Referat af LL møde den 9. december 2017

Referat af LL møde den 9. december 2017 Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Cornelius Christiansen, Inger-Liss Christoffersen,Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Michael Krog, Andrea Hermansen og Jørn Bæk.

Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Afbud/fraværende: René Strøm, Finn Parkø, Steen Moestrup, Nils Holmquist Andersen og Bo Steen Jensen (suppl.).

Lars Christensen var tilhører under den åbne del af mødet.

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne W. vælges som ordstyrer. Jakob blev valgt som referent.

2. Indledende personlig kort runde. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 12 ”Arbejdsgrupper” flyttes til pkt. 14, og pkt. 14 ”Økonomi” flyttes til pkt. 13. Livsglæde gruppen ønsker at udvide antallet af deltagere i gruppen, og det tages med på næste LLmøde.

4. Godkendelse af referat fra møde den 4.november 2017  Referatet er godkendt.

5. (lukket punkt)

6. (lukket punkt)

7. Orientering fra

a. FU.
–  Hanne W: Orientering om valget til Rådet for Socialt Udsatte.     Det er ministeren, der har truffet valget om ny sammensætning af Rådet, trods nogle     medlemmers ønske om at blive i Rådet. Det vil sige, der ikke er andre der har haft    indlydelse på valget til Rådet. LL indstiller til større åbenhed forud for valg til for-    skellige råd og udvalg.

 – Ansættelse af webmaster v/Nils.
    Annoncen er sat i bladet med ansøgningsfrist 15. januar 2018.

– Lukket punkt

b. LL 
-Genoptryk af pjecer/Inger Liss
Hanne W. : Der laves indledningsvis et optryk af eksisterende pjecer.
Ingerliss og Michael arbejder videre med opdatering af pjecerne ”At skade sig selv, og ”En sikker vej ud af psykofarmaka”. En sikker vej ud af psykoafarmaka efterlyses til genoptryk.

Hanne S.: I Psykiatrialliancen blev jeg valgt til organisationsudvalget, og jeg ville gerne have Mikkel fra Outsideren med og fik det. Der skulle vælges en talsmand, og det burde være en person fra en brugerorganisation. Hanne S. pegede på Torsten Bjørn Jacobsen (DPS) som talsmand og det godtog de andre. Det vil sige det er en person, som ikke er fra en brugerorganisation. Kontingentet blev også behandlet og det vil være kr. 5000 fra LAP. Sekretariatet kommer formentlig til at ligge hos Lægeforeningen. Hanne S. vil gerne have sparring fra LL til sit arbejde i Psykiatri-Alliancen. I tillæg fortæller Hanne S., at de Nationale retningslinjer for nedbringelse af voldsomme episoder på bosteder snart kommer. ”Risikobaseret Tilsyn” vil blive etableret senest fra 2018. Hanne S. fortæller også om et godt møde i Folketinget om Ombudsmandens beretning til retsudvalget om socialpsykiatri vedr. sikkerhed på bosteder mv.. Her har LAP bedt om, at få igangsat en undersøgelse om sikkerheden på bo-steder. Det vil LAP gerne have SFI til at undersøge, og LAP vil også arbejde på en pressemeddelelse om sagen.

Lars K. fortæller om decemberrefugiet,  hvor der er tilmeldt ca.  20 deltagere over hele perioden. Der er ca. 44 fordelt over hele refugiets forløb. Jørn og Andrea fortæller, at de har været meget ude i landet i LAP -regi, og at Andrea arbejder videre med en lokalforening i Odense. Andrea har talt med CFA(Center for Frivilligt Socialt Arbejde), og har spurgt om de kan bidrage med en konsulent til et længervarende udviklingsarbejde i LL. Katrine: Jeg vil skrive til Trine Torp igen ang. en konference på Christiansborg. Jeg vil også gerne komme med nogle forslag vedr. organisationsudvikling og konflikthåndtering til næste gang.
Katrine og Andrea indhenter forslag til organisationsudvikling og konflikthåndtering forud for næste LL-møde.

c. Udviklingskonsulent
Sekretariatet kan undersøge hvor mange medlemmer der er i Odense, til brug for arbejdet med en lokalafdeling i Odense.

8. Vedtægter for LAP Silkeborgv/FU
Hanne W.  havde rettelser til vedtægterne og de tages med. Sekretariatet laver tilretning, FU godkender og melder tilbage til LAP-Silkeborg. Vedtægter fra LAP-Næstved kan bruges som udgangspunkt.

