Referat af møde i tvang-gruppen, 18. november 2009

Onsdag 18. november kl. 10.30 – 15.45 Store Glasvej 49, Odense

Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Karl Bach, Olga Runciman samt Steen Moestrup

Afbud: Ulla Asmussen, , Gunvor Hansen og Rikke Bondesen

1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Werner Leervad
Referent: Steen Moestrup

2) Godkendelse af referat
Referat fra 14. oktober, godkendt med de rettelser der er fremkommet fra Karl og Jan, referatet er lagt på hjemmesiden.
Referat fra 11. september, Jan fremlagde forslag til et korrigeret referat, der blev gennemgået. Spørgsmål er afklaret og JanKarl fremsender et forkortet referat til godkendelse pr. mail. Herefter sættes det på hjemmesiden.

 3) Siden sidst
Tvungen opfølgning er nu vedtaget som forsøgsordning under satspuljeforliget. Det er forsøgt udvandet.

Der er gang i mange ting omkring psykiatrien, skudepisode i Ålborg, Tom Bolvig om depression, TV-udsendelse om elektrochok. Herluf efterlyser stadig personer, der vil medvirke i en tv-udsendelse om elektrochok, og som er bevidst om, at have mistet hukommelse ved bruge af elektrochok.

Karl er stadig ikke begejstret for forsøgsordningen med Tvungen opfølgning. Der er kommet mange tilføjelser til satspuljeforliget. Behandles som særligt punkt.

Spørgsmål fra Nils Holmenquist og svar fra sundhedsministeren fremsendes til gruppen.

Olga indtræder i arbejdsgruppen permanent.

I 2. udgave af den Personlige arbejdsbog, selvindsigt, selvbestemmelse og recovery,  fra skolen i nNørregade Århus, er det psykiatriske testamente optrykt.
Bogen kan bestilles på tlf. 86 20 79 79 eller email arbejdsbog@gmail.com .

4) Aktuelle sager

Katrine Voels ansøgning om at indgå i tvanggruppen.
Vi inviterer Katrine til næste møde, og hvis hun herefter forsat er interesseret i at indtræde i gruppen, så er hun velkommen til det.

Tvungen opfølgning.
Vi har modtaget mails fra Karen Klint og Öszlem, samt har det officielle dokument omkring satspuljeforliget.
Det fremgår ikke af teksten i Satspuljeforliget at Ladeporten omkring at, hvor justistministeren kan trække de retspsykiatriske patienter ind under ordningen, er blevet lukketden er ikke medtaget i satspuljeforliget.
LAP skal bede om foretræde for sundhedsudvalget.
Det fremgår ikke nogen steder, at systemsvigt forhindrer, at ordningen kan anvendes.
Der er kommet en tilføjelse pkt. 5 omkring  udgående psykiatriteam.
Vigtigt, at vi får nærlæst alle bemærkninger til lovforslaget nøje.
LAP bør fremsætte ønske om at deltage i følgegruppen.

Vi skal holde kontakten med politikerne og sikre det forsatte samspil mellem os og politikerne.
Der skal skal ifølge forliget være en sundhedsperson til stede hvis ved patienten afhentes af politiet.
Klage over tvungen opfølgning har opsættende virkning.
Det burde være et krav at behandlingen skal følge sundhedsstyrelsens vejledning. Og ikke kun så vidt mulig.
Detr burde være et ultimativt krav om civilt klædt politiet ved afhentningen. Og ikke kun så vidt mulig.

Modstand skal ikke komme patienten processuelt til skade. Betyder, at man ikke må idømmes en behandlingsdom for at yde modstand.

Bemærk, at der kun må anvendes medicin, hvor det fremgår af journalen at patienten har positiv respons.

Vi forespørger Karen Klint om de ting, vi ikke synes at kunne finde i satspuljeforliget.
Karl kontakter KK. Der er brug for en grundig udredning om behandlingsdømte.

LAP skal bede om foretræde for sundhedsudvalget, når selve lovforslaget foreligger.

Ministeren har ikke svaret på vores brev om et foretræde.

Vi skal holde kontakten med politikerne og sikre det fortsatte samspil mellem os og politikerne.

Politi i civil eller uniform ved tvangsindlæggelse
Vi kunne godt tænke os, at det er nogle andre med når politiet afhenter patienterne.

Ønsker vi atom politiet skal være i uniform eller i civil ?
Gør det en forskel om man bliver hentet af politi i uniform eller civilklædt ?

Folk kigger mere, når det er politiet.
Gør det en forskel om man bliver hentet af politi i uniform eller civilklædt ?
Politiet er uddannet til at tage sig af overtrædelse af samfundets regler, ikke til at behandle syge mennesker, det er andre metoder som bør anvendes. Det bør ikke regnes for en lovovertrædelse at være syg.

