Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 24. februar 2012

Deltagere: Paul Bjergager, Patricia Eskekilde, Olga Runciman, Helene Mortensen, og Karl Bach Jensen.
Afbud: Henrik Linde, Thoridt Allermand, Hanne Wiingaard, Jan Andersen,

1.    Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Olga. Referent: Karl

2.    Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet den 16.01.2012

Referatet godkendes.
Opfølgning:
Helene og Olga vil tage fat i emnet om oplysning til pårørende som aftalt. Der kan f.eks. oplyses via Bedre Psykiatri og www.psykisksårbar
Karl har korresponderet med retsmediciner, der peget på begrebet ”lovmæssig obduktion” i stedet for obligatorisk obduktion.
Karl forsøger at ”sælge” historien om den lave bevilling til retsmedicinernes projekt til DR journalist.
Olga har talt med Henrik Risborf, der ikke vil kunne få fri til at deltage i gruppens møder, men gerne vil støtte op om gruppen.

3.    Høring den 8. maj
Karl gør rede for, hvilke vanskeligheder, der har været med at finde en ledig dato og få reserveret Fællessal på Christiansborg. Vi melder nu den 8. maj ud som endelig dato. Den dag passer fint for Ellen fra Norge. Vi vil forsøge at få programmet for høringen med i det førstkommende nummer af LAP-bladet. Udover de personer, vi allerede har nævnt i det foreløbige program, skal der også findes nogle folketingsmedlemmer, som vil forpligte sig til at medvirke. Vi vil bl.a. forsøge med Per Clausen, Karen Klint, Eyvind Vesselboe, Benedicte Kiær, Orla Hav, Thyra Frank, Camilla Hersum.

4.    Markering den 1. juni, 2012

Paul skitserer, at der startes ved Lundbeck med en bil og taler(e). Vil gerne, om vi kan få produceret og distribueret nye postkort. Der skal bestilles scene og lydanlæg. Arne Würgler har sagt ja til at medvirke, måske også Carsten Hentsche.
Foreløbigt program:
12:00        Møde ved Lundbeck (ladvogn + anlæg)
12:25        Tale
12:30        Afgang
Forberedelse: bannere, skilte, løbesedler, postkort, scene + anlæg
14:00        Ankomst, Rådhuspladsen
Velkomst:
Talere: ideer: Özlem Cekic, Erik Clausen, gadepræst Mia Rahr Jacobsen, retsmediciner
Musik: ideer: Helene, Olga, Danser med drenge – (Jan tager kontakt) Anisette/Savage Rose, Kim Larsen (Olga kontakter)
Andre ideer: Peter Larsen, Anne Marie Helger

Nyt postkort? Skal der produceres ét, og hvad skal være motivet? Idé om at anvende lay-outet fra plakaten. Enighed om at anvende billedet fra plakaten som forside.

Budgetovervejelser:
Ladvogn + anlæg    10.000
Bannere          2.000
Skilte          1.000
Løbesedler
Postkort/flyer    15.000
Scene + anlæg    12.000
Transport          5.000
Fortæring          4.000
Annoncer        15.000
Diverse          2.000

5.    Næste møde: Onsdag den 7. marts kl. 11 i Odense.


6.    Møde med Sundhedsudvalget

Vi nåede ikke dette punkt.

7.    Psykofarmaka Rådgivning herunder Pjece om medicinudtrapning.

Vi nåede ikke dette punkt.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 20. februar 2012

Referat fra Sommerlejrgruppens møde den, 20. februar 2012 i Laplokaler på Glasvej i Odense.

Til stede var: Gunver, Erik, Jack, Rene, Jan, Inger og Birgitte

1. Valg af referent og ordstyrer.

Til referent blev valgt Birgitte og ordstyrer blev valgt Jack.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse. Der stod Helle Vingård men Helle hedder Hanne og Wiingaard.

3. Yderligere dagsordenspunkter end de her nævnte.

Ingen.

4. Nyt fra landsledelsen.

Intet.

5. Siden sidst.

Vi mangler tallene fra budget for 2012 men her i skrivende stund har vi samlet  Budgettet ud fra Laps regnskab 2011 og det drøfter vi på næste møde.

