Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 16. februar 2011

Deltagere: Bjarne Skov Jensen, Hanne Wiingaard, Karl Bach
Afbud: Tina Christensen, Lise Jul

1.    Regeringens udspil til reform af førtidspension og fleksjob. Hvad mener vi i LAP om forslagene – hvad kan og vil vi foretage os?

Initiativ 1: 
Sådan som udviklingsforløbet er skitseret af regeringen kan der blive tale om en langvarig fattigdomsfælde og risiko for at komme i en trædemølle med det ene perspektivløse udviklingsforløb efter det andet.
Der bør være et økonomisk incitament til at benytte ordningen, fx ved at niveauet for ydelsen under udviklingsforløb, som foreslået af DH bliver på sygedagpengeniveau, alternativt minimum kommer til at svare til SU med handicaptillæg..
Udviklingsforløb bør kædes sammen med veldefinerede rettigheder for den unge
Vigtigt at fremhæve uddannelsesperspektivet som en hoveddimension ud over det beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige.
Forløbet må ikke komme til at skabe begrænsninger, men skal åbne for muligheder i det almindelige uddannelses- og arbejds- og fritidsliv for den unge.
Forløbet og ydelsen må ikke blive betinget af, at man følger bestemte former for behandling eller opsøger bestemte sociale tilbud
Den enkeltes ret til selv at vælge vejen til at opnå aftalte mål skal respekteres.
Vigtigt med adgang til social mentor der kan fungere som bisidder, ledsager, samtalepart og støtte i forhold til diverse myndigheder og institutioner (se evaluering af forsøg med sociale mentorer).
Udviklingsforløb skal tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov og ikke blive færdigstrikkede standardpakker.
Førtidspension bør stadig være en mulighed for personer under 40 år, især hvis udviklingsforløb har vist sig ikke at bringe den enkelte nærmere arbejdsmarkedet.
I stedet for et kriterium om at ”alle andre muligheder skal være afprøvet” bør adgangen til at komme i udviklingsforløb være så smidig at motivation og lyst er bibeholdt hos den enkelte.

Initiativ 2:
 Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb
Vi vil gerne være med til at præge indholdet af udviklingsforløbene, fx ved at bidrage til opstartkam-pagne og medvirke i forsøg med metodeudvikling. Inspiration kan hentes fra forsøg med sociale mentorer, Next Stop Job og projekt Vendepunkter.
Vi vil forsøge med en henvendelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen, når og hvis der evt. tages politisk beslutning om emnet.

Initiativ 3:
 Efteruddannelse for medarbejdere i jobcentrene
Vi vil gerne være med til at præge indholdet i efteruddannelsen af jobcenter medarbejdere, både i planlægnings- og udførelsesfasen. Der kan fx peges på behovet for at arbejde med recovery-perspektiv og rimelig tilpasning.
Hvordan sikres det at flere personer med egen erfaring med psykiske lidelser ansættes på jobcent-rene?

Initiativ 4
: Efteruddannelse for lægekonsulenter
Lægekonsulenter bør klædes bredere på end det snævert psykiatriske/medicinske. Vigtigt med socialmedicinske vinkler, gerne medvirken af personer med egen brugererfaring i deres efteruddannelse.

Initiativ 6:
 Hotline til psykiater for sagsbehandlere i jobcentrene
Det er for snævert at fokusere på hotline til psykiater. Mange andre faggrupper vil være relevante at kunne trække på, ligesom diagnose ikke i sig selv definerer hvilken indsats, der er hensigtsmæssig. Frem for hotline kan der satses på øget ekspertise på det enkelte jobcenter i form af egen lægekon-sulent, handicapkonsulent og ansatte med egen brugererfaring.

Initiativ 7
. Kommunerne får nedsat refusion for førtidspension til 20 procent
Lavere refusion er problematisk, idet det kan betyde at flere, der bør have førtidspension, fastholdes på lav kontanthjælp.

Initiativ 8. En målrettet og mere rummelig fleksjobordning
Vi er enige i, at der bør være flere udviklingsmuligheder i fleksjobordningen, men hellere i form af efter-uddannelse, opgradering, kollegial sparring frem for at der skrues ned for det offentlige tilskud til ordningen.

Midlertidig bevilling af fleksjob til 5-årige perioder er en dårlig ide. Skaber usikkerhed for såvel ansat som arbejdsgiver.

Jobplan med henblik på job på ordinære vilkår bør være et tilbud i stedet for en pligt. For mange, der ikke har udsigt til nogensinde at komme i ordinært job, vil arbejdet med en obligatorisk jobplan blive meningsløst.

Initiativ 11
. En mere aktiv indsats for ledige fleksojobvisiterede.
Det er en dårlig ide at fratage ledige fleksjobvisiterede ret til selvvalgt uddannelse, da der lige netop er tale om en gruppe, der har særligt behov for kurser og uddannelse med henblik på at beva-re/styrke erhvervsevnen.

Initiativ 14
Også førtidspensionister over 40 år bør have mulighed for at deltage i udviklingsforløb.

2.    Resultater af Forsøgsprojekt med Sociale Mentorer. Hvordan kan vi sprede de gode erfaringer?

Vi ser gerne om de gode resultater fra projektet bliver formidlet til landets jobcentre som eksempler på, hvad der med succes kan gennemføres med målgruppen, nu inden for gældende lovgivning. Vi tager kontakt med DISCUS for at undersøge, hvad man der har tænkt sig / har mulighed for. Et udviklingsperspektiv er at borgere med egen brugererfaring kommer mere på banen som sociale mentorer.

3.    Pjecen: ”Mere end almindelig hensyntagen?” I forbindelse med efterårets psykiatritopmøde fik vi lavet et større oplag af en opdateret version. Hvordan og til hvem får vi den spredt ud?
Vi sender pjecen til landets jobcentre og diverse samarbejdsparter med en opfordring om at bestille yderligere eksemplarer mod betaling af porto- og ekspeditionsgebyr. Vi tager desuden pjecen med til landsmødet.

4.    Næste møde