9. Evaluering af medlemstræf v/Hanne S.
Tom: Det var et godt medlemstræf og nemt at finde rundt og det var billigt. Oplægsholdere fyldte godt op og måske var der for mange. Hanne S.: Næste gang skal vi have navneskilte og navnerunde med,  så folk ved hvem de snakker med. Hvorfor er det (torsdag) fredag- lørdag er der flere der har spurgt. Det er svært, at komme hjem lørdag. ”Kom med dit eget punkt” skal rykkes frem i programmet. Programmet skal justeres fremadrettet, og det skal holdes indenfor de aftalte rammer – dvs. også fredag – lørdag. Spørgsmål skal sendes rundt og der skal være fællessang. Tom: Det bedste var væresteds lederen fra Kragelund, som er tæt på vores verden. Han skulle have været på tidligere. Bettina: Det var et rigtig godt træf. Tom og Hanne vil gerne lave et medlemstræf i Odense, og det kunne lægge fint op til etablering af en lokalforening.

10. Landsmøde 2018 planlægning,  herunder indstilling til LAP prisen
Punktet udsættes til 13. januar.

11. Nytårskur v/Cornelius
LL beslutter at Cornelius arbejder videre med nytårskuren i samspil med FU. Temaet bliver Recovery. Rapport om medicinfri afdelinger kunne være et tema til nytårskuren. Cornelius skriver til sekretariatet om arrangementet.

12. (lukket punkt)

13. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budget til Socialstyrelsen
Hanne W. fortæller, at budgettet er blevet delt op på en anden måde. Eventuelle uforbrugte Tips –og Lotto midler kan vi bede om at overføre indenfor en given ramme.  LL beslutter, at Hanne W. laver rettelser i samspil med Steen, og derefter kan tilrettet budget med dertilhørende kommentarer sendes til Socialstyrelsen. 

b. Ansøgning fra Andrea vedr. Vendepunktskurser
Andrea præsenterer forslaget indledningsvis og herefter er der en drøftelse. Andrea selv står for kurset (med hjælp udefra) og indvendinger pga. Andreas position i LL blev drøftet. Andrea kan afholde kurset pga. det rimeligt korte forløb. Den efterfølgende beslutning træffes uden involvering af forslagstiller jvf. vedtægter: ”4. Ingen fastansatte i LAP kan sidde i LL. Midlertidigt, kortvarigt ansatte (f.eks. projekter og evt. vikariater) er inhabile i de sager i LL, der vedrører ansættelsen eller andet, man får vederlag for. Ansættelsens varighed defineres ved ansættelsen. Ved inhabilitet forlades mødet under punktets behandling”. LL beslutter, at forslaget til i alt kr. 52.000 til Vendepunktkurser i Odense godkendes. Kurserne kan dog flyttes til København, hvis der ikke er deltagerne nok i Odense. Der skal være minimum 8-10 deltagere ellers bliver det for dyrt pr. deltager.

c. Ansøgning fra Nils vedr. massagestol
Forslaget afvises

d. Forslag fra Frands Frydendal vedr. kursus
Andrea præsenterer forslag om et oplæg i mødelokalet i LAP om organisationsdemokrati, evt. med deltagere fra LAP medlemmer i Odense.
LL stemmer om forslaget og forslaget afvises.
Andrea nævner, at hun syntes punktet blev behandlet følelsesladet, og var ikke enig i beslutningen.  LL anfører hertil, at alle punkter behandles ud fra hver enkelt mødedeltagers egen opfattelse.

14.  Arbejdsgrupper

a.  Arbejdsgruppe vedr. brugerstyrede væresteder v/Steen Moestrup
Arbejdsgruppen godkendes af LL. LL-repræsentant er Steen Moestrup.

b.  Etablering af bisiddergruppe v/Tom
Bisiddergruppen godkendes. Tom er LL- repræsentant.

c.  Deltagerantal i inspirationsgruppen v/Steen Moestrup
Gruppen ønsker at udvide deltagerantallet og vil gerne være 12 (13 deltagere er det reelt). Forslaget blev afvist af LL.

d.  Folkemøde 2018
Hanne S. og Steen er tovholdere. LL-medlemmer kan skrive til Hanne eller Steen,       hvis  man gerne vil være med. LL pointerer, at arbejdet med Folkemødet skal i gang      med det samme.  e. Ny gruppe v/Hanne W.       Ny gruppe hvor vi mødes ca. 4 gang om året vedr. udveksling af erfaringer bla.       med grundforeningsarbejde. LL-godkender gruppen.

15. Evt. Der var intet til dette punkt.

16. Hvordan synes du, mødet gik?  Refereres ikke.

Mødedatoer i 2018 vedtaget på LL-møde 4.11. 2017

13. januar 2018
10. februar 2018
17. marts 2018
13. april 2018 (dette er i Svendborg)