Trygfondens tilskud for 2012/2013

Der var intet nyt

Hellebjerg

Der er sket en drastisk stigning i prisen for at være på Hellebjerg 2012 faktisk 40% så vil blev enige om at prøve at finde et nyt sted til afholdelse af sommerlejr 2012 Det arbejder vi på og Gunver, Erik og Birgitte tager sig af Sjælland,Lolland og Falster mens Jack, Rene, Jan og Inger tager sig af Jylland. Vi blev enige om at give det 14 dage inden vi bestemmer os.

Telefonlister på sommerlejrgruppens medlemmer

Gunver retter til og sender til os på mail inden næste møde

6. Budget

Blev lavet på sidste møde og ligger hos Karl. I skrivende stund er budgettet blevet sendt til sommerlejrgruppens medlemmer og drøftes til næste møde.

7. Deltagerhenvendelser/ Erik Gunver

Et medlem har forespurgt om der er mulighed for kørestolsbruger som ellers er selvhjulpen. Det vil der være på Hellebjerg men pt. må vi afvente til vi ser hvor sommerlejren skal afholdes.

Der har også været forespørgsel om en far med sin 12 årig datter. Erik mente ikke vi kunne fravælge nogen da det er Laps holdning at alle kan deltage.

8. Aktiviteter på Sommerlejren

Der vil være et postkort værksted som vil være fremme hele tiden men der vil også blive faste tider hvor Merethe vil vise hvad der kan blive ud af karton m.v.

Bankospil lørdag aften efter maden. Dette skulle gerne ryste os lidt sammen nu vi lige er kommet. Birgitte sørger for Banko materiale og hver deltager i sommerlejren skal medbringe en pakke til max 20 kr.

Der vil blive en skattejagt med fine præmier.

Og der vil som sædvanlig også blive en heldagsudflugt. Den venter vi med at beslutte til vi ser hvor vi kommer til at være.

Som sædvanlig skal der også være nogle Lap leje hvor vi skal have det sjovt og samtidig konkurrere lidt. Til dette vil der være fine præmier om aftenen til vinderne.

Så skal der være hygge omkring bålet om aftenen med sang og måske musik. Deltagerne opfordres til at tage diverse instrumenter med og Inger og Birgitte vil lave nogle sanghæfter med sange som nok de fleste kender.

Og Så skal der selvfølgelig også være den store festaften med god mad og masser af hygge. Dette bliver om onsdagen og til denne aften vil der komme et tremands orkester ved navn Just4Fun band som vil spille, synge og spille op til dans til den næsten lyse morgen.

Hvis der skulle være nogen som er morgenfriske vil Birgitte gå morgentur i området hver morgen fra 7.15 og til vi skal spise morgenmad.

9. Eventuelt.

Vi undersøger muligheden for at leje cykler. (hviler lige til vi ser hvor vi skal være)

Rene undersøger priser på bustransport ( også når vi ved hvor vi skal være)

Næste sommerlejrmøde bliver den 2. april 2012 og afholdes i Laps lokaler på Glasvej i Odense fra kl. 12.30

Medlemsbladet nr. 1, 2012

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad, bl.a. om LAPs landsmøde i Svendborg, sommerlejr, høring og meget mere.

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 16. januar 2012

Deltagere: Paul Bjergager, Jan Andersen, Patricia Eskekilde, Olga Runciman, Helene Mortensen, Henrik Linde og Karl Bach Jensen.
Afbud: Thoridt Allermand, Hanne Wiingaard

1.    Valg af ordstyrer og referent.

Jan er ordstyrer. Karl tager referat.

2.    Godkendelse af referat fra mødet 9. december.

Referatet er godkendt med nogle mindre sproglige rettelser.

3.    Kontakt til retsmedicinere og Sundhedsstyrelse vedr. obduktioner

Helene har skrevet brev til Torben Hærslev om at få tilsendt Sundhedsstyrelsens indstilling vedr. satspuljeprojekter om pludselig uventet død.
Via retsmediciner Christian Bjerre Høyer, Århus er vi blevet briefet om at bevillingen til projekt ”Lad de døde gavne de levende” har fået en endnu mindre bevilling end forventet. Özlem har på et møde for nylig givet udtryk for, at beslutningen ikke er taget endnu. Når vi har modtaget Sundhedsstyrelsens indstilling, vil vi skrive til Özlem Cekic og opfordre til at man finder flere penge til projektet.

