Referat af møde i PR-gruppen. 6. oktober 2006

Til stede:

Inger-Liss Christoffersen
Jan Andersen
Hanne Wiingaard
Lars Arredondo
Lise Jul Petersen (referent)

Afbud fra:

Michael Brown

1.Ordstyrer

Jan valgt som ordstyrer.

2. Personlig runde

Intet referat.

3. Referent

Lise valgt som referent. Der laves beslutningsreferat. Referat udsendes først til de tilstedeværende, der har en uge til at reagere. I tvivlstilfælde beslutter tov-holderen referatets endelige ordlyd.

4. Godkendelse af referat

Der skal laves små-korrektioner af sproget. Referatet fra 29. juli blev godkendt. Fremover kommer referatet på hjemmesiden. Referatet skal på hurtigst som muligt.

5. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev ændret, som det fremgår af referatet, og derefter godkendt.

6. Opfølgning fra sidste møde

Inger-Liss laver kort oplæg om medlemskort til Landsledelsen og etablering af bonusaftaler. Bagefter gås videre med ideen, hvis der gives OK. Landsledelsen har nedsat pressegruppe, se referat på hjemmesiden. Til næste møde i PR-gruppen kommer Jan med oplæg om kildevandsflaske.

7. Merchandise

– T-shirt. Forslag om orange eller blå T-shirt, så der kun behøves 1 tryk. Jan går videre med tilbud.

– Pose. Plastic-pose (gives væk) og mule-pose (salg). Én ting at sælge og én ting at give væk.

Inden næste PR-møde indhentes til priser på:
Mulepose (Inger-Liss)
T-shirt (Jan)
Papir- og plastic-pose (Lars)

8. Læserbreve

Jan laver skriftligt oplæg til næste gang, baseret på uformelt netværk blandt aktive medlemmer, der udtaler sig på egne vegne – men husker at nævne noget om LAPs politik, en forening, folk tilfældigvis er medlemmer af.

9. Database over erfaringseksperter

Lars laver skriftligt oplæg til næste gang.

10. Eventuelt, herunder næste møde

Vi mødes kl. 1. december – torsdag kl. 12.30 på LAPs sekretariat i Odense.

11. Evaluering af mødet

Ikke nået.