Referat af møde i LAP Københavns Omegn, 19. februar 2008

af Michael P. Krog

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i LAP Københavns Omegn

Tirsdag den 19. februar 2008 på restaurant Ankara, Krystalgade 8, Kbh.

Tilstedeværende: Wenkina Weidner, Anders T. Raabo, Lars Arredondo, Finn Hansen,

Nils H. Andersen & Michael P. Krog

Dagsordenpunkter:

1 & 2        Referent blev Michael og der blev ikke valgt dirigent.

3       Den udsendte dagsorden blev godkendt.

Vi havde under punktet en uformel snak og udveksling af spørgsmål.

Herunder om økonomi og ansvar. Ifølge vedtægterne tegnes foreningen af kassereren og en anden fra bestyrelsen. Pt. er kassebeholdningen relativt lille og vi kan senere ændre i fuldmagt og vedtægter. Vi diskuterede også om aktiviteter som frokoster. Det tager vi også senere når vi har aktiviteter og projekter og skal til at ansøge igen. Der var enighed om at der skal være noget for alle – både aktive og mere upolitiske og tilbageholdne medlemmer. Vi skal støtte svagere brugere og fremme at alle kan komme til orde.

4     Referatet fra generalforsamlingen den 23. januar 2008 blev godkendt.

Der vil senere komme et tillæg til referatet fra generalforsamlingen og reviderede vedtægter med foreningens nye navn, udarbejdet af rejsekonsulent Ulf Olsen, med samtlige de kommuners navne som hører under LAP Københavns Omegn. Dette sker for at have et hurtigt overblik og for at undgå senere tvivl om den geografiske inddeling.

5    Bestyrelsen konstituerede sig i enighed, dags dato, som følger:

Formand: Lars Arredondo

Næstformand: Michael P. Krog

Sekretær og officiel kontaktperson: Anders T. Raabo

Kasserer: Nils H. Andersen

Bestyrelsesmedlem: Wenkina Weidner

Suppleant: Finn Hansen

Vi var enige om at alle i bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet støtter alle og bakker hinanden på, så arbejdsbyrden og ansvaret fordeles og aflastes.

Nils ansøger Landsforeningen LAP om kr. 10.000 til det fremtidige arbejde.

Michael fortalte om Fællesrådet for bruger- og pårørendeforeninger på psykiatriområdet i Hovedstadsregionen.

Der lægges fra Hovedstadens Psykiatri op til større gensidig information og samarbejde. Michael var til møde med HP dagen i forvejen og de lagde bl.a. op til fire nye fremtidige Psykiatriinformationscentre med brugerindflydelse og deltagelse af 3 – 5 medlemmer fra Fællesrådet i en række dialogfora.

LAP Københavns Omegn besluttede at søge medlemskab i Fællesrådet snarest muligt og allerede nu foreslå og stille kandidater til nævnte dialogfora.

Bestyrelsen i LAP Københavns Omegn kan inden den 27. februar give melding om hvilke fora de har lyst til og prioriterer højest til Michael, som vil formidle det videre til Fællesrådet, som han sidder i bestyrelsen for.

Foreløbige navne er sat på listen allerede.

Det drejer sig foreløbig om følgende centre, der skal oprettes dialogfora til, herunder også distriktspsykiatriske centre:

Psykiatriske Centre:
Amager
Ballerup – Anders
Bispebjerg
Bornholm
Frederiksberg
Gentofte – Michael, Wenkina
Glostrup
Hvidovre
Nordsjælland
Rigshospitalet
Sct. Hans
Børne- og ungdomspsyk.
Bispebjerg
Børne- og ungdomspsyk.
Glostrup
Børne- og ungdomspsyk. Rigshospitalet
Retspsykiatrisk  Glostrup
Psykoterapeutisk Center Stolpegården – Wenkina

6    Den nyvalgte formand Lars Arredondo og kasserer Nils H. Andersen aftalte sammen at gå i banken fredag den 22. februar for at opdatere og ordne LAP Københavns Omegn´s bankforretninger og formalia.

 

7     Næste mødedato for bestyrelsen blev aftalt til: onsdag den 16. april 2008 kl. 18.00 på dagcentret Det Hvide Hus i Gentofte. Stedet skal dog først bekræftes af Lars og Michael og de vil senere udsende nærmere bekræftelse og informationer.

Indtil vi beslutter andet vil de foreløbige bestyrelsesmøder være ”lukkede”, dels for vi i  starten uforstyrret kan finde et fast og fælles grundlag og for at der kan blive tid og plads  til at nye medlemmer kan få noget reelt ud af at møde op til bestyrelsesmøderne.

 

8    Dette referat fra aftenens møde 19/2 2008 blev oplæst og godkendt af den samlede bestyrelse.

Således underskrevet, d. 22. februar 2008.

______________________________         ______________________________

Lars Arredondo                                            Nils Holmquist Andersen