Karl har talt med samme retsmediciner, der mener politikerne har misforstået vores krav om obligatoriske obduktioner, og i øvrigt gør opmærksom på, at der med den nye finanslov vil blive færre obduktioner generelt, idet politiet fremover selv skal finansiere disse

Vi drøfter, hvad vi kan gøre for at fremskynde en øget anvendelse af obduktion på området:
•    Vi vil opfordre flere pårørende til at kræve obduktion med henvisning til Sundhedslovens bestemmelser (§ 184, stk. 1) med henvisning til mistanke om strafbart forhold og/eller usikkerhed om dødsmåde og/eller dødsårsag. Herunder med henvisning til at man kan kontakte Helene som evt. bisidder. (Helene, Olga og Henrik arbejder med, hvordan en sådan opfordring kan formuleres)
•    Vi vil arbejde videre med retsmedicinere og relevante politikere/jurister om at reformulere kravet om ”obligatorisk obduktion”, så det kan føre til et forslag til folketingsbeslutning/lovgivning om emnet.
Henrik vil tage kontakt til familie til afdød (politivold), der fik ekstra undersøgelse iværksat på eget initiativ. Desuden vil han kontakt jurist Christiane Schamburg, om hvordan juraen ser ud på området.

4.    Kontakt til psykolog fra Ringbo.
Karl har talt med psykolog Henrik Risborf fra bostedet Ringbo. Han vil gerne sammen med nogle beboere på stedet interviewe en fra vores gruppe til et indlæg til deres blad og er desuden interesseret i at indgå et samarbejde med os om risikoen for medicinrelaterede dødsfald.
Paul vil gerne lade sig interviewe.
I det omfang det viser sig praktisk muligt, vil vi gerne involvere Henrik R. i gruppens arbejde.

5.    Opfølgning vedr. høring på Christiansborg
Vi har fået svar fra Ellen Finnøy, der kan fra og med den onsdag/torsdag 18./19. april i uge 16.
Peter Gøtzche fra Læger uden sponsor og chef på Cochrane centeret vil gerne deltage (evt. anden forsker i stedet, hvis han bliver forhindret). Han kan byde ind med noget om, hvilke bivirkninger vi kender, og hvor mange der må forventes at dø, evt. fusk med indberetninger. Vi vil gerne have ham til at sige noget om gråzonen: hvor mange dødsfald, der kendes/indberettes, og hvor mange der formodes at dø direkte eller indirekte grundet brugen af psykofarmaka. Han bør medvirke i den første del af programmet.

Olga har talt med Cinzia og Dorrit, der begge gerne vil medvirke. Bertel Rydinger, farmaceut med egen brugerbaggrund vil også gerne medvirke.
Karl vil, så snart han har fået endeligt svar fra Ellen, rundsende dato for arrangementet, som så kan bekræftes over for de inviterede medvirkende. I begyndelsen af februar vil han rundsende et forslag til revideret program for arrangementet, som kan distribueres til medvirkende og bruges i annonceringen.
Olga nævner Jørn Eriksen som en mulig medvirkende i sidste del af programmet.

6.    Hvem skal inviteres til at deltage på høringen: 
Medlemmerne af Det Sociale Netværk af 2009, fx 2 fra hver forening, We Shall Overcome, fra Norge, RSMH, Skåne, Psykiatrifonden, Institut for Menneskerettigheder, Det centrale Handicapråd, Rådet for Socialt Udsatte, kronprinsessen, Outsideren, Stemmehørenetværket, Netværkstedet Thorvaldsen, Borderlineforeningen, Modkur (Norge), Medicin mod piller (Norge), Dansk Psykiatrisk Selskab, SL, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Socialrådgiverforeningen (Betina Post), BUPL, Forening for psykiatrisygeplejersker, Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Danske Regioner, inkl. formand for Bent Hansen, hver af de 5 regioner, En af Os, Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Folketingets Psykiatri- og sundhedsordførere, sundhedsudvalget.

