Referat fra møde i mediegruppen, 13. december 2007

Referat fra Mediegruppens femte møde i LAP-Københavns lokaler, Vesterbrogade 103 – senere flyttet til Hovedbanegården, Torsdag den 13. december 2007:

Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Løvig, Tom Jul Pedersen & Michael P. Krog
Afbud: Paul Bjergager, Bo Steen Jensen & Lillian Rank

1. Referent: Michael

2. Bo Steen Jensen har meldt sig ud af Mediegruppen pga. arbejdspres.

3. Opfølgende diskussion om den demonstration som hele gruppen havde været til tidligere på Rådhuspladsen og Christiansborg Slotsplads.

Demonstration gjaldt bedre forhold for sindslidende under den humoristiske vinkel til Luciadagen og optog. Der var imponerende mediedækning – dagen før et længere indslag i TV2-Lorry´s Brunch med Miki og Erik Olsen fra LAP København. Ellers blev demonstrationen dækket af bl.a. TV2 News, DR Aftenshowet, Ritzaus Bureau og Video, SDS TV (TV4 & 5) og DR i øvrigt bl.a. P1

4. Michael sørger for at samle, renskrive og rekonstruere de tidligere referater til dokumentation og eventuel senere visning på LAP´s hjemmeside.

5. I øjeblikket søger vi ikke flere eller nye medlemmer. Antallet er passende for at være effektive og konstruktive.

Tidligere omtale af Preben Meilvang som tilknyttet Mediegruppen skulle ikke tolkes som reelt medlem, men med på kontakt- og informationsliste når vi får brug for flere aktive til nye og større aktiviteter.

6. Ang. medlemsgoder som medlemskort – Inger-Liss undersøger mulighederne for at trykke og laminere medlemskort samt sammen med Hanne undersøger mulighederne for samarbejde med indkøbsforeninger og for rabat og fordele.

7. Vi skal indenfor rimelig tid udarbejde et forslag til prioriteringsliste over aktiviteter og arrangementer vi vil arbejde videre med. Det er meget vigtigt at det bliver realistiske og praktisable forslag, som vi prioriterer og søger midler til.

8. Vi skal sørge for at informere, koordinere og samarbejde mellem LAP´s PR-Gruppe, Bladgruppe og Mediegruppe. Vi vil fortsætte som selvstændig gruppe og ikke sammenlægges.

9. Tom gav Inger-Liss og Michael en cd-romkopi af interview til Århus Nærradio, som blev optaget ved sidste møde i Århus. Interviewet har været udsendt i radioen.

10. Næste møde bliver hjemme hos Inger-Liss Christoffersen 7. februar 2008 kl. 14.00 i Smørum.

(Dette møde er senere udsat til marts/april)

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 22. november 2007

Til stede: Lars Mogensen (webmaster), Erik Thomsen og Jan Andersen

Afbud fra: Tobias Hetting, Anders Larsen og Lise Jul Pedersen.

Erik Thomsen deltog i mødet som repræsentant for PR-gruppen og for den gruppe, der har lavet LAPs indslag til OBS, fordi vi skulle drøfte, hvorledes OBS-spottene skal præsenteres på LAPs hjemmeside.

Valg af ordstyrer.

Jan blev valgt.

Personlig runde/præsentation.

Intet referat fra dette punkt.

Valg af referent.

Jan blev valgt.

Sekretariatets ønsker til hjemmesiden, herunder især mulighed for nem opdatering.

Sekretariatet var ikke repræsenteret på dette møde, men vi kender i det mindste nogle af deres ønsker (jf. overskriften på dette punkt), og disse vil blive behandlet under punkt 5.

Diskussion af oplæg til en evt. ny/ændret hjemmeside.

Jan havde medbragt et oplæg om en evt. ny hjemmeside, omend kun i stikordsform. Dette blev gennemgået og fundet egnet til at arbejde videre med.

Erik Thomsen fremsatte ønske om, at PR-gruppen får mulighed for selv at lægge sine mødereferater på hjemmesiden. Dette tilbud skal i så fald gælde for alle arbejdsgrupper.

Erik foreslog også, at hjemmesidens forside gøres mere spændende, ved at den forsynes med et ”Dagens billede”.

