Referat af møde i Refugie-gruppen, 25. februar 2008

Referat af møde i projektgruppe REFUGIUM. Den 25. februar 2008 i Vejle.

Deltagere: Anne-Marie Valbak (mødeleder), Krystyna Hansen, , Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach (referent). Gæst: Signe Friis

Afbud: Thoridt Allermand, Joy Dalhof, Kristian Wedel Andersen, Inger Beck
Referat af møde i LAP’s refugiegruppe 25.02.08

Mødet startede med at Signe oplæste sine nedfældede ideer for, hvordan rammerne og indholdet i et refugium kunne se ud.

Efterfølgende havde vi en drøftelse af ambitionsniveau hvad angår de bygningsmæssige rammer (nybyggeri).

Michael fremlagde en ide om at udvikle stedet i to tempi, rekreationsdelen først og krisefunktionen efterpå. Er det realistisk at etablere begge funktioner på en gang?

Vi nåede frem til at rekreations- og krisefunktion skal indtænkes i hele konceptet og de bygningsmæssige rammer. Der skal skabes fleksibilitet med hensyn til indkvartering, udfoldelse og rummelighed, således at rekreations- og krisedel ikke, som vi tidligere har forestillet os, skal være fast fysisk opdelt/adskilt. Ved indskrivning skal der løbende kunne tages stilling til hvordan balancen mellem rekreations- og krisefunktion kan opretholdes. Betegnelsen bliver derfor refugium med krisefunktion.

Herefter arbejdede vi videre med formuleringer i konceptpapiret, idet vi undervejs i drøftelserne inddrog Kristians kommentarer.

Det er vigtigt at baggrundsafsnittet kommer til at virke som appetitvækker. Der skal noget med om hvordan rekreations- og krisefunktion forventes at kunne befrugte hinanden. Vi vil slå på at stedet er noget der mangler – ikke findes. Det blev aftalt at Karl på baggrund af drøftelserne forsøger at færdiggøre papiret frem til næste møde.

Enkelte emner skal yderligere belyses: Telefonrådgivning knyttet til stedet? Midler til projektdetaljering. Mangler der en pårørendedimension i gruppens arbejde?
Minimumsbeløb for at starte en fond?

Næste møde:
Der blev aftalt nyt møde i projektgruppen mandag den 14. april kl. 11 i Odense.

Seminar med en inviteret kreds
Vi satser på at afholde seminaret onsdag den 28. maj, kl. 11 til 14.30 hos Psyk Info i Vejle.
Navne på kandidater, man gerne vil have med, mailes rundt på refugium@lap.dk. Man skal straks reagere hvis man er uenig i foreslåede kandidater. Ca 20 deltagere udover gruppen. Anne-Marie laver forslag til program.
På mødet nævntes Karen Baungård (regionsråd Syddanmark), Gunnar Kasper, leder, Løgumkloster, Karin Garde, Sigrid Fleckner (Karl). Jette Kromeyer, Signe, det private hospital i Nykøbing Sj.