Referat af møde i Refugie-gruppen, 16. januar 2009

Deltagere: Anne-Marie Valbak, Krystyna Hansen, Paul Bjergager, Joy Dalhof, Karl Bach (referent).
Afbud: Thoridt Allermand, Inger Beck, Michael Freisleben, Simon Bordal

1.    Opdatering
Karl orienterede om at der nu er indgået aftale med Simon Bordal om at arbejde som projektudvikler for gruppen/LAP. Simon har, efter at Paul og Karl har holdt møde med ham, udformet en projektbeskrivelse for arbejdet. Projektbeskrivelsen inkl. budget er sendt til Velfærdsministeriet med en officiel anmodning om at få pengene bevilget. Ideen er at Simon/vi som en del af udviklingsarbejdet kontakter diverse kommuner, organisationer og virksomheder m.h.p. at indgå et samarbejde om at føre refugiekonceptet ud i livet. Skulle det lykkes os at komme i betragtning om midler fra den nye satspulje til udviklingsprojekter, vil det gå fint i spænd at man i så fald vil bede os om i samarbejde med ministeriet skal udvikle projektet m.h.p. igangsætning.

2.    Ejendom på Strynø
Anne-Marie var blevet kontaktet vedrørende en ejendom på Strynø. Vi drøftede om det kunne være en mulighed at søge refugiet etableret der, og kiggede på en salgsopstilling for ejendommen. Selv om ejendommen har en række kvaliteter, blev det konkluderet at det ville være i modstrid med konceptet om refugium med krisefunktion at satse på en ø, hvortil der kun er adgang med færge i dagtimerne.

3.    Evt. ansøgning om midler under satspulje til udviklingsprojekter.
Efter at have gennemgået og drøftet ansøgningsmaterialet var der enighed om at byde ind på puljen. Vi var i tvivl om størrelsen af den samlede pulje: skal 45 mio over 4 år forstås som 45 mio om året eller som 45 mio i alt. Det lykkedes ikke under selve mødet at få det spørgsmål af klaret, hvorfor Karl blev bemyndiget til på gruppens vegne og på baggrund af eksisterende materiale at udfylde ansøgningsskema til projektskitse. Ansøgningens budget må så søges afpasset til hvor stort et beløb der i alt er tale om i puljen. Der er givet grønt lys fra LAP’s forretningsudvalg om at søge fra puljen til formålet.

4.    Kommende møder
Det blev aftalt at næste møde holdes:
Fredag den 6. februar kl. 10 til 13 i Odense. På det møde skal det videre samarbejde med Simon Bordal aftales nærmere.

Vi aftalte desuden at mødes den 13. marts.
Den dag vil forsøge at kombinere et møde i gruppen med et besøg til det brugerstyrede Hotel Magnus Stenbock i Helsingborg. Stedet er ligesom en række andre relevante steder og tiltag omtalt i bogen Alternatives Beyond Psychiatry fra Peter Lehmanns forlag i Berlin, en bog som Karl opfordrede gruppens medlemmer til anskaffe.