Billederne skal komme fra LAPs aktiviteter, som f.eks. landsmødet, sommerlejren og måske Brugernes BaZar. Der skal så komme et nyt billede på hver dag. Dette kan gøres automatisk, blot man har billeder nok. Måske skulle vi nøjes med et ”Ugens billede”, så opgaven bliver mere overkommelig.

Skal der følges op på udsendelsen af LAPs TV-spots i OBS?

På hjemmesiden er der allerede oplysning om spottene på forsiden med link til en side, der fortæller om LAPs aktiviteter, som er rettet mod arbejdsmarkedet og psykiatribugeres adgang til dette.

Vi valgte at ændre på de billeder fra spottene, som bruges på hjemmesiden.

Erik synes, at de artikler, der ligger på hjemmesiden i forbindelse med OBS-spottene, er for lange og for svære at læse. Vi fandt ikke ud af, hvad der skal gøres for at ændre dette.

Erik fortalte, at der bliver optaget endnu et spot (nr. 3) i januar måned (2008), og det vides endnu ikke, hvornår det bliver sendt.

Det videre arbejde med idéer til den nye hjemmeside.

Jan arbejder videre med sit oplæg til gruppens næste møde.

Næste møder.

Da vi var så få fra gruppen, valgte vi at undlade at aftale nye mødedatoer nu. Jan mailer til hele gruppen med forslag til nye mødedatoer.

Evt.

Erik anbefaler, at vi får PR-gruppens strategipapir fra sekretariatet.

Medlemsbladet nr. 4, 2007

Om bl.a. arbejdsmarkedet, workshop i Odense, tvang og diskrimination.

Referat af møde i PR-gruppen, 5. november 2007

Tilstede: Tom, Inger, Signe og Erik.

Afbud Lilian, Helene, og Hanne W.

1. Tom valgt som referent, med stående bifald.

2. Referatet fra sidst, Tom har ikke sagt at han vil kontakte forskellige brugere inden næste møde. Vil gøre det engang i fremtiden. Erik er slet ikke enig i det, der står om ham, det er forvredet, orker ikke at gøre mere ved det. Erik trak sig som tovholder, blev ikke gået. Erik beklagede ikke det han skrev, men at det stod i selve indbydelsen. Til det famøse punk, havde Tom, skrevet en helt side, som han delte rundt. (se bilag). Kort fortalt går det ud på, at dobbeltmoralismen styrer inden for LAP. Langt værre ting end Eriks skriverier, påtaler man ikke, men åbent bart godt over for Erik. Grundet han er en lille fisk. Den reelle grund var at Erik er oppe og toppes med en anden, i den lokale LAP forening, men så må man da tage det op der, da ikke noget, vi skal bruge tid på i PR gruppen.

3. Tv spots er nu produceret, med den saglige Erik i en af hovedrollerne. Han gør det godt. Generelt var man tilfredse med dem, dog ikke alle, nogle syntes den første havde et for negativt skær over sig, altså at folk forlader en sindssyg medarbejder.

4. Vi siger nej til at bruge penge på reklamer, de små 100.000 kr. kan bruges bedre, men det er jo Landsledelsen, der bestemmer. Lur mig om de ikke bevilger dem.

5. Sammen slutning af PR og mediegruppen, de må gerne lægges sammen, det bliver en stor gruppe, måske for stor. Vi kan da prøve det, i en periode.

6. Fremtiden, der ønsker vi at sende jule kort ud til medlemmerne, stande ved messer, bolcher, nøgle ringe, LAP aktiviteter i hele landet, og i de lokale LAP’er. Vi skal kontakte brugerne og lederne i hele landet. Tom foreslog at vi skulle lave et operation LAP, ligesom operation X, der er på TV 2, det er jo et program, der klæder folk af til skindet, med skjulte optagelser etc. Der kommer sandheden frem. både om pigefotografer, og narko bagmænd.

På samme måde skal vi afsløre ting inden for psykiatrien, til gavn for brugerne. Det skal være konkrete sager, hvor vi også hører de andres version af det. Ikke noget generelt noget, som man desværre for ofte hører. Det forslag var så kontroversielt, at Erik lige ville læse referatet inden det røg ned til vor gode forening LAP.

Vi kunne også lave en sang om LAP, da næste år er sangens år.

7. Inge ville ikke være tov holderi PR gruppen mere, derfor overtager Tom pladsen.

    Vi kunne for fremtiden evt. skrive hvad det indebærer at være tovholder, samt være med i PR gruppen, så folk ved hvad de går ind til.

