Vedtægter LAP Vestsjælland

§ 1 Navn og hjemsted:

Foreningens navn er LAP Vestsjælland (Foreningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Vestsjælland som dækker Slagelse, Sorø og Kalundborg.)

§ 2 Foreningens formål

Foreningen har til formål at samle nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Vestsjælland for at varetage vores rettigheder og interesser socialt, arbejdsmæssigt, sundhedsmæssigt og på en hver anden måde, som må anses for påkrævet og hensigtsmæssigt.

§ 3 Foreningens tilhørsforhold

Foreningen er tilsluttet LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere og Psykiatribrugere, som lokalforening, dækkende Slagelse, Sorø og Kalundborg. Foreningen har fælles kontingent med LAP.

§ 4 Foreningens medlemmer

Som medlemmer optages nuværende og tidligere psykiatribrugere med bopæl i Slagelse, Sorø eller Kalundborg kommuner. Medlems-rettigheder indtræder først efter indbetaling af 1 års kontingent til LAP Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Medlemskab som sådan medfører ikke hæftelse for foreningens forpligtelser.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni, den indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel, ved brev til hvert medlem, til den adresse medlemmet senest har meddelt bestyrelsen/kassereren og med angivelse af dagsorden.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følende punkter:
– Valg af dirigent, referent og stemmetællere
– Bestyrelsens beretning
– Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget
– Bestyrelsens og evt. indkomne forslag
– Godkendelse af budget for indeværende år
– Valg af 3-7 medlemmer til bestyrelsen
– Valg af 1-5 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
– Forslag til handlingsplan for det kommende år
– Valg af revisor
– Valg af revisorsuppleant
– Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

stk.1. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen ønsker det eller mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes højst 4 uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger, og sker ved brev til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

§ 7 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger en kasserer.
Valgte suppleanter kan deltage i alle bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege medlemmer til deltagelse i repræsentantskaber, hovedbestyrelser og lignende.
Bestyrelsesmøde afholdes når det skønnes hensigtsmæssigt og indkaldes på bestyrelsens foranledning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 8 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til 31.12.2022.

§ 9 Tegningsregler

Foreningen tegnes (økonomisk) af kassereren og en anden fra bestyrelsen i forening.

§ 10 Vedtægtsændring og opløsning

Til ændring af foreningens vedtægter, herunder foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med ¾ majoritet af de afgivne stemmer. I tilfælde af foreningens afvikling overføres evt. overskud til LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling. (Dato og sted).

Referat af stiftende generalforsamling

REFERAT STIFTENDE GENERALFORSAMLING LAP-VESTSJÆLLAND 26/7-2022 i Rosenhuset SLAGELSE

Generalforsamlingen erklæres lovligt indkaldt!

Tilstede: Hanne Skou Kadziola, Rene Strøm, Thomas Malte Andersen, Tommy Øien Hansen, Thorsten, Nils Holmquist, Anders Kadziola og Valentina Djurhuus

Initiativgruppen fortæller om hvordan de forberedte generalforsamlingen. Tilskar de gamle vedtægter til nye som er enstemmigt vedtagne!

Rene Strøm vil gerne engagere sig i Psykiatrihospitalet Slagelses Brugerråd.

Tommy Øien har en personlig kamp med staten, han vil arbejde med.

Hanne og Anders vil arbejde med udsatterådet i Slagelse og de fact at værestederne i Vestsjælland er barberet helt ind til benet!

Thomas er meget aktiv med at hverve nye medlemmer til LAP, specielt i Sorø kommune! Han vil ydermere arrangere oplæg om LAP på værestederne i Sorø kommune.

Nils har en masse erfaring med kontakt til presse og medier. Han vil bruge sit engagement på pressemeddelelser og PR!

Valentina har en god tilgang til de sociale medier og vil bruge dem til at informere og oprette begivenheder og en Facebookgruppe! Det er muligt allerede nu at blive medlem.

Søg på: LAP VESTSJÆLLAND’s TALERØR

Andre ønsker for fremtiden:

Flere medlemmer. Brugerstyrede selvhjælpsgrupper. Ansættelsesudvalg til ansættelser af personaler+Peers.

