Referat af møde i tvang-gruppen, 22. januar 2010

Fredag 22/1 10, Store Glasvej 49, Odense 10.30 til 15.30

Til stede:, Herluf Dalhof, Olga Runciman samt Steen Moestrup
Afbud: Ulla Asmussen, Jan Andersen, Werner Leervad  og Rikke Bondesen

Gunvor Hansen har trukket sig ud af gruppen og Karl Bach opfatter ikke som fast medlem af gruppen. Katrine Woel indtræder i arbejdsgruppen.

1) Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Ingen
Referent: Steen

2) Godkendelse af referat

Referat med rettelser af Karl godkendt.

Steen giver besked om, at referat kan lægges på hjemmesiden, efter det har været til gennemsyn hos gruppen i 8 dage.

Der mangler stadig et forkortet udgave af referatet fra 11. september 2009 fra Jan.

Referater fra 12. feb, 17. marts og maj finder Herluf, så vi kan få disse på hjemmesiden.

3) Siden sidst (Kort) 

Olga er ved at skrive en bog om bagsiden af behandlingen i psykiatrien.
”Psykiatriens nye klæder”.

Steen omdelte brev til sundhedsministeren. Angives i slutningen af referatet.
Brevet blev gennemgået.
Vi er enige om, at vi vil foretrække at blive hentet af politi i civil. Var inde omkring,
Snakket om, at der kan komme tikkende bomber ud af, at folk vil foretrække at forlade deres hjem og gå på gaden.
Juvelhuset i Herlev er kommet med en stor rapport om kost.

Herluf nævnte deadline på bladet 1. februar.
Svaret til studerende Lene Jensen, kunne gruppen ikke eniges om. Og Landsledelsen har ikke kunne svare på det, for det høringssvar der ligger omkring bæltefiksering, er jo kun godkendt af nogle få og ikke af landsmødet.

Diskussion omkring principprogrammets : ” At særloven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ophæves og erstattes af en almen lovgivning om nødretsforanstaltninger gældende for alle borgere.”, Vi vil gerne, at de i stedet gælder for alle, at man kan komme ud i en psykisk krise, hvor man er utilregnelig og har brug for nødretsforanstaltninger. Derfor kan man ikke fuldstændig ophæve alle former for frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

Diskussion omkring fordele og ulemper ved at vi kommer ind under handicapbegrebet.

4) Det psykiatriske Testamente

Vi skal arbejde på en politisk godkendelse af dette som retsgyldigt.
Opfordring til, at det kommer til at fremgå forrest i journalen om der er udfyldt psykiatrisk testamente.

Bringe Det psykiatriske Testamente op i forhold til §71 tilsynet og Folketingets sundhedsudvalg, samt over for den enkelte psykiatriordfører. Vi går i tænkeboks omkring brev eller personligt møde med dem.
Brev med eksemplar af Testamente tilsendes ordførerne.
Søge foretræde for folketingets sundhedsudvalg.

Få vores jurist til at fortælle os hvor det bør indarbejdes i lovgivningen og bekendtgørelser

Vi skal få det i brug i praksis, alle de steder, som vi kan få det ud.
Vi skal opfordre folk til at få det vedlagt deres journaler.

Gøre opmærksom på, at patienterne står stærkere i klagesager, hvis de både i en syg tilstand nægter det samme, som når de er ved deres fulde fem.

Hjælpe folk til landsmødet med at udfylde testamente.

Katrine har snakket om, at de vil prøve den af i et større område i København.

Få de andre foreninger til at introducere testamentet for deres medlemmer.

Få Outsideren til at bringe en artikel, Herluf kontakter.

Skrive til en række psykiatere, og forespørge om deres holdning til testamentet,
Merete Nordentoft, Bispebjerg
Kresten Kistrup, Frederiksberg
Anette Gjerris, Vicedirektør Region Hovedstaden
Anders Fink Jensen, Rigshospitalet ?
Dorte Seestoft, Bispebjerg eller rigshospitalet
Børnepsykiater …skrevet Bog. (Olga)
Søren Hertz , Hillerød
Per Bech, Hillerød
Jes Gerlach, PsykiatriFonden
Peter Treufeldt, Region Hovedstaden, vicedirektør.
Grethe Thygesen, Svendborg.
Morten Holdnær, Slotsvænget, Lyngby
Lise Thornbjerg, slotsvænget Lyngby

Opfordringer til vores lokale LAP-afdelinger at lave møder omkring det Psykiatriske Testamente.

Uddannelse af en gruppe, der kan hjælpe med at udfylde testamentet.
Samtidig lære folk om deres rettigheder. Et dagskursus/workshop.
Blad nr. 2 i 2010 en artikel vinklet omkring gyldigheden og brugen af testamente, og lidt om psykiaternes holdning til det.