Næste møde i mediegruppen, som vi måske bliver en del af ,er den 13/12 i København. De sender indkaldelse ud.

Hvis vi fortsætter, er PR gruppens næste møde, den 14/1, 2008 kl. 13,00.

8. Evaluering af mødet: Godt og konstruktivt, kom videre, nåede alle punkterne, fast men ikke knusende. I andre sammenhænge snakker folk i tomgang, det gør vi ikke her. Det fik referenten til at sige” Hvis jeg havde lidt af vrangforestillinger, ville jeg tro man endnu engang talte om mig, samt tilmed havde givet mig nyt navn”. (Tom Gang)

Referant: Tom Jul Pedersen.

Pressemeddelelse: Frivillig tvangsopfølgning stresser psykisk syge

Tvang kan aldrig være frivillig

Venstres psykiatriordfører, Sophie Løhde, vil lancere et forslag om frivillig tvangsopfølgning på patienterne ved udskrivning. Skriver Ekstra Bladet, søndag.

20 procent af danskerne får brug for psykiatrisk hjælp i løbet af et liv.
At tvinge hen ved en million mennesker til psykiatrisk behandling, ville gøre psykiatrien mindre attraktiv end den er i forvejen. Patienterne tør ikke søge indlæggelse af angst for tvungen behandling.

En psykiatri i verdensklasse er en psykiatri uden tvang. En psykiatri hvor efterbehandling er tilbud, som man ikke har lyst til at sige nej til, fordi det virker attraktivt at efterkomme de behov og ønsker, som vi mennesker har brug for. En passende blanding af omsorg og udfordringer. Et samfund kendetegnes på, hvordan det behandler sine svageste borgere. Danmark skal være foregangsland og afprøve nye og værdige behandlingsformer. Flere støttende samtaler, zoneterapi og andre alternative, anerkendte behandlingsformer.

I tråd med psykiatriaftalen mellem regeringen og amterne for 2003 til 2006, hvor der var enighed om at fremme metodeudvikling til nedbringelse af brugen af tvang, blev der på Amtsrådsforeningens konference “Tvang – hvor meget eller hvor lidt?” udtrykt enighed om, at arbejde for at etablere et nationalt projekt med det formål at minimere behovet for tvang.
Ved afslutning af fase 1 i det såkaldte Nationale Gennembrudsprojekt kunne man konstatere en sænkning af anvendelse af tvang på de deltagende afdelinger på ca. 20 procent.

Tallet er igen stigende, og projektet er afsluttet. Det er ærgerligt at psykiatrien som institution ikke får politisk opbakning – og mulighed for at følge op på succeshistorierne. Det ser ud som om, at de politisk valgte, fokuserer meget mere på psykiatriens enkelte nederlag.
Tvang kan aldrig blive frivillig. Under visse omstændigheder, kan frivillig tvang, kaldes for skjult tvang.
Sophie Løhdes forslag vil sikkert vinde sympati i den brede befolkning, fordi det handler om frivillighed. Men det er jo blot Kejserens nye klæder hun i fører sig. Der kræves omstrukturering i psykiatrien, ikke vanetænkning.

Med venlig hilsen
LAP
www.lap.dk

Pressemeddelelse: Sindssyge filmer sig selv

af Nils Holmquist Andersen

Angsten for at blive overfaldet af en gal øksemorder er stor, men den reelle risiko er minimal.
Sindslidende sender ironisk Tv-spot  på DR OBS.

Man hører ofte at der bliver flere og flere sindssyge kriminelle. På fem år er tallet fordoblet. Der er nu mere end 2000 kriminelle psykisk syge. Det skyldes blandt andet overdrevne politianmeldelser på bosteder og psykiatriske behandlingssteder.  Stigningen skyldes “frem for alt” den ændrede anmeldelsespraksis.
Det er helt ude af proportion med de almindelige domme, at sindslidende får en behandlingsdom på 5 år for at skubbe til en overlæge i psykiatri. Havde man været rask og udenfor behandlingssystemet, er strafferammen et par måneder bag tremmerne i et almindeligt fængsel.

Fred på værestederne

En undersøgelse LAP har foretaget på nogle væresteder ude i samfundet, viser til gengæld, at vold så godt som aldrig finder sted. Folk kommer frivilligt og er ikke pressede op ad en væg, hvor der er en hel masse behandling, som truer.