Der tænkes aktiviteter for medlemmer af LAP VESTSJÆLLAND . Brunch i Rosenhuset. Folkekøkken. Ølejr i Sorø kommunes sommerhus i Drøsselbjerg og forskellige ture generelt. Evt med bus ! Alle idéer og ønsker er velkomne! Hanne indkalder til planlægningsmøde medio august, om aktiviteterne, da der skal søges paragraf 18 midler i de 3 kommuner, senest sidst september.

Vi glæder os til at kunne tilbyde nye og gamle ansigter et engageret medlemskab af LAPVESTSJÆLLAND.

BUDGET! Vi har fået 5.000 kr at råde over i 2022, fra grundforeningen LAP!

Vi vil fremover, til møder i LAPVESTSJÆLLAND, lave fællesspisning og ved fælles hjælp lave noget god og nærende mad! Alle LAP medlemmer er velkomne ved møderne, som er åbne bestyrelsesmøder!!! Husk tilmelding til Hanne Skou Kadziola! Der kommer en Mail liste senere lagt op i FACEBOOKGRUPPEN!

Dagsordenen for de kommende møder vil blive printet ud, så de ligger der ved møderne!

Vel mødt!

DEN FØRSTE VALGTE BESTYRELSE:
Hanne Skou Kadziola, Rene Strøm, Nils Holmquist(suppleant), Anders Kadziola og Thomas Malte Andersen

INTERNE REVISORER ER:
Thomas Malte Andersen og Valentina Djurhuus

Beklager det sene referat. Der har været Landslejr på Brenderup højskole i mellemtiden og malerier der sku males!

Referat Valentina Djurhuus

LAP Vestsjælland Bestyrelsesmøde 19. august 2022

Tilstede: René, Thomas, Hanne og Anders

1. Valg af referent: Anders

2. Referat fra Stiftende Generalforsamling: Godkendt med få rettelser.

3. Runde med løst og fast fra bestyrelsesmedlemmerne: Uden for referat.

4. Konstitution af bestyrelsen:
Formand: Hanne
Næstformand: Thomas
LAP kontaktchef: René
Kasserer: Anders
Pressechef: Niels

5. Opfølgning på ideer fra generalforsamlingen: Bestyrelsesmøder vil vi holde rundt på værestederne i kommunerne. Næste bestyrelsesmøde på værestedet i Sorø med oplæg, som annonceres på værestedet og sendes til LAP medlemmer.
Vi tilbyder et måltid mad til deltagerne (Thomas er vært).
Arrangere foredrag debat i Slagelse med folk udefra.
Vi satser på 8-9 bestyrelsesmøder årligt som afholdes på værestederne.

6. Hvem gør hvad: René undersøger hvor mange medlemmer der er i LAP Vestsjælland (i alt og i de enkelte kommuner). Thomas arrangerer næste bestyrelsesmøde i Sorø.

7. LAP konsulent Jette: Spørg Jette ang. §18 til arrangementer. Hun inviteres til næste bestyrelsesmøde i Sorø.

8. Annoncering: Thomas vil skrue materiale-holdere (display’s) op for LAP på værestederne. Annoncer i pressen. Kontaktperson for Husavis (væresteder i Sorø og Dianalund) er Thomas. Hanne undersøger om der er en tilsvarende husavis for Slagelse.
Kalundborg? Vi skal have en e-mail i LAP: lapvestsjælland@lap.dk

9. Økonomi: FU har bevilget 5000 kr. til opstart af LAP Vestsjælland. Desuden skulle vi kunne råde over ca. 10000 kr. fra indestående kontingentandele.

10. Dato for mødet i Sorø?

Vedtægter for LAP Københavns omegn

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er LAP Københavns Omegn (Foreningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Københavns Omegn). Dens hjemsted er den til enhver tid værende kasserers bopælskommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at virke for en synliggørelse, interessevaretagelse og  forbedring  af  psykiatribrugernes forhold.
LAP Københavns Omegn er tilsluttet LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, som lokalforening for Københavns Omegn.
Der er fælleskontingent for LAP Københavns Omegn og LAP.