5) Andre Tvanggruppe-aktiviteter i 2010

Seminar i Region Syddanmark 11. feb. Omkring tvang i psykiatrien og behandling i øvrigt.

Arbejde på at der bliver lavet en stor undersøgelse om tvang i psykiatrien. P.t. har kun ca. 0,2 % af forskningen i skizofreni været baseret på brugernes viden.
Herluf har lavet en undersøgelse tidligere i forbindelse med et landsmøde, men der indkom kun 24 besvarelser.
Herluf medbringer undersøgelsen incl. Spørgeskema til næste møde.

Arbejde på at patienterne skal indføje deres oplevelse af hvordan de oplever medicinens effekt og føje denne ind i deres egen journal. Nogle steder anvender man i dag, at patienten selv fører deres egen daglige kardeks.
Det er problematisk når man ikke føler sig tilpas på afdelingerne.

Næste gang skrives en artikel til bladet.

Undersøge om oppegående fiksering forsat anvendes, er tilladt eller om den vil blive tilladt. Olga.

6) Evt

Næste møde tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 10.30 til ca.15.30
Referatet er gennemgået på mødet.

Bilag:

Brev til psykiater:

LAP har gennem flere år arbejdet med udfærdigelsen af et psykiatrisk testamente og det vedlægges dette brev.

Vi vil gerne høre din holdning til brugen af dette ?

Og hvorledes du tænke det respekteret i din individuelle behandling af patienter ?

Vi arbejder på at få det gjort retsgyldigt, men det er det ikke på nuværende tidspunkt.
Har du nogen bemærkninger til denne proces.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

LAP´s Tvanggruppe

Olga Runciman, orunciman@gmail.com, Herluf Dalhof ,  h.dalhof@hotmail.com
og Steen Moestrup, steenmoestrup@post.tele.dk

Brev til sundhedsministeren:

Til Sundhedsminister Jacob Axel Nielsen

På vegne at LAP vil undertegnede gerne takke for det meget behagelige og konstruktive møde tirsdag d. 19. jan.

Vi glæder os bl.a. over, at Du vil have indført, at lægerne skal skrive omkring de konkrete positive effekter som patienterne har af medicinen og hvordan den indvirker på patienten. Omkring din holdning til at loven primært skal være sidste mulighed og helst ikke komme i anvendelse. Samt ikke mindst, at dette indgreb også i højgrad skal anvendes til at få kommuner og regioner til at spille sammen omkring handlingsplaner og udskrivningsaftale. Samt at du vil lave sparring med socialministeren og evt. justitsministeren, for at få behandlingsnetværket til at fungere.

Vi er ikke forundret over, at du ikke var bekendt med, at psykiaterne indrømmer efter en årelang afprøvning af forskellige mediciner på patienten, at denne faktisk i op til 33 % af tilfældene slet ikke har en samlet gavnlig virkning, og denne gruppe af patienter derfor ville være bedre stillet med ikke at anvende medicin.

Vi glæder os også over at I indrømmede, at der ikke var taget højde for, hvordan patienten skal komme hjem efter indgift af depotmedicin, under tvungen opfølgning. Og imødeser, at man får indskrevet på et passende sted i lovgivningen. Det vil efter vores vurdering være formålstjenligt om den sundhedsperson som følger patienten til behandlingen også er ansvarlig for at personen kommer helt hjem. Og samtidig kunne de så bruge tiden på at genoprette tilliden. Det er nemlig vigtigt, at tilliden er intakt, for ellers begynder samspillet og halte.

Vi glæder os over, at alle tre foreninger vil blive repræsenteret i følgegruppen.

Det var imidlertid lidt beklageligt at det sluttede så brat, da vi havde et par ting mere vi gerne ville have berørt.

Derfor vil vi tillade os lige at nævne et par pinde vi ikke nåede at nævne.
Den ene er, vores mangeårige ønske om en uvildig undersøgelse af postulatet om manglende sygdomsforståelse, vi så gerne en spørgeundersøgelse, med udgangspunkt i brugernes begrundelser for ophør med at følge ordineret medicinering.

Den anden er, en art analyse af de bagved liggende årsager til det ofte for brugere problematiske samspil mellem psykiatrien og de sociale stødte foranstaltninger, hvor vi, desværre for ofte oplever at psykiaterne nærmest bruger deres lægefaglighed til at desavouere de andre fagpersoners faglighed. Det burde være borgeren som er i centrum og ikke borgeren som skal være i centrum for det enkelte fags faglighed.

Med venlig hilsen
På vegne af LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Hanne Wiingaard, Bo Steen Jensen og Steen Moestrup