Hvorfor lave TV

Der er en alt for lille afgrund mellem fortidens middelalder, og retspsykiatrien. Det er meget voldsomt, hvad man kan straffe et menneske med. Med en plet på straffeattesten, kan det være umuligt at forsøge at fjerne den, når dommen er på ubestemt tid. En tidsbestemt straf på fx fem år, er fem år yderligere om at forsvinde fra synderegistret.

Retspraksis anvender den mest indgribende foranstaltning

En dom, der medfører mulighed for indlæggelse, er en indgribende foranstaltning, idet den enten medfører en længstetid på fem år, eller hvis forbrydelsen er af personfarlig karakter en dom på ubestemt tid. Institut for Menneskerettigheder belyste problemet i år 2006. Her fandt man at vold mod tjenestemand var den hyppigst pådømte. Vold mod tjenestemand må siges at være en relativ mild forbrydelse, hvis der er tale om et skub, spyt, eller en vægring mod tvangsanvendelse fx bæltefiksering. Alligevel rummer stort set alle domme for sigtede sindslidende, domme med mulighed for indlæggelse, frem for domme til ambulant behandling. Institut for Menneskerettigheder nævner, at det er bemærkelsesværdigt, at der er en så relativt lille variation i anvendelsen af foranstaltninger.

Sindslidende bliver sorteper

Omsorgspersonalet på de psykiatriske enheder anvender et såkaldt kradseskema, hver gang der har været voldsepisoder, trusler om vold, eller ubehagelige tilråb. I takt med større krav til arbejdspladsen er medarbejderne bedre beskyttet med henblik på at få tilkendt en erhvervsmæssig erstatning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det kræver at volden bliver Politianmeldt, hvorefter den psykisk syge bliver slæbt for retten måske bare for at kaste sine piller efter sygeplejersken.

Der er særdeles få tilfælde, hvor domstolene afviser sagerne. De fleste ender med en grov foranstaltning for gerningsmanden. Domstolene læner sig stort set altid op ad overlægens anbefalinger. Ofte er det den samme læge, der efterfølgende skal behandle den dømte patient.

En gang narkoman, altid narkoman

Det er nok en talemåde ligesom “en gang tyv, altid tyv.” Virkeligheden er helt anderledes for gruppen af sindslidende. Man kan være syg i fjorten dage og efterfølgende rask i ti år eller resten af livet. Mange kommer sig efter en alvorlig depression eller psykose – nogle lærer at leve med deres psykosociale handicap.
Samfundet skal geares bedre til at inkludere gruppen af sindslidende på arbejdsmarkedet. Det siger sig selv, når man kommer ud blandt andre og har et ansvar, så følger selvtilliden og overskuddet med i kølvandet.
Med en uretfærdig dom, og befolkningens angst for sindssyge er det desværre nemt at rådne op på en psykiatrisk, formynderisk afdeling – og sige “en gang sindssyg altid sindssyg”.

Mange af skuespillerne i LAP’s Tv-spot har et psykosocialt handicap. Kan du udpege, hvem du skal være bange for?

LAP, Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere mener det er De Danske Domstole og samfundets ekskluderende facon, der behøver et OBS-spot. Domstolene burde være mere kritiske over for systemet og udvise mere rimelighed og proportionalitet i deres afgørelser. Det er trods alt patienten, der er den svage part.

Nils Holmquist Andersen

Referat fra møde i mediegruppen, 25. oktober 2007

Referat fra Mediegruppens fjerde møde hos Hanne Løvig, Fiskergade 41 i Århus, Torsdag den 25. oktober 2007:

Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Tom Jul Pedersen, Hanne Løvig & Michael P. Krog
Afbud: Paul Bjergager, Bo Steen Jensen & Lillian Rank

 1. Alle blev ønsket velkommen og vi havde en uformel runde
 2. Mødeleder & referent: Michael
 3. Referat fra sidste møde godkendt
 4. Michael foreslog at vi rekonstruerer de øvrige to referater af formelle grunde. Det påtog han sig at gøre og opfordrede alle til at komme med bidrag til rekonstruktionerne, da han ikke har taget officielle referater
 5. Orientering – bl.a. om den nyproducerede OBS-spots i DR.                                              Diskussion om synet på handicappede – negative budskaber osv.                                          En misforståelse blev opklaret, da der på to møder var blevet udpeget fire forskellige til at bistå Karl Bach i at udvikle et netværk af medlemmer der kan og vil medvirke i mediemæssige sammenhænge. Det besluttedes at de første der blev valgt også fortsætter som Mediegruppens repræsentanter sammen med Karl – det er bliver derefter Inger-Liss og Michael.
 6. Michael orienterede om det kursus i Medietræning og brugerjournalistik han er ved at udforme og arrangere for LAP i samarbejde med SUS – Socialt Udviklingscenter.

