Referat af møde i livsglædegruppen d. 28. januar 2020

MØDE D. 28.1.2020 I LOKALE , KØBENHAVN

DAGSORDEN
1. VELKOMMEN TIL MØDET, VALG AF ORDSTYRER.
2. REFERAT FRA SIDSTE MØDE
3. SIDEN SIDST
4. NYE MEDLEMMER I LIVSGLÆDEGRUPPEN
5. NYT FRA LL
6. FORSLAG TIL FREMTIDIGE ARRANGEMENTER
7. GRUPPENS BERETNING TIL LANDSMØDET
EVENTUELT
NÆSTE MØDE DATO :

REFERAT
Tilstede : Tom , Brian , Ghita , Yvonne , Nikolaj ,Troels , Preben
Vi savnede Solvej der havde meldt afbud.

1. Tovholderen for gruppen Tom bød velkommen til mødet.
Der blev ikke valgt ordstyrer.

2. Referatet fra sidste møde blev læst op og godkendt.
Referatet vil blive sendt til LAP kontoret.

3. Hver især der havde nogle gode positive oplevelser siden deres sidste møde blev fremlagt mundligt. Her blev bl.a. orienteret om en havde været til foredrag med emnet ́den nære psykiatri.
LAP ́s for nyligt overstået medlemsmøde i Karrebæksminde, hvor en del fra gruppen havde deltaget, blev fremlagt blandt fra disse til orientering.
Dette medlemsmøde afholdelse vil nok fremgå i næste LAP blad.

4. Gruppen drøftede om der var nye LAP medlemmer der ønskede at være medlem af gruppen. Her var en Henrik fra Hillerød der måske ville være medlem. Yvonne forespørger Henrik.

5. Landsledelsen vil gerne orienteres om vores fremtdige fælles-arrangementer og vil gerne have referater fra vores møder. Dette var der enighed om at foranledige.

6. Der blev her til punktet fremlagt mundligt, hvad der kunne være af interesse for gruppen at ivæksætte af arrangementer / ture fremover i 2020 . Her blev forslået : Villums museum i Frederiksund, Silkeborg Himmelbjerget / søerne, Tivoli ́musical `Kim Larsen ́, Skejby hospital, teknisk musium Helsingør, brugerstyret værested i Århus. Zoo København , Bryghus besøg i Randers.
Disse gode forslag må så fremføres fra forslagsstillerne på senere møde med program for endelig godkendelse.

Næste møde : vil foregå i Holbæk, dato bliver fremsendt senere.

Referent : Preben