Referat af møde i Refugiegruppen, 11.-13. august 2014

Sted: InspirationsCenter Maribo.
Til stede: Paul, Lars, Henning, Signe, Solvej, Eugenia, Hanne, Kurt og Dennis. Hanne Wiingaard deltog i mødet om tirsdagen.
Referent tirsdag: Dennis. Onsdag: Henning

Punkt 0 
Orientering fra VIP-gruppen siden sidst:
Lars og Henning orienterede om ansøgningen til LL vedrørende garanti for Refugium 2014/2015 med fuld service ved InspirationsCentrets personale.
Hvis LL ikke vedtager denne garanti, vil der i stedet blive udarbejdet en plan for hvordan gæster og værter kan påtage sig køkkenpligter m.m.

Punkt 0.1

1.a. Referatet fra sidste mødet blev godkendt af alle.

1.b. Det blev besluttet, at Lars vil skrive et udkast omhandlende en introduktion til Refugium 2014 til LAP bladet som udkommer d. 30. sep. 2014. Dette udkast vil blive redigeret og godkendt i samarbejde med Refugiegruppen. Støttegruppens Barometer, som illustrerer hvor mange der støtter refugiummet, var med i forrige bladudgivelse og ønskes også med i fremtidige udgivelser, .

Under dette punkt på mødet blev det ligeledes drøftet hvordan Refugium 2014 skal markedsføres. Det blev foreslået at annoncere i bladende: LAP, Bedre psykiatri, Sind, Outsideren samt evt. Hus forbi. Poul vil tage kontakt til disse magasiner.
Annoncerne i bladende vil omhandle, at nogle af værterne fra LAP Refugium tilbyder at tage ud og holde oplæg/foredrag om det forestående Refugium.
Signe, Poul, Lars, Henning og Eugenia udtrykte til mødet, at de alle var villige til at tage ud og holde et sådant foredrag.

2. Der blev drøftet, at det ville være en god ide, hvis værterne kunne tage en uddybende snak med de mennesker, som ønsker at komme med på Refugiummet, men som ikke i forvejen er medlemmer af LAP. Dette vil blandt andet være for at få et bedre kendskab til disse mennesker og deres tilstand, hvilket vil kunne biddrage til, at der ikke kommer gæster til Refugiummet, som vil kunne risikere at skabe en utryg stemning. Samtidig vil en sådan samtale også kunne være med til at give folk, som ikke har kendskab til LAP og Refugiummet, bedre information.

Denne uddybende snak vil i praksis kunne foregå ved, at når ikke er medlemme af LAP ringer til kontoret for at melde sig til Refugiummet, får tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonen vil være én af værterne, som de efterfølgende kan ringe til og få en snak med.

Nøgleordet for mennesker der vil passe ind i Refugium vil være, at de er selvhjulpne.

På mødet blev der derudover vedtaget følgende politikker ved Refugiummet omkring stoffer, alkohol, telefoner mv.:

Stoffer: Nul tolerance overfor stoffer. Indtagelse af stoffer vil medføre hjemsendelse.

Alkohol: Acceptabelt på et moderat niveau. Det er ok med en øl til maden og evt. vin om aftenen, men fuldskab er ikke acceptabelt. Kun alkohol ved nydelse og hygge, og fuldskab er ikke acceptabelt.

Elektronisk isenkram – dette skal som udgangspunkt foregår på værelset. Mobiltelefoner skal opfattes som en fastnets telefon på værelset og bør ikke bruges i fællesrum. Hvis det er nødvendigt at have en telefon på sig, så skal den være lydløs. Til programsatte fællesaktiviteter må mobiltelefoner ikke medbringes, heller ikke på lydløs.

Post: Hvis gæster ønsker at modtage post er de velkomne til at ændre deres adresse til Inspirationscentret Maribo,

TV: Opholdsstuen er åben til et givent tidspunkt om aftenen. Herefter vil det være muligt at se tv i biblioteket.

Sidste år virkede det rigtig godt, at man havde et fælles tidspunkt hvor natbelysningen blev tændt, og man herved skiftede til ”nat-tid”.

5. Værternes opgaver i år vil i højre grad end sidste år være at yde omsorg for gæsterne. Opgaverne vil være at tage godt imod gæsterne og yde omsorg for gæsterne.

6. Ansøgninger: Ansøgninger laves af VIP-gruppen sammen med Karl.

Der er ansøgt om penge hos Arbejdsmarkedets feriefond. Dette er en fond for feriepenge som ikke er blevet hævet. Hvis LAP for tildelt penge fra denne fond, skal de bruges som støtte til gæster der er på kontanthjælp. Det kommer først besked på denne ansøgning i November 2014.
Der vil også blive lavet en ansøgning til EU.
Derudover er Karl i gang med at lave en ansøgning til Obel´ fonden.

9. Der vil blive trykt omkring 2500 indbydelser.

Opgaver vedrørende indbydelser::
Hvor skal de sendes hen (besluttes internt i refugium gruppen)
Pakning af breve mv. (skal ske efter aftale med sekretariatet)
Etiketter på alle breve til LAP medlemmer (Hanne)
Oprettelse af database for hvem der skal have indbydelser (Mette)
Der skal laves aftaler med de lokale foreninger, som kan hjælpe til med at kortlægge hvem indbydelserne skal sendes til.
VIP-gruppen får ansvaret for at lave en plan for, hvad der skal ske med forsendelse af indbydelser.

10. Lars snakker med Mette i morgen ons. D. 13. aug. 2014. Måske der kan anvendes et computer program til booking vedrørende gæsterne.

11. Velkomstbrev med praktiske oplysninger laves i VIP-gruppen med udgangspunkt i skabelonen fra sidste år. Brevet blev sidste år først sendt til de tilmeldte ca. en uge før opstarten af Refugium.

12. Udnævnelse af presseansvarlig for LAP refugium 2014. Poul er blevet valgt som presseansvarlig, og vil være kontaktperson til pressen i forbindelse med LAPs Refugium. Poul vil tage kontakt til TV2 Øst og høre, om de kunne være interesseret i at lave en historie om Refugium 2014.

13. Lars har lavet et udkast til bookinglisten. Den er godkendt af Refugium gruppe. Lars laver en aftale med Mette, således at planen kommer op på LAPs database.

14. Det bliver lavet et oplæg i VIP-gruppen til næste refugiemøde.

15. Hennings udkast til indbydelse/ flyer/ folder/ brochure blev diskuteret og der blev giver forslag til en ændring i tekst og et nyt billede.

16. Der var enighed om at lave en folder, hvor sidste side er girokort.

17. Alle blev opfordret til at agitere for støtteforeningen og uddele girokort, samt opfordres til at skaffe en sponsor-præmie-gave, som der kan udloddes til kinesisk lotteri ved landsmødet.

18. Tirsdag fra kl. 17 var der afprøvning af den opstillede svedehytte. De 4 deltagere, som ikke tidligere havde oplevet denne åndelige seremoni, synes det på forskellig vil var en oplevelse.

19. Mette Bramsdal, Jette Borchersen, Arne Jensen og hans kone var inviterede til orientering om refugium 2014 tirsdag aften og deltog i det selv-arrangerede grillarrangement.

20. Næste refugiemøde vil være d. 8. Sep. 2014 kl. 12 i Odense.