psykiatri”.

Bo omtaler et initiativ fra Sundhedsstyrelsens side om at dæmme op for indskrivning i psykiatrien af somatiske patienter med henblik på tvangsbehandling.

Lars har været til et møde om voksenmobning på arbejdspladser mv. – et emne, han mener, LAP måske skulle involvere sig i.  Bo omtaler i den forbindelse en undersøgel-se, der viser at få medarbejdere på arbedjspladserne ønsker at have psykisk syge kolle-ger.

Lars har deltaget i et møde med borgervejledere i Fredericia Kommune, om hvordan kommunen behandler systemramte forældre og familier. Autismeforeningens formand, der også deltog i mødet, omtalte, at man i hendes forening har 21 sager fra Fredericia Kommune. Mødet var positivt, og der lægges op til et opfølgende møde. Flere berører emnet om inklusion og støtte til børn og familier med problemer.

 

c. Arbejdsgrupper, herunder godkendelse af ny arbejdsgruppe: Værestedsgruppen (bilag 4 c) og nyt medlem af Sommerlejrgruppen.

Hjemmesidegruppen: har ifølge Steen ikke holdt møde men er i gang med at undersøge forskellige forhold vedr. hjemmesiden. Hanne vil gerne være en del af gruppen.

Værestedsgruppen: Jan gør opmærksom på, at der er lagt op til en hurtigt arbejdende gruppe. Lars spørger om gruppen vil gå ind i nogle af de verserende planer om ned-læggelse af væresteder. Det mener Susan, at gruppen vil. Bo mener, det er for snæ-vert, kun at ville beskæftige sig med brugerstyrede væresteder. Formålet er ifølge Steen at forsøge at beskrive, hvordan et ideelt brugerstyret værested kan se ud. Gruppen godkendes enstemmigt.

Tom spørger til smiley-arbejdsgruppen. René mener, at gruppens arbejde blev gjort alt for kompliceret. Gruppen er ifølge René de facto ophørt.

Sommerlejrgruppen: Mille er ifølge Steen trådt ud og Troels Gade trådt ind i stedet. Su-san er interesseret i at træde ind i gruppen.

Ø-lejren er blevet placeret i ugen op til sommerlejren, da der ikke var ledigt på andre tidspunkter. Der spørges om, hvem der er tovholder. Ifølge René er Erik Thomsen stadigvæk tovholder, men arbejdsgruppen vil tage fælles ansvar for lejren. Susan op-fordrer til, at andre i gruppen tager ansvar, og at der ikke bliver for meget druk. Det konkluderes, at der bør ske en opstramning i planlægningen, og at landsledelsen har brug for nogle klare tilbagemeldinger. Gruppen bedes holde møde senest i februar måned og svare på følgende spørgsmål:

Hvem er tovholder for ø-lejrgruppen? Hvordan foregår ledelsen på ø-lejren? Hvilken plan er der for fordeling af arbejdsopgaver på ø-lejren?

Lars spørger om der er foretaget skriftlige evalueringer af ø-lejren. Det er der ikke.

Tom spørger om man kan smide en deltager ud af liveglædegruppen, når denne ikke er dukket op i et helt år. Ifølge Tom har Bladgruppen for nylig holdt et godt møde, hvor kun han og Hanne W. deltog.

Tom omtaler et møde i Bisidderkorpset med en oplægsholder, som han ikke mener, var i øjenhøjde med deltagerne. Jan har en helt anden opfattelse af mødet og vurderer det som et helt godt træf.

 

d. Udviklingskonsulent

Karl orienterer om, at der pt. er drøftelser i Peernetværket om den fremtidige organise-ring, idet to af de tre lokalkonsulenter er ophørt. Der er i øvrigt god fremdrift i netvær-ket, som lige har åbnet ny hjemmeside.

Han orienterer desuden om et møde i ENUSP den kommende weekend. Mødet om-handler primært eksterne relationer og er meget velforberedt. Det viser, at den konfe-rence LAP var med til at finansiere sidste år i høj grad har medvirket til at styrke ENUSP.

 

5. Presseansvarlig

FU foreslår, at forretningsudvalgets medlemmer fungerer som presseansvarlige, og at det kommer til at fremgå af hjemmesiden.

Susan mener, at der skal vælges én bestemt person til at repræsentere LAP udadtil. Det drøftes, hvor vidt man skal være forpligtet til at svare på alle henvendelser, uanset hvad de handler om.

FU’s forslag indbærer ikke, at andre LL-medlemmer eller Karl ikke også fremover kan udtale sig til medierne.

Der er tilslutning til FU’s forslag.

 

6. Økonomi

a. Status (bilag 6 a)

Steen gennemgår den udsendte status, hvor budgetposterne er reguleret, så de kommer tættere på, hvad der er realiseret og forventes af udgifter året ud. Der sættes gang i genoptryk af pjecer og folder, men der er et stort uforbrugt beløb på kontoen Aktiviteter. Der er bestilt nye PC’er til FU-medlemmer og udviklingskonsulent.