§ 3 Medlemskreds
Som medlemmer kan optages tidligere og aktuelle psykiatribrugere og psykisk sårbare, der har bopæl i Københavns Omegn (dvs. kommunerne: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe, Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Tårnby og Dragør).
Medlemsrettigheder indtræder først efter indbetaling af et års kontingent til foreningen.
Medlemskab som sådant medfører ikke hæftelse for foreningens forpligtigelser.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned. Indkaldelsen sker ved bestyrelsens foranstaltning med mindst tre ugers varsel ved brev til hvert medlem til den adresse medlemmet senest har meddelt bestyrelsen/kassereren, og med angivelse af dagsorden

Forslag fra medlemmerne skal i skriftlig form være i bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse for at kunne behandles på denne.
Forslagene skal så vidt muligt være begrundede.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

*   Valg af dirigent, referent og stemmetællere
*   Formandens beretning
*   Foreningens regnskab for det foregående år
*   Bestyrelsens og evt. indkomne forslag
*   Godkendelse af budget for indeværende år
*   Valg af bestyrelsesmedlemmer
*   Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
*   Forslag til handlingsplan for det kommende år
*   Valg af revisor
*   Valg af suppleant for revisor
*   Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og mindst to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene samtidig er kasserer.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det eller mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes højst 4 uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.
Stk.2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger, og sker ved brev til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

§ 6 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med en formand, samt mindst to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en er kasserer.
Valgte suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år, de øvrige i lige år. På den stiftende generalforsamling bestemmes, hvilke af de menige bestyrelsesmedlemmer der da alene vælges for 1 år.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege medlemmer til deltagelse i repræsentantskaber og hovedbestyrelser og lignende.
Bestyrelsesmøde afholdes, når det skønnes hensigtsmæssigt og indkaldes ved formandens foranledning.
Bestyrelsens er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 7 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til 31.12.2004.

§ 8 Tegningsregler

Foreningen tegnes (økonomisk) af kassereren og en anden af bestyrelsen i forening

§ 9 Vedtægtsændringer og opløsning

Til ændring af foreningens vedtægter, herunder foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med ¾ majoritet af de afgivne stemmer.
I tilfælde af foreningens afvikling overføres evt. overskud til LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Vangede, den 12. august 2003
Dirigent Helga.
Ændret efter ekstraordinær general forsamling 23.01.08
Dirigent Nils Holmquist Andersen. Referent: Ulf V. Olsen

Nyhedsbrev, LAP Nordjylland, maj 2009

Det er nu længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev. Det skyldes ikke, at vi har glemt jer, kære medlemmer, men vi har i bestyrelsen haft nok at se til, både med generalforsamlingen, forsøget med opstarten af KLUB LAP NORD, samt at vi flere gange er blevet forsinket af bestyrelsesmedlemmers sygdom. Vi er i bestyrelsen ikke supermennesker, vi har hver vores at slås med, både psykisk og fysisk. Men netop derfor er det jo, at vi føler med alle jer, der har problemer i jeres liv, og vi vil gerne hjælpe jer, hvis I også selv vil gøre en aktiv indsats, så LAP Nordjylland ikke bliver lagt i graven, men tværtimod kan genopblomstre som en dynamisk forening, der kan forsøge at holde sammen på os, som enten har eller har haft en psykisk lidelse, og samtidigt kæmpe vores sag overfor det etablerede psykiatriske system, som desværre ikke altid behandler os godt nok.

Angående generalforsamlingen d. 31. Marts, så havde vi, trods kun 6 fremmødte, en god og konstruktiv aften, som bestemt ikke var præget af opgivenhed, men derimod af nyt gå-på-mod, fordi vi tror på jer, og på fremtiden. Referatet fra generalforsamlingen er i denne kuvert.

KLUB LAP NORD, som er tænkt som hyggeaftener for alle medlemmer, der kan og vil deltage, startede vi onsdag d. 8. April med 4 deltagere, hvor vi hyggede os med kaffe/the, musik og snak.

Næste gang, vi har klubaften, som ikke er en ”lukket klub”, som navnet måske kunne antyde, men FOR ALLE MEDLEMMER, er

ONSDAG D. 3. JUNI, kl. 18.30, i FRIVILLIGHUSET, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg (BUS nr. 16 kører lige til huset, indgang på den anden side af huset)

Der vil til denne aften blive indkøbt spil, bl.a. TRIVIAL PURSUIT, og så er det i øvrigt op til alle, der dukker op, at bestemme både denne aftens indhold, og også at vi alle sammen er med til at planlægge, hvad der fremover skal foregå i Klub LAP Nord, og hvornår.  Tag jeres kalender med, så vi kan aftale de fremtidige møder. Onsdag d. 3. Juni sørger bestyrelsen for kaffe/the og ostemadder.

