Referat af møde i livsglædegruppen, 13. september 2017

LAP LIVSGLÆDE-ARBEJDS-GRUPPE   DAGSORDEN

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Velkommen
3. Referat fra sidste møde i Åstrup, Århus
4. Siden sidst
5. Nyt fra LL
6. Planlagt Århus tur arrangement  status
7. Gruppens e-mail
8. Gruppens arrangementer / egen betaling / folkemøde
9. Samsø tur arrangement
10. Psykiatritopmødet d.7.10.17
11.
12.
. Eventuelt

REFERAT

 Tilstede : Ole , Gihta, Solvej , Troels , Brian , Preben

vi savnede de øvrige

1. Ole blev valgt.
2. Der blev budt velkommen til dagens møde.
3. Referatet fra det sidste møde i Åstrup , Århus blev læst op og godkendt.
4. Hver i sær fra de fremmødte fortalt hvad de havde haft af gode oplevelser
siden sidste møde. Her blev bl.a. fortalt om oplevelse med en tur til USA ,
en fortalte m en tur der var oplevet til Tyrkiet, en havde arbejdet med lokal
radio og LAP radio, en havde deltaget i kor sang , flere fortalte om deres oplevelser i forbindelse med Bazaren i Odense.
5. Der forelå intet nyt.
6. Den planlagte tur til Århus er under udarbejdelse, vi hører nærmere.
7. Gruppens e-mail blev drøftet og der var en anden løsning på ekstra  intern kommunikation pr. e-mail.
8. Gruppen afventer Tom´s undersøgelse.
9. Samsø tur arrangement blev drøftet. Der arbejdes videre med dette.
Solvej havde en ide med en overnatningsmulighed på et overnatningssted på
en gl. skole der var ombygget til det formål. Gihta vil være behjælpelig med
ansøgning om økonomi til dette. Solvej og Gihta arbejder videre med arrangementet. Denne tur kan foregå til foråret 2018.
10. Preben orienterede om Psykiatritopmødet, det var endnu muligt at tilmelde sig.
11. Der blev her under eventuelt fremsagt gode forslag til fremtidige tur arrangementer bl.a. tur til : Mandø , Storm P. Museet, Børnemuseet , Thorvaldsens museum, Forsorgsmuseet i Svendborg.
Disse må fremlægges med tidsplan , økonomi, m.m af forslagsstillerne før
de kan blive godkendt på senere møde.
Der var også et forslag om, at vi afholder vores ´december´ møde i Den Gamle By i Århus. Dette vil blive undersøgt nærmere.
12. Næste møde : Gihta foreslog et møde i Fredericia . Gihta vil kontakte Tom for nærmere aftale og så vi gruppen høre nærmere i god tid.

Referent :   Preben

REFERATET GODKENDT PÅ LIVSGLÆDEGRUPPENS MØDE D.18.10.2017