Referat af møde i tvang-gruppen, 6. april 2010

Tirsdag 6.april 2010 kl. 10.30  – 15.30, Store Glasvej 49. Odense 

Tilstede: Jan Andersen, Rikke Bondesen, Olga Runciman , Herluf Dalhof, Steen Moestrup
Afbud fra Werner Leervad
Uden afbud Katrine Woel

1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Jan
Referent: Steen

2) Godkendelse af referat 

Godkendt med Jans kommentarer og indarbejde, samt sat på hjemmesiden.

3) Siden sidst

Snak omkring forskellige ting, bl.a. omkring at vi skal stille forslag om hvad der skal indgå i behandlingen og ikke kun komme med kritik af det eksisterende system. Enighed om, at det bør behandles på landsmødet, men gruppen opfatter, at det er naturligt og fremsætter ikke noget forslag. Det er vigtigt, at vi er konstruktive og fremadrettede.

Godkendelse af indlæg til årsberetningen.
Diskussion omkring Herlufs forslag. Vi beslutter at holde fast ved formuleringen.

Work-shop på landsmødet
Vil lave en workshop om det psykiatriske Testamente. Vigtigt at ikke hele workshoppen går med at folk præsenterer sig selv og deres livshistorie. Plads til at folk kan sidde minimum 15 min og udfylde deres eget psykiatriske testamente, hvor man har løsblade til dette. Herluf og Jan forpligter sig til at være ansvarlige for workshoppen.
Ikke noget ønske om, at gruppe bliver større.
Uddeling af Det Psykiatriske Testamente på hver plads til landsmødet.
Kæmpe plakat fra sidste år tager Herluf med.

Retspsykiatrisk afd.
Vi læste U´s personlige beretning fra indlæggelse på Retspsykiatrien i Viborg, medlemsbladet . Jan fortalte om et besøg på Retspsykiatrisk afd.
Bekendtgørelser om husorden.
Jan efterspørger husorden fra alle fem regioner.

4) Psykiatrisk Testamente

Status:
Et positivt svar fra Region Hovedstaden. Psykiatrisk Testamente anbefales at kalde Forhåndstilkendegivelse.
Dansk selskab for Distriktspsykiatri. Vi har med stor interesse læst testamentet og sætter fokus på at reducere tvangsforanstaltninger i psykiatrien. Vi kan kun støtte op om testamentet.
Peter Treufelt, Region Hovedstaden, synes man bør kaldet det forhånds tilkendegivelse.

Uddelegering af ringe-opgaver
Rikke: Borderline, Depressionsforeningen, SIND, Bedre Psykiatri og LMS
Herluf: 5 Psykiatrisk , 14 Psykiatrifonden, 9 OUH Svendborg, Professor Bech
Olga: 12 Børn og unge, 13 Bispebjerg,  15, 16 og 17, samt Det sociale Netværk.
Jan: 19, 20, 21, 23
Steen: Klaus fra Outsideren

Vi skal ringe og rykke de steder hvor vi ikke har modtaget noget svar efter 14 dage.

I første omgang ønsker vi at få svar fra psykiater, for at få en tilkendegivelse for om psykiaterne vil respektere det.

Herluf læste tekst til rykker op for gruppen og den blev godkendt.Ca. 21. april rykkes de som ikke har svaret.
5) Tvang-undersøgelsen
Brainstorming om program-punkter
Vigtigt, at det er en undersøgelse fra brugernes synspunkter og afdækker skjult tvang, pression.
Bør begrænses til 2 A4 ark.
Sættes på dagsorden som et tidlig punkt og med inspiration til punktet.

Organisation

6) Evt 

7) Næste møde

Tirsdag d. 8. juni kl. 10.30 til 15.30