Desuden indbyder vi til

SANKT HANS FEST, tirsdag d. 23. JUNI, kl. 16 – ca. 22, også i Frivillighuset, med fællesspisning, og ud og kigge på bål (evt. ved fjorden)

Tilmelding til Sankt Hans fest senest tirsd d. 16. Juni til Jens Juhl Nedergaard tlf.  26 33 58 01 , email :  jensnedergaard@hotmail.com

Kærlig hilsen Charlotte, Anne-Marie og Jens

Referat af møde i LAP Københavns Omegn, 16. april 2008

af Michael P. Krog

Referat fra LAP-Københavns Omegns bestyrelsesmøde onsdag den 16. april 2008 i Det Hvide Hus, Mitchellsstræde 3, 2820  Gentofte

Tilstedeværende: Wenkina Weidner, Nils Holmquist Andersen, Lars Arredondo & Michael P. Krog

Fraværende: Finn Hansen & Anders Raabo

  1. Referent: Michael og om nødvendigt ordstyrer
  2. Michael orienterede om hvem der var kommet i diverse dialogfora via Psykiatriforeningernes Fællesråd.

Det blev besluttet at søge optagelse i Psykiatriforeningernes Fællesråd i Hovedstadsregionen. Der skal således senere udpeges 2 medlemmer til Repræsentantskabet, som mødes hvert halve år og som her vælger en bestyrelse for Fællesrådet. Der kan kun vælges 1 repræsentant fra hver landsdækkende forening. Pt. er Erik Olsen fra LAP-København/Frederiksberg medlem for LAP og i øvrigt Michael Krog for Foreningen BUPS – BrugerUdviklingsprojektet for Psykisk Syge & sårbare.

De reviderede vedtægter for LAP-Københavns Omegn med nævnelse af samtlige kommuner som hører under, er endnu ikke udsendt. Michael rykker rejsekonsulent Ulf Olsen.

Lars Arredondo har endnu ikke været til et ordinært bestyrelsesmøde i LAP-Region Hovedstaden pga. forfald. Vi forespørger om mulighed for suppleant for bedre at kunne dække og møde op og i så fald udpege Michael som næstformand.

Lars foreslår at samle flere nærliggende kommuner – som f.eks. Gentofte, Lyngby, Gladsakse, Ballerup – i et samarbejde for bl.a. gensidig støtte, vidensdeling, workshops, kurser, mad- og ”voksenlegestuer”, udflugter og udveksling af arrangementer. Det kan være væresteder, sport og mere varierede tilbud. Lars vil konkretisere ved at skrive et notat om det, som kunne være et pilotprojekt under LAP for andre kommuner. Vi starter med at danne en netværksgruppe, som vil indkalde til et infomøde om hvad man kan få ud af et tværkommunalt socialt samarbejde.

Vi skal også når kræfterne og informationer er til det, jævnligt udsende et nyhedsbrev for LAP-Københavns Omegn. Michael vil godt være med til at stå for det, når vi beslutter det.

Wenkina taler med Finn og Anders om hvordan det står til.

Vi har vedtaget at forespørge og udpege Steen Moestrup som revisor og Paul Bjerager som revisorsuppleant.

Nils har oprettet en særlig rundsendingsliste for bestyrelsen, som er: lko@blot.dk

  1. Næste åbne bestyrelsesmøde bliver fredag den 6. juni 2008 kl. 17.00 i Det Hvide Hus.

Der sendes indbydelser ud til hele Københavns Omegns medlemmer.

Mandag den 22. september 2008 bliver efterfølgende bestyrelsesmøde efter sommerferien.

Således sluttede det første konstituerende bestyrelsesmøde i LAP-Københavns Omegn.

Referat af møde i LAP Københavns Omegn, 19. februar 2008

af Michael P. Krog

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i LAP Københavns Omegn

Tirsdag den 19. februar 2008 på restaurant Ankara, Krystalgade 8, Kbh.

Tilstedeværende: Wenkina Weidner, Anders T. Raabo, Lars Arredondo, Finn Hansen,

Nils H. Andersen & Michael P. Krog

Dagsordenpunkter:

1 & 2        Referent blev Michael og der blev ikke valgt dirigent.

3       Den udsendte dagsorden blev godkendt.

Vi havde under punktet en uformel snak og udveksling af spørgsmål.

Herunder om økonomi og ansvar. Ifølge vedtægterne tegnes foreningen af kassereren og en anden fra bestyrelsen. Pt. er kassebeholdningen relativt lille og vi kan senere ændre i fuldmagt og vedtægter. Vi diskuterede også om aktiviteter som frokoster. Det tager vi også senere når vi har aktiviteter og projekter og skal til at ansøge igen. Der var enighed om at der skal være noget for alle – både aktive og mere upolitiske og tilbageholdne medlemmer. Vi skal støtte svagere brugere og fremme at alle kan komme til orde.

4     Referatet fra generalforsamlingen den 23. januar 2008 blev godkendt.

Der vil senere komme et tillæg til referatet fra generalforsamlingen og reviderede vedtægter med foreningens nye navn, udarbejdet af rejsekonsulent Ulf Olsen, med samtlige de kommuners navne som hører under LAP Københavns Omegn. Dette sker for at have et hurtigt overblik og for at undgå senere tvivl om den geografiske inddeling.

5    Bestyrelsen konstituerede sig i enighed, dags dato, som følger:

Formand: Lars Arredondo

Næstformand: Michael P. Krog

Sekretær og officiel kontaktperson: Anders T. Raabo

Kasserer: Nils H. Andersen

Bestyrelsesmedlem: Wenkina Weidner

Suppleant: Finn Hansen

Vi var enige om at alle i bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet støtter alle og bakker hinanden på, så arbejdsbyrden og ansvaret fordeles og aflastes.

Nils ansøger Landsforeningen LAP om kr. 10.000 til det fremtidige arbejde.

Michael fortalte om Fællesrådet for bruger- og pårørendeforeninger på psykiatriområdet i Hovedstadsregionen.

Der lægges fra Hovedstadens Psykiatri op til større gensidig information og samarbejde. Michael var til møde med HP dagen i forvejen og de lagde bl.a. op til fire nye fremtidige Psykiatriinformationscentre med brugerindflydelse og deltagelse af 3 – 5 medlemmer fra Fællesrådet i en række dialogfora.

LAP Københavns Omegn besluttede at søge medlemskab i Fællesrådet snarest muligt og allerede nu foreslå og stille kandidater til nævnte dialogfora.

Bestyrelsen i LAP Københavns Omegn kan inden den 27. februar give melding om hvilke fora de har lyst til og prioriterer højest til Michael, som vil formidle det videre til Fællesrådet, som han sidder i bestyrelsen for.

Foreløbige navne er sat på listen allerede.

Det drejer sig foreløbig om følgende centre, der skal oprettes dialogfora til, herunder også distriktspsykiatriske centre:

Psykiatriske Centre:
Amager
Ballerup – Anders
Bispebjerg
Bornholm
Frederiksberg
Gentofte – Michael, Wenkina
Glostrup
Hvidovre
Nordsjælland
Rigshospitalet
Sct. Hans
Børne- og ungdomspsyk.
Bispebjerg
Børne- og ungdomspsyk.
Glostrup
Børne- og ungdomspsyk. Rigshospitalet
Retspsykiatrisk  Glostrup
Psykoterapeutisk Center Stolpegården – Wenkina

6    Den nyvalgte formand Lars Arredondo og kasserer Nils H. Andersen aftalte sammen at gå i banken fredag den 22. februar for at opdatere og ordne LAP Københavns Omegn´s bankforretninger og formalia.

 

7     Næste mødedato for bestyrelsen blev aftalt til: onsdag den 16. april 2008 kl. 18.00 på dagcentret Det Hvide Hus i Gentofte. Stedet skal dog først bekræftes af Lars og Michael og de vil senere udsende nærmere bekræftelse og informationer.

Indtil vi beslutter andet vil de foreløbige bestyrelsesmøder være ”lukkede”, dels for vi i  starten uforstyrret kan finde et fast og fælles grundlag og for at der kan blive tid og plads  til at nye medlemmer kan få noget reelt ud af at møde op til bestyrelsesmøderne.

 

8    Dette referat fra aftenens møde 19/2 2008 blev oplæst og godkendt af den samlede bestyrelse.

Således underskrevet, d. 22. februar 2008.

______________________________         ______________________________

Lars Arredondo                                            Nils Holmquist Andersen