Vedtægter for LAP Københavns omegn

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er LAP Københavns Omegn (Foreningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Københavns Omegn). Dens hjemsted er den til enhver tid værende kasserers bopælskommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at virke for en synliggørelse, interessevaretagelse og  forbedring  af  psykiatribrugernes forhold.
LAP Københavns Omegn er tilsluttet LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, som lokalforening for Københavns Omegn.
Der er fælleskontingent for LAP Københavns Omegn og LAP.

§ 3 Medlemskreds
Som medlemmer kan optages tidligere og aktuelle psykiatribrugere og psykisk sårbare, der har bopæl i Københavns Omegn (dvs. kommunerne: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe, Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Tårnby og Dragør).
Medlemsrettigheder indtræder først efter indbetaling af et års kontingent til foreningen.
Medlemskab som sådant medfører ikke hæftelse for foreningens forpligtigelser.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned. Indkaldelsen sker ved bestyrelsens foranstaltning med mindst tre ugers varsel ved brev til hvert medlem til den adresse medlemmet senest har meddelt bestyrelsen/kassereren, og med angivelse af dagsorden

Forslag fra medlemmerne skal i skriftlig form være i bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse for at kunne behandles på denne.
Forslagene skal så vidt muligt være begrundede.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

*   Valg af dirigent, referent og stemmetællere
*   Formandens beretning
*   Foreningens regnskab for det foregående år
*   Bestyrelsens og evt. indkomne forslag
*   Godkendelse af budget for indeværende år
*   Valg af bestyrelsesmedlemmer
*   Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
*   Forslag til handlingsplan for det kommende år
*   Valg af revisor
*   Valg af suppleant for revisor
*   Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og mindst to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene samtidig er kasserer.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det eller mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes højst 4 uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.
Stk.2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger, og sker ved brev til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

§ 6 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med en formand, samt mindst to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en er kasserer.
Valgte suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år, de øvrige i lige år. På den stiftende generalforsamling bestemmes, hvilke af de menige bestyrelsesmedlemmer der da alene vælges for 1 år.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege medlemmer til deltagelse i repræsentantskaber og hovedbestyrelser og lignende.
Bestyrelsesmøde afholdes, når det skønnes hensigtsmæssigt og indkaldes ved formandens foranledning.
Bestyrelsens er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 7 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til 31.12.2004.

§ 8 Tegningsregler

Foreningen tegnes (økonomisk) af kassereren og en anden af bestyrelsen i forening

§ 9 Vedtægtsændringer og opløsning

Til ændring af foreningens vedtægter, herunder foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med ¾ majoritet af de afgivne stemmer.
I tilfælde af foreningens afvikling overføres evt. overskud til LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Vangede, den 12. august 2003
Dirigent Helga.
Ændret efter ekstraordinær general forsamling 23.01.08
Dirigent Nils Holmquist Andersen. Referent: Ulf V. Olsen