Referat af LL møde lørdag den 13. januar 2018

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Steen Moestrup, Andrea Hermansen, Jørn Bæk,  Nils H. Andersen og Cornelius Christiansen.

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen  Afbud/fraværende: René Strøm, Michael Krog, Finn Parkø og Bo Steen Jensen (Suppl.).

1. Valg af ordstyrer og referent
Steen Moestrup blev valgt til ordstyrer og Hanne Wiingaard blev valgt som medhjælper. Jakob blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Der tilføjes et pkt. 9. Pkt. 14 vedr. økonomi udgår. Andrea mener, at formalia fx vedrørende rettidig indsendelse af dagordenspunkter skal overholdes, og punkter der indsendes for sent ikke bør komme på dagsordenen med mindre der er meget presserende grunde.

4. Godkendelse af referat fra møde den 09.12 2017
Der er et ønske om, at tydeliggøre forskellige opfattelser i LL, og det kan fx ske ved at angive stemmetal i sager, hvor der stemmes om et punkt på dagsordenen. Rettidige indsendte bemærkninger til referat kan sendes ud sammen med mødeindkaldelse, jvf. forretningsorden. Referatet er herefter godkendt.

LL er i øvrigt enige om, at personlige bemærkninger helt skal udelades i referat. Det skal være et kort beslutningsreferat, og ligeledes skal bemærkninger til referat være kortfattede.    

5. – 8.  Lukkede punkter  

9. Vedr. psykisk arbejdsmiljø v/Andrea Andrea:
Det psykiske arbejdsmiljø i LL er hårdt, og det er det måske også i lokalforeningerne. Andrea præsenterer indhentede tilbud vedr. udviklingsforløb til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.  Efter en drøftelse vedtages et af forslagene, som omfatter udgifter til ca.kr 74.000 eks. moms. Steen mener det er fornuftigt at anslå udgifter til ca. kr. 150.000 når moms og transport inkluderes.

LL vedtager forslaget på kr. 74.000 eks. moms til et 1 årigt beløb. Forløbet kan ikke igangsættes og finansieres før næstkommende landsmøde bevilliger beløbet. 

Katrine og Andrea kan således arbejde videre med et forslag til Landsmødet, og sende det til LL forud for næste LL møde i februar.

10. Lukket punkt 

11. Orientering fra
a.  FU
Ansættelse af lokalkonsulent (jobopslag). Cornelius fortæller om opslaget.
Spørgsmål og bemærkninger til opslaget sendes til Cornelius. Jobopslaget offentlig gøres formentlig i maj.

Ansættelse af webmaster – status v/Nils
Cornelius, Hanne S., Nils og Steen vil være i ansættelsesudvalget.

b. LL
– Status vedr. genoptryk og opdatering af pjecer
/
Inger-Liss. Der er ikke noget nyt vedr. punktet.

Steen: Jeg blev i citeret i Hillerødposten vedrørende et jubilæum i Sind, hvor jeg holdt et oplæg. Steen foreslår, at Vandretæppet kan lægges i Socialministeriet. På næste LL- møde skal LL beslutte, hvad der skal ske vedr. vandretæppet.

Orientering vedr. pressemeddelelse v/Hanne S. Indspark til Psykiatri plan II bliver annonceret med en pressemeddelelse fra PsykiatriAlliancen, hvor man kan komme med sine egne punkter. Hanne S. har sendt en pressemeddelelse rundt til LL, og den kan der kommenteres på. Andrea fortæller om inspirationsaften vedr. Vendepunktskurser i LAP´s lokaler den 15.01. Resultaterne fra mødet kan evt. bruges i fremtidigt LAP lokalarbejde og Regionale medlemstræf.

Steen fortæller, at der har været møde i styregruppen vedr. Brugernes Bazaar. Dette års Brugernes Bazaar bliver formentlig den 29.08. I styregruppen er der snak om, at få flere lokalpolitikere ind som bidragsydere. Hanne W. fortæller, at LAP har indstillet Preben Lund til Udsatte rådet i Faxe.

c. Udviklingskonsulent
-Infomedia Katrine: Vi har ikke fået det vi har spurgt efter, og det skal undersøges, hvordan vi kan få det. -Undersøgelse vedr. den hjerneskadede psykiater. LAP Region Midtjylland er orienteret om undersøgelsen. Det første møde er den 15.01 i Aarhus hos DE FACTUM. 12.

Udkast til Landsmødeprogram 2018

Programmet er godkendt. Invitationen til medlemmer er godkendt af FU.

a. Dirigenter Forslag: Allan Ohms og Benny Lihme.

LL beslutter, at Allan Ohms og Benny Lihme genvælges som dirigenter. Allan Ohm vil gerne deltage i mødet 17. marts.

b. Intern og ekstern LAP pris

LL får tilsendt kandidater til den interne LAP- pris forud for næste møde. På næste LL møde besluttes kandidater til LAP prisen.

c. Forslag til velkomst åbningstaler

d. Evt. oplæg

LL beslutter, at man sender oplægsholdere og bidragsydere ind forud for næste møde, med henblik på en beslutning.

e. Bidrag til beretningen
Betinna anfører, at LL skal sikre en samlet præsentation af LL på Landsmødet i 2018.

Arbejdsgrupperne opfordres til at skrive indlæg til beretningen eller foreslå, hvad der skal skrives om. LL skal ligeledes udarbejde tekst til beretningen. 

13. Nytårskur v/Cornelius.

LL beslutter, at nytårskuren afholdes sammen med Mette Hansens 10 års jubilæ um i LAP. Jørn Eriksen forslås som oplægsholder, og det er der tilslutning til. Arrangementet holdes på sekretariatet i Odense. Datoen for nytårskur og jubi læum er torsdag den 1. marts.

14. Arbejdsgrupper

a. Folkemøde 2018 – status
Steen: Lau; Steen og Hanne vil gerne samle trådene og samle en gruppe. I overensstemmelse med Folkemødets officielle strategi for Folkemøde 2018, vil gruppen arbejde for færre end de 12 oplæg LAP havde i 2017. Der skal også være plads til at deltage på andres workshops og events. Steen skal også til Folkemøde sammen med Udsatte rådet.

Folkemødegruppen mødes snarligst og igangsætter arbejdet, og laver en plan for hvem der skal med og hvad de skal bidrage med, og hvordan det skal ske. Mødet foreslås afholdt i denne uge.

b. Konference på Christiansborgstatus
Der er ikke noget nyt til punktet. På næste møde sættes punktet på igen.

15. Evt. Under punktet evt. var der en drøftelse af konfliktløsning, mægling og mødekultur.

16. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke