Referat af møde i Refugie-gruppen, 15. januar 2010

Deltagere: Paul Bjergager, Krystyna Hansen, Simon Bordal, Michael Freisleben
Afbud: Inger Bech, Anne-Marie Valbak

1. Valg af referent og mødeleder
Karl påtog sig at tage referat, vi undlod at vælge en mødeleder.

2. Indtryk og konklusioner fra seminaret den 12.11.
Det vigtigste ved seminaret var den positive energi og begejstring for konceptet.

Målgruppe-beskrivelsen, skal vi indsnævre beskrivelsen af hvem stedet henvender sig til? Enighed om at det vil være problematisk på forhånd at indsnævre målgruppen for at leve op til ministerielle forventninger.

3. Økonomi her og nu (der er overskydende midler fra bevilling til udredningsprojekt, hvordan skal vi anvende dem?)
Paul ønsker at tage på studieophold på Mikkelsbakke Refugium, det er OK at bruge af bevillingen hertil.
Ønske om at lægge noget materiale og live indslag på LAP’s hjemmeside. Vi skaber en underhjemmeside www.lap/refugium.dk . Her lægges brochure, præsentation, udredning og noget live-optagelse om refugieideen. Simon og Paul arbejder videre med den ide. Michael skaffer kontakt til evt. producent.
Der købes 3 eksemplarer af  Alternatives to Psychiatry (Paul, Michael, Krystyna) + 4 eksemplarer af Menneskelig opblomstring (Paul, Simon, Krystyna, Michael).

4.  Fond/forening, herunder vedtægter, medlemmer/ledelse, stiftelse
Runde om hvad vi forestiller os hver især.
Michael refererer til overvejelser om bestyrelsessammensætning i egen nystartet forening: nogen der kender systemerne indefra (hvad er realistisk, hvordan skaffe midler mv), folk med egen brugerbaggrund, kendis der kender til emnet/området. Vil gerne fortsat være engageret i bestyrelse eller på anden vis. Simon: LAP kunne gøre etablering af refugier til landsbevægelse. Hvis mere energi skal det være nogen, der er 100 % enig med LAP, men som vil og kan lægge kræfter i. Ikke tændt på kendisser. De kunne indgå i en anden rolle. Karl mener der skal ske noget meget hurtigt, er i tvivl om der skal dannes en forening, som vælger bestyrelse eller om der skal skabes en selvejende institution med bestyrelse udpeget udefra. Vigtigt at en bredere kreds kan involveres. Krystyna er ikke tilhænger af at danne ny forening, mener det er LAP, der skal drive refugiet, med en bestyrelse for fond/selvejende institution.

Simon skelner mellem at skabe ét refugium og at skabe en landsbevægelse for flere refugier.

Michael: der mangler 3 egenskaber i en evt. bestyrelse: én der kender systemerne indefra, en fagperson der vil stå frem og give klart udtryk for sine holdninger til psykiatrien, den person der kunne tænkes at være forstander.

Vi vil stræbe efter at etablere refugiet som selvstændigt initiativ under LAP, med selvsupplerende bestyrelse og med en bredere støttekreds. Bestyrelsen udgør formelt foreningens medlemmer og er selvsupplerende.

Det besluttes at spørge et antal navngivne personer, om de vil deltage i en kommende bestyrelse.

5. Kontakt til Indenrigs- og socialministeriet og evt. fornyet ansøgning om satspuljemidler
 (frist er 11. januar).
Ansøgning er på nuværende tidspunkt allerede udformet og afsendt. Simon og Karl har udformet ansøgningen, men alle i gruppen har haft mulighed for at give input og kommentere ansøgningen.

6. Refugiegruppens rolle fremover
Emnet blev berørt under pkt. 4. De af gruppens medlemmer der ikke indgår i en kommende fondsbestyrelse, forventes at fortsætte i en form for baggrundsgruppe.

7. Kommende møde(r)
Aftale om at mødes den 10. februar kl. 17 til 20. Inden da vil Simon og Karl arbejde videre med vedtægter for refugiefond og Karl vil tage kontakt til foreslåede bestyrelsesmedlemmer og indkredse nogle mulige mødedatoer med dem, der indvilger i at deltage.