Det er meget forskelligt, hvordan man reagerer på politiuniformen. Om det virker passiviserende eller ophidsende?.

Kan man tænke sig en lovgivning om tvang, hvor politiet ikke involveres?.

Dansk Psykiatrisk selskab tager afstand fra, at det er psykiaterne som skal medvirke ved tvangsindlæggelser.

Der er en kontrolindstans ved at politiet skal medvirke og dermed kontrollere om læge papirerne er i orden.

Politiet skal klædes bedre på til at tale psykiatriske patienter ned og tackle situationerne.
Er det angsten for patienten der udløser skudepisoderne?. Eller er det patienternes angst for politiet der skærper situationerne?.

Psykiatriske udrykningstjenester bør medvirke især ved tvangsindlæggelser.

Det bør undersøges hvor tit politiet rykker ud tilved psykiatriske patienter ?
Såvel ved tvangsindlæggelser somog andre situationer.

Vigtigt, at der satses mere på at anvende samtalen til at bringe folk ned på jorden.

Ministeren har ikke svaret på vores brev om et foretræde.

Modstand skal ikke komme patienten processuelt til skade. Betyder, at man ikke må idømmes en behandlingsdom for at yde modstand.

Forespørger Karen Klint om de ting, vi ikke synes at kunne finde i satspuljeforliget.
Karl kontakter KK. Der er brug for en grundig udredning om behandlingsdømte.

Bemærk, at der kun må anvendes medicin, hvor det fremgår af journalen at patienten har positiv respons.

Karl´s sag:
Karl uddelte en række e-mails omkring ensin klagesag i denne forbindelse med overlæges politianmeldelse og retssag. OgHan gennemgik de generelle og principielle aspekter i sagen.

Konklusion: Vi skal støtte, at der bliver lavet en undersøgelse af behandlingsdømte, omfanget af behandlingsdomme på baggrund af sager mod personalet.
Gruppen støtter Karls personlige initiativ til undersøgelsen og Karl holder linjen til Karen Klint videre og bringer det op i det Ssociale nNetværk. Karl holder gruppen orienteret.

Nultolerance,:
mMail fra Bo fremlagt og diskussion om hvorfor, hvorfor reglerne ikke skal være som ude i samfundet. Et af problemerne er, at vi oplever behandlingen som overgreb på os, og dermed må man imødese, at patienterne forsvare sig eller går til modangreb.

Fængselsstraf har til formål, at straffe dig og opfordre dig til ikke at gentage din forseelse.
Hvorimod behandling er for at hjælpe dig. Ved Bbehandlingsdomme har man truslen hængende over hovedet, at man uden varsel kan hentes til anbringelse.
Behandlingsdomme udnyttes for at disciplinere patienterne.

Skuddrabet på psykisk syg mand i Ålborg
Talt om tidligere, hvorvidt politiet skal være i civil eller uniform.

Svar til 2 sundhedsassistenter på Psykiatrisk Center Hvidovre ?
Vi arbejder i tvanggruppen på at minimere alle former for tvang. Så længe man har muligheden i lovgivningen, kan og vil bæltefixering blive anvendt.
Er det ikke mere humant at blive låst inde i et rum/gummicelle.? Spørgsmålet er hvordan passivisering kan foretages på en hensigtsmæssig måde.
I det Ssociale nNetværk, tales der om at halvere tvangen.
Vi skal fortsat bearbejde politikerne.
I det psykiatriske testamente skriver vi, at man kan vælge at lade sig fiksere.
Det er forbudt ifølge international lovgivning at fiksere langvarigt, men lovligt p.t. ifølge nugældende dansk lovgivning.
Rådet for Ssocialt uUdsatte har tidligere meldt ud, at deres standpunkt er, at bæltefiksering bør gøres ulovligt.
Diskussion omkring oppegående fiksering, der er argumenter for og imod. Kommer jo an på hvad valget står i mellem og situationen.

Det er svært for gruppen at opnå enighed omkring svarene.
Tvanggruppen har ikke kunne opnå koncensus, omkring svarene.

Karl fremsender høringssvar til sidste udspil omkring tvang i psykiatrien.

Principprogrammet kunne være en del af besvarelsen.

Der bør være valgmulighed mellem forskellige sanktioner.

Tidsbegrænsninger på sanktioner.

Herluf udarbejder svar og sender det rundt på mailen.

Måske kunne det være et tema til en minikonference på landsmødet.

5) Implementering af Det psykiatriske Testamente
Udsat til næste møde.

6) EVT

Vi mangler at diskutere udredningen fra sundhedsstyrelsen. Tages op næste gang.

Herluf efterlyser personer, der har fået elektrochok.

Karl sender bilag uddelt på mødet rundt til alle pr. mail.

Næste møde fredag d. 22. januar 2010 kl. 10.30 til 15.30

Werner sørger for bespisning.