7.    Psykofarmaka Rådgivning – tages op på næste møde

8.    Rådhuspladsen 1. juni 2012
Tages op næste gang.

9.    Evt. 

Henrik har kontakt til en gruppe mødre, der er belvet ramt af fosterskader grundet lykkepiller. De vil gerne melde sig ind i LAP og kunne holde møder i LAP’s lokaler. Det er selvfølgelig helt OK. Hvis de danner en arbejdsgruppe, kan de evt. også få udgifter dækket.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 5. januar 2012

Referat fra Sommerlejrgruppens møde den 5. januar 2012 fra 12.00 til 17.00. Mødet blev afholdt i LAP’s lokaler Glasvej, Odense

Til stedet ved dette møde var: Gunver, Erik, Rene, Jan og Birgitte. Jack havde meldt afbud. Der foruden havde vi besøg af Karl.

Punkt 1: Valg af referent og ordstyrer:
Til ordstyrer blev valgt Jan og til referent blev valgt Birgitte

Punkt 2:  Godkendelse af referat fra sidst:
Referatet fra sidste møde den 10. november blev godkendt men med to bemærkninger. Der manglede, hvem der havde været med til mødet, og så var der punkt 4 og 5 er lukket punkter, idet der var person følsomme oplysninger og det bliver rette i referatet, men kun mht. det referat, der skal lægges på nettet.

Så sprang vi lidt i dagsordenen, idet Karl var til stede og orienterede lidt om økonomien for denne sommerlejr, og muligheden for at skaffe midler til 2013.

Til sommerlejren 2012 har vi midler fra Trygfonden inkl. egenbetaling, og vi regnede os frem til, at der er ca. 220.000 kr. til disposition for 2012 sommerlejren. Der er sådan ca. også hvad der var, at bruge af i 2011.
Så snakkede vi med Karl om muligheder for økonomi for sommerlejren 2013, og i skrivende stund ved vi ikke noget konkret, men Karl vil søge Trygfonden om tilskud igen eller mulige andre fonde. Hvordan det kommer til at se ud med de midler, vi får til Lap fra satspuljemidlerne vides ikke endnu, men med de optimistiske briller skulle der nok komme noget til Lap sommerlejr til 2013. Med de pessimistiske briller må vi håbe på, at de midler, der bliver søgt fra mulige fonde, giver os mulighed for at afholde Lap sommerlejr 2013. Vi når nok hen i maj måned, før vi ved noget om dette.
Karl forlod mødet, og vi fortsatte med dagsordenen.

Punkt 3: Siden sidst:

Sommerlejrens mail liste skal rettes til, så alle er korrekt med på listen. Det sørger Gunver for at få Mette til at gøre.
Birgitte retter referatet fra sidst som aftalt.

Punkt 4; Nyt fra Landsledelsen
Der var intet nyt.

Punkt 5: Svar på gruppens henvendelser til LL:

Jan tager vores henvendelser med til LL

Punk 6: Yderligere dagsordens punkter.

Ingen

Punkt 7: Regnskabsfører og økonomi.
Regnskab og økonomi på lejren blev vi enige om, at Birgitte påtog sig – Gunver påtager sig selve regnskabet, som skal afleveres til LAP. For at det skal  være juridisk korrekt oprettes en konto i LAP’s regi med fuldmagt og kort til Birgitte, så hun kan disponere over indestående på kontoen. Det er Hanne Wiingaard, vi skal bede om at få dette oprettet, og hende tager Birgitte kontakt til.

Punkt 8 : Hellebjerg
Her blev snakket om hvor mange, vi skulle lade komme med i år, og Erik var inde på så mange som muligt, idet skolen godt kan rumme flere, end vi var sidste år, men af praktiske grunde enedes vi om max 70 personer, idet mere vil blive væsentlig dyrere, hvis der skal flere med. F.eks. leje af busser. Inger var også inde på, at vi ikke skulle være flere af hensyn til at lære hinanden bedre at kende.
Der var meget snak om, hvordan vi skulle klare det med maden, og denne opgave har Jan og Erik taget på sig og vender tilbage på næste møde med det det, de har fundet ud af i mellemtiden – Gunver skal spørge Hellebjerg om pris uden køkkenhold og om kun servering af varm mad.