 

b. Ansøgning fra Inspirationsgruppen om tilskud til afholdelse af kursus (bilag 6 b, I – II)

Steen fremlægger ansøgningen fra Inspirationsgruppen, der ønsker at afholde kursus

Der søges om midler til et modul i december 2015 i alt kr. 34.568,- og om midler til et modul i januar 2016 i alt kr. 60.000.

Susan sætter spørgsmål ved, hvordan deltagerne pt. er aktive i LAP. Steen svarer, at kurset net-op lægger op til, at flere skal være aktive. Hanne W. sætter spørgsmål ved at afvikle kursus, der minder om andre peer2peer aktiviteter, LAP er involveret i. Tom mener, at det er uacceptabelt at deltagerne stort set er udvalgt på forhånd. Bo mener ikke, vi skal lade os styre af, hvad der foregår i andre sammenhænge.

Steen refererer til, at der på landsmødet blev nedsat en gruppe med den opgave at udvikle et kursuskoncept. Han kan ikke se, hvorfor man ikke kan have flere ting kørende parallelt. Flere i gruppen er i forvejen aktive i andre LAP-sammenhænge. Han understreger, at der er tale om et pilotprojekt. Hanne W. foreslår, at kurset betegnes som personlig udvikling og ikke som træ-ning til peer2peer/bruger til bruger støtte. Tom uddyber kritikken af indholdet.

Der tages stilling til forslaget ud fra den forudsætning, at terminologien per2peer støtte tages ud af konceptet, så det bliver tydeligere, at det handler om et koncept for kursus i personlig udvik-ling, og at de ledige pladser tilbydes aktive LAP-medlemmer.

Der stemmes om at bevilge midler som ansøgt: 5 stemmer for, 3 stemmer imod. Steen stemmer ikke, da han menes at være inhabil.

Der stemmes desuden om, hvor vidt kurset skal gennemføres uden egenbetaling: 5 stemmer for, 2 stemmer imod, 1 undlader.

Der er hermed bevilget midler som ansøgt og uden egenbetaling.

 

c. Nytårskur 2016?

Skal vi i lighed med tidligere år afholde Nytårskur for aktive i LAP?

Der stemmes om, hvor vidt der skal afholdes nytårskur: 5 stemmer for, 2 stemmer imod, 2 undlader at stemme. Det overlades til FU at planlægge og invitere til kuren.

 

d. Ansøgning om midler til at gennemføre et Vendepunktskursus som pilotprojekt i Svendborg.

Andrea har sammen med projekt Vendepunkter udformet en ansøgning om kr. 24.000 til at gennemføre et kursusforløb i Svendborg.

Der stemmes om at imødekomme ansøgningen: 7 stemmer for, 1 stemmer imod.

Ansøgningen imødekommes.

 

e. Anmodning om godkendelse af Netværksgruppe Silkeborg.

En gruppe bestående af 5 lokale LAP-medlemmer ønsker at etablere en netværksgruppe i Silkeborg.

Det besluttes enstemmigt at godkende netværksgruppen, som i henhold til landsforeningens vedtægter § 3, stk. 5 fremover kan repræsentere og agere på foreningens vegne i Silkeborg Kommune og disponere over LAP Silkeborgs økonomi.

 

7. Medlemstræf

a. Evaluering af weekendtræf den 14. – 15. november

Betina og Susan synes det var et godt træf, men for sammenpresset. Hanne W. brød sig ikke om stedet. René synes, der skulle være mere social hygge. Tom fandt programmet alt for sammenpresset og spørger, hvem der skal føre tingene ud i livet. Steen synes, der var mange gode elementer og minder om, at flere af de nye fandt det positivt, at der var så meget på programmet og ikke så mange lange pauser. Lars gør opmærksom på, at der bliver fulgt op flere steder lokalt og nævner Silkeborg, Horsens og Aalborg.

 

b. Medlemstræf i 2016

Skal der afholdes både weekendtræf og en-dages træf i 2016?

Emnet tages op på et senere møde, idet weekendtræf gruppen og gruppen vedr. medlemstræf kommer tilbage med et oplæg.

Erik orienter om et træf for bisidderkorps og medlemmer planlagt til den 24. januar i LAP’s lokaler eller i Frivilligcenter Odense.

 

8. Forslag til forbedringer af LAP (Tom)

”Hvert LL medlem skal til mødet, komme med forslag til forbedringer af LAP, vi kan kalde det for en modernisering. Som fx. at hjemme sidens look skal ændres. Det skal være en form for “brainstorm” altså ikke noget der skal vedtages den dag, men noget vi kan se på i fremtiden, og arbejde videre med.”

Punktet udsættes til næste møde.

 

9. Evt.

Lars orienterer om, at han er blevet formand for LAP-Syddanmark, der for nylig har holdt generalforsamling.

 

10. Hvordan synes du, mødet gik?