Referat af møde i tvang-gruppen, 13. januar 2009

Sted: PsykInfo, Vejle.

Til stede: Rikke Juul Bondesen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Jan Stig Andersen (referent)

Afbud fra: Ulla Asmussen

1. Valg af ordstyrer og referent.

Herluf blev valgt til ordstyrer, og Jan blev valgt til referent.

2. Siden sidst.

a. Godkendelse af referat af mødet d. 17/12 2008.

Der bemærkes, at mødet d. 17/12 afholdtes hos PsykInfo i Vejle. Derefter godkendt. (Se dog også referatet af gruppens næste møde.)

Vi drøftede endnu en gang proceduren for udsendelse og godkendelse af referater. Da vi planlægger at holde møde ca. 1 gang hver måned, blev vi enige om, at de tidligere aftalte tidsfrister er for lange. Vi aftalte derfor flg. forløb:
Referenten renskriver referatet meget hurtigt og udsender det til alle, der deltog i mødet.
Mødedeltagerne har derefter tre (3) hverdage til at kommentere referatet og evt. foreslå ændringer.
Referenten indarbejder evt. kommentarer og forslag til ændringer i referatet, med mindre disse strider mod hinanden. Hvis der er modstridende kommentarer eller ændringsforslag, forsøger referenten at løse dette. Evt. må det afklares ved godkendelsen på det følgende møde.
Det ændrede eller uændrede (hvis der ikke er kommentarer eller ændringsforslag) referat betragtes herefter som foreløbigt godkendt og kan offentliggøres, herunder lægges på LAPs hjemmeside.
Referatet godkendes endeligt på det følgende møde. Hvis der er behov for flere ændringer, anføres de i referatet af det møde, hvor godkendelsen sker.

b.    Personlig runde.

Intet referat af dette punkt.

3. Tvanggruppens mål for første halvdel af 2009.

Vi vil nå flg.:
Rette henvendelse til landsledelsen om layout og trykning af den nye udgave af Psykiatrisk testamente.
Have en mere fyldestgørende omtale af gruppen på LAPs hjemmeside.
Arbejde videre med forberedelserne til en stor undersøgelse om tvang i psykiatrien.
Udbrede (eller forberede udbredelsen af) kendskabet til Psykiatrisk testamente, evt. ved at gennemføre et kursus i Psykiatrisk testamente.
Måske (eller måske ikke) gennemføre en workshop på LAPs landsmøde 2009 (dette drøftes nærmere ved et senere møde).

4. Omtale af gruppen på LAPs hjemmeside.

Herluf og Jan havde medbragt hver sit oplæg til dette. Ved at tage lidt fra begge oplæg og ændre/tilføje lidt i det, nåede vi frem til flg. tekst:

Gruppens formål er at minimere anvendelsen af tvang i psykiatrien. Desuden løbende at følge og registrere umådeholden og uhensigtsmæssig anvendelse af tvang i psykiatrien.
Konkret arbejder vi på:
At udbrede kendskabet til Psykiatrisk testamente.
At gennemføre en større undersøgelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien set fra brugernes side.

Tovholder: Herluf Dalhof.

Jan renskriver dette og mailer det til gruppen til kontrol, inden det lægges på hjemmesiden.


5. Henvendelse til LAPs landsledelse om Psykiatrisk testamente.

Herluf medbragte et oplæg til dette. Vi prøvede uden held at ringe Ulla op for at høre, om     hun ved noget, som vi andre ikke ved. Derefter arbejdede vi videre på Herlufs oplæg,     hvorefter Herluf fik en af de flinke medarbejdere fra PsykInfo til at renskrive det, så vi     straks kunne underskrive det. Teksten blev som følger:

Til LAP’s landsledelse.

Vejle, den 13. januar 2009.

Det er nu ca. 4 måneder siden, at ny-redigeringen af ”Det Psykiatriske Testamente” blev tilendebragt.
Det undrer os derfor meget, at Landsledelsen endnu ikke har fundet økonomiske midler til trykningen af dette – for psykiatribrugere – meget vigtige dokument.
Vi tillader os derfor at forespørge om grunden hertil, og om hvornår det kan forventes, at trykningen bliver effektueret.
Til orientering har vi møde i Tvanggruppen igen torsdag dem 12.2.2009, og det ville glæde os meget, om layoutet var klar til godkendelse på dette møde.

Med venlig hilsen
På vegne af Tvanggruppen
Herluf sender det til LAP snarest.

6. Undersøgelse af tvang i psykiatrien.

Udsættes til næste møde, hvor punktet til gengæld prioriteres højt.

7. Eventuelt.

Henriette ringede til Jan aftenen før dette møde, og hun fik datoerne for de kommende møder (d. 12/2 og d. 17/3 2009). Jan kontakter hende og fortæller, at disse møder også holdes hos PsykInfo i Vejle, begge gange kl. 11.00, samt at vi vil koncentrere os om tvangundersøgelsen og om Psykiatrisk testamente på disse møder.