Punkt 9: Aktiviteter på Sommerlejren 2012.
Her lavede vi en brainstorm med muligheder.

Selvfølgelig skal der være en velkomst, og der skal vi være skarpe, så vi får alle deltagerne med fra starten. Erik nævnte, at vi kunne mødes til kaffe og kage efter ankomsten (faktisk inden vi uddelte værelsesnøgler), og der kunne en af os så byde velkommen og dele de informationer ud, der er aktuelle på dette tidspunkt.

Rene kom med et tilbud om, at der kunne laves postkort. Merete som var med sidste år vil gerne være tovholder på dette.

Gunver foreslog en skattejagt og så de gode gamle LAP-lege. Der var også forslag om at spille noget bold. F.eks.. høvdingebold, Rundboldt m.m.

Birgitte foreslog, at der afholdes et bankospil, hvor vi beder deltagerne medbringe en gave max 25 kr, som vi så kunne spille om. (Jeg kan nok skaffe bankoplader m.v)

Forslag til ture ud af huset. Udflugt til Gudenåen (Gunver undersøger)

Tur til Silkeborg søerne og måske en tur ud og sejle med Hjejlen, hvor vi enten kan have medbragt mad eller måske en mulighed for at spise ude denne dag?

Inger foreslog tur til nogle naturområder

Samling omkring Bålet om aftenen lige som sidste år er bare så hyggeligt, og det er jeg sikker på, at Jørgen P gerne vil stå for, og så skal vi selvfølgelig også synge en masse sange. Inger og Birgitte sørger for at lave nogle sanghæfter, så vi har noget, alle kan være med til.

Så skal vi da også have en festaften med en tre retters menu. Hvordan denne skal afholdes, var der mange forslag til. F.eks. På skolen ligesom sidste år med underholdning (evt. noget underholdning som der sikker er mange af os der kan byde ind med) noget underholdning udefra?
Der var også forslag om at tage ned til Juelsminde og så spise der, og der er vist noget musikaften i byen i uge 30. Det finder vi ud af.

Der var dog enighed om, at hvis vi valgte at tage i byen, var der stor risiko for at vi ville blive spredt for alle vinde, og det er måske ikke lige det mål, vi har.

Birgitte synes også, der skal være en morgensamling, hvor vi samles om evt. en sang og lidt morgenmotion,
Birgitte byder også ind med en gåtur i området hver morgen fra 7-8 til de morgenfriske.

Punkt 10: Telefonliste til Sommerlejrgruppen.
Gunver sørger for at få opdateret telefonliste til gruppens medlemmer

Punkt 11: Trygfonden – Sommerlejr 2012 + 2013/2014
Det har vi sådan set haft med i indledning, hvor Karl fortalte om økonomien og om at søge Trygfonden om midler til 2013 og 2014, så det vil vi høre mere om senere.

Punkt 12: Pr for Trygfonden på sommerlejren 2012.

I Trygfondens bevilling skriver de, at Lap skal synliggøre, at vi har fået midler fra Trygfonden til afholdelse af Sommerlejrene, og det skal vi selvfølgelig overholde. I år vil vi prøve at få en repræsentant fra Trygfonden til at komme og fortælle om deres arbejde, og hvordan de arbejder for at så mange som muligt kan få glæde af fondens midler.
Vi vil også have deres Logo på vores brevpapir med indbydelser o.s.v.
Der var forslag om forskellige ting såsom kop, indkøbsnet. Bluser, caps med LAP og/eller Trygfondens logo

Punk 13: Sommerlejr 2013.

Vi blev enige om, at vi vil prøve noget nyt i 2013, og vi enedes om at prøve Brenderup Højskole. I skrivende stund vil Birgitte forespørge forstanderen på Brenderup Højskole om muligheden for dette og få et tilbud, og ud fra dette vil vi se, om dette kan blive en mulighed. Ellers må vi finde på noget andet.