Referat af møde i tvang-gruppen, 14. oktober 2009

Onsdag  14/10-09 kl 10.30 – 15.45 Store Glasvej 49, Odense

Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Karl Bach, samt Steen Moestrup

Afbud: Ulla Asmussen, Olga Runciman, Gunver Hansen og Rikke Bondesen

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
Werner ,dirigent
Steen, referent

2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Snak omkring referatskrivning og proceduren for disse.
Jan laver en sammenskrivning af referatet fra 11. september 2009.

3)Siden sidst

Møde om Laplandsmodellen, der deltog 30-40 person, Karen Klint deltog og flere personaler.
3 steder i landet havde man implementeret det med succes. LAP bør offentliggøre de positive historier. Vi savner dokumentation til denne proces.

Psykiatri-topmødet, meget positiv og aktiv stemning i forsamlingen, nyt psykiatri-topmøde næste år. Gøre os klart hvad vi kan og vil ligge i det samarbejde. Stand på mødet, hvor der vist blev tegnet en del nye medlemskaber, psykiatrisk-testamente blev fremlagt og begrebet kom ud til hele forsamlingen. Erklæringen indeholder pkt. 7 bl.a. halvering af tvang, samt afsnit om retspsykiatri, urimelige lange behandlingsdomme og nul tolerance.

Mandag d. 19. november har Poul Nyrup møde i Jobbanken.

4. november deltager steen med oplæg sammen med Poul Nyrup i forbindelse med arbejdsmarked på Nørrebro.

Mandag d. 26. november Møde i århus med Poul Nyrup.

Mødet med Sofie Løhde og Vivi Kier.
Gøre forsøg på, at flytte på deres holdning. Lige efter mødet var vi enige om, at det var gået godt.
Vi kørte på med en dialogisk facon. Vi vidste vi var uenige med dem, men stemning var god.

4) Yderligere møder med folketingsmedlemmer?
Strategi for hvordan vi gør nu. Hvad vi gør for at forhindre tiltaget med tvungen opfølgning, men også hvilke tiltag, der kan eller bør sættes i værk ved tvungen opfølgning eller socialetiltag der bør foretages inden tvungen opfølgning kommer på tale.

Karen Klint, Karl er kontakt person.
Sofie Hæstorp Andersen, Karl er kontaktperson.
Öslem, Karl er kontaktperson.
Anne Marie Geisler Andersen, Steen er kontaktperson.
Per Clausen, enhedslisten, mødes med ham til sidst. Karl kontakter senere.

Baggrund for lovforslaget om tvungen opfølgning: For at hjælpe de stakkels forpinte patienter (og nedsætte truslen fra psykisk syge voldelige).

5) Henvendelse til sundhedsministeren?

Ministersekretæren skal have en skriftlig begrundet anmodning.

Det vi mangler i det danske samfund er nogle tilbud, som folk vil tage imod inden de når ind under rammerne for tvang i psykiatrien. Refugiet kunne være en mulighed.

Udspil om gummiceller, afskaffelse af opsættende virkning af klager over tvangsbehandling og tvungen opfølgning. Behandlingsdomme især dem som sker i forbindelse med personale/psykiatrisk behandling.

Karl sætter et brev sammen med henblik på at få et møde med ministeren.

5a Udredning fra sundhedsstyrelsen

Det er denne rapport som ministeren læner sig op ad, når han foreslår Gummiceller og isolation. Gennemgang af den lovgivning som er gældende i en række andre lande.

Hver får til opgave, at finde 5 punkter som de synes er væsentlige i denne rapport.
s. 39 ridses op hvor man har tvungen opfølgning.

5b Mediernes holdning til tvungen opfølgning

Ekstrabladet, Jyllands Posten og en mere som vil bringe historier omkring psykiatriske patienter der begår vold indtil forslaget er gennemført. (Ifølge Karen Klint). Onde historier vil blive omtalt.
Bo bedes foretage en opfølgning på dette.

6) Udbredelse af kendskabet til Det psykiatriske Testamente

Præsenteres på vores eget kursus ”hjælp der hjælper” 26. – 28. november. 30 min. Af Jan. Desuden plads til en øvelse i at udfylde testamentet, den ene støtter den anden i at udforme testamentet.

Udarbejdelse af en folder om psykiatrisk Testamente. A5 format. Informerende omkring folks rettigheder i forbindelse med tvangsbehandling og behandlingsdomme. Vær opmærksom på at der findes en vejledning fra ministeriet. Jan kommer med oplæg til hvilke uddrag til testamentet der skal medtages. Karl og måske Erik Olsen kommer med forslag til rettigheder.

Webmaster skal rykkes for at lægge den nyeste udformning på hjemmesiden. Karl følger op på det.
Hele hæftet, wordfilen og pdf-filen. Det skal laves som et dokument man kan udfylde på skærmen.

Jan laver en artikel omkring det psykiatriske testamentet til medlemsbladet, deadline 1. november.

Næste gang snakker vi videre omkring muligheder for pressemeddelelse omkring det psykiatriske testamente.

7) Eventuelt

Kontakt til Dagens Medicin, Herluf har haft kontakt til en journalist, der gerne vil have et interview med Herluf og en person, der kunne komme i betragtning ved tvungen opfølgning.
Herluf følger op på denne kontakt og holder tvang-gruppen orienteret.

DR dokumentar, Herluf har en kontakt omkring skader ved elektrochok. Der er brug for 3-4 eksempler på patienter. Vigtigt, at dem som står frem får støtte og opbakning. Vi havde nogle emner på banen, og vi må gøre hvad vi kan for, at vi får programmet i kassen.
Hvis nogen har emner bedes de kontakte Herluf.

Karl besvarer henvendelse fra HP. Mail af 12. oktober 2009.

Diskussion af om gruppens møder er åbne, ifølge handlingsprogrammet vedtaget på dette års møder er alle møder åbne dog uden tale og stemmeret.

Referater til hjemmesiden skal fremsendes til sekretariatet.

Dirigenten takkede for nogenlunde god ro og orden.

Næste møde:

Onsdag d. 18. november 10.30 til 15.30, sekretariatet.
Werner tager pålæg og brød til alle.