Referat af møde i sommerlejrgruppen, 4.-6. juni 2010

Referat af sommerlejrgruppemøde på ”Palshøj ”, 4.-5.-6. juni 2010.

Til stede var: Inger L.,Ulrich, Anne Margrethe, Gunver, Ali, Frands, Hanne og Else.

Afbud fra: Steen ( på grund af grassat mave ) og Lone, som er på Bali.

Ad 1: Referent: Else, ordstyrer: Ulrich

Ad 2: Privatnyt siden sidst. Ikke refereret.

Ad 3: Tovholdernyt ved Else: Der er nu 8 på venteliste. Frands kommer lørdag aften og er med til møde søndag formiddag. Vi, køkkenhold, sommerlejrgruppe og Frands må komme fredag den 23. juli kl. 12.00. Vi kan bese ” Hellebjerg nu søndag formiddag. Gunver, Ali, Frands og Jeg kører derud. Lønnede deltagere ( køkkenhold og Frands ) får fratrukket halv pris d.v.s. 600 kr i deres løn. Jeg har bestilt cykler 5.8oo kr og bus 5.200 kr.

Ad 4: Gunver konfererer med Lone, når hun kommer hjem. Lone skal have køkkenkontokort og Gunver eet til alt det andet. Skal nogen bruge penge undervejs skal Gunver kontaktes inden og godkende evt. køb. Man køber ikke bare ind og kommer med regninger bagefter.

Ad 5: Udflugter – Hanne: Heldagstur til Kolding/ Jelling. Afgang kl. 10.00 i stedet for 11.00 fra ” Hellebjerg ” med bus     . Else laver bussen om ! Eftermiddagstur til Vejle tirsdag med fælles afg. med offt. Bus. Besøg på Økolariet ( gratis ), en café og en dyrehandler, der drives af psyk. – borgere. Man må selv komme tilbage. Sejltur med ” Tenna II ” torsdag eftermiddag. ( Hanne har booket hele skivet, og der betales 50 kr ved tilmelding først på ugen. Hanne laver ugeprogram, som gives alle deltagere ved ankomst. Desuden en A3 til døren i spisesalen.

Ad 6: Morgenbevægelse. 9.15 i festsalen, startende med en sang ( Else ). Søndag: Ulrich, mandag: Inger L.,tirsdag: Ali, onsdag: Gunver, torsdag: Anna Margrethe, fredag: Frands. Anne Margrethe laver aftengåture, som annonceres inden – desuden løbende, hvis lejlighed byder sig.

Ad 7: Køkken ( Lone ), som jo ikke var der: Der er afbud fra Lenarth p.g.a. kort indlæggelse. I stedet kommer Liselotte Esbensen fra Hvidovre. Christina fra Thorupgården arbejder 3 timer dagligt. Køkkenholdet: Lone ( CHEF ), Ulrik, Mille, Inger K., Liselotte, alle fuld tid , og Christina 3 timer dagligt. Desuden har en del deltagere tilbudt  hjælp, hvis det behøves. Vi regner med, at Lone indkalder køkkenholdet  på et tidspunkt inden sommerlejren. Køkkenholdet kommer fredag kl.I2.00. Klaus Bergstrøm fra Samsø, som Jeg siden har snakket med lægger bil og kræfter til store indkøb. Han kommer med til halv pris og får refunderet penge for kørte kilometer. Han kan dog først komme lørdag.
Kun sager, der har med køkkenet at gøre, må rettes til Lone – OG DER ER ADGANG FORBUDT I KØKKENET FOR UVEDKOMMENDE – !!!!!!

Ad 8: Sport ved Ali: Ali arrangerer LAP – lege onsdag og torsdag med medaljer og det hele !  Ali står for alverdens idrætsaktiviteter løbende. Der er opstillet udendørs bordtennisbord siden sidst. I gymnastiksalen opstiller vi badmintonnet fast. Der er 4 baner. Her kan også spilles bordtennis og høvdingebold m.m.m. Udendørs er der mulighed for beachvolley, 400m løb, kast med forskellige kugler, højde – og – længdespring m.m.m. Bente ( forstander ) skal vide, hvad vi vil låne af remedier. Ali laver liste, som Jeg bringer videre. Vi kan også låne af pedellen.

Ad 9: Fest ved Inger L. Der er styr på musikken ( 6.000 kr ). Festudvalg: Inger L., Ulrich, Gunver + frivillige. Festen holdes i spisesalen og ” kiosken ” flyttes hertil. Thomas medbringer rumsterstang fra sidste år. Else laver udkast til festsang. Det er velkomment med små, korte, kontrollerede festlige indslag under middagen. Evt. toastmaster styrer slagets gang.

Ad 10: Massage m.m. ved Frands: Frands sagde god for de tider Vi havde sat Ham på – dels til gør det selv massageinstruktion i festsalen dels til ” De syv sind ” ( kend Dig selv ). Vi skal finde egnet lokale til individuel massage til køkkenhold og smljr – gruppe. Frands kan ikke nå at massere hele banden ! Frands medbringer sin guitar og vil gerne spille til bålet. Frands er også storkonfliktmægler, i fald en sådan måtte opstå. Frands kommer gratis med og får så 2.500kr  minus 600kr ( halv deltagerpris ) = 1.900 i løn.

Ad 11: Eventuelt: Gitte Lindskow vil gerne supplere i Steen´s postkortværksted. Hun er uddannet håndarbejdslærer og kan mange ting : folde æsker bl.a. Gunver har doneret  tusser til formålet. Jeg kan skaffe karton. Forslag fra Inger L. om at lave collage med fotos m.m. løbende.  Forslag fra Inger L. om at skrive ” dagbog ” m.m. Der placeres en kasse ( Else  laver den ), hvor deltagerne kan lægge fiffige indslag, ros, kritik o.lgn. løbende. Kassen tømmes dagligt. Else kontakter Horsens Folkeblad ang. journalistbesøg. Gunver laver artikel til ” Udfordringen ”. Steen kontakter FU angående besøg af  evt. Mette, Birgitte, Hanne W.,ell. Tanja.Else skal huske sin gym – fløjte og diverse rytmeinstrumenter. Steen medbringer evalueringsskemaer uden prisforslag. Else kontakter Mette ang. Konferenceskilte, T – shirts og andet LAP – materiale. Else står for kiosk. Dorte er hjælper. Kiosken er åben 17.30 – 18.00 og 20.30 – 21.00. Vi skal há lavet vagtplan.

Tak til alle for god ro og orden, hjælpsomhed, og godt selskab !