Første oplæg er ved at være færdigt, men de første foreslåede kursusdage er forkastede af Landsledelsen.

 1. Vi skal udarbejde en liste over realistiske og prioriterede projekter som vi i det nye år kan gå i gang med.

Alle kan melde til listen, men det er nu ikke kun brainstorming, men realistiske og praktisable idéer og projekter som vi skal opliste til senere prioritering og deraf følgende formel godkendelse af Landsledelsen og mulighed for finansiering og ansøgning om støtte.

  1. Turné og kampagnebus (Paul)
  2. Festival – enten stationær og/eller flere mindre på turné – i lighed med den første Festival for Sårbare Sjæle i Huset i Magstræde i 2004 (Michael)
  3. Research, skrivning, udarbejdelse og udgivelse af bøger – som bl.a. PsykiatriFonden har stor succes med (Michael) –
   1. Debatskabende bog
   2. Antologi – af journalistiske, selvbiografiske, skønlitterære eller lyriske tekster
  1. Identitets- og medlemskort – med mulighed for fordele og rabatter (Inger-Liss)
  2. Udadvendt mediekontakt (Michael mm.)
  3. Kontakte væresteder mm. om ”den gode historie” (Inger-Liss & Tom)
  4. ”Portrættet” til Medlemsbladet (Inger-Liss)
  5. Bliv en ny kvinde/mand – fast reportage til Medlemsbladet (Inger-Liss)
  6. Pressekort til Medlemsbladet (Inger-Liss & Michael)
  7. ”Folkeligt – dvs. populært, men også kvalitativt” blad/avis i stort oplag til oplysning og hvervning af medlemmer for LAP (Michael)
  8. Kortfilm med minibiografiske interviews af journalist Jette Sachs (som fungerede fremragende på SamfundSind og Brugerlærerkurserne i B-I-D) til LAP-PR, foredrag, informationsmøder og evt. videresalg til tv-stationer (Michael)
  9. CD-portrætter/interviews/minibiografier/reportager – Dorthe Raffenberg har i BUPS-regi gjort en flot og rystende cd. Nye cd´er kunne produceres til foredrag, salg, radiostationer mm. (Inger-Liss)
  10. Postkort – enkelt eller dobbeltkort – af kunstnere med psykiatribrugerbaggrund (Inger-Liss)
  11. Vidensbank (Michael, Inger-Liss i samarbejde med Karl Bach)
  12. Samarbejde med/give interviews til lokale medier (Tom)

 

Der kan stadig foreslås nye punkter…

 1. Næste møde i Mediegruppen bliver torsdag den 13. december 2007 kl. 14.00 i LAP-

Københavns lokaler på Vesterbrogade 103.

Pressemeddelelse: Har psykiatribrugere samme værdi som andre mennesker?

Pressemeddelelse fra Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP)

Udsendt d. 25. oktober 2007

Har psykiatribrugere samme værdi som andre mennesker?

Har psykiatribrugere samme menneskerettigheder som andre mennesker?
Det mener FN, at de har!!
Vil valget d. 13/11 give os en regering, der mener det samme??
Vil folketingskandidaterne fortælle, om de er enige med FN?

FN har for nylig vedtaget en konvention om handicappedes rettigheder, en konvention, som ligestiller psykiatribrugere med andre grupper af handicappede borgere og garanterer dem samme menneskerettigheder. Danmark har underskrevet denne konvention.

LAP mener, at Danmark overtræder konventionen på væsentlige punkter og har derfor med udgangspunkt i denne FN-konvention arrangeret en høring med titlen ”Menneskerettigheder og psykiatri?”, som afholdes nu på tirsdag d. 30. oktober 2007 i Fællessalen på Christiansborg.

Konventionen indeholder bl.a. bestemmelser om, at en persons handicap ikke kan retfærdiggøre frihedsberøvelse, og at personer med handicap, som alle andre borgere, har ret til at sundhedsydelser gives efter princippet om informeret samtykke.

Det kommende folketingsvalg gør høringens emne om muligt endnu mere aktuelt og relevant, end det allerede var. Høringen gennemføres derfor nu som et indlæg i valgkampen.

Se høringens program på:
https://www.lap.dk/offpapir/hoering_301007.asp

Yderligere oplysninger kan evt. fås hos:
Karl Bach, tlf. 51 52 62 18, email: kb@lap.dk
Kaj Larsen, tlf. 26 12 03 65, email: kajlarsen40@hotmail.com

Referat af møde i tvang-gruppen, 5. og 22.. oktober 2007

De 2 dage blev brugt til at pakke post, vedrørende høring og workshop

Gruppen var meget aktiv og positiv indstillet på at få det store arbejde fra hånden.

Den 5. oktober blev der sendt indbydelser ud. Der var tale om ca 500 breve og ligeså mange mails.

Den 22. oktober blev der udsendt svar til dem der kan være i Fællessalen.
Der kom 161 tilmeldinger til høringen, hvor der er plads til 147. Vi måtte derfor sætte nogle på venteliste. Til workshoppen var der 26 tilmeldinger, hvor der er plads til 50. I svarkuverten til workshoppen er der medsendt 75 sider på dansk og engelsk.

Vi glæder os nu til den 29. oktober, hvor workshoppen afvikles og
Den 30. oktober, hvor høringen foregår.

På gensyn

Kaj Larsen
Tov holder i tvang gruppen

Pressemeddelelse: Protest mod dødsfald i psykiatrien

Psykiatriens ofre mindes på Verdens Mentale Sundhedsdag den 10. oktober

Mange mennesker i dagens Danmark rammes i korte eller lange perioder af deres liv af psykiske vanskeligheder, så de opsøger professionel hjælp i den eksisterende psykiatri. Andre ønsker at vælge psykiatrien fra, men tvinges til ufrivilligt at blive indlagt og medicineret. En tvang der udøves i henhold til lovbestemmelser, som FN’s menneskeretskommissær for nylig har erklæret i modstrid med internationalt definerede menneskerettigheder.

Den medicinske behandling, psykiatriens patienter bliver tilbudt eller tvunget til at modtage, har vist sig ofte at have skæbnesvangre følger. Mange oplever, at det ene medikament lægges oven i det andet så ens hjerne og krop bliver til et kemisk laboratorium. Selv om Sundhedsstyrelsen fraråder en sådan helbredstruende polyfarmaci, fortsætter denne praksis i stort omfang.

Selv ved behandling med et enkelt såkaldt antipsykotisk middel er man i forholdsvis stor risiko for, at der opstår alvorlige helbredsmæssige gener i form af betydelig vægtøgning, sukkersyge, hjerte-karsygdom mv. I et vist omfang kan disse medikamenter direkte forårsage, at patienten dør på grund af alvorlige og pludseligt opståede virkninger på hjernens og hjertets livsvigtige funktioner.

I den officielle dødsårsags-statistik bliver over 150 døde hvert år registreret med den psykiatriske diagnose som dødsårsag, på trods af at diverse eksperter udtrykker, at ingen her i landet dør af deres psykose. Hvad gemmer der sig bag disse tal: er det i virkeligheden medicinen, der slår folk ihjel? LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) har sammen med en række organisationer, eksperter og politikere rejst krav om, at der ved sådanne “uforklarlige” dødsfald automatisk skal gennemføres en grundig obduktion. Et krav Sundhedsstyrelsen og landets sundhedsminister indtil nu har tøvet med at indfri.

Det er på høje tid, at man i psykiatrien lever om til lovgivningens krav om fuldt informeret samtykke ved enhver form for behandling. Der bør oplyses fuldt ud om de mulige skadevirkninger, der er forbundet med at indtage psykiatriske medikamenter, også om faren for pludselig og “uforklarlig” død. Enhver tvangsbehandling med medikamenter, der kan bringe dit liv og helbred i fare, bør øjeblikkeligt bringes til ophør.

Dagen markeres ved opsætning af hvide kors på diverse steder i Roskilde.

Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere v. Nils Holmquist Andersen (6060 7990)
LAP Roskilde og Omegn